31997D1210(01)

Afgørelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg om aktindsigt i ØSU's dokumenter

EF-Tidende nr. L 339 af 10/12/1997 s. 0018 - 0018


AFGØRELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om aktindsigt i ØSU's dokumenter

PRÆSIDIET HAR -

under henvisning til erklæringen om retten til adgang til oplysninger i slutakten til traktaten om Den Europæiske Union, der understreger, at gennemsigtighed i beslutningsprocessen styrker institutionernes demokratiske karakter samt offentlighedens tillid til myndighederne,

under henvisning til de konklusioner, hvori Det Europæiske Råd i Birmingham, Edinburgh og København vedtog en række principper med henblik på at fremme et Fællesskab, der er nærmere på borgerne,

under henvisning til anmodning fra EU's ombudsmand af 5. juni 1996 og svar fra ØSU's formand af 5. juli 1996,

under henvisning til anmodning fra EU's ombudsmand af 9. september 1996,

under henvisning til ØSU's forretningsorden, navnlig artikel 8, stk. 4, og

ud fra følgende betragtning:

Det er i ØSU's interesse at fastlægge generelle bestemmelser, der giver offentligheden aktindsigt i ØSU's dokumenter -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

1. Offentligheden skal have størst mulig adgang til de dokumenter, som vedtages af ØSU og dets faglige sektioner (1).

2. Begæringen om aktindsigt skal indgives til ØSU's generalsekretariat; den skal være affattet tilstrækkelig præcist og navnlig indeholde de oplysninger, der gør det muligt at identificere det eller de dokumenter, som begæringen vedrører. I givet fald vil ØSU henstille til den, der begærer aktindsigt, at præcisere begæringen yderligere.

3. Aktindsigt udøves enten ved gennemsyn på stedet eller ved fremsendelse af en genpart. I givet fald vil ØSU opkræve et gebyr, hvis størrelse afhænger af omfanget af de fotokopierede dokumenter.

4. Den, der begærer aktindsigt, må ikke uden ØSU's forudgående tilladelse gengive eller sprede dokumentet til kommercielle formål.

5. I medfør af den gældende salgsaftale mellem ØSU og Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer vil ØSU ikke udlevere en fuldstændig kopi af et dokument, der er omfattet af denne aftale.

Bruxelles, den 27. maj 1997.

Tom JENKINS

Formand

(1) Adgang til og offentliggørelse af ØSU-udtalelsernes forberedende dokumenter forudsætter dog en tilladelse fra ØSU's generalsekretær, til hvem der skal indgives skriftlig begæring.