31997D0423

97/423/EF: Kommissionens beslutning af 30. juni 1997 om ændring af beslutning 93/24/EØF og 93/244/EØF og om supplerende garantier vedrørende Aujeszkys sygdom for svin bestemt til regioner, der er fri for sygdommen i Østrig (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 180 af 09/07/1997 s. 0028 - 0030


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 30. juni 1997 om ændring af beslutning 93/24/EØF og 93/244/EØF og om supplerende garantier vedrørende Aujeszkys sygdom for svin bestemt til regioner, der er fri for sygdommen i Østrig (EØS-relevant tekst) (97/423/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), senest ændret ved direktiv 97/12/EF (2), særlig artikel 9, stk. 3, og artikel 10, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

Østrig betragter en del af sit område som fri for Aujeszkys sygdom og har fremlagt dokumentation til støtte herfor for Kommissionen, jf. artikel 10 i direktiv 64/432/EØF;

der er blevet iværksat et udryddelsesprogram for Aujeszkys sygdom i disse regioner;

Kommissionens beslutning 93/244/EØF (3), senest ændret ved beslutning 97/30/EF (4), fastsætter supplerende garantier vedrørende Aujeszkys sygdom for svin bestemt til visse områder af Fællesskabet, hvor et udryddelsesprogram er godkendt, og indeholder en liste over disse regioner i bilag I;

programmet anses som succesfuldt med hensyn til udryddelse af sygdommen i Niederösterreich nord for Donau i Østrig; det er derfor på sin plads at fjerne disse regioner fra listen over regioner i bilag I til beslutning 93/244/EØF;

de østrigske myndigheder anvender ved transport af svin inden for landets grænser bestemmelser mindst svarende til dem, der fastsættes i denne beslutning;

supplerende garantier må ikke kræves af medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der selv betragtes som fri for Aujeszkys sygdom;

Kommissionens beslutning 93/24/EØF (5), senest ændret ved beslutning 97/30/EF, indeholder supplerende garantier vedrørende Aujeszkys sygdom for svin bestemt til medlemsstater eller regioner, der er fri for sygdommen, og indeholder en liste over disse regioner i bilag I;

de dele af Østrig, der er fri for sygdommen, bør føjes til bilag I til beslutning 93/24/EØF;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. Bilag I til beslutning 93/24/EØF affattes som angivet i bilag I til nærværende beslutning.

2. Bilag I til beslutning 93/244/EØF affattes som angivet i bilag II til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 1. juli 1997.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 1997.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. 121 af 29. 7. 1964, s. 1977/64.

(2) EFT nr. L 109 af 25. 4. 1997, s. 1.

(3) EFT nr. L 111 af 5. 5. 1993, s. 21.

(4) EFT nr. L 12 af 15. 1. 1997, s. 39.

(5) EFT nr. L 16 af 25. 1. 1993, s. 18.

BILAG I

»BILAG I

Regioner, der er fri for Aujeszkys sygdom og ikke foretager vaccination

>TABELPOSITION>

BILAG II

»BILAG I

>TABELPOSITION>