31997D0182

97/182/EF: Kommissionens Beslutning af 24. februar 1997 om ændring af bilaget til Rådets direktiv 91/629/EØF om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 076 af 18/03/1997 s. 0030 - 0031


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 24. februar 1997 om ændring af bilaget til Rådets direktiv 91/629/EØF om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve (EØS-relevant tekst) (97/182/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/629/EØF af 19. november 1991 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve (1), ændret ved direktiv 97/2/EF (2), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

Som fastsat i artikel 6 i direktiv 91/629/EØF afgav Den Videnskabelige Veterinærkomité den 9. november 1995 en udtalelse, og på grundlag af denne har Kommissionen udarbejdet en rapport, som er forelagt Rådet og Europa-Parlamentet;

i lyset af rapportens konklusioner bør visse bestemmelser i direktiv 91/629/EØF ændres;

kalve, der holdes på stald, bør tilses af ejeren eller den, der har ansvar for dyrene, mindst to gange om dagen, og dyr, der holdes udendørs, mindst én gang om dagen;

ud fra oplysninger om sygdomsforekomst, immunsystemfunktion og motion bør kalve fodres således, at deres blodhæmoglobin ikke falder under et vist mindsteniveau;

binding af kalve volder problemer; af den grund bør enkeltvist opstaldede kalve ikke bindes, og kalve opstaldet i grupper bør kun bindes i en kort periode på det tidspunkt, hvor de mælkefodres;

kalve bør fodres med gæringsdygtigt materiale af passende kvalitet og i tilstrækkelig mængde til at bevare tarmmikrofloraen og med tilstrækkelige fibre til at stimulere udviklingen af villi i vommen;

foruden de eksisterende krav med hensyn til adgang til vand eller andre væsker bør syge kalve eller kalve, der er udsat for meget varmt vejr, have adgang til frisk vand;

for at sikre tilstrækkeligt immunoglobulinindhold i blodet bør kalve have tilstrækkelig råmælk inden for de første seks levetimer og snarest muligt efter fødslen;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I bilaget til direktiv 91/629/EØF foretages følgende ændringer:

1) Punkt 6 affattes således:

»6. Alle opstaldede kalve skal tilses af dyrenes ejer eller den, der har ansvar for dem, mindst to gange dagligt, og kalve, der holdes udendørs, mindst én gang dagligt. Hvis en kalv synes at være syg eller at være kommet til skade, skal den omgående behandles, og der bør snarest muligt indhentes dyrelægeråd, hvis en kalv ikke reagerer på fodermesterens pleje. Om nødvendigt skal syge eller skaderamte kalve isoleres i passende rum med tør, komfortabel strøelse.«

2) Punkt 7 affattes således:

»7. Staldene skal være således indrettet, at hver kalv kan lægge sig, hvile, rejse sig og holde sig selv ren uden besvær.«

3) Punkt 8 affattes således:

»8. Kalve må ikke bindes, undtagen flokvis opstaldede kalve, som kan bindes i perioder på højst en time på det tidspunkt, hvor de fodres med mælk eller mælkeerstatning. Hvis der benyttes bindsler, må disse ikke forårsage kalvene skade, og de skal regelmæssigt kontrolleres og om fornødent tilpasses for at sikre, at de sidder bekvemt. Bindslet skal være således udformet, at risiko for kvælning eller skade undgås, og således at kalven kan bevæge sig i overensstemmelse med punkt 7.«

4) Punkt 11 affattes således:

»11. Alle kalve skal have foder, der passer til deres alder, vægt og adfærdsmæssige og fysiologiske behov af hensyn til deres sundhed og velfærd. For at sikre dette skal foderet indeholde tilstrækkeligt jern til at sikre en gennemsnitlig hæmoglobinkoncentration i blodet på mindst 4,5 mmol/l, og der skal gives en minimumsration af fiberholdigt foderstof hver dag for alle kalve, der er over to uger gamle, idet mængden øges fra 50 g til 250 g om dagen for kalve, der er fra otte til 20 uger gamle. Kalve må ikke forsynes med mundkurv.«

5) I punkt 12, første punktum, ændres »en gang« til »to gange«.

6) I punkt 13 indsættes som andet punktum:

»I meget varmt vejr eller for syge kalve skal der dog være frisk drikkevand til rådighed til enhver tid.«

7) Som punkt 15 indsættes:

»15. Kalve skal have råmælk snarest muligt efter fødslen og i hvert fald inden for de første seks levetimer.«

Artikel 2

Denne beslutning træder i kraft den 1. januar 1998.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. februar 1997.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 340 af 11. 12. 1991, s. 28.

(2) EFT nr. L 25 af 18. 1. 1997, s. 24.