31996R2511

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2511/96 af 23. december 1996 om gennemførelsesbestemmelser for 1997 for et toldkontingent for levende kvæg af en vægt på 160 til 300 kg med oprindelse i bestemte tredjelande

EF-Tidende nr. L 345 af 31/12/1996 s. 0021 - 0025


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2511/96 af 23. december 1996 om gennemførelsesbestemmelser for 1997 for et toldkontingent for levende kvæg af en vægt på 160 til 300 kg med oprindelse i bestemte tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3066/95 af 22. december 1995 om indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om autonom og midlertidig tilpasning af visse landbrugsindrømmelser, der er fastsat i Europaaftalerne, for at tage hensyn til den landbrugsaftale, der blev indgået under Uruguay-rundens multilaterale handelsforhandlinger (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2490/96 (2), særlig artikel 8,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1926/96 af 7. oktober 1996 om indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for bestemte landbrugsprodukter og om justering, som en autonom overgangsforanstaltning, af indrømmelser på landbrugsområdet, jf. aftalerne om frihandel og frihandelsanliggender med Estland, Letland og Litauen, for at tage hensyn til aftalen om landbrug indgået under Uruguay-rundens multilaterale handelsforhandlinger (3), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EF) nr. 3066/95 og (EF) nr. 1926/96 blev der for 1997 åbnet et toldkontingent på 153 000 levende kreaturer af en vægt på 160 til 300 kg med oprindelse i Ungarn, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien, Bulgarien, Estland, Letland og Litauen, for hvilket toldsatsen nedsættes med 80 %; der bør fastsættes forvaltningsbestemmelser for indførsel af disse dyr;

for at undgå spekulation er det hensigtsmæssigt at stille den disponible mængde til rådighed for erhvervsdrivende, der kan godtgøre, at de driver virksomhed på et seriøst grundlag, og som handler med mængder af en vis størrelse med tredjelande; i den forbindelse bør det, også for at sikre en effektiv forvaltning, kræves, at de pågældende erhvervsdrivende har udført og/eller indført mindst 50 dyr i 1996; et parti på 50 dyr svarer i princippet til en normal sending, og erfaringerne har vist, at salg eller køb af ét parti er et minimum, for at en forretning kan betragtes som reel og rentabel;

for at sikre, at de mængder, der er fastsat for 1997, indføres korrekt, bør udstedelsen af licenserne fordeles over forskellige perioder i 1997;

ordningen bør forvaltes ved hjælp af importlicenser; der bør i dette øjemed blandt andet gives regler for indgivelse af ansøgninger samt for de oplysninger, som skal være anført på ansøgningerne og i licenserne, idet der herved eventuelt sker en fravigelse af en række bestemmelser i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3719/88 af 16. november 1988 om fælles gennemførelsesbestemmelser for import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2402/96 (5), og Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/80 (6), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2051/96 (7); derudover bør det fastsættes, at licenser og attester udstedes efter en betænkningstid og eventuelt ved anvendelse af en standardprocentsats for nedsættelse;

Forvaltningskomitéen for Oksekød har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. I forbindelse med de toldkontingenter, der er fastsat i forordning (EF) nr. 3066/95 og (EF) nr. 1926/95, kan 153 000 stk. levende kvæg henhørende under KN-kode 0102 90 41 eller 0102 90 49 med oprindelse i de i bilag II nævnte tredjelande indføres i 1997 efter bestemmelserne i denne forordning.

2. De værditoldsatser og de specifikke toldsatser, der er fastsat i den fælles toldtarif, nedsættes med 80 % for de pågældende dyr.

Artikel 2

1. For at få del i det i artikel 1 nævnte kontingent kræves, at licensansøgeren skal være en fysisk eller juridisk person, som på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen på en for medlemsstatens myndigheder tilfredsstillende måde kan godtgøre, at han i 1996 indførte og/eller udførte mindst 50 dyr henhørende under KN-kode 0102 90; ansøgeren skal være optaget i en medlemsstats nationale momsregister.

2. Bevis for indførsel og udførsel føres udelukkende ved forelæggelse af tolddokumentet for overgang til fri omsætning eller eksportdokumentet, idet dokumentet i begge tilfælde skal være behørigt påtegnet af toldmyndighederne.

Medlemsstaterne kan acceptere en kopi af ovennævnte dokument, der er behørigt bekræftet af den udstedende myndighed, hvis ansøgeren på en for myndighederne tilfredsstillende måde kan godtgøre, at det har været umuligt for ham at fremskaffe originaldokumenterne.

Artikel 3

1. Ansøgninger om importrettigheder kan kun indgives i den medlemsstat, hvor ansøgeren er momsregistreret.

2. Ansøgningen om importrettigheder:

- skal omfatte mindst 50 dyr

- må ikke omfatte et antal på over 10 % af det disponible antal.

Hvis en ansøgning omfatter mere end dette antal, tages den kun i betragtning for dette antals vedkommende.

Artikel 4

1. Ansøgninger om importrettigheder kan kun indgives mellem den 17. og 24. januar 1997.

2. Hvis en erhvervsdrivende indgiver mere end én ansøgning, tages ingen af de pågældende ansøgninger i betragtning.

3. Medlemsstaten underretter senest den 6. februar 1997 Kommissionen om de indgivne ansøgninger. Denne meddelelse omfatter en fortegnelse over ansøgerne og de mængder, der er ansøgt om.

Alle meddelelser, også dem om »ingen ansøgninger«, gives ved telex- eller telefaxmeddelelse, og er der indgivet ansøgninger, benyttes den i bilag I gengivne model.

Artikel 5

1. Kommissionen træffer afgørelse om, i hvilket omfang ansøgningerne kan imødekommes.

2. Med hensyn til de i artikel 4 omhandlede ansøgninger fastsætter Kommissionen, såfremt det samlede antal dyr, ansøgningerne omfatter, overstiger det disponible antal, en standardprocentsats for nedsættelse af det antal, der er ansøgt om.

Hvis den i første afsnit omhandlede nedsættelse fører til et antal på under 50 dyr pr. ansøgning, tildeles partier på 50 dyr ved lodtrækning foretaget af de pågældende medlemsstater. Såfremt der resterer under 50 dyr, vedrører et enkelt parti denne mængde.

Artikel 6

1. Indførsel af de i henhold til artikel 5 tildelte dyr er betinget af, at der forelægges en importlicens.

2. Licensansøgningen kan kun indgives i den medlemsstat, hvor ansøgningen om importrettigheder er indgivet.

3. Licensansøgningen og licensen skal indeholde nedenstående angivelser:

a) i rubrik 8: en angivelse af de i bilag 2 nævnte lande; licensen forpligter til indførsel fra et eller flere af de nævnte lande

b) i rubrik 20 mindst en af følgende angivelser:

Reglamento (CE) n° 2511/96

Forordning (EF) nr. 2511/96

Verordnung (EG) Nr. 2511/96

Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2511/96

Regulation (EC) No 2511/96

Règlement (CE) n° 2511/96

Regolamento (CE) n. 2511/96

Verordening (EG) nr. 2511/96

Regulamento (CE) nº 2511/96

Asetus (EY) N:o 2511/96

Förordning (EG) nr 2511/96.

4. Licenserne udstedes på anmodning af de erhvervsdrivende indtil den 30. juni 1997 for højst 50 % af de tildelte importrettigheder. Importlicenserne for det resterende antal dyr udstedes fra den 1. juli 1997.

5. Importlicenser, der udstedes efter nærværende forordning, er gyldige i 90 dage fra udstedelsesdagen. Ingen licens er dog gyldig efter den 31. december 1997.

6. De udstedte licenser er gyldige i hele Fællesskabet.

7. Artikel 8, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 3719/88 finder ikke anvendelse.

Artikel 7

Dyrene omfattes af den i artikel 1 omhandlede told ved forelæggelse af et varecertifikat EUR.1 udstedt af udførselslandet i henhold til bestemmelserne i protokol 4, der er knyttet som bilag til Europaaftalerne, og i protokol 3, der er knyttet som bilag til frihandelsaftalerne.

Artikel 8

1. Dyr, der er indført under den i artikel 1 nævnte ordning, identificeres:

- enten ved uudslettelig tatovering

- eller ved et officielt eller af medlemsstaten officielt godkendt øremærke, der er anbragt i mindst et af dyrets ører.

2. Tatoveringen eller mærkningen skal være således udformet, at det ved dens registrering under overgangen til fri omsætning senere er muligt at konstatere datoen for overgang til fri omsætning og importørens identitet.

Artikel 9

Senest tre uger efter indførsel af de i nærværende forordning omhandlede dyr skal importøren meddele de myndigheder, der har udstedt importlicensen, antallet og oprindelsen af de indførte dyr. Myndighederne videresender disse oplysninger til Kommissionen i begyndelsen af hver måned.

Artikel 10

1. Ved ansøgning om importlicens skal importøren stille en sikkerhed for importlicensen på 3 ECU pr. dyr som fastsat i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1445/95 og en sikkerhed for den i nærværende forordnings artikel 9 omhandlede meddelelse på 1 ECU pr. dyr.

2. Sikkerheden for meddelelsen frigives, hvis meddelelsen fremsendes til myndighederne inden for den i artikel 9 omhandlede frist for de dyr, der er omfattet af meddelelsen. I modsat fald inddrages sikkerheden. Beslutningen om frigivelse af denne sikkerhed finder sted samtidigt med beslutningen om frigivelse af sikkerheden for licensen.

Artikel 11

Bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 3719/88 og (EF) nr. 1445/95 finder anvendelse, jf. dog bestemmelserne i nærværende forordning.

Artikel 12

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 1997.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 1996.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 328 af 30. 12. 1995, s. 31.

(2) EFT nr. L 338 af 28. 12. 1996, s. 13.

(3) EFT nr. L 254 af 8. 10. 1996, s. 1.

(4) EFT nr. L 331 af 2. 12. 1988, s. 1.

(5) EFT nr. L 327 af 18. 12. 1996, s. 14.

(6) EFT nr. L 143 af 27. 6. 1995, s. 35.

(7) EFT nr. L 274 af 26. 10. 1996, s. 18.

BILAG I

>START GRAFIK>

>SLUT GRAFIK>

BILAG II

Tredjelande

- Ungarn

- Polen

- Tjekkiet

- Slovakiet

- Rumænien

- Bulgarien

- Litauen

- Letland

- Estland