31996R2490

Rådets Forordning (EF) nr. 2490/96 af 20. december 1996 om forlængelse af gyldigheden af forordning (EF) nr. 3066/95 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for en række landbrugsprodukter og om autonom og midlertidig tilpasning af visse landbrugsindrømmelser i Europaaftalerne for at tage hensyn til den landbrugsaftale, som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay- rundens regi

EF-Tidende nr. L 338 af 28/12/1996 s. 0013 - 0013


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2490/96 af 20. december 1996 om forlængelse af gyldigheden af forordning (EF) nr. 3066/95 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for en række landbrugsprodukter og om autonom og midlertidig tilpasning af visse landbrugsindrømmelser i Europaaftalerne for at tage hensyn til den landbrugsaftale, som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Gyldigheden af de foranstaltninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 3066/95 (1) med henblik på autonom og midlertidig tilpasning af visse landbrugsindrømmelser i Europaaftalerne for at tage hensyn til den landbrugsaftale, som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi, blev forlænget indtil den 31. december 1996 ved forordning (EF) nr. 1194/96 (2);

det var planlagt at erstatte disse foranstaltninger med midlertidige tillægsprotokoller til Europaaftalerne; på grund af for korte frister kan protokollerne dog ikke nå at træde i kraft den 31. december 1996; gyldigheden af forordning (EF) nr. 3066/95 bør derfor forlænges til den 31. december 1997 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 3066/95 affattes således:

»Den anvendes fra 1. januar til 31. december 1997.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 1997.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 1996.

På Rådets vegne

S. BARRETT

Formand

(1) EFT nr. L 328 af 30. 12. 1995, s. 31.

(2) EFT nr. L 161 af 26. 6. 1996, s. 2.