31996R2190

Kommissionens Forordning (EF) nr. 2190/96 af 14. november 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager

EF-Tidende nr. L 292 af 15/11/1996 s. 0012 - 0022


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2190/96 af 14. november 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72 af 18. maj 1972 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1363/95 (2) særlig artikel 26, stk. 11,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3290/94 af 22. december 1994 om de tilpasninger og overgangsforanstaltninger, der er nødvendige i landbrugssektoren for gennemførelsen af de aftaler, som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi (3), ændret ved forordning (EF) nr. 1193/96 (4), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/95 af 28. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for frugt og grøntsager (5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2702/95 (6), bør ændres på en række punkter for at forbedre ordningen med eksportrestitutioner for frugt og grøntsager og sikre, at den er gennemskuelig; for at opnå klare og rationelle bestemmelser omarbejdes de eksisterende bestemmelser, og forordning (EF) nr. 1488/95 ophæves;

ifølge artikel 26, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 1035/72 ydes der kun restitution mod fremlæggelse af en eksportlicens;

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3719/88 (7), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2137/95 (8), er der fastsat fælles gennemførelsesbestemmelser for import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter;

nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter blev fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (9) senest ændret ved forordning (EF) nr. 2123/96 (10);

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3665/87 (11), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1384/95 (12), blev der indført fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter; disse bestemmelser bør suppleres med særlige bestemmelser for frugt og grøntsager;

i henhold til artikel 26, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1035/72 skal restitutionerne fastsættes under hensyntagen til de grænser, der følger af aftaler, der er indgået i overensstemmelse med traktatens artikel 228;

Kommissionen bør fastsætte restitutionssatserne og de maksimale mængder, for hvilke der kan ydes restitution; disse fastsættelser bør ske for hver periode for ansøgning om eksportlicenser, og de kan tages op til revision afhængigt af de økonomiske forhold;

for at sikre en meget præcis forvaltning af de mængder, der skal udføres bør eksportlicenserne udstedes efter en betænkningstid;

medlemsstaterne bør udpege de organer, som er kompetente til at udstede licenserne;

for at sikre en korrekt anvendelse af ordningen bør der fastsættes forskellige ordninger for ydelse af restitutioner;

endvidere bør licenser med forudfastsættelse af restitutionen kun udstedes, hvis der stilles en sikkerhed;

for at sikre, at ordningen fungerer korrekt, og udelukke spekulanter bør licenserne ikke kunne overdrages;

ifølge artikel 26, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1035/72 fastsættes restitutionerne under hensyn til det økonomiske aspekt ved de påtænkte udførsler; med henblik herpå bør der fastsættes en ny ordning for udstedelse af licenser med forudfastsættelse af restitutionen; inden udstedelsen af disse licenser anmoder Kommissionen eksportørerne om at oplyse, hvilken minimumsrestitutionssats de behøver for at kunne udføre; ud fra disse oplysninger kan Kommissionen med kendskab til forholdene fastlægge, hvilke restitutionssatser der er økonomisk bæredygtige;

efter artikel 26, stk. 7, i forordning (EØF) nr. 1035/72 anvendes den restitutionssats, der gælder på dagen for ansøgningen om licens med forudfastsættelse af restitutionen; der bør derfor fastlægges en procedure, hvorefter licensansøgningerne indgives i løbet af en på forhånd fastlagt periode på grundlag af en vejledende restitutionssats, hvorefter Kommissionen ud fra de oplysninger, medlemsstaterne har meddelt den, vil fastlægge en faktisk licensansøgningsdag og en endelig restitutionssats, der gælder denne dag;

Kommissionen bør om nødvendigt kunne afvise alle ansøgninger om særlicens med forudfastsættelse af restitutionen;

begrebet dato for udstedelse af licenser bør defineres ved henvisning til forordning (EØF) nr. 3719/88;

for at opretholde den karakteristiske fleksibilitet ved udførsel af frugt og grøntsager, der er letfordærvelige produkter, bør det fastsættes, at der for visse udførsler kan ydes en ikke forudfastsat restitution, når der efterfølgende udfærdiges en licensansøgning;

for at undgå, at de erhvervsdrivende inden for Fællesskabet diskrimineres ved udstedelsen af eksportlicenser uden forudfastsættelse af restitutionen, bør datoen for antagelsen af udførselsangivelsen lægges til grund i stedet for datoen for licensansøgningen;

for at undgå større overskridelser af de vejledende mængder for licenser uden forudfastsættelse af restitutionen bør Kommissionen have mulighed for at afvise licensansøgninger vedrørende en udførselsdato, der ligger senere end en vis dato;

destinationerne eller destinationsgrupperne bør gøres obligatoriske;

medlemsstaterne bør regelmæssigt meddele Kommissionen visse oplysninger om licensansøgningerne;

det bør sikres, at de produkter, der udføres med restitutioner, er i overensstemmelse med de fælles kvalitetsnormer og i givet fald de nationale kvalitetsforskrifter for frugt og grøntsager, der udføres til tredjelande;

for levering af proviant til skibe og luftfartøjer, der sidestilles med restitutionsberettiget udførsel fra Fællesskabet, kræver en systematisk kontrol, for så vidt angår kvalitetsnormerne, af hvert parti et administrativt arbejde, der ikke står i et rimeligt forhold til de små mængder frugt og grøntsager, som normalt udgør sådanne særlige leveringer; under visse omstændigheder er en sådan kontrol derfor ikke ønskelig; der bør derfor afstås herfra;

af hensyn til overensstemmelsen med artikel 4, stk. 3, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2251/92 af 29. juli 1992 om kvalitetskontrol af friske frugter og grøntsager (13), senest ændret ved forordning (EF) nr. 3148/94 (14), kan nævnte fravigelse kun accepteres for mængder på 500 kg eller derunder pr. produkt;

i forbindelse med tolerancerne må den restitutionsberettigede, udførte mængde ikke overstige den mængde, som licensen er ansøgt for;

Forvaltningskomitéen for Frugt og Grøntsager har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionsordning

1. De i artikel 26 i forordning (EØF) nr. 1035/72 omhandlede eksportrestitutioner ydes på grundlag af en eksportlicens, der kan udstedes efter tre ordninger:

a) normalordning med licens med forudfastsættelse af restitutionen, i det følgende benævnt »ordning A1«

b) særordning med licens med forudfastsættelse af restitutionen, i det følgende benævnt »ordning A2«

c) ordning med licens uden forudfastsættelse af restitutionen, i det følgende benævnt »ordning B«.

2. For ordning A1 og A2 fastsætter Kommissionen restitutionssatserne efter proceduren i artikel 33 i forordning (EØF) nr. 1035/72 samt de mængder, som der kan udstedes licenser for, og licensernes gyldighedsperiode. For ordning A2 har disse satser og mængder dog kun en vejledende værdi.

Disse fastsættelser foretages pr. licensansøgningsperiode.

3. For ordning B fastsætter Kommissionen efter proceduren i artikel 33 i forordning (EØF) nr. 1035/72 vejledende mængder og vejledende restitutionssatser.

Disse fastsættelser foretages pr. udførselsperiode.

4. I undtagelsestilfælde kan Kommissionen revidere de i stk. 2 og 3 nævnte mængder samt gyldighedsperioden for de i stk. 2 omhandlede licenser efter udviklingen i Fællesskabets produktion og eksportudsigterne.

Artikel 2

Særlige bestemmelser for ordning A1

1. De erhvervsdrivende anmoder medlemsstaternes myndigheder om licenser efter system A1 med henblik på at opnå en restitution til den sats, der gælder på ansøgningsdatoen.

Samtidigt med licensansøgningen stilles der en sikkerhed, hvis størrelse svarer til halvdelen af den restitution, der gælder på ansøgningsdatoen, for den pågældende udførsel.

2. Medlemsstaterne tilsender senest kl. 12 (belgisk tid) hver mandag og torsdag efter modellen i bilag I Kommissionen en meddelelse, der for hver ansøgningsdato og hver produktkategori indeholder oplysning om de mængder, som der er blevet ansøgt om licenser for i de foregående dage bortset fra de mængder, som vedrører ansøgninger, der er afvist efter artikel 4, stk. 3, eller eventuelt en meddelelse om, at der ikke er indgivet ansøgninger.

3. Kommissionen undersøger for hver produktkategori successivt for hver dags indgivelse af ansøgninger, om de samlede mængder, der er ansøgt om, overskrider den i artikel 1, stk. 2, omhandlede mængde

- nedsat med de mængder, for hvilke der er udstedt licenser efter system A1 i den igangværende tildelingsperiode, eksklusive de licenser, der er udstedt i forbindelse med den fødevarehjælp, der er omhandlet i artikel 10, stk. 4, i den landbrugsaftale, der blev indgået i forbindelse med Uruguay-rundens multilaterale handelsforhandlinger

- forhøjet med mængderne vedrørende de ansøgninger, der er trukket tilbage efter stk. 5

- forhøjet med de mængder, for hvilke licenser blev udstedt, men ikke udnyttet

- forhøjet med de mængder, der ikke blev udnyttet i forbindelse med tolerancen i artikel 8, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3719/88.

I tilfælde af overskridelse fastsætter Kommissionen en procentsats for udstedelse af de mængder, der er ansøgt om, eller beslutter at afvise ansøgningerne.

4. Eksportlicenserne udstedes den femte arbejdsdag efter dagen for indgivelse af ansøgningen, for så vidt der ikke er truffet foranstaltninger i henhold til stk. 3, andet afsnit, i denne periode.

5. I tilfælde af fastsættelse af en udstedelsesprocentsats efter stk. 3, andet afsnit, kan ansøgningerne trækkes tilbage inden for en frist på ti arbejdsdage efter dagen for procentsatsens offentliggørelse. Ved tilbagetrækningen frigives sikkerheden. Sikkerheden frigives endvidere for de afviste ansøgninger.

Artikel 3

Særlige bestemmelser for ordning A2

1. De erhvervsdrivende indgiver ansøgninger om licenser efter system A2 til medlemsstaternes myndigheder i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede ansøgningsperioder med henblik på at opnå en endelig restitutionssats og en bestemt produktmængde, der gælder på den faktiske ansøgningsdato.

I denne forordning forstås ved »den faktiske ansøgningsdato«, den dato, på hvilken de i første afsnit omhandlede ansøgninger anses for at være indgivet.

Samtidigt med ansøgningen stilles der en sikkerhed, hvis størrelse svarer til halvdelen af restitutionen til den vejledende sats, der gælder i ansøgningsperioden.

2. I rubrik 20 i licensansøgningerne anføres mindst en af følgende angivelser, i hvilken den minimumsrestitutionssats, ansøgeren anmoder om, og som er nødvendig for, at han kan udføre, udtrykkes som et beløb i ecu uden decimaler pr. ton netto:

- Solicitud condicionada a la fijación, por parte de la Comisión, de un tipo de restitución superior o igual a . . . (tipo mínimo solicitado por el solicitante del certificado) ecus/tonelada neta, en la fecha efectiva de la solicitud

- Ansøgning under den forudsætning, at Kommissionen fastsætter en restitutionssats på mindst . . . (den minimumssats, licensansøgeren ansøger om) ECU/t netto på den faktiske ansøgningsdato

- Antrag vorbehaltlich eines von der Kommission am tatsächlichen Tag der Antragstellung festgesetzten Erstattungssatzes von mindestens . . . ECU/Tonne Eigengewicht (vom Antragsteller beantragter Satz)

- Áßôçóç ìå ôçí åðéöýëáîç ôïõ êáèïñéóìïý áðü ôçí ÅðéôñïðÞ ýøïõò åðéóôñïöÞò áíþôåñïõ Þ ßóïõ ðñïò . . . (åëÜ÷éóôï ýøïò ðïõ æçôÜ ï õðïâÜëëùí áßôçóç ðéóôïðïéçôéêïý) ECU/ôüíï êáèáñïý âÜñïõò êáôÜ ôçí ðñáãìáôéêÞ çìåñïìçíßá ôçò áßôçóçò

- Application subject to the fixing by the Commission of a refund rate of not less than ECU . . ./tonne net (minimum rate sought by the applicant) on the actual date of application

- Demande sous réserve de la fixation par la Commission d'un taux de restitution supérieur ou égal à . . . (taux minimal demandé par le demandeur de certificat) écus/tonne net à la date effective de la demande

- Domanda condizionata alla fissazione, da parte della Commissione, di un tasso di restituzione superiore o pari a . . . (tasso minimo chiesto dal richiedente del titolo) ECU/t netta alla data effettiva della domanda

- Aanvraag onder voorbehoud dat de Commissie op de daadwerkelijke aanvraagdatum een restitutie vaststelt die niet lager is dan . . . (door de certificaataanvrager gevraagde minimumrestitutievoet)

- Pedido sob reserva da fixação pela Comissão de uma taxa de restituição superior ou igual a . . . (taxa mínima pedida pelo requerente de certificado) ecus/tonelada líquida na data efectiva de pedido

- Hakemus, jonka edellytyksenä on, että komissio vahvistaa tuen määrän, joka on vähintään . . . (todistuksen hakijan pyytämä vähimmäismäärä) ecua tonnilta nettopainoa hakemuksen tosiasiallisena päivämääränä

- Ansökan med förbehåll för att kommissionen fastställer ett bidragsbelopp på minst . . . (minimibidragssats som den licenssökande begärt) ecu/ton nettovikt vid det faktiska datumet för ansökan.

Licensansøgeren kan ansøge om en minimumssats, der højst er lig med det dobbelte af den vejledende sats.

3. Medlemsstaterne tilsender senest kl. 12 (belgisk tid) den tredje arbejdsdag efter licensansøgningsperioden efter modellen i bilag II Kommissionen en meddelelse, der for hver produktkategori indeholder oplysning om de mængder, som der er anmodet om licenser for bortset fra de mængder, som vedrører ansøgninger, der er afvist efter artikel 4, stk. 3, eller eventuelt en meddelelse om, at der ikke er indgivet ansøgninger.

Disse mængder opdeles:

- efter destinationer eller destinationsgrupper

- efter de minimumssatser, ansøgeren ansøger om, idet de laveste anføres først og de højeste sidst.

4. Ved udgangen af hver licensansøgningsperiode skal Kommissionen fastsætte:

- den faktiske ansøgningsdato, som er omhandlet i stk. 1

- de endelige restitutionssatser, der gælder på nævnte dato

- procentsatserne for udstedelse af licenserne, der anses for at være ansøgt om på den faktiske ansøgningsdato

eller beslutte at afvise ansøgningerne om nødvendigt.

5. Ansøgninger, jf. stk. 2, om højere satser end de tilsvarende endelige satser, som Kommissionen fastsætter, betragtes som ugyldige.

6. Medlemsstaterne udsteder eksportlicenserne den tredje arbejdsdag efter den faktiske ansøgningsdato.

7. Sikkerheden frigives for licensansøgninger, der betragtes som ugyldige i medfør af stk. 5, og for ansøgninger, der er afvist i henhold til stk. 4.

Artikel 4

Fælles bestemmelser for ordning A1 og A2

1. For licenser efter system A1 og A2, jf. artikel 1, stk. 1, litra a) og b), er destinationerne eller destinationsgrupperne obligatoriske, jf. artikel 20, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 3665/87. De anføres i rubrik 7 i licensansøgningerne og licenserne.

2. Licensansøgningerne og licenserne skal i rubrik 22 indeholde en af følgende angivelser:

- Restitución válida para . . . (cantidad para la que se haya expedido el certificado) como máximo

- Restitutionen omfatter højst . . . (den mængde, licensen er udstedt for)

- Erstattung gültig für höchstens . . . (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

- ÅðéóôñïöÞ ðïõ éó÷ýåé ãéá (ðïóüôçôá ãéá ôçí ïðïßá åêäßäåôáé ôï ðéóôïðïéçôéêü) êáô' áíþôáôï üñéï

- Refund valid for not more than . . . (quantity for which licence issued)

- Restitution valable pour . . . (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum

- Restituzione valida al massimo per . . . (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)

- Restitutie voor ten hoogste . . . (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

- Restituição válida para . . . (quantidade em relação à qual tenha sido emitido o certificado), no máximo

- Tuki on voimassa enintään (määrä, jolle todistus on myönnetty)

- Bidrag som gäller för högst . . . (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas).

3. For hver ansøgningsperiode og for hver type licens må de licensansøgninger, som en erhvervsdrivende indgiver for et produkt og en destination eller destinationsgruppe, tilsammen ikke vedrøre en mængde, der er større end halvdelen af den mængde, der er fastsat for produktet og destinationen eller destinationsgruppen i den pågældende ansøgningsperiode.

Forhøjes denne mængde i løbet af en ansøgningsperiode, må de senere ansøgninger ikke vedrøre en mængde, der er større end halvdelen af nævnte forhøjelse.

Medlemsstaterne afviser uden videre alle ansøgninger, der ikke overholder bestemmelserne i første og andet afsnit.

4. Medlemsstaterne tilsender senest kl. 12 (belgisk tid) hver torsdag efter modellen i bilag III Kommissionen en meddelelse, der for hver produktkategori indeholder oplysning om:

- de mængder, for hvilke licensansøgningerne er trukket tilbage

- de mængder, for hvilke der er udstedt licenser, men som ikke er udnyttet, og de mængder, som ikke er udnyttet i forbindelse med tolerancen i artikel 8, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3719/88

- i givet fald at der ikke foreligger sådanne mængder

- de restitutionssatser, der er anvendt for de i første og andet led nævnte mængder.

Meddelelsen omfatter oplysninger om den anden uge forud for den igangværende uge.

5. Licenserne er gyldige fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 21, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 3719/88.

For eksportlicenser for æbler til Hongkong, Singapore, Malaysia, Indonesien, Thailand, Taiwan, Papua Ny Guinea, Laos, Cambodja, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mexico og Costa Rica begynder gyldighedsperioden dog:

- den 15. juli i det pågældende år for licenser udstedt mellem datoen svarende til den 15. juli minus gyldighedsperioden og den 14. juli

- på udstedelsesdatoen for licenser udstedt mellem den 15. juli og ultimo februar året efter.

Gyldighedsperioden er begrænset til ultimo februar for licenser udstedt mellem datoen svarende til den 1. marts minus gyldighedsperioden og ultimo februar.

Disse datoer anføres i licensens rubrik 22 således:

- Certificado válido del (fecha de comienzo del período de validez) al (fecha final del período de validez)

- Licensen er gyldig fra (gyldighedsperiodens begyndelse) til (gyldighedsperiodens ophør)

- Lizenz gültig vom (Beginn der Gültigkeitsdauer) bis zum (Ende der Gültigkeitsdauer)

- Ðéóôïðïéçôéêü ðïõ éó÷ýåé áðü (çìåñïìçíßá Ýíáñîçò éó÷ýïò) Ýùò (çìåñïìçíßá ëÞîçò éó÷ýïò)

- Licence valid from (date of commencement of validity) to (date of end of validity)

- Certificat valable du (date de début de validité) au (date de fin de validité)

- Titolo valido dal [data di decorrenza della validità] al [data di scadenza della validità]

- Certificaat geldig van (datum van de eerste dag van de geldigheidsduur) tot en met (datum van de laatste dag van de geldigheidsduur)

- Certificado válido de (data de início da validade) a (data de termo da validade)

- Todistus voimassa (voimassaolon alkamispäivä) (voimassaolon päättymispäivä)

- Licens giltig från (datum för giltighetstidens början) till (datum då giltighetstiden slutar).

De i andet afsnit omhandlede licenser udstedes ikke i perioden fra den 1. marts til datoen svarende til den 15. juli minus gyldighedsperioden. For så vidt angår eksportlicenser for æbler til andre destinationer, hvis gyldighedsperiode omfatter en del af perioden fra den 1. marts til den 14. juli, kan destinationen ikke ændres til et af de i andet afsnit anførte lande.

6. Den mængde, der udføres i forbindelse med tolerancen i artikel 8, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 3719/88, giver ikke ret til restitution.

Artikel 5

Særlige bestemmelser for ordning B

1. Uanset artikel 2a, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3665/87 anmoder de erhvervsdrivende medlemsstaternes myndigheder om licenser efter system B, jf. artikel 1, stk. 3, senest den femte arbejdsdag efter antagelsen af udførselsangivelsen for produkterne for at opnå en restitution til den sats, der gælder for den pågældende udførselsperiode.

Licensansøgningerne anses for at være indgivet på dagen for antagelsen af udførselsangivelsen for produkterne. Hvis denne dag er helligdag, anses ansøgningerne dog for at være indgivet den første arbejdsdag herefter.

For eksportlicenser for æbler til Hongkong, Singapore, Malaysia, Indonesien, Thailand, Taiwan, Papua Ny Guinea, Laos, Cambodja, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mexico og Costa Rica kan disse ansøgninger kun antages i perioden 15. juli til ultimo februar i det følgende år.

2. Licensansøgningerne skal ledsages af en kopi af udførselsangivelsen for produkterne. Udførselsangivelsen skal indeholde mindst en af følgende angivelser:

- Exportación para la que se presentará una solicitud a posteriori de certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución (sistema B)

- Udførsel, for hvilken der efterfølgende ansøges om eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen (system B)

- Ausfuhr, für die nachträglich eine Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung beantragt wird (System B)

- ÅîáãùãÞ ãéá ôçí ïðïßá èá õðïâëçèåß áßôçóç åê ôùí õóôÝñùí ãéá ôçí Ýêäïóç ðéóôïðïéçôéêïý åîáãùãÞò ÷ùñßò ðñïêáèïñéóìü ôçò åðéóôñïöÞò (óýóôçìá Â)

- Export to be the subject of an a posteriori application for an export licence without advance fixing of the refund (system B)

- Exportation qui fera l'objet d'une demande a posteriori de certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution (système B)

- esportazione che sarà oggetto di una domanda a posteriori di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione (sistema B)

- Uitvoer waarvoor achteraf een uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie (B-stelsel) zal worden aangevraagd

- Exportação que será objecto de um pedido a posteriori de certificado de exportação sem prefixação da restituição (sistema B)

- Vienti, josta jätetään jälkikäteen todistushakemus, johon ei sisälly tuen ennakkovahvistutsta (B-menettely)

- Export som kräver en ansökan i efterhand om exportlicens utan förutfastställelse av bidraget (system B).

3. Licensansøgningerne og licenserne skal i rubrik 22 indeholde en af følgende angivelser:

- Solicitud de certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) n° 2190/96

- Ansøgning om eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 2190/96

- Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2190/96

- Áßôçóç ãéá Ýêäïóç ðéóôïðïéçôéêïý åîáãùãÞò ÷ùñßò ðñïêáèïñéóìü ôçò åðéóôñïöÞò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 5 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2190/96

- Application for export licence without advance fixing of the refund in accordance with Article 5 of Regulation (EC) No 2190/96

- Demande de certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2190/96

- Domanda di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96

- Aanvraag om een uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2190/96

- Pedido de certificado de exportação sem prefixação da restituição, nos termos do artigo 5º do Regulamento (CE) nº 2190/96

- Asetuksen (EY) N:o 2190/96 5 artiklan mukainen vientitodistushakemus ilman tuen ennakkovahvistusta

- Ansökan om exportlicens utan förutfastställelse av bidraget enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 2190/96.

4. Medlemsstaterne tilsender senest kl. 12 (belgisk tid) hver torsdag efter modellen i bilag IV Kommissionen en meddelelse, der for hver ansøgningsdato, jf. stk. 1, og for hver produktkategori indeholder oplysning om:

- de mængder, for hvilke der er anmodet om licenser, eller at der ikke er indgivet ansøgninger

- de mængder, for hvilke licensansøgningerne er blevet trukket tilbage

- de uudnyttede mængder.

Meddelelsen skal omfatte de mængder, som der anses at være indgivet licensansøgninger for i den anden uge forud for den igangværende uge.

5. Hvis de mængder af et produkt, der er ansøgt om, overskrider eller kan overskride den vejledende mængde for den igangværende udførselsperiode, kan Kommissionen fastsætte en dato, fra hvilken licensansøgningerne afvises, hvis den pågældende udførselsangivelse for produkterne er blevet accepteret i løbet af den igangværende udførselsperiode.

6. Efter hver udførselsperiode undersøger Kommissionen på grundlag af de oplysninger, den råder over, for hvert enkelt produkt, om de mængder, der ansøges om uden for rammerne af den fødevarehjælp, der er omhandlet i artikel 10, stk. 4, i den landbrugsaftale, som er indgået under Uruguay-rundens multilaterale handelsforhandlinger, overskrider de vejledende mængder og fastsætter de endelige restitutionssatser.

I tilfælde af overskridelse kan Kommissionen nedsætte restitutionssatsen for disse transaktioner.

For at overholde de årlige begrænsninger, der følger af de aftaler, der er indgået i overensstemmelse med traktatens artikel 228, kan Kommissionen fastsætte en udstedelsesprocentsats for de mængder, der er ansøgt om.

7. Eksportlicenserne udstedes den fjortende arbejdsdag efter afslutningen af licensernes udførselsperiode, for så vidt angår denne periode. Licensen indeholder i rubrik 22 mindst en af følgende angivelser suppleret med den fastsatte restitutionssats, jf. stk. 6, første afsnit, og med mængden i givet fald nedsat med udstedelsesprocentsatsen, jf. stk. 6, tredje afsnit:

- Certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución por una cantidad de . . . kilogramos de los productos que se indican en la casilla 16, a un tipo de . . . ecus/tonelada

- Eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen for en mængde på . . . kg produkter, anført i rubrik 16, til en sats på . . . ECU/ton

- Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung für eine Menge von . . . kg der in Feld 16 genannten Erzeugnisse zum Satz von . . . ECU/Tonne

- Ðéóôïðïéçôéêü åîáãùãÞò ÷ùñßò ðñïêáèïñéóìü ôçò åðéóôñïöÞò ãéá ðïóüôçôá . . . ÷éëéïãñÜììùí ôùí ðñïúüíôùí ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôç èÝóç 16 ýøïõò . . . Ecu/ôüíï

- Export licence without advance fixing of the refund for . . . kilograms of products as listed in box 16, at a rate of ECU . . ./tonne

- Certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution pour une quantité de . . . kilogrammes de produits figurant à la case 16, au taux de . . . écus/tonne

- Titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di . . . kg dei prodotti indicati nella casella 16, al tasso di . . . ECU/t

- Uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie voor . . . kg van de in vak 16 genoemde produkten; de restitutie bedraagt . . . ecu/ton

- Certificado de exportação sem prefixação da restituição para uma quantidade de . . . quilogramas de produtos indicados na casa 16, à taxa de . . . ecus/tonelada.

- Vientitodistus, johon ei liity vientituen ennakkovahvistusta, . . . kilogramman määrälle kohdassa 16 mainittuja tuotteita, tuen määrä . . . ecua/tonni

- Exportlicens utan förutfastställelse av bidraget för en kvantitet av . . . kilo av de produkter som anges i fält 16, till ett belopp av . . . ecu/ton.

Hvis restitutionssatsen eller udstedelsesprocentsatsen, jf. stk. 6, er nul, afvises ansøgningerne.

8. Artikel 22 i forordning (EF) nr. 3719/88 finder ikke anvendelse på de i stk. 1-7 omhandlede licenser.

Disse licenser fremlægges direkte for det organ, der udbetaler eksportrestitutionerne. Dette organ afskriver på licensen og påtegner den.

Artikel 6

Almindelige bestemmelser

1. Medlemsstaterne udpeger den eller de myndighed(er), der er kompetent(e) til at udstede eksportlicenserne, og underretter Kommissionen herom.

2. Licensansøgningerne og licenserne skal i rubrik 16 indeholde produktkoden ifølge nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, der er anført i forordning (EØF) nr. 3846/87.

Flere koder kan dog figurere samtidigt på licensansøgningen og licensen, for så vidt disse koder tilhører samme produktkategori, og deres restitutionssats er identisk.

Ved kategori i henhold til artikel 13a, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 3719/88 forstås følgende produktklasser:

- tomater henhørende under KN-kode 0702 00

- afskallede mandler henhørende under KN-kode 0802 12

- hasselnødder henhørende under KN-kode 0802 21 og 0802 22

- valnødder med skal henhørende under KN-kode 0802 31

- appelsiner henhørende under KN-kode 0805 10

- klementiner henhørende under KN-kode 0805 20 11, 0805 20 21 og 0805 20 31

- monreales og satsumas henhørende under KN-kode 0805 20 13, 0805 20 23 og 0805 20 33

- mandariner og wilkings henhørende under KN-kode 0805 20 15, 0805 20 25 og 0805 20 35

- tangeriner henhørende under KN-kode 0805 20 17, 0805 20 27 og 0805 20 37

- andre lignende krydsninger af citrusfrugter henhørende under KN-kode 0805 20 19, 0815 20 29 og 0805 20 39

- citroner henhørende under KN-kode 0805 30 20, 0805 30 30 og 0805 30 40

- limefrugter henhørende under KN-kode 0805 30 90

- spisedruer henhørende under KN-kode 0806 10

- æbler henhørende under KN-kode 0808 10

- ferskner og nektariner henhørende under KN-kode 0809 30.

3. I medlemsstaternes meddelelser til Kommissionen på formularerne i bilagene til nærværende forordning fordeles mængderne efter, om de indgår i den fødevarehjælp, der er omhandlet i artikel 10, stk. 4, i den landbrugsaftale, der blev indgået under Uruguay-rundens multilaterale handelsforhandlinger, eller ej.

Såfremt den dag, der er fastsat for en meddelelse, er en national helligdag, sender den pågældende medlemsstat nævnte meddelelse den sidste arbejdsdag inden denne nationale helligdag.

Meddelelsen sker pr. telefax eller ved hjælp af et andet elektronisk kommunikationsmiddel.

4. Licenserne kan ikke overdrages.

5. Ud over betingelserne i forordning (EØF) nr. 3665/87 er udbetalingen af restitutioner betinget af forevisning af følgende dokument:

- hvad angår de varer, for hvilke der er fastsat en fælles kvalitetsnorm: Kontrolattesten, jf. artikel 4, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2251/92

- hvad angår de varer, for hvilke der ikke er fastsat en fælles kvalitetsnorm, og for så vidt der findes nationale kvalitetsforskrifter for frugt og grøntsager, der eksporteres til tredjelande: Et dokument udstedt af medlemsstaternes kontrolmyndigheder, der bekræfter, at disse produkter på kontroltidspunktet opfyldte nævnte forskrifter.

For de i artikel 34, stk. 1, litra a), i forordning (EØF) nr. 3665/87 omhandlede leveringer af frugt og grøntsager kræves der dog for mængder på 500 kg eller derunder pr. produktkategori ikke forevisning af:

- den kontrolattest, der er foreskrevet i artikel 4, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2251/92

eller

- det i henhold til første afsnit, andet led, udstedte dokument

med henblik på udbetaling af restitutioner for leveringer, for hvilke proceduren i artikel 38 i forordning (EØF) nr. 3665/87 eller i Rådets forordning (EØF) nr. 565/80 (15) ikke finder anvendelse.

Artikel 7

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 1488/95 ophæves. Bestemmelserne i artikel 4 i nævnte forordning anvendes dog fortsat for licenser med forudfastsættelse af restitutionen, jf. artikel 3 i nævnte forordning, om hvilke der ansøges inden den 18. november 1996, og bestemmelserne i artikel 5 og 6 i nævnte forordning anvendes fortsat for de licenser uden forudfastsættelse af restitutionen, jf. artikel 5 i nævnte forordning, der ansøges om for forsendelser, for hvilke udførselsangivelserne antages inden den 25. november 1996.

Henvisninger til den ophævede forordning læses som henvisninger til nærværende forordning efter sammenligningstabellen i bilag V.

Artikel 8

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Restitutionsordningen for licenser af type A1 og A2 anvendes fra den 18. november 1996 for licenser efter system A1 og A2, om hvilke der ansøges fra denne dato, og restitutionsordningen for licenser af type B anvendes fra den 25. november 1996 for licenser efter system B, om hvilke der ansøges for forsendelser, for hvilke udførselsangivelserne antages efter den 24. november 1996.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 1996.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1.

(2) EFT nr. L 132 af 16. 6. 1995, s. 8.

(3) EFT nr. L 349 af 31. 12. 1994, s. 105.

(4) EFT nr. L 161 af 29. 6. 1996, s. 1.

(5) EFT nr. L 145 af 29. 6. 1995, s. 68.

(6) EFT nr. L 280 af 23. 11. 1995, s. 30.

(7) EFT nr. L 331 af 2. 12. 1988, s. 1.

(8) EFT nr. L 214 af 8. 9. 1995, s. 21.

(9) EFT nr. L 366 af 24. 12. 1987, s. 1.

(10) EFT nr. L 284 af 6. 11. 1996, s. 2.

(11) EFT nr. L 351 af 14. 12. 1987, s. 1.

(12) EFT nr. L 134 af 20. 6. 1995, s. 14.

(13) EFT nr. L 219 af 4. 8. 1992, s. 9.

(14) EFT nr. L 332 af 22. 12. 1994, s. 28.

(15) EFT nr. L 62 af 7. 3. 1980, s. 5.

BILAG I

>START GRAFIK>

Formular for meddelelse af oplysninger som fastsat i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2190/96

>SLUT GRAFIK>

BILAG II

>START GRAFIK>

Formular for meddelelse af oplysninger som fastsat i artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2190/96

>SLUT GRAFIK>

BILAG III

>START GRAFIK>

Formular for meddelelse af oplysninger som fastsat i artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2190/96

>SLUT GRAFIK>

BILAG IV

>START GRAFIK>

Formular for meddelelse af oplysninger som fastsat i artikel 5, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2190/96

>SLUT GRAFIK>

BILAG V

>TABELPOSITION>