31996R2062

Rådets Forordning (EF) Nr. 2062/96 af 1. oktober 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 1521/76 om indførsel af olivenolie med oprindelse i Marokko

EF-Tidende nr. L 277 af 30/10/1996 s. 0003 - 0003


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2062/96 af 1. oktober 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 1521/76 om indførsel af olivenolie med oprindelse i Marokko

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92 af 28. december 1992 om den regningsenhed og de omregningskurser, der skal anvendes i den fælles landbrugspolitik (1), særlig 13, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 17 i og bilag B til samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (2) anvendes der ved indførsel til Fællesskabet af olivenolie, der henhører under KN-kode 1509 10 10, 1509 10 90 og 1510 00 10, på betingelse af, at dette land opkræver en eksportafgift, en fast nedsættelse på 0,7245 ECU pr. 100 kg af den afgift, der anvendes på olie af denne type, samt en nedsættelse af samme afgift svarende til det særlige afgiftsbeløb; nedsættelsen har været fastsat til højst 12,09 ECU pr. 100 kg, for så vidt angår den i ovennævnte artikel omhandlede nedsættelse, og højst 12,09 ECU pr. 100 kg, for så vidt angår det tillægsbeløb, der er omhandlet i ovennævnte bilag B;

ved Rådets forordning (EØF) nr. 1521/76 (3) er ovennævnte aftale blevet iværksat;

de kontraherende parter er ved en aftale i form af brevveksling blevet enige om at fastsætte tillægsbeløbet til 12,09 ECU pr. 100 kg;

forordning (EØF) nr. 1521/76 bør ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 1521/76 affattes således:

»b) et beløb, der er lig med den særlige afgift ved udførsel, der opkræves af Marokko for olie af denne type, dog højst 12,09 ECU pr. 100 kg for perioden fra den 1. januar 1994 til den 31. januar 1995 og højst 14,60 ECU pr. 100 kg for perioden fra den 1. februar 1995, idet disse beløb forhøjes med henholdsvis 12,09 ECU pr. 100 kg for den første periode og 14,60 ECU pr. 100 kg for den anden periode.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 1. oktober 1996.

På Rådets vegne

D. SPRING

Formand

(1) EFT nr. L 387 af 31. 12. 1992, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 150/95 (EFT nr. L 22 af 31. 1. 1995, s. 1).

(2) EFT nr. L 264 af 27. 9. 1978, s. 2.

(3) EFT nr. L 169 af 28. 6. 1976, s. 43. Forordningen er senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1901/92 (EFT nr. L 192 af 11. 7. 1992, s. 2).