31996R1514

Kommissionens forordning (EF) nr. 1514/96 af 29. juli 1996 om den foreløbige forsyningsopgørelse for De Kanariske Øer vedrørende forarbejdede frugter og grøntsager

EF-Tidende nr. L 189 af 30/07/1996 s. 0095 - 0096


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1514/96 af 29. juli 1996 om den foreløbige forsyningsopgørelse for De Kanariske Øer vedrørende forarbejdede frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92 af 15. juni 1992 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for De Kanariske Øer (1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2537/95 (2), særlig artikel 3, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

Med henblik på artikel 2 og 3 i forordning (EØF) nr. 1601/92 bør der for forarbejdede frugter og grøntsager fastlægges, hvilke mængder af visse produkter i den særlige forsyningsopgørelse henhørende under KN-kode 2007 99 og 2008 der fritages for told ved indførsel fra tredjelande eller opnår støtte ved forsendelser fra resten af Fællesskabet;

de fælles gennemførelsesbestemmelser for forsyningsordningen for De Kanariske Øer vedrørende visse landbrugsprodukter blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/94 (3), ændret ved forordning (EF) nr. 2883/94 (4);

i henhold til forordning (EØF) nr. 1601/92 anvendes forsyningsordningen fra den 1. juli; det bør derfor fastsættes, at bestemmelserne i nærværende forordning straks anvendes;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Produkter Forarbejdet på Basis af Frugt og Grøntsager -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Med henblik på anvendelse af artikel 2 og 3, i forordning (EØF) nr. 1601/92 fastsættes de mængder, der er omfattet af den foreløbige forsyningsopgørelse for forarbejdede frugter og grøntsager, og for hvilke der indrømmes fritagelse for importafgiften ved indførsel fra tredjelande eller ydes EF-støtte, som anført i bilaget.

2. Uden at det i øvrigt hindrer en eventuel ændring af forsyningsopgørelsen i løbet af regnskabsåret, kan de respektive mængder, der er fastsat for et eller flere af de produkter, som er anført i del II i bilaget, overskrides med indtil 20 %, for så vidt den samlede mængde ikke overskrides.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 1996.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 1996.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 173 af 27. 6. 1992, s. 13.

(2) EFT nr. L 260 af 31. 10. 1995, s. 10.

(3) EFT nr. L 296 af 17. 11. 1994, s. 23.

(4) EFT nr. L 304 af 29. 11. 1994, s. 18.

BILAG

Foreløbig forsyningsopgørelse for De Kanariske Øer for forarbejdede frugter og grøntsager for perioden 1. juli 1996 til 30. juni 1997

>TABELPOSITION>