31996R1229

Kommissionens forordning (EF) nr. 1229/96 af 28. juni 1996 om licitation med henblik på salg til udførsel af tobak i baller, som det græske interventionsorgan ligger inde med

EF-Tidende nr. L 161 af 29/06/1996 s. 0086 - 0088


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1229/96 af 28. juni 1996 om licitation med henblik på salg til udførsel af tobak i baller, som det græske interventionsorgan ligger inde med

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 727/70 af 21. april 1970 om den fælles markedsordning for råtobak (1), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2075/92 (2), særlig artikel 7, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92 af 28. december 1992 om regningsenhedens værdi og de omregningskurser, der skal anvendes i den fælles landbrugspolitik (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 150/95 (4), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3389/73 (5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 3477/93 (6), fastsætter fremgangsmåderne og betingelserne for salg af den tobak, som interventionsorganerne ligger inde med; i forordningens artikel 5, stk. 1, er det fastsat, hvilken sikkerhed der skal stilles; der bør tages hensyn til markedsudviklingen og de hidtil anvendte eksportrestitutioner;

på grund af problemerne i forbindelse med oplagring af tobak i baller, især lageromkostningerne, bør der åbnes en licitation med henblik på salg af denne tobak, som bør være bestemt til udførsel uden restitution;

alle partierne skal betales, inden tobakken overtages; det bør fastsættes, at sikkerhedsstillelsen på tilslagsmodtagerens anmodning frigives, efterhånden som de overtagne mængder udføres;

som følge af de særlige forhold i tobakssektoren er betaling af købsprisen den udløsende begivenhed for den landbrugsomregningskurs, der skal anvendes på godkendte bud, og offentliggørelse af licitationsbekendtgørelsen er den udløsende begivenhed for den landbrugsomregningskurs, der skal anvendes på sikkerhedsstillelser; der bør derfor fastsættes undtagelsesbestemmelser til artikel 10, stk. 1, og artikel 12, stk. 4, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1068/93 (7), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1146/96 (8), hvilket ikke er til hinder for, at kursen for betaling af købsprisen forudfastsættes i henhold til forordningens artikel 13-17;

der bør fastsættes frister for tilslagsmodtagerens overtagelse og udførsel af tobakken, idet der tages hensyn til de pågældende mængder, indvundne erfaringer og kravet om en korrekt finansiel forvaltning;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Tobak -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Med henblik på udførsel til tredjelande sælges der fem partier tobak i baller, som det græske interventionsorgan ligger inde med fra høsten 1983, 1986, 1990, 1991 og 1992, med en samlet vægt på ca. 2 095 tons fordelt efter sort som angivet i bilaget. Den mængde, der udbydes til salg, er anført i licitationsbekendtgørelsen.

Kommissionen giver meddelelse om salg af partierne i de licitationsbekendtgørelser, der offentliggøres i C-udgaven af De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 2

Salget finder sted ved licitation i henhold til bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 3389/73, jf. dog bestemmelserne i nærværende forordning.

Artikel 3

Den dato, der er sidste frist for indgivelse af bud til Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på dens hovedsæde, fastsættes i licitationsbekendtgørelsen.

Artikel 4

Den i artikel 9, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3389/73 omhandlede frist for tilslagsmodtagerens overtagelse af hele tobakspartiet fastsættes til udgangen af den tredje måned efter dagen for offentliggørelse af resultatet af licitationen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 5

1. Den i artikel 5 i forordning (EØF) nr. 3389/73 omhandlede sikkerhed skal for tobak oplagret i Grækenland stilles over for Dieuthinsis Diachirisis Agoron Georgikon Proionton (DIDAGEP), Acharnon 241, GR-10438 Athen.

2. Kommissionen underretter straks det berørte interventionsorgan om resultatet af licitationen. Det frigiver øjeblikkeligt den sikkerhed, som er stillet af de bydende, hvis tilbud ikke kunne tages i betragtning, samt af dem, som ikke er blevet erklæret for tilslagsmodtagere.

Med forbehold af artikel 7, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 3389/73 frigives den sikkerhed, som tilslagsmodtageren eller -modtagerne har stillet, så snart de i artikel 7, litra c), i nævnte forordning fastsatte betingelser er opfyldt.

3. Den stillede sikkerhed frigives på vedkommendes anmodning i forhold til de tobaksmængder, for hvilke de i artikel 7 i nævnte forordning omhandlede beviser er forelagt.

Artikel 6

Uanset artikel 4, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 3389/73 udtrykkes den pris, der bydes pr. kg tobak, i ECU/kg.

Uanset artikel 5, stk. 1, første punktum, i forordning (EØF) nr. 3389/73 fastsættes sikkerheden til 0,85 ECU/kg tobak i baller.

Artikel 7

Uanset artikel 10, stk. 1, og artikel 12, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1068/93 er den udløsende begivenhed for den landbrugsomregningskurs, der skal anvendes for:

- betaling af godkendte bud, betaling af købsprisen

- sikkerhedsbeløbet, offentliggørelse af licitationbekendtgørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Overtagelse kan ske i flere omgange.

Artikel 8

Uanset artikel 10a, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3389/73 skal udførselsangivelsen være antaget inden tolv måneder efter den i artikel 4 fastsatte sidste frist.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 1996.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 94 af 28. 4. 1970, s. 1.

(2) EFT nr. L 215 af 30. 7. 1992, s. 70.

(3) EFT nr. L 387 af 31. 12. 1992, s. 1.

(4) EFT nr. L 22 af 31. 1. 1995, s. 1.

(5) EFT nr. L 345 af 15. 12. 1973, s. 47.

(6) EFT nr. L 317 af 18. 12. 1993, s. 30.

(7) EFT nr. L 108 af 1. 5. 1993, s. 106.

(8) EFT nr. L 153 af 27. 6. 1996, s. 41.

BILAG

>TABELPOSITION>