31996R1216

Kommissionens forordning (EF) nr. 1216/96 af 28. juni 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 904/90 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for visse produkter i sektoren for svinekød med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) eller i de oversøiske lande og territorier (OLT) med henblik på iværksættelsen af den landbrugsaftale, der blev indgået i forbindelse med forhandlingerne under Uruguay- runden

EF-Tidende nr. L 161 af 29/06/1996 s. 0049 - 0049


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1216/96 af 28. juni 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 904/90 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for visse produkter i sektoren for svinekød med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) eller i de oversøiske lande og territorier (OLT) med henblik på iværksættelsen af den landbrugsaftale, der blev indgået i forbindelse med forhandlingerne under Uruguay-runden

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3290/94 af 22. december 1994 om de tilpasninger og overgangsforanstaltninger, der er nødvendige i landbrugssektoren for gennemførelsen af de aftaler, som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

For at tage hensyn til den importordning, der findes for svinekød, og som følger af den landbrugsaftale, der er indgået i forbindelse med de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, er det nødvendigt at vedtage overgangsforanstaltninger for at tilpasse præferenceindrømmelserne i form af fritagelse for importafgiften for visse svinekødsprodukter fra AVS-staterne og OLT;

i Kommissionens forordning (EØF) nr. 904/90 (2), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1592/95 (3), er der fastsat gennemførelsesbestemmelser for præferencebetingelserne for nedsættelse af importafgiften for kontingenter af svinekød; da importafgifterne erstattes med told fra den 1. juli 1995, er disse bestemmelser allerede blevet fastsat;

perioden for vedtagelse af overgangsforanstaltninger blev forlænget indtil den 30. juni 1997 ved Rådets forordning (EF) nr. 1193/96 af 26. juni 1996 om forlængelse af den periode, hvor der kan træffes overgangsforanstaltninger i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 3290/94 om de tilpasninger og overgangsforanstaltninger, der er nødvendige i landbrugssektoren for gennemførelsen af de aftaler, som er indgået i Uruguay-rundens regi (4); det er nødvendigt at gentage disse tilpasninger for den pågældende periode;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Svinekød -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 904/90 ændres ordet »importafgift« til »told«, hver gang det forekommer.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 1996 til den 30. juni 1997.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 1996.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 349 af 31. 12. 1994, s. 105.

(2) EFT nr. L 93 af 10. 4. 1990, s. 23.

(3) EFT nr. L 150 af 1. 7. 1995, s. 93.

(4) Se side 1 i denne Tidende.