31996R1125

Kommissionens forordning (EF) nr. 1125/96 af 24. juni 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 97/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår den minimumspris og det udligningsbeløb, der skal betales kartoffelavlere, samt til Rådets forordning (EF) nr. 1868/94 om en kvoteordning for produktionen af kartoffelstivelse

EF-Tidende nr. L 150 af 25/06/1996 s. 0001 - 0002


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1125/96 af 24. juni 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 97/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår den minimumspris og det udligningsbeløb, der skal betales kartoffelavlere, samt til Rådets forordning (EF) nr. 1868/94 om en kvoteordning for produktionen af kartoffelstivelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 923/96 (2), særlig artikel 8, stk. 5,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1868/94 af 27. juli 1994 om en kvoteordning for produktionen af kartoffelstivelse (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 206/96 (4), særlig artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

Gennemførelsesbestemmelserne til forordning (EØF) nr. 1766/92, for så vidt angår den minimumspris og det udligningsbeløb, der skal betales kartoffelavlere, samt til forordning (EF) nr. 1868/94 om en kvoteordning for produktionen af kartoffelstivelse, blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 97/95 (5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 206/96;

ved forordning (EF) nr. 97/95 blev det bl.a. fastsat, at kartofler, der leveres til stivelsesfremstilling, skal indeholde mindst 13 % stivelse; i henhold til artikel 6, stk. 2, andet afsnit, i nævnte forordning blev mindsteindholdet af stivelse som en undtagelse dog fastsat til 12,8 % for Østrig, Frankrig, Nederlandene, Tyskland og Danmark ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2953/95 af 20. december 1995 om fastsættelse af mindsteindholdet af stivelse for kartofler til stivelsesfremstilling i bestemte medlemsstater i produktionsåret 1995/96 (6);

erfaringerne har vist, at denne undtagelsesbestemmelse vedvarende bør indsættes i forordning (EF) nr. 97/95, idet de stivelsesproducerende virksomheder skal kunne modtage kartofler med et stivelsesindhold på under 13 %, såfremt den mængde stivelse, der kan fremstilles af disse kartofler, ikke overstiger 1 % af deres delkvote; det bør i artikel 13 præciseres, hvilke sanktioner der skal anvendes, hvis kartofler har et stivelsesindhold, som ligger under mindsteindholdet;

definitionen af kartofler i artikel 11, litra f), bør revideres;

betingelserne for udbetaling af udligningsbeløbet i artikel 7 og betingelserne for udbetaling af præmien i artikel 11 bør præciseres;

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 97/95 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1, litra f), affattes således:

»f) kartofler: de i artikel 8 i forordning (EØF) nr. 1766/92 omhandlede kartofler bestemt til fremstilling af kartoffelstivelse, hvis stivelsesindhold er på mindst 13 %, jf. dog artikel 6, stk. 2, andet afsnit«.

2) Artikel 6, stk. 2, affattes således:

»2. Partierne modtages kun, hvis kartoflerne har et stivelsesindhold på mindst 13 %.

De stivelsesproducerende virksomheder kan dog modtage partier af kartofler med et stivelsesindhold på under 13 %, hvis den mængde stivelse, der kan fremstilles af disse kartofler, ikke overstiger 1 % af deres delkvote. I så fald betales den minimumspris, der gælder for et stivelsesindhold på 13 %.«

3) I artikel 7, stk. 1, slutningen af første afsnit, indsættes:

»Der ydes ikke præmie for stivelse, der er fremstillet af kartofler, som ikke er af sund og sædvanlig handelskvalitet, eller for stivelse, der er fremstillet af kartofler med et stivelsesindhold på under 13 %, jf. dog artikel 6, stk. 2, andet afsnit.«

4) Efter artikel 7 indsættes:

»Artikel 7a

Udligningsbeløbet udbetales til producenter, der leverer kartofler af sund og sædvanlig handelskvalitet, på grundlag af mængden og stivelsesindholdet, jf. satserne i bilag II. Udligningsbeløbet udbetales ikke for kartofler, der ikke er af sund og sædvanlig handelskvalitet, eller for kartofler med et stivelsesindhold på under 13 %, jf. dog artikel 6, stk. 2, andet afsnit.«

5) Artikel 11, stk. 1, litra b), affattes således:

»b) den i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1868/94 fastsatte præmie udbetales såfremt den stivelsesproducerende virksomhed fremlægger bevis for, at:

- den har produceret stivelsen i det pågældende produktionsår

- den har betalt kartoffelavlerne en pris frit fabrik, der ikke er mindre end prisen i artikel 8, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1766/92, for alle mængder kartofler avlet i Fællesskabet, der anvendes til stivelsesproduktion

- stivelsen er fremstillet af kartofler, som er omfattet af de i artikel 4 omhandlede dyrkningskontrakter.«

6) I artikel 13, stk. 4, første led, ændres »procentsatsen for overskridelsen« til »den konstaterede procentsats«.

7) Efter artikel 13, stk. 4, indsættes:

»4a. Hvis den mængde stivelse, der vil kunne fremstilles af modtagne partier kartofler med et stivelsesindhold på under 13 %, i uoverensstemmelse med artikel 6, stk. 2, overstiger:

- 1 % af den stivelsesproducerende virksomheds delkvote, udbetales der ikke præmie for den mængde, der overskrider delkvoten; den præmie, der udbetales for delkvoten, nedsættes endvidere med ti gange den konstaterede overskridelsesprocentsats

- 11 % af den stivelsesproducerende virksomheds delkvote, udbetales der ikke præmie for det pågældende produktionsår; endvidere udelukkes virksomheden fra at modtage præmie for det følgende produktionsår.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 1996.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juni 1996.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 181 af 1. 7. 1992, s. 21.

(2) EFT nr. L 126 af 24. 5. 1996, s. 37.

(3) EFT nr. L 197 af 30. 7. 1994, s. 1.

(4) EFT nr. L 27 af 3. 2. 1996, s. 7.

(5) EFT nr. L 16 af 24. 1. 1995, s. 3.

(6) EFT nr. L 308 af 21. 12. 1995, s. 44.