31996R1107

Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 af 12. juni 1996 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92

EF-Tidende nr. L 148 af 21/06/1996 s. 0001 - 0010


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1107/96 af 12. juni 1996 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (1), særlig artikel 17, og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 17 i forordning (EØF) nr. 2081/92 har medlemsstaterne inden seks måneder efter datoen for forordningens ikrafttræden underrettet Kommissionen om, hvilke ved lov beskyttede betegnelser eller hævdvundne betegnelser de ønskede at registrere;

undersøgelsen af, om disse betegnelser er i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2081/92, viste, at nogle af dem er i overensstemmelse med bestemmelserne i nævnte forordning og bør registreres og dermed beskyttes på EF-plan som geografisk betegnelse eller oprindelsesbetegnelse;

artsbetegnelser registreres ikke;

artikel 7 finder ikke anvendelse på proceduren i artikel 17;

ifølge artikel 14, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2081/92 registreres en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse ikke, såfremt registreringen på baggrund af et mærkes omdømme og anseelse og varigheden af dets anvendelse vil kunne vildlede forbrugeren med hensyn til produktets virkelige oprindelse;

hvis en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse, hvis navn allerede er registreret som mærke, er beskyttet på en enkelt producents initiativ efter kriterierne i artikel 1 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2037/93 (2), kan denne producent ikke forhindre andre producenter i det afgrænsede område, der producerer efter den registrerede varespecifikation, i at anvende den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller den beskyttede geografiske betegnelse;

hvis der er mulighed for, at et mærke og en registreret oprindelsesbetegnelse eller en registreret geografisk betegnelse eksisterer side om side, kan mærkets brug svarende til en af de i artikel 13 i forordning (EØF) nr. 2081/92 omhandlede situationer fortsætte, når mærket opfylder betingelserne i artikel 14, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2081/92;

visse medlemsstater har meddelt, at der ikke var anmodet om beskyttelse for visse dele af betegnelser, og at der bør tages hensyn hertil;

registreringen af beskyttede oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser fritager ikke for forpligtelsen til at overholde gældende bestemmelser om landbrugsprodukter og levnedsmidler;

ved afstemningen afgav den komité, der er fastsat i artikel 15 i forordning (EØF) nr. 2081/92, ikke udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist; efter nævnte artikel forelagde Kommissionen af mangel på udtalelse fra komitéen Rådet et forslag, for at det kunne træffe afgørelse med kvalificeret flertal inden for tre måneder; da Rådet ikke har truffet afgørelse inden for denne frist, vedtager Kommissionen de foreslåede foranstaltninger -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelserne i bilaget registreres som beskyttet geografisk betegnelse (BGB) eller beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) efter artikel 17 i forordning (EØF) nr. 2081/92.

De betegnelser, der ikke figurerer i bilaget, men som er meddelt efter artikel 17, er fortsat beskyttet på nationalt plan, indtil der træffes en beslutning om dem.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 1996.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 208 af 24. 7. 1992, s. 1.

(2) EFT nr. L 185 af 28. 7. 1993, s. 5.

BILAG

A. PRODUKTER I TRAKTATENS BILAG II TIL KONSUM

Fersk kød (og slagteaffald)

SPANIEN

- Carne de Ávila (BGB)

- Carne de Morucha de Salamanca (BGB)

- Pollo y Capón del Prat (BGB)

- Ternasco de Aragón (BGB)

FRANKRIG

- Agneau du Quercy (BGB)

- Boeuf de Chalosse (BGB)

- Veau de l'Aveyron et du Ségala (BGB)

- Dinde de Bresse (BOB)

- Volailles de Bresse (BOB)

- Volailles de Houdan (BGB)

- Agneau de l'Aveyron (BGB)

- Agneau du Bourbonnais (BGB)

- Boeuf charolais du Bourbonnais (BGB)

- Boeuf du Maine (BGB)

- Veau du Limousin (BGB)

- Volailles de l'Ain (BGB)

- Volailles du Gers (BGB)

- Volailles du Maine (BGB)

- Volailles de Loué (BGB)

- Volailles de l'Orléanais (BGB)

- Volailles de Bourgogne (BGB)

- Volailles du plateau de Langres (BGB)

- Volailles du Charolais (BGB)

- Volailles de Normandie (BGB)

- Volailles de Bretagne (BGB)

- Volailles de Challans (BGB)

- Volailles de Vendée (BGB)

- Volailles d'Alsace (BGB)

- Volailles du Forez (BGB)

- Volailles du Béarn (BGB)

- Volailles de Cholet (BGB)

- Volailles des Landes (BGB)

- Volailles de Licques (BGB)

- Volailles d'Auvergne (BGB)

- Volailles du Velay (BGB)

- Volailles du Val de Sèvres (BGB)

- Volailles d'Ancenis (BGB)

- Volailles de Janzé (BGB)

- Volailles du Gatinais (BGB)

- Volailles du Berry (BGB)

- Volailles de la Champagne (BGB)

- Volailles du Languedoc (BGB)

- Volailles du Lauragais (BGB)

- Volailles de Gascogne (BGB)

- Volailles de la Drôme (BGB)

LUXEMBOURG

- Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg (BGB)

PORTUGAL

- Borrego de Montemor-o-Novo (BGB)

- Borrego da Serra da Estrela (BOB)

- Cabrito das Terras Altas do Minho (BGB)

- Cabrito da Gralheira (BGB)

- Cabrito da Beira (BGB)

- Vitela de Lafões (BGB)

- Borrego da Beira (BGB)

- Cabrito do Barroso (BGB)

- Borrego Terrincho (BOB)

- Carne Alentejana (BOB)

- Carne Arouquesa (BOB)

- Carne Marinhoa (BOB)

- Carne Mertolenga (BOB)

- Cordeiro Bragançano (BOB)

DET FORENEDE KONGERIGE

- Orkney beef (BOB)

- Orkney lamb (BOB)

- Scottish beef (BGB)

- Scottish lamb (BGB)

- Shetland lamb (BOB)

Kødprodukter

BELGIEN

- Jambon d'Ardenne (BGB)

SPANIEN

- Cecina de León (BGB)

- Dehesa de Extremadura (BOB)

- Guijuelo (BOB)

- Jamón de Teruel (BOB)

- Sobrasada de Mallorca (BGB)

ITALIEN

- Prosciutto di Parma (BOB)

- Prosciutto di S. Daniele (BOB)

- Prosciutto di Modena (BOB)

- Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (BOB)

- Salame di Varzi (BOB)

- Salame Brianza (BOB)

- Speck dell'Alto Adige (BGB)

LUXEMBOURG

- Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg (BGB)

PORTUGAL

- Presunto do Barroso (BGB)

Ost

DANMARK

- Danablu (BGB)

- Esrom (BGB)

GRÆKENLAND

- Áíåâáôü (Anevato) (BOB)

- Ãáëïôýñé (Galotyri) (BOB)

- ÃñáâéÝñá ÁãñÜöùí (Graviera Agrafon) (BOB) (1)

- ÃñáâéÝñá ÊñÞôçò (Graviera Kritis) (BOB) (2)

- ÃñáâéÝñá ÍÜîïõ (Graviera Naxou) (BOB) (3)

- ÊáëáèÜêé ËÞìíïõ (Kalathaki Limnou) (BOB)

- ÊáóÝñé (Kasseri) (BOB)

- Êáôßêé Äïìïêïý (Katiki Domokou) (BOB)

- ÊåöáëïãñáâéÝñá (Kefalograviera) (BOB)

- ÊïðáíéóôÞ (Kopanisti) (BOB)

- Ëáäïôýñé ÌõôéëÞíçò (Ladotyri Mytilinis) (BOB)

- Ìáíïýñé (Manouri) (BOB)

- Ìåôóïâüíå (Metsovone) (BOB)

- ÌðÜôæïò (Batzos) (BOB)

- ÎõíïìõæÞèñá (Xynomyzithra Kritis) (BOB)

- Ðç÷ôüãáëï (Pichtogalo Chanion) (BOB)

- Óáí Ìé÷Üëç (San Michali) (BOB)

- ÓöÝëá (Sfela) (BOB)

- ÖÝôá (Feta) (BOB)

- ÖïñìáÝëëá ÁñÜ÷ùâáò Ðáñíáóóïý (Formaella Arachovas Parnassou) (BOB)

SPANIEN

- Cabrales (BOB)

- Idiazábal (BOB)

- Mahón (BOB)

- Picón Bejes-Tresviso (BOB)

- Queso de Cantabria (BOB)

- Queso de La Serena (BOB)

- Queso Manchego (BOB)

- Queso Tetilla (BOB)

- Queso Zamorano (BOB)

- Quesucos de Liébana (BOB)

- Roncal (BOB)

FRANKRIG

- Beaufort (BOB)

- Bleu des Causses (BOB)

- Bleu du Haut-Jura, de Gex, de Septmoncel (BOB)

- Brocciu Corse ou brocciu (BOB)

- Chabichou du Poitou (BOB) (4)- Crottin de Chavignol ou chavignol (BOB) (5)

- Époisses de Bourgogne (BOB)

- Laguiole (BOB)

- Ossau-Iraty-Brebis Pyrénées (BOB) (6)

- Pouligny Saint Pierre (BOB)

- Picodon de l'Ardèche ou picodon de la Drôme (BOB) (7)

- Salers (BOB)

- Selles-sur-Cher (BOB)

- Sainte Maure de Touraine (BOB) (8)

- Tomme de Savoie (BGB) (9)

- Langres (BOB)

- Neufchâtel (BOB)

- Abondance (BOB)

- Camembert de Normandie (BOB) (10)

- Cantal ou fourme de Cantal ou cantalet (BOB)

- Chaource (BOB)

- Comté (BOB)

- Emmental de Savoie (BGB) (11)

- Emmental français est-central (BGB) (12)

- Livarot (BOB)

- Maroilles ou marolles (BOB)

- Munster ou munster-géromé (BOB)

- Pont-l'Évêque (BOB)

- Reblochon ou reblochon de Savoie (BOB)

- Roquefort (BOB)

- Saint-Nectaire (BOB)

- Tomme des Pyrénées (BGB) (13)

- Bleu d'Auvergne (BOB)

- Brie de Meaux (BOB) (14)- Brie de Melun (BOB) (15)- Mont d'or ou vacherin du Haut-Doubs (BOB)

ITALIEN

- Canestrato Pugliese (BOB) (16)- Fontina (BOB)

- Gorgonzola (BOB)

- Grana Padano (BOB)

- Parmigiano Reggiano (BOB)

- Pecorino Siciliano (BOB) (17)- Provolone Valpadana (BOB) (18)- Caciotta d'Urbino (BOB) (19)- Pecorino Romano (BOB) (20)- Quartirolo Lombardo (BOB)

- Taleggio (BOB)

- Asiago (BOB)

- Formai de Mut Dell'alta Valle Brembana (BOB) (21)- Montasio (BOB)

- Mozzarella di Bufala Campana (BOB) (22)- Murazzano (BOB)

NEDERLANDENE

- Noord-Hollandse Edammer (BOB) (23) (24)

- Noord-Hollandse Gouda (BOB) (25) (26)

PORTUGAL

- Queijo de Nisa (BOB)

- Queijo de Azeitão (BOB)

- Queijo de Évora (BOB)

- Queijo de São Jorge (BOB)

- Queijo Rabaçal (BOB)

- Queijo Serpa (BOB)

- Queijo Serra da Estrela (BOB)

- Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) (BOB)

- Queijo Terrincho (BOB)

DET FORENEDE KONGERIGE

- White Stilton cheese (AOP)/Blue Stilton cheese (BOB)

- West Country farmhouse Cheddar cheese (BOB) (27) (28)

- Beacon Fell traditional Lancashire cheese (BOB) (29)

- Swaledale cheese (BOB)/Swaledale ewes' cheese (BOB)

- Bonchester cheese (BOB)

- Buxton blue (BOB)

- Dovedale cheese (BOB)

- Single Gloucester (BOB)

Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør)

SPANIEN

- Miel de La Alcarria (BOB)

FRANKRIG

- Crème d'Isigny (BOB)

- Crème fraîche fluide d'Alsace (BGB)

LUXEMBOURG

- Miel luxembourgeois de marque nationale (AOP)

PORTUGAL

- Mel da Serra da Lousã (BOB)

- Mel das Terras Altas do Minho (BOB)

- Mel da Terra Quente (BOB)

- Mel da Serra de Monchique (BOB)

- Mel do Parque de Montezinho (BOB)

- Mel do Alentejo (BOB)

- Mel dos Açores (BOB)

- Mel do Barroso (BOB)

- Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira do Castelo do Bode, Bairro, Alto Nabão) (BOB)

Fedtstoffer

BELGIEN

- Beurre d'Ardenne (BOB)

GRÆKENLAND

Olivenolie

- ÂéÜííïò Çñáêëåßïõ ÊñÞôçò (Viannos Iraklio Crète) (BOB) (30) (31)

- Ëõãïõñéü Áóêëçðéåßïõ (Lygourio Asklipiou) (BOB)

- Âüñåéïò Ìõëïðüôáìïò Ñåèýìíçò ÊñÞôçò (Vorios Mylopotamos Rethymnis Crète) (BOB) (32) (33)

- ÊñïêåÝò Ëáêùíßáò (Krokees Lakonias) (BOB) (34)

- ÐÝôñéíá Ëáêùíßáò (Petrina Lakonias) (BOB) (35)

- Êñáíßäé Áñãïëßäáò (Kranidi Argolidas) (BOB) (36)

- ÐåæÜ Çñáêëåßïõ ÊñÞôçò (Peza Iraklio Crète) (BOB) (37) (38)

- Áñ÷Üíåò Çñáêëåßïõ ÊñÞôçò (Archanes Iraklio Crète) (BOB) (39) (40)

- Ëáêùíßá (Lakonia) (BGB)

- ×áíéÜ ÊñÞôçò (Hania Crète) (BGB) (41)

- ÊåöáëïíéÜ (Céphalonie) (BGB)

- Ïëõìðßá (Olympe) (BGB)

- ËÝóâïò (Lesbos) (BGB)

- ÐñÝâåæá (Preveza) (BGB)

- Ñüäïò (Rhodes) (BGB)

- ÈÜóïò (Thassos) (BGB)

SPANIEN

- Baena (BOB)

- Les Garrigues (BOB)

- Sierra de Segura (BOB)

- Siurana (BOB)

FRANKRIG

- Huile d'olive de Nyons (BOB)

- Beurre d'Isigny (BOB)

- Beurre Charentes-Poitou - Beurre des Charentes - Beurre des Deux-Sèvres (BOB)

LUXEMBOURG

- Beurre rose de marque nationale grand-duché de Luxembourg (BOB)

PORTUGAL

- Azeite de Moura (BOB)

- Azeite de Trás-os-Montes (BOB)

- Azeite do Ribatejo (BOB)

- Azeites do Norte Alentejano (BOB)

- Azeite da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) (BOB)

Frugt, grøntsager og korn

GRÆKENLAND

- Áêôéíßäéï Óðåñ÷åéïý (kiwi Sperchiou) (BOB)

- ÅëéÜ ÊáëáìÜôáò (olive de Kalamata) (BOB)

- Êåëõöùôü öõóôßêé Öèéþôéäáò (pistache de Phtiotida) (BOB)

- Êïõì ÊïõÜô Êåñêýñáò (kumquat de Corfou) (BGB)

- ÎåñÜ óýêá Êýìçò (figues sèches de Kimi) (BOB)

- ÌÞëá ÆáãïñÜò Ðçëßïõ (pommes Zagoras Piliou) (BOB) (42)- Ôóáêþíéêç ÌåëéôæÜíá Ëåùíéäßïõ (aubergine tsakonique de Léonidio) (BOB)

SPANIEN

- Arroz del Delta del Ebro (BGB)

- Calasparra (BOB)

- Cerezas de la Montaña de Alicante (BGB)

- Espárrago de Navarra (BGB)

- Faba Asturiana (BGB)

- Judías de El Barco de Ávila (BGB)

- Lenteja de La Armuña (BGB)

- Nísperos Callosa d'En Sarriá (BOB)

- Pimientos del Piquillo de Lodosa (BOB)

- Uva de mesa embolsada »Vinalopó« (BOB)

FRANKRIG

- Ail rose de Lautrec (BGB)

- Noix de Grenoble (BOB)

- Pommes et poires de Savoie (BGB)

- Poireaux de Créances (BGB)

- Chasselas de Moissac (BOB)

- Mirabelles de Lorraine (BGB)

- Olives noires de Nyons (BOB)

- Pommes de terre de Merville (BGB)

ITALIEN

- Arancia Rossa di Sicilia (BGB)

- Cappero di Pantelleria (BGB)

- Castagna di Montella (BGB)

- Fungo di Borgotaro (BGB)

- Nocciola del Piemonte (BGB)

NEDERLANDENE

- Opperdoezer Ronde (BOB)

ØSTRIG

- Wachauer Marille (BOB)

PORTUGAL

- Amêndoa do Douro (BOB)

- Ameixa d'Elvas (BOB)

- Ananás dos Açores/São Miguel (BOB)

- Azeitona de conserva Negrinha de Freixo (BOB)

- Castanha dos Soutos da Lapa (BOB)

- Castanha Marvão-Portalegre (BOB)

- Castanha de Pradela (BOB)

- Castanha da Terra Fria (BOB)

- Citrinos do Algarve (BGB)

- Cereja de São Julião-Portalegre (BOB)

- Cereja da Cova da Beira (BGB)

- Maçã de Portalegre (BGB)

- Maçã da Beira Alta (BGB)

- Maçã Bravo de Esmolfe (BOB)

- Maçã da Cova da Beira (BGB)

- Maçã de Alcobaça (BGB)

- Maracujá de São Miguel/Açores (BOB)

- Pêssego da Cova da Beira (BGB)

DET FORENEDE KONGERIGE

- Jersey Royal potatoes (BOB)

ANDRE PRODUKTER I BILAG II

Cider

DET FORENEDE KONGERIGE

- Herefordshire cider/perry (BGB)

- Worcestershire cider/perry (BGB)

- Gloucestershire cider/perry (BGB)

B. LEVNEDSMIDLER, DER ER OMHANDLET I BILAG I TIL FORORDNING (EØF) nr. 2081/92

Øl

DET FORENEDE KONGERIGE

- Newcastle brown ale (BGB)

- Kentish ale and Kentish strong ale (BGB)

- Rutland bitter (BGB)

Naturligt mineralvand og kildevand

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

- Bad Hersfelder Naturquelle (BOB)

- Bad Pyrmonter (BOB)

- Birresborner (BOB)

- Bissinger Auerquelle (BOB)

- Caldener Mineralbrunnen (BOB)

- Ensinger Mineralwasser (BOB)

- Felsenquelle Beiseförth (BOB)

- Gemminger Mineralquelle (BOB)

- Graf Meinhard Quelle Giessen (BOB)

- Haaner Felsenquelle (BOB)

- Haltern Quelle (BOB)

- Katlenburger Burgbergquelle (BOB)

- Kißlegger Mineralquelle (BOB)

- Leisslinger Mineralbrunnen (BOB)

- Löwensteiner Mineralquelle (BOB)

- Rhenser Mineralbrunnen (BOB)

- Rilchinger Amandus Quelle (BOB)

- Rilchinger Gräfin Mariannen-Quelle (BOB)

- Siegsdorfer Petrusquelle (BOB)

- Teinacher Mineralquellen (BOB)

- Überkinger Mineralquelle (BOB)

- Vesalia Quelle (BOB)

- Bad Niedernauer Quelle (BOB)

- Göppinger Quelle (BOB)

- Höllen Sprudel (BOB)

- Lieler Quelle (BOB)

- Schwollener Sprudel (BOB)

- Steinsieker Mineralwasser (BOB)

- Blankenburger Wiesenquelle (BOB)

- Wernigeröder Mineralbrunnen (BOB)

- Wildenrath Quelle (BOB)

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

GRÆKENLAND

- Êñçôéêü ðáîéìÜäé (biscotte crétoise) (BGB)

SPANIEN

- Turrón de Jijona (BGB)

- Turrón de Alicante (BGB)

FRANKRIG

- Bergamote(s) de Nancy (BGB)

C. LANDBRUGSPRODUKTER, DER ER OMHANDLET I BILAG II TIL FORORDNING (EØF) nr. 2081/92

Æteriske olier

FRANKRIG

- Huile essentielle de lavande de Haute-Provence (BOB)

(1) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »ÃñáâéÝñá« (Graviera).

(2) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »chabichou«.

(3) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »crottin«.

(4) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »brebis Pyrénées«.

(5) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »picodon«.

(6) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »Sainte Maure«.

(7) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »tomme«.

(8) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »camembert«.

(9) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »emmental«.

(10) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »brie«.

(11) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »Canestrato«.

(12) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »Pecorino«.

(13) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »Provolone«.

(14) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »Caciotta«.

(15) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnene »Formai de Mut«.

(16) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »Mozzarella«.

(17) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »noord-hollandse«.

(18) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »edammer«.

(19) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »gouda«.

(20) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »Cheddar«.

(21) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »West Country«.

(22) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »Lancashire«.

(23) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »Çñáêëåßïõ« (Iraklio).

(24) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »ÊñÞôçò« (Crète).

(25) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »Ñåèýìíçò« (Rethymnis).

(26) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »Ëáêùíßáò« (Lakonias).

(27) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »Áñãïëßäáò« (Argolidas).

(28) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »Ðçëßïõ« (Piliou).