31996L0035

Rådets direktiv 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods

EF-Tidende nr. L 145 af 19/06/1996 s. 0010 - 0015


RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 75,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C (3), og

ud fra følgende betragtninger:

National og international transport af farligt gods er i årenes løb steget betragteligt, hvilket medfører øget risiko for ulykker;

visse ulykker i forbindelse med transport af farligt gods kan tilskrives utilstrækkeligt kendskab til de risici, der er forbundet med denne transport;

i forbindelse med det indre markeds virkeliggørelse på transportområdet er det nødvendigt at træffe foranstaltninger til at sikre en bedre forebyggelse af de risici, der er forbundet med denne type transport;

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (4) indeholder ingen bestemmelser om beskyttelse mod risici i forbindelse med transport af farligt gods;

det bør kræves af virksomheder, der transporterer farligt gods, samt af virksomheder, der foretager læsning og aflæsning i forbindelse med transport af sådant gods, at de overholder reglerne for forebyggelse af de risici, der er forbundet med transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods, uanset hvilken transportform der benyttes; for lettere at nå dette mål bør der udpeges sikkerhedsrådgivere, som har modtaget en passende erhvervsuddannelse, for transport af farligt gods;

formålet med denne erhvervsuddannelse er at bibringe rådgiverne et kendskab til de væsentligste love og administrative bestemmelser, der gælder for transport af farligt gods;

det er nødvendigt, at medlemsstaterne udarbejder en fælles minimumsramme for erhvervsuddannelsen, og denne skal afsluttes med en eksamen;

det er nødvendigt, at medlemsstaterne udsteder et bevis for rådgivernes erhvervsuddannelse efter fællesskabsmodellen, således at en indehaver af et sådant bevis kan udøve sin aktivitet i hele Fællesskabet;

sikkerhedsrådgivernes faglige kvalifikationer bidrager til at forbedre kvaliteten af den ydede service i brugernes interesse; de bidrager endvidere til at minimere risikoen for ulykker, som kan bevirke uoprettelig forringelse af miljøet og alvorlig fysisk skade på personer, som måtte komme i kontakt med farligt gods -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Formål

Medlemsstaterne træffer i overensstemmelse med de i dette direktiv fastsatte betingelser de nødvendige foranstaltninger til, at virksomheder, hvis aktiviteter omfatter transport af farligt gods med jernbane eller ad vej eller indre vandveje eller læsning eller aflæsning i forbindelse med sådanne transporter, senest den 31. december 1999 udpeger en eller flere sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods, der skal bistå med forebyggelse af de risici for personer, værdier eller miljøet, som er forbundet med disse aktiviteter.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a) »virksomhed«: enhver fysisk person, enhver juridisk person, der arbejder med eller uden gevinst for øje, enhver sammenslutning eller gruppe af personer uden status som juridisk person, der arbejder med eller uden gevinst for øje, samt ethvert organ, der henhører under en offentlig myndighed, hvad enten det selv har status som juridisk person eller er undergivet en myndighed, der har sådan status, og som udfører transport, læsning eller aflæsning af farligt gods

b) »sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods«, i det følgende benævnt »rådgiver«: enhver person, som er udpeget af virksomhedslederen til at udføre de opgaver og varetage de hverv, der er anført i artikel 4, og som er indehaver af det i artikel 5 omhandlede uddannelsesbevis

c) »farligt gods«: det som sådant i bilag A til Rådets direktiv 94/55/EF af 21. november 1994 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej (5) definerede gods

d) »berørte aktiviteter«: transport af farligt gods med jernbane eller ad vej eller indre vandveje, bortset fra nationale indre vandveje, der ikke er forbundet med indre vandveje i de andre medlemsstater, samt læsning eller aflæsning i forbindelse med sådanne transporter.

Artikel 3

Fritagelser

Medlemsstaterne kan fastsætte, at dette direktiv ikke omfatter virksomheder:

a) hvis berørte aktiviteter vedrører transport af farligt gods, som udføres af køretøjer, der tilhører de væbnede styrker, eller som disse er ansvarlige for, eller

b) hvis berørte aktiviteter vedrører begrænsede mængder pr. enkelttransport, som ikke overstiger de tærskler, der er fastsat i randnummer 10010 og 10011 i bilag B til direktiv 94/55/EF, eller

c) der ikke som hoved- eller bibeskæftigelse udfører transport af farligt gods eller læsning eller aflæsning i forbindelse med sådanne transporter, men som lejlighedsvis udfører nationale transporter af farligt gods eller læsning eller aflæsning i forbindelse med sådanne transporter, når der kun foreligger en minimal fare eller forureningsrisiko.

Artikel 4

Sikkerhedsrådgiverens rolle og udpegelse

1. Under virksomhedslederens ansvar har sikkerhedsrådgiveren til hovedopgave, inden for rammerne af de berørte aktiviteter i virksomheden, at anvende alle midler og fremme alle foranstaltninger for at lette udførslen af disse aktiviteter i overensstemmelse med gældende forskrifter og under de bedst mulige sikkerhedsbetingelser. Rådgiverens opgaver, der tilpasses efter virksomhedens aktiviteter, er fastlagt i bilag I.

2. Hvervet som rådgiver kan også varetages af virksomhedslederen, af en person, der udfører andre opgaver i virksomheden, eller af en person, der ikke hører til virksomheden, forudsat at vedkommende reelt er i stand til at bestride hvervet.

3. Alle berørte virksomheder meddeler, når de anmodes herom, den kompetente myndighed eller den i dette øjemed udpegede instans i hver medlemsstat, hvem de har udpeget som rådgiver.

Artikel 5

Uddannelsesbevis

1. Rådgiveren skal være indehaver af et erhvervsuddannelsesbevis efter fællesskabsmodellen, i det følgende benævnt »bevis«, der er gyldigt for den eller de pågældende transportformer. Beviset udstedes af den kompetente myndighed eller af den i dette øjemed udpegede instans i hver medlemsstat.

2. For at opnå beviset skal kandidaten modtage undervisning og bestå en eksamen, der er godkendt af medlemsstatens kompetente myndighed.

3. Undervisningens væsentligste formål er at bibringe kandidaten tilstrækkelige oplysninger om de risici, der er forbundet med transport af farligt gods, og tilstrækkeligt kendskab til love og administrative bestemmelser vedrørende de berørte transportformer samt til de i bilag I omhandlede opgaver.

4. Kandidaten eksamineres i det mindste i de emner, der er omhandlet i listen i bilag II.

5. Beviset udfærdiges i overensstemmelse med modellen i bilag III.

6. Beviset anerkendes af samtlige medlemsstater.

Artikel 6

Bevisets gyldighed

Gyldighedsperioden for det i artikel 5 omhandlede bevis er fem år. Bevisets gyldighedsperiode forlænges automatisk for yderligere femårsperioder, hvis bevisets indehaver i løbet af det sidste år forud for udløbet af bevisets gyldighedsperiode har fulgt efteruddannelseskurser eller bestået en kontrolprøve, der er godkendt af den kompetente myndighed.

Artikel 7

Ulykkesrapport

Sker der under en transport eller læsning eller aflæsning foretaget af den pågældende virksomhed en ulykke, som påfører personer, værdier eller miljøet skade, skal rådgiveren indhente alle relevante oplysninger og forestå udarbejdelsen af en ulykkesrapport til forelæggelse for virksomhedens ledelse eller eventuelt en lokal offentlig myndighed.

Rapporten kan ikke træde i stedet for rapporter udarbejdet af virksomhedens ledelse, der måtte være påbudt i medlemsstaterne ifølge anden international eller national lovgivning eller fællesskabslovgivning.

Artikel 8

Tilpasning af direktivet

De ændringer, der er nødvendige for at tilpasse dette direktiv til den videnskabelige og tekniske udvikling på de områder, der er omfattet af dets anvendelsesområde, vedtages i overensstemmelse med proceduren artikel 9.

Artikel 9

1. Kommissionen bistås af det udvalg for transport af farligt gods, der er nedsat ved artikel 9 i direktiv 94/55/EF, i det følgende benævnt »udvalget«; det består af repræsentanter for medlemsstaterne og har Kommissionens repræsentant som formand.

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Udvalget udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. a) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

b) Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet ved udløbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet ikke truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 10

Dette direktiv berører ikke bestemmelserne vedrørende arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, jf. direktiv 89/391/EØF, og de særlige gennemførelsesdirektiver dertil.

Artikel 11

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1999. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 12

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 3. juni 1996.

På Rådets vegne

T. TREU

Formand

(1) EFT nr. C 185 af 17. 7. 1991, s. 5, og EFT nr. C 233 af 11. 9. 1992, s. 5.

(2) Udtalelsen er afgivet den 27. november 1991 (EFT nr. C 40 af 17. 2. 1992, s. 46).

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 15. maj 1992 (EFT nr. C 150 af 15. 6. 1992, s. 332), Rådets fælles holdning af 6. oktober 1995 (EFT nr. C 297 af 10. 11. 1995, s. 13) og Europa-Parlamentets afgørelse af 17. januar 1996 (EFT nr. C 32 af 5. 2. 1996, s. 49).

(4) EFT nr. L 183 af 29. 6. 1989, s. 1.

(5) EFT nr. L 319 af 12. 12. 1994, s. 7.

BILAG I

LISTE OVER DE OPGAVER, DER PÅHVILER RÅDGIVEREN IFØLGE ARTIKEL 4, STK. 1

Rådgiveren har navnlig følgende opgaver:

- at kontrollere, at reglerne for transport af farligt gods overholdes

- at rådgive virksomheden i forbindelse med transport af farligt gods

- at forestå udarbejdelsen af en årsrapport til virksomhedens ledelse eller eventuelt en lokal offentlig myndighed om virksomhedens aktiviteter i forbindelse med transport af farligt gods. Rapporterne opbevares i fem år og stilles til rådighed for de nationale myndigheder på deres anmodning.

Rådgiverens opgaver omfatter derudover især undersøgelse af følgende praksis og procedurer vedrørende virksomhedens aktiviteter i forbindelse med transport af farligt gods:

- fremgangsmåder med henblik på overholdelse af reglerne om identifikation af transporteret farligt gods

- virksomhedens praksis med henblik til ved køb af transportmidler at tilgodese særlige behov i forbindelse med transporteret farligt gods

- fremgangsmåden ved kontrol af det materiel, der anvendes til transport af farligt gods eller til læsning og aflæsning

- det forhold, at det berørte personale i virksomheden har modtaget en passende uddannelse, og at denne uddannelse er blevet registreret i vedkommende personers personaledata

- iværksættelse af passende nødforanstaltninger ved eventuelle ulykker eller hændelser, der kan true sikkerheden under transport, læsning eller aflæsning af farligt gods

- anvendelse af analyser og, om nødvendigt, udarbejdelse af rapporter vedrørende ulykker, hændelser eller alvorlige overtrædelser, der konstateres under transport, læsning eller aflæsning af farligt gods

- indførelse af passende foranstaltninger for at undgå gentagelse af ulykker, hændelser eller alvorlige overtrædelser

- hensyntagen til retsregler og særlige behov i forbindelse med transport af farligt gods ved valg og anvendelse af underleverandører eller andre parter

- sikring af, at det personale, der er beskæftiget med transport, læsning eller aflæsning af farligt gods, har fået nøje instrukser om, hvordan arbejdet skal udføres

- iværksættelse af initiativer, der skal skærpe opmærksomheden omkring risici i forbindelse med transport, læsning eller aflæsning af farligt gods

- indførelse af kontrolprocedurer for at sikre, at der på transportmidlerne findes de dokumenter og det sikkerhedsudstyr, der skal ledsage transporterne, og at disse dokumenter og dette udstyr er i overensstemmelse med reglerne

- indførelse af kontrolprocedurer for at sikre overholdelse af reglerne for læsning og aflæsning.

BILAG II

LISTE OVER DE EMNER, DER OMHANDLES I ARTIKEL 5, STK. 4

De kundskaber, der skal tages i betragtning ved udstedelsen af beviset, skal i det mindste omfatte følgende emner:

I. Generelle forebyggelses- og sikkerhedsforanstaltninger:

- kendskab til de forskellige konsekvenser, som en ulykke med farligt gods kan få

- kendskab til de vigtigste ulykkesårsager.

II. Reglerne for den benyttede transportform i national lovgivning, EF-normer, internationale konventioner og aftaler, særlig vedrørende:

1. Klassificering af farligt gods

- fremgangsmåden for klassificering af opløsninger og blandinger

- strukturen i stofopregningen

- klasser af farligt gods og principperne for klassificering heraf

- de transporterede farlige stoffers og genstandes art

- de fysiske/kemiske og toksikologiske egenskaber

2. Generelle emballeringsvilkår, herunder vilkår for tanke og tankcontainere

- emballagetyper samt kodificering og mærkning

- krav til emballagen og regler for testning af emballage

- emballagens tilstand og periodisk kontrol

3. Farepåskrifter og -mærkater

- teksten på faremærkaterne

- påsættelse og fjernelse af faremærkater

- advarselsmærkning og etikettering

4. Angivelser i transportdokumentet

- oplysningerne i transportdokumentet

- afsenderens overensstemmelseserklæring

5. Afsendelsesform, forsendelsesbegrænsninger

- hele forsendelsen

- bulktransport

- bulktransport i store beholdere

- containertransport

- transport i faste eller aftagelige tanke

6. Personbefordring

7. Forbud mod og forsigtighedsregler i forbindelse med sammenlæsning

8. Separation af stoffer

9. Begrænsning af de transporterede mængder og fritagne mængder

10. Håndtering og stuvning

- læsning og aflæsning (fyldningsgrad)

- stuvning og separation

11. Rengøring og/eller afgasning før læsning og efter aflæsning

12. Personale

- erhvervsuddannelse

13. Dokumenter, der skal ledsage transporten

- transportdokument

- skriftlige instrukser

- godkendelsescertifikat for køretøjet

- uddannelsesbevis for køretøjets fører

- attest for uddannelse med henblik på transport ad indre vandveje

- kopi af alle undtagelser

- andre dokumenter

14. Sikkerhedsinstrukser

- anvendelse af instrukserne og chaufførens beskyttelsesudstyr

15. Overvågningsforpligtelser

- parkering

16. Regler og restriktioner vedrørende kørsel eller sejlads

17. Forsætligt eller uforsætligt udslip af forurenende stoffer

18. Krav til transportmateriellet.

BILAG III

>START GRAFIK>

MODEL FOR DET I ARTIKEL 5, STK. 5, OMHANDLEDE BEVIS

EF-uddannelsesbevis for sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bevis nr.: ............................................

Kendemærke for den medlemsstat, der har udstedt beviset: ...............

Navn: ............................................

Fornavn(e): ......................................

Født den: ........................................

Nationalitet: ....................................

Indehaverens underskrift: ........................

Gyldigt indtil......................... (dato) for virksomheder, der udfører transport af farligt gods, samt for virksomheder, der udfører læsning eller aflæsning i forbindelse med sådan transport:

ad vej

med jernbane

ad indre vandveje

Udstedt af: .............................................

Dato: ...................................................

Underskrift: ............................................

Fornyet indtil: .........................................

Af: .....................................................

Dato: ...................................................

Underskrift: ............................................

>SLUT GRAFIK>