31996D0715

96/715/EF: Rådets Beslutning af 9. december 1996 om datanet mellem administrationer til brug i forbindelse med statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstater (EDICOM)

EF-Tidende nr. L 327 af 18/12/1996 s. 0034 - 0037


RÅDETS BESLUTNING af 9. december 1996 om datanet mellem administrationer til brug i forbindelse med statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstater (EDICOM) (96/715/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 129 D, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (3),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C (4), og

ud fra følgende betragtninger:

Afskaffelse af de fysiske grænser mellem medlemsstaterne er en forudsætning for det indre markeds rette funktion; der må derfor tilvejebringes oplysninger om udvekslingen af goder mellem medlemsstaterne på et tilfredsstillende niveau ved hjælp af fremgangsmåder, som ikke indebærer kontrol, heller ikke indirekte kontrol, ved de indre grænser;

de nødvendige oplysninger til udarbejdelse af statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstater bør derfor indsamles direkte hos afsendere og modtagere, idet der gøres brug af metoder og teknikker, der sikrer, at oplysningerne er udtømmende, pålidelige og aktuelle, uden at de pågældende, specielt de små og mellemstore virksomheder, påføres en byrde, der ikke står i forhold til de resultater, som brugerne af de pågældende statistikker kan forvente;

ifølge Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91 af 7. november 1991 om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstater (5) bør der skabes forudsætninger for øget brug af automatisk databehandling og af elektronisk fremsendelse af oplysninger med det formål at lette de oplysningspligtiges arbejde;

den arbejdsbyrde, der pålægges virksomhederne i forbindelse med oplysningspligten, bør gøres så overkommelig som muligt, samtidig med at udvekslingen af statistiske oplysninger forbedres med henblik på skabelse af det europæiske informationsmarked;

der bør udarbejdes harmoniserede statistikker, der bl.a. knytter forbindelse mellem samhandelsstatistikker og de øvrige økonomiske statistikker for at bidrage til markedets gennemsigtighed og mulighederne for at vurdere virksomhedernes konkurrenceevne;

tilskyndelse til anvendelse af standarder og harmoniserede begreber på europæisk plan vil på længere sigt bidrage til afskaffelse af dobbeltarbejde og til stordriftsfordele og have en gunstig virkning på fremkomsten af nye tjenester inden for datatransmission anvendt i statistisk øjemed;

det standardiseringsarbejde, der udføres på internationalt plan inden for elektronisk dataudveksling (EDI) bidrager til at lette international handel og forenkle forbindelserne mellem virksomheder og administrationer;

fælles statistiske standarder, der gør det muligt at frembringe harmoniserede oplysninger, kan kun effektivt etableres på fællesskabsplan i samarbejde med medlemsstaterne; disse standarder indføres i den enkelte medlemsstat under ansvar af de organer og institutioner, der står for udarbejdelse og spredning af officielle statistikker;

de aktioner der indføres med det formål at sikre, at datanet mellem administrationer er interoperable, indgår i de prioriterede aktioner, der er fastlagt i retningslinjerne for de transeuropæiske telekommunikationsnet;

der anføres i denne beslutning et finansielt referencegrundlag som omhandlet i punkt 2 i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionens erklæring af 6. marts 1995 for hele programmets varighed, uden at dette berører budgetmyndighedens beføjelser i henhold til traktaten;

Domstolen afsagde den 26. marts 1996 dom om annullation på grund af ukorrekt retsgrundlag af Rådets beslutning 94/445/EF af 11. juli 1994 om datanet mellem administrationer til brug i forbindelse med statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstater (EDICOM) (6); der skal derfor vedtages en ny beslutning på et korrekt retsgrundlag, så EDICOM's aktiviteter kan fortsætte -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Der indføres en række aktioner, i det følgende benævnt »EDICOM« (Electronic Data Interchange on Commerce), med det formål i en første fase at lette tilpasningen af regionale og nationale systemer samt EF-systemer til interoperable systemer på europæisk plan med henblik på indsamling af oplysninger hos virksomhederne om udveksling af goder mellem medlemsstater samt kontrol og forbehandling af disse oplysninger og spredning af de udarbejdede statistikker.

Disse systemer centreres omkring informationssystemer på regionalt og nationalt plan samt på EF-plan, hvis interoperabilitet sikres gennem udvikling og anvendelse af harmoniserede standarder og kommunikationsprocedurer.

Systemerne skal bl.a. bygge på anvendelse af elektronisk dataudveksling (EDI) for så vidt angår fremsendelse af de statistiske indberetninger. Automatiserede procedurer kan stilles til rådighed for de kompetente nationale administrationer og fællesskabsadministrationer samt for de oplysningspligtige efter aftale med de kompetente nationale myndigheder.

Systemerne udvikles under hensyntagen til behovene i forbindelse med udarbejdelse af statistikker over samhandelen mellem medlemsstaterne.

Artikel 2

EDICOM løber over tre år at regne fra den 9. december 1996.

Artikel 3

Aktioner iværksættes kun, såfremt der, i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og princippet i artikel 8, stk. 3, er konstateret et klart behov for en fællesskabsaktion. EDICOM kan efter aftale med medlemsstaternes kompetente myndigheder, og idet der tages hensyn til fortrinsvis at anvende eksisterende teknologier og produkter, bl.a. omfatte:

- design, udvikling og formidling af programmel til indsamling, kontrol og fremsendelse af statistiske oplysninger, samt bistand til, at medlemsstaterne kan stille sådant programmel til rådighed for virksomhederne

- design, udvikling og formidling af programmel til brug ved modtagelse, validering, behandling og spredning af data, samt bistand til og tilrådighedsstillelse af sådant programmel for de regionale og nationale organer samt EF-organer, der indsamler statistiske oplysninger, og om fornødent opgradering af udstyr

- design, udvikling, formidling og tilrådighedsstillelse af formater for informationsudveksling på basis af europæiske og internationale standarder

- design, beskrivelse og formidling af de metoder, procedurer, og aftaler, der skal anvendes i forbindelse med informationsudvekslingen

- tilvejebringelse af større forståelse hos leverandører af programmel og tjenester for behovet for nationale statistikker og fællesskabsstatistikker.

Artikel 4

Ved gennemførelsen af aktionerne skal der generelt stiles mod

- at lette etableringen og anvendelsen af disse systemer ved at de kompetente EF-organer, efter aftale med de nationale og regionale organer, gennemfører aktioner til fremme af systemerne og til oplysning af især virksomheder og brugere herom

- at iværksætte særlige aktioner over for mindre udviklede regionale og nationale organer, således at disse bliver i stand til at indgå i systemerne

- at fremme anvendelsen af de bedst egnede datatransmissionsteknikker og -værktøjer for at opfylde behovene i det statistiske system og fremme integreringen deraf i de berørte administrationers edb-miljøer.

Artikel 5

1. Kommissionen er ansvarlig for EDICOM's gennemførelse. Den bistås af:

a) Udvalget for De Europæiske Fællesskabers Statistiske Program, der blev nedsat ved afgørelse 89/382/EØF, Euratom (7), hvad angår udarbejdelse, beløbsfastsættelse og godkendelse af det årlige arbejdsprogram, efter proceduren i artikel 6

b) Udvalget for Statistikker over Udveksling af Goder mellem Medlemsstater, der blev nedsat ved forordning (EØF) nr. 3330/91

- hvad angår godkendelsen af udbuddene og evalueringen af projekter og aktioner til en samlet værdi af over 200 000 ECU, efter proceduren i artikel 6

- hvad angår foranstaltninger til EDICOM's gennemførelse, dog ikke foranstaltningerne under litra a) og første led i nærværende litra, efter proceduren i artikel 7.

2. Kommissionen underretter med regelmæssige mellemrum det udvalg, der er omhandlet i artikel 4 i Rådets afgørelse 95/468/EF af 6. november 1995 om fællesskabsstøtte til telematisk dataudveksling mellem administrationerne i Fællesskabet (IDA) (8), om aktionernes forløb.

3. Kommissionen aflægger årligt beretning til det i stk. 1, litra a), omhandlede udvalg, som vurderer, om fordelene står mål med de anvendte midler.

Artikel 6

Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, som er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tildeles de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet ved udløbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet, ikke truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 7

Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster; udtalelsen vedtages om fornødent ved afstemning.

Udtalelsen optages i mødeprotokollen; derudover har hver medlemsstat ret til at anmode om, at dens holdning indføres i mødeprotokollen.

Kommissionen tager størst muligt hensyn til udvalgets udtalelse. Den underretter udvalget om, hvorledes den har taget hensyn til dets udtalelse.

Artikel 8

1. Det finansielle referencegrundlag til gennemførelse af EDICOM er for årene 1997, 1998 og 1999 på 30 mio. ECU. En vejledende opdeling af disse midler findes i bilaget til denne beslutning.

2. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af det finansielle overslag.

3. Rentabiliteten af de anvendte midler skal sikres, idet det påses, at fordelene står mål med de anvendte midler.

Artikel 9

Kommissionen forelægger ved EDICOM's afslutning Europa-Parlamentet og Rådet en beretning om gennemførelsen, om nødvendigt ledsaget af forslag til yderligere foranstaltninger.

Artikel 10

Denne beslutning træder i kraft den 9. december 1996.

Artikel 11

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 1996.

På Rådets vegne

B. HOWLIN

Formand

(1) EFT nr. C 343 af 15. 11. 1996, s. 9.

(2) EFT nr. C 295 af 7. 10. 1996, s. 46.

(3) Udtalelse afgivet den 18. september 1996 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 20. september 1996 (EFT nr. C 320 af 28. 10. 1996, Rådets fælles holdning af 11. november 1996 (EFT nr. C 372 af 9. 12. 1996, s. 6) og Europa-Parlamentets afgørelse af 28. november 1996 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

(5) EFT nr. L 316 af 16. 11. 1991, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3046/92 (EFT nr. L 307 af 23. 10. 1992, s. 27).

(6) EFT nr. L 183 af 19. 7. 1994, s. 42.

(7) EFT nr. L 181 af 28. 6. 1989, s. 47.

(8) EFT nr. L 269 af 11. 11. 1995, s. 23.

ANNEXE

Vejledende opdeling af EDICOM's enkelte elementer i 1997, 1998 og 1999

>

TABELPOSITION>