31996D0555

96/555/EF: Afgørelse nr. 163 af 31. maj 1996 om fortolkning af artikel 22, stk. 1, litra a), i Rådets forordning nr. 1408/71 i forbindelse med personer, som får dialyse- eller oxygenbehandling

EF-Tidende nr. L 241 af 21/09/1996 s. 0031 - 0031


AFGØRELSE Nr. 163 af 31. maj 1996 om fortolkning af artikel 22, stk. 1, litra a), i Rådets forordning nr. 1408/71 i forbindelse med personer, som får dialyse- eller oxygenbehandling (96/555/EF)

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING HAR -

under henvisning til artikel 81, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, i henhold til hvilken den har til opgave at behandle ethvert administrativt spørgsmål eller fortolkningsspørgsmål, der opstår i forbindelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71 og senere forordninger,

under henvisning til artikel 22, stk. 1, litra a), i forordning (EØF) nr. 1408/71, som indeholder bestemmelser for personer, hvis tilstand under et ophold på en anden medlemsstats område kræver øjeblikkelig ydelse af hjælp, og

ud fra følgende betragtninger:

Det må på den ene side sikres, at der ikke sker misbrug af bestemmelserne i artikel 22, stk. 1, litra a), i de tilfælde hvor personer ønsker at opholde sig midlertidigt i en anden medlemsstat med henblik på at opnå naturalydelser i henhold til dette litra uden at følge den procedure, der er fastlagt i samme artikels litra c), som kræver, at de pågældende først skal indhente tilladelse fra den kompetente institution;

en alt for restriktiv fortolkning af artikel 22, stk. 1, litra a), ville på den anden side i høj grad begrænse bevægelsesfriheden for personer, hvis helbredstilstand kræver vedvarende og regelmæssig lægebehandling af en sådan art, at det kan forudses, at ydelse af øjeblikkelig behandling under et ophold i en anden medlemsstat er påkrævet, for at et sådant ophold kan gennemføres;

det er derfor hensigtsmæssigt at udvide fortolkningen af artikel 22, stk. 1, litra a), til at omfatte personer, som får dialyse- eller oxygenbehandling, og som rejser til en anden medlemsstat for at opholde sig midlertidigt dér, og hvis helbredstilstand kræver øjeblikkelig ydelse af hjælp som led i en løbende behandling uanset, at den pågældende i praksis er nødsaget til på forhånd at træffe aftale om en sådan behandling under opholdet, og forudsat at opholdet i en anden medlemsstat sker af andre end lægelige årsager;

idet beslutning i sagen er truffet på de i artikel 80, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1408/71 fastsatte betingelser -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

1. Dialyse- eller oxygenbehandling i en anden medlemsstat end den kompetente stat af personer, som er omfattet af bestemmelserne i artikel 22, stk. 1, litra a), i forordning (EØF) nr. 1408/71, eller et af deres familiemedlemmer, betragtes som øjeblikkelig nødvendig ydelse af hjælp i den i ovennævnte artikel anførte forstand, såfremt den ydes som led i en allerede regelmæssig og fortløbende dialyse- eller oxygenbehandling og forudsat, af opholdet i den anden stat gennemføres af andre årsager end lægelige årsager.

2. Bestemmelserne i stk. 1 finder anvendelse på den betingelse, at den pågældende i praksis forud træffer aftale om, at en sådan behandling kan ydes under det midlertidige ophold i den pågældende medlemsstat.

3. Denne afgørelse, som træder i stedet for afgørelse nr. 123 af 24. februar 1984, offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Den træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter offentliggørelsen.

G. MICCIO

Formand for Den Administrative Kommission