31996D0528

96/528/EKSF: Kommissionens Afgørelse af 29. februar 1996 om indgåelse af en frihandelsaftale om handel mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Tyrkiet med produkter omfattet af EKSF-traktaten

EF-Tidende nr. L 227 af 07/09/1996 s. 0001 - 0002


KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 29. februar 1996 om indgåelse af en frihandelsaftale om handel mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Tyrkiet med produkter omfattet af EKSF-traktaten (96/528/EKSF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 95, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

Efter afgørelse truffet af Rådet den 30. oktober 1995 afsluttede Kommissionen forhandlingerne med Tyrkiet med henblik på en frihandelsaftale mellem Fællesskabet og Tyrkiet om produkter omfattet af EKSF-traktaten;

efter høring af Det Rådgivende Udvalg og efter samstemmende og enstemmig udtalelse fra Rådet -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1. Aftale mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Tyrkiet om handel med produkter omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab godkendes herved på Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs vegne.

2. Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse (1).

Artikel 2

Formanden for Kommissionen foranstalter på Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs vegne den i aftalens artikel 20 nævnte notifikation.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. februar 1996.

På Kommissionens vegne

Jacques SANTER

Formand

(1) Se side 3 i denne Tidende.