31996D0374

96/374/EF, EKSF, Euratom: Kommissionens Afgørelse af 7. juni 1996 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der fra 1. juni 1995 finder anvendelse på lønninger til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande

EF-Tidende nr. L 146 af 20/06/1996 s. 0056 - 0057


KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 7. juni 1996 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der fra 1. juni 1995 finder anvendelse på lønninger til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande (96/374/Euratom, EKSF, EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af et fælles råd og en fælles kommission for De Europæiske Fællesskaber,

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber, fastsat ved forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (1), senest ændret ved forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2963/95 (2), særlig artikel 13, stk. 2, i bilag X, og

ud fra følgende betragtninger:

I Rådets forordning (Euratom, EKSF, EF) nr. 578/96 (3) fastsattes i medfør af artikel 13, stk. 1, i bilag X til vedtægten de justeringskoefficienter, hvormed de lønninger korrigeres fra 1. januar 1995, der i tjenestestedets valuta, udbetales til tjenestemænd ansat i tredjelande;

Kommissionen har i de seneste måneder foretaget forskellige tilpasninger af disse justeringskoefficienter (4) i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i bilag X til vedtægten;

fra 1. juni 1995 bør visse af disse justeringskoefficienter tilpasses, idet de statistiske oplysninger, som Kommissionen råder over, har vist, at ændringerne i leveomkostningerne, målt efter justeringskoefficienten og den tilsvarende vekselkurs, for nogle tredjelandes vedkommende har oversteget 5 % siden den sidste fastsættelse eller tilpasning af koefficienterne -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Med virkning fra 1. juni 1995 tilpasses de justeringskoefficienter, der finder anvendelse på lønninger, som i tjenestestedets valuta udbetales til tjenestemænd ansat i tredjelande, som anført i bilaget.

Til beregning af disse vederlag anvendes de vekselkurser, der blev brugt ved gennemførelsen af De Europæiske Fællesskabers almindelige budget for den måned, der gik forud for den i foregående afsnit omhandlede dato.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juni 1996.

På Kommissionens vegne

Hans VAN DEN BROEK

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 56 af 4. 3. 1968, s. 1.

(2) EFT nr. L 310 af 22. 12. 1995, s. 1.

(3) EFT nr. L 83 af 2. 4. 1996, s. 4.

(4) EFT nr. L 126 af 24. 5. 1996, s. 54 til 63.

BILAG

>TABELPOSITION>