31996D0282

96/282/Euratom: Kommissionens afgørelse af 10. april 1996 om reorganisering af Det Fælles Forskningscenter

EF-Tidende nr. L 107 af 30/04/1996 s. 0012 - 0015


KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 10. april 1996 om reorganisering af Det Fælles Forskningscenter (96/282/Euratom)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 8 og artikel 131, stk. 2,

under henvisning til udtalelse fra styrelsesrådet for Det Fælles Forskningscenter (FFC), og

ud fra følgende betragtninger:

Det Fælles Forskningscenter (FFC) har ved Kommissionens afgørelse 85/593/Euratom af 20. november 1985 om reorganisering af Det Fælles Forskningscenter (1), senest ændret ved afgørelse 94/809/Euratom (2) fået en struktur, som svarer til de opgaver, der pålægges det;

denne struktur bør ændres, når Kommissionen finder det nødvendigt, for at sikre en optimal effektivitet i forbindelse med FFC's aktiviteter, og at disse er i fuld overensstemmelse med Kommissionens prioriterede mål;

Kommissionen besluttede den 16. januar 1996, at FFC skal være et selvstændigt generaldirektorat i Kommissionen, så det kan få det nødvendige selvstyre til at udføre sine opgaver tilfredsstillende;

afgørelse 85/593/Euratom og senere ændringer bør erstattes af denne afgørelse -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det Fælles Forskningscenter, i det følgende benævnt FFC, består af de enheder, som Kommissionen har oprettet med henblik på at sikre, at Fællesskabets forskningsprogrammer og andre opgaver, som Kommissionen har pålagt det, bliver gennemført.

Artikel 2

FFC omfatter følgende instanser:

- en generaldirektør

- et styrelsesråd

- et videnskabeligt udvalg.

Artikel 3

FFC ledes af en generaldirektør, som udnævnes af Kommissionen. Generaldirektøren og en del af de tjenestegrene, der er direkte tilknyttet denne, har tjenestested i Bruxelles.

Generaldirektøren sørger på enhver måde for, at FFC kan fungere tilfredsstillende inden for rammerne af de gældende forordninger og de beføjelser, han får tillagt.

Inden for de i det følgende fastsatte rammer skal generaldirektøren:

- udarbejde forslag til programmer vedrørende FFC's aktiviteter samt de finansielle oplysninger vedrørende disse aktiviteter, som skal forelægges Kommissionen

- fastlægge FFC's strategi, bl.a. vedrørende konkurrenceaktiviteterne samt træffe egnede foranstaltninger med henblik på deres gennemførelse

- forhandle og afslutte kontrakter med tredjemand

- sikre udførelsen af programmerne og den finansielle styring

- fastlægge FFC's interne organisation, bl.a. under hensyntagen til budgetkravene

- inden for de beføjelser, der tillægges ham, udøve de beføjelser, der i henhold til vedtægten for tjenestemænd tilkommer ansættelsesmyndigheden og den myndighed, der ifølge bestemmelserne for andre ansatte har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter.

Artikel 4

1. Der oprettes et styrelsesråd for FFC. Det består af følgende medlemmer:

a) en højtstående repræsentant for hver medlemsstat, udnævnt af Kommissionen efter indstilling fra den pågældende medlemsstats myndigheder

b) en formand, som vælges af de i litra a) nævnte repræsentanter for medlemsstaterne.

Alle medlemmer udnævnes for tre år, og deres mandat kan fornyes.

2. Styrelsesrådet har til opgave at bistå generaldirektøren og afgive udtalelser til Kommissionen om spørgsmål vedrørende:

- FFC's rolle i forbindelse med Fællesskabets forsknings- og udviklingsstrategi

- den teknisk-videnskabelige og finansielle styring af FFC og gennemførelsen af de opgaver, som FFC får tildelt.

Med hensyn til de områder, som Kommissionen delegerer til generaldirektøren, og i overensstemmelse med alle de emner, som mere specielt vedrører styrelsesrådet, indhenter generaldirektøren udtalelse fra styrelsesrådet om sine forslag inden gennemførelsen.

Styrelsesrådets udtalelse skal foreligge, inden noget spørgsmål forelægges til Kommissionens afgørelse.

Styrelsesrådet beskæftiger sig navnlig med:

i) forslag til særprogrammer, som skal gennemføres af FFC samt forslag til andre nye opgaver, som skal overdrages FFC

ii) udarbejdelse af den flerårige strategiske plan for alle FFC's aktiviteter og hvert år senest den 31. december fastlæggelsen af den hertil svarende årlige arbejdsplan med angivelse af målsætningerne for hvert enkelt arbejdsprogram for det følgende år og indbefattet en kortfattet beskrivelse af programmet med de vigtigste datoer, de forskningsmæssige tyngdepunkter og de anslåede udgifter

iii) opfølgning af FFC's FTU-særprogrammer:

- iværksættelse af disse programmer, herunder navnlig afpasningen af dem til Fællesskabets behov

- sammenhæng i deres udvikling med de særprogrammer for indirekte aktioner, som hører under rammeprogrammerne; med henblik herpå tilrettelægger styrelsesrådet systematisk konsultationer med de berørte programudvalg

- eventuelle tilpasninger

iv) opfølgning af rapporter sammen med andre af Kommissionens tjenestegrene og med tredjeparter baseret på kunde/kontrahentprincippet

v) strategien for FFC's konkurrencebetingede aktiviteter og deres opfølgning

vi) udarbejdelse af forslag til FFC's årsbudget og kontrol med overholdelsen heraf

vii) - FFC's organisation

- dets økonomiske styring

- større investeringer

- gennemførelse af dets forskningsaktiviteter

- evaluering af disse, foretaget af »besøgsgrupper«, der består af uafhængige eksperter

viii) personalepolitik med særlig vægt på:

- udarbejdelse af forslag om FFC's personalepolitik

- aspekter vedrørende personalets mobilitet og udvekslinger af teknisk-videnskabeligt personale med offentlige og private organer i medlemsstaterne

ix) udnævnelse, forlængelse eller ophør af ansættelse af personale i de højere lønklasser i FFC.

3. Styrelsesrådet afgiver udtalelser med det flertal, der er fastsat i Euratom-traktatens artikel 118, stk. 2, idet stemmerne tildeles den vægt, som er fastlagt i nævnte stykke. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen tager størst muligt hensyn til styrelsesrådets udtalelser. Såfremt styrelsesrådet ikke når frem til nogen samstemmende udtalelse om et forslag fra generaldirektøren, henvises spørgsmålet til Kommissionen, som træffer afgørelse i sagen. Styrelsesrådet underrettes om denne afgørelse. Rådet underrettes straks, såfremt afgørelsen ikke svarer til styrelsesrådets udtalelse. Det underrettes også om begrundelsen for afgørelsen.

Såfremt Kommissionen ikke kan acceptere en udtalelse afgivet af styrelsesrådet om sager, som kræver en afgørelse fra Kommissionen, udsættes foranstaltninger vedrørende disse sager en måned; i løbet af denne måned forelægges sagerne på ny for styrelsesrådet med henblik på en ny udtalelse. Når Kommissionen har modtaget denne udtalelse eller ved udgangen af denne måned, træffer Kommissionen en endelig afgørelse og underretter styrelsesrådet herom. Kommissionen underretter straks Rådet om sin afgørelse, såfremt den ikke har været i stand til at acceptere styrelsesrådets udtalelse, samt om begrundelsen for afgørelsen. Kommissionen holder styrelsesrådet underrettet om sine afgørelser vedrørende FFC i alle de sager, som styrelsesrådet har afgivet udtalelse om.

Styrelsesrådet kan via Kommissionen på eget initiativ forelægge udtalelser for Rådet og Europa-Parlamentet om alle spørgsmål, der vedrører FFC.

4. Styrelsesrådet forelægger sine bemærkninger til den årsberetning, som generaldirektøren udarbejder om forvaltningen. Denne beretning fremsendes til Rådet og Europa-Parlamentet sammen med den af Kommissionen godkendte årsberetning om forvaltningen.

Styrelsesrådet rådgiver generaldirektøren om tilrettelæggelsen af evalueringen af de opgaver, der udføres af FFC, såvel med hensyn til de teknisk-videnskabelige resultater som med hensyn til den administrative og finansielle styring af centret; det rådgiver ligeledes om udvælgelsen af uafhængige eksperter, som skal deltage i denne evaluering. Styrelsesrådet fremsætter sine egne bemærkninger om resultatet af disse evalueringer.

5. Styrelsesrådet træder sammen mindst fire gange om året.

Styrelsesrådet fastlægger selv sin forretningsorden, herunder tilrettelæggelsen af arbejdet.

FFC varetager styrelsesrådets sekretariatsfunktioner og giver det alle de oplysninger, som det behøver.

Artikel 5

Der oprettes et videnskabeligt udvalg for FFC under generaldirektøren.

Det Videnskabelige Udvalg består for halvdelens vedkommende af medlemmer udpeget af generaldirektøren blandt de øverste ansvarlige for afdelingerne og projekterne og det videnskabelige personale på højt niveau, og for den anden halvdels vedkommende af det teknisk-videnskabelige personales valgte repræsentanter.

Det Videnskabelige Udvalg rådspørges jævnligt af generaldirektøren om spørgsmål af videnskabelig og teknisk art i forbindelse med FFC's aktiviteter. Som følge heraf deltager det også i udarbejdelsen af udkast til programmer.

Artikel 6

1. Under hensyntagen til den generelle politik, som Rådet og Europa-Parlamentet har fastlagt, og på grundlag af Kommissionens generelle retningslinjer udarbejder generaldirektøren udkast til programmer for FFC's aktiviteter.

2. Styrelsesrådet rådspørges om udkastene til programmer.

3. Udkastene til programmer forelægges Kommissionen, som behandler disse tekster på baggrund af Fællesskabets generelle politikker og under hensyntagen til den foreliggende budgetsituation. Den vedtager forslagene på de betingelser, der er fastsat i traktaten, og forelægger dem derefter for Rådet.

Artikel 7

1. Generaldirektøren er ansvarlig for, at de programmer, som henhører under FFC, gennemføres korrekt. Han træffer afgørelse om de forskellige institutters og tjenestegrenes virksomhed, især om hvordan programmernes målsætninger skal opfyldes.

2. Han giver Kommissionen alle nødvendige oplysninger for, at denne kan udarbejde de rapporter, der er fastsat i henhold til Euratom-traktatens artikel 11.

3. Generaldirektøren sørger så vidt muligt for, at der både i forbindelse med gennemførelsen af programmerne og ved deres udarbejdelse træffes foranstaltninger til sikring af, at programmer, der følger efter hinanden, har en sammenhæng, som er hensigtsmæssig under hensyntagen til FFC's videnskabelige og industrielle infrastruktur. Generaldirektøren forbereder bl. a. en revision af programmerne, som gennemføres hvert andet år.

Artikel 8

1. Generaldirektøren opstiller hvert år en oversigt over de finansieringsmidler, der kræves til programmernes udførelse, med henblik på udarbejdelse af det tilsvarende afsnit i Fællesskabets foreløbige budgetforslag. Disse oversigter omfatter bl. a. overslag over indtægter og udgifter i forbindelse med gennemførelsen af FFC's konkurrenceaktiviteter.

Bestemmelserne i artikel 6 gælder tilsvarende for udarbejdelse af de foreløbige budgetforslag vedrørende forskningsaktiviteterne.

2. Generaldirektøren foretager anvisning for FFC's udgifter; han underskriver ind- og udbetalingsbilag; han afslutter kontrakter og aftaler samt godkender bevillingsoverførsler.

3. Generaldirektøren forelægger ved regnskabsårets udgang en oversigt over det forløbne regnskabsårs indtægter og udgifter for Kommissionen.

4. Kommissionen udnævner den ansvarlige for kontrol med forpligtelser og anvisning af udgifter samt for kontrol med indtægter.

5. Kommissionen udnævner en regnskabsfører, som skal stå for udbetaling af udgifter og indkassering af indtægter samt forvaltning af de midler og værdier, som han har ansvaret for.

Artikel 9

1. Inden for de bemyndigelser, der er indrømmet ham, udøver generaldirektøren ansættelsesmyndighedens beføjelser over for FFC's personale.

2. Over for tjenestemænd og ansatte i graderne A1 og A2 udøves beføjelserne i vedtægtens artikel 29, 49, 50 og 51 samt afsnit VI imidlertid af Kommissionen efter forslag fra generaldirektøren.

3. Generaldirektøren træffer på Kommissionens vegne alle nødvendige forholdsregler for at garantere sikkerheden for de personer og anlæg, som han har ansvaret for.

Artikel 10

Generaldirektøren kan overdrage den assisterende generaldirektør de beføjelser, han selv har fået tildelt.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. april 1996.

På Kommissionens vegne

Edith CRESSON

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 373 af 31. 12. 1985, s. 6.

(2) EFT nr. L 330 af 21. 12. 1994, s. 64.