31996D0264

96/264/EF: Kommissionens beslutning af 28. marts 1996 om særligt EU-tilskud til udryddelse af Newcastle disease i Tyskland (Kun den tyske udgave er autentisk) (Tekst af betydning for EØS)

EF-Tidende nr. L 089 af 10/04/1996 s. 0045 - 0045


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 28. marts 1996 om særligt EU-tilskud til udryddelse af Newcastle disease i Tyskland (Kun den tyske udgave er autentisk) (Tekst af betydning for EØS) (96/264/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), senest ændret ved Kommissionens beslutning 94/370/EF (2), særlig artikel 3, stk. 3, og artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

Der forekom udbrud af Newcastle disease i Tyskland i 1994; forekomsten af denne sygdom er en alvorlig fare for fjerkræbestanden i EU, og for at bidrage til hurtigst muligt at udrydde sygdommen har EU mulighed for at yde kompensation for de opståede tab;

så snart forekomsten af Newcastle disease blev officielt bekræftet, traf de tyske myndigheder passende foranstaltninger, herunder de i artikel 3, stk. 2, i beslutning 90/424/EØF nævnte foranstaltninger; de tyske myndigheder indberettede disse foranstaltninger;

betingelserne for EU-tilskud er opfyldt;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

For de udbrud af Newcastle disease, der forekom i 1994, kan Tyskland opnå EU-tilskud, EU-tilskuddet udgør:

- 50 % af de af Tyskland afholdte udgifter til erstatning til ejerne for henholdsvis slagtning og i givet fald destruktion af fjerkræ og fjerkræprodukter

- 50 % af de af Tyskland afholdte udgifter til rengøring og desinfektion på bedrifter og af materiel

- 50 % af de af Tyskland afholdte udgifter til erstatning til ejerne for destruktion af forurenet foder og kontaminerede materialer.

Artikel 2

1. EU-tilskuddet ydes mod forelæggelse af bilag.

2. De i stk. 1 omhandlede bilag fremsendes af Tyskland senest seks måneder efter meddelelsen af denne beslutning.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. marts 1996.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 19.

(2) EFT nr. L 168 af 2. 7. 1994, s. 31.