31996D0078

96/78/EF: Kommissionens beslutning af 10. januar 1996 om kriterierne for indførelse og registrering af avlshovdyr i stambøger (Tekst af betydning for EØS)

EF-Tidende nr. L 019 af 25/01/1996 s. 0039 - 0040


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 10. januar 1996 om kriterierne for indførelse og registrering af avlshovdyr i stambøger (Tekst af betydning for EØS) (96/78/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/427/EØF af 26. juni af 1990 om zootekniske og genealogiske betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med enhovede dyr (1), særlig artikel 4, stk. 2, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 4, stk. 2, litra b), i direktiv 90/427/EØF skal der fastsættes kriterier for optagelse og registrering af hovdyr i stambøger;

det er derfor nødvendigt at fastlægge kriterierne for indførelse af avlshovdyr i stambøger;

nærmere fastlagte betingelser med hensyn til afstamning og identifikation skal være opfyldt inden indførelsen i stambogen;

det bør være muligt at opdele stambogen i flere afsnit og klasser, således at visse typer dyr ikke bliver udelukket;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Zootekniske Komité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. For at kunne indføres i hovedafsnittet i sin races stambog skal registrerede hovdyr:

- stamme fra forældre, der er indført i hovedafsnittet i en stambog for samme race, og have en afstamning, der er fastlagt ifølge stambogens regler

- være identificeret som føl i moderens nærværelse ifølge stambogens regler, som i det mindste bør kræve et certifikat herom.

2. Uanset stk. 1, første led, kan et dyr indføres i hovedafsnittet med henblik på deltagelse i et krydsningsprogram, som avlsorganisationen eller foreningen har godkendt i henhold til den pågældende stambogs regler. Krydsningsprogrammet bør indeholde angivelse af de racer, der må deltage.

Artikel 2

1. Stambogens hovedafsnit kan i overensstemmelse med punkt 3, litra b), femte led, i bilaget til Kommissionens beslutning 92/353/EØF (2) om kriterierne for godkendelse eller anerkendelse af organisationer og foreninger, der fører eller opretter stambøger for registrerede enhovede dyr, opdeles i flere klasser efter dyrenes karakteristika. Kun hovdyr, der opfylder de i artikel 1 fastlagte kriterier, kan indføres under en af disse klasser.

2. Hvis en stambogs hovedafsnit omfatter flere klasser, skal et dyr fra en anden stambog indføres i den af stambogens klasser, hvis kriterier det opfylder.

Artikel 3

1. En avlsorganisation, der fører en stambog, kan beslutte, at et dyr, der ikke opfylder kriterierne i artikel 1, kan indføres i et supplerende afsnit i stambogen. Som forudsætning herfor skal dyret

- være identificeret ifølge de regler, der er fastsat i stambogen

- være bedømt som værende i overensstemmelse med racens standard

- opfylde minimumskriterier for karakteristika ifølge de regler, der er fastsat i stambogen.

2. Avlsorganisationen bør fastsætte regler, der åbner mulighed for, at sådanne dyrs afkom kan indføres i hovedafsnittet.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 1996.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 55.

(2) EFT nr. L 192 af 11. 7. 1992, s. 63.