31995R2995

Kommissionens forordning (EF) nr. 2995/95 af 19. december 1995 om ændring af forordning (EF) nr. 3254/93 for så vidt angår den særlige forsyningsordning for visse frugter og grøntsager til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav for 1996

EF-Tidende nr. L 312 af 23/12/1995 s. 0028 - 0030


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2995/95 af 19. december 1995 om ændring af forordning (EF) nr. 3254/93 for så vidt angår den særlige forsyningsordning for visse frugter og grøntsager til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav for 1996

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2019/93 af 19. juli 1993 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav (1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2417/95 (2), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2958/93 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1802/95 (4), er der fastsat fælles gennemførelsesbestemmelser til ordningen for forsyning af de mindre øer i Det Ægæiske Hav med visse landbrugsprodukter, og støttebeløbene for denne forsyning, opdelt efter gruppe af øer, hvor produkterne afsættes, er fastsat i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2019/93; i henhold til samme forordnings artikel 2 bør der fastsættes foreløbige opgørelser for forsyning af de mindre øer i Det Ægæiske Hav med frugt og grøntsager fra det øvrige EF for kalenderåret 1996;

Kommissionens forordning (EF) nr. 3254/93 (5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 997/95 (6), bør derfor ændres;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Frugt og Grøntsager -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II i forordning (EF) nr. 3254/93 affattes som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1996.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 1995.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 184 af 27. 7. 1993, s. 1.

(2) EFT nr. L 248 af 14. 10. 1995, s. 39.

(3) EFT nr. L 267 af 28. 10. 1993, s. 4.

(4) EFT nr. L 174 af 26. 7. 1995, s. 27.

(5) EFT nr. L 293 af 27. 11. 1993, s. 34.

(6) EFT nr. L 101 af 4. 5. 1995, s. 16.

BILAG

»BILAG I

Foreløbig forsyningsopgørelse for de mindre øer i gruppe A (1) for 1996

>TABELPOSITION>

(1) De mindre øer i gruppe A er defineret i bilag I til forordning (EØF) nr. 2958/93 om fælles gennemførelsesbestemmelser.

BILAG II

Foreløbig forsyningsopgørelse for de mindre øer i gruppe B (1) for 1996

>TABELPOSITION>

(1) De mindre øer i gruppe B er defineret i bilag II til forordning (EØF) nr. 2958/93 om fælles gennemførelsesbestemmelser.«