31995R2929

Kommissionens forordning (EF) nr. 2929/95 af 18. december 1995 om fastsættelse af hvilke tilfælde der er omfattet af Rådets forordning (EØF) nr. 1541/93, for så vidt angår jordudtagning i produktionsåret 1996/97

EF-Tidende nr. L 307 af 20/12/1995 s. 0006 - 0007


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2929/95 af 18. december 1995 om fastsættelse af hvilke tilfælde der er omfattet af Rådets forordning (EØF) nr. 1541/93, for så vidt angår jordudtagning i produktionsåret 1996/97

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1541/93 af 14. juni 1993 om fastsættelse af satsen for jordudtagning uden omdrift, som omhandlet i artikel 7 i forordning (EØF) nr. 1765/92 (1), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved Rådets forordning (EF) nr. 2336/95 af 26. september 1995 om fravigelse, for så vidt angår forpligtelsen til jordudtagning for høståret 1996/97, af forordning (EØF) nr. 1765/92 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder (2), blev jordudtagning med omdrift og al anden jordudtagning fastsat til 10 %; for producenter, der overfører deres udtagningsforpligtelse til andre producenter i henhold til artikel 7, stk. 7, andet led, i Rådets forordning (EØF) nr. 1765/92 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2800/95 (4), forhøjes satsen for udtagning med omdrift dog med 5 %; forhøjelsen er dog nedsat til 3 % i de tilfælde, der er omfattet af forordning (EØF) nr. 1541/93; det bør derfor fastsættes, hvilke tilfælde der er omfattet af nævnte forordning;

ved Rådets forordning (EØF) nr. 1541/93 blev der tilladt en sats for udtagning uden omdrift, der er 3 procentpoint større end satsen for udtagning med omdrift for produktionsåret 1994/95 og 1995/96 i en medlemsstat, hvor det udtagne areal i ordningens første år blev anslået til at udgøre over 13 % af basisarealet; i den periode skulle Kommissionen gennemføre en undersøgelse for at fastslå omdriftens virkninger på udbytterne i de medlemsstater, der kom i betragtning; på grundlag af en rapport herom skulle det så besluttes, hvilken sats der skal anvendes i de pågældende medlemsstater fra produktionsåret 1996/97;

Det Forenede Kongerige opfyldte ovennævnte kriterier; Kommissionen har gennemført en undersøgelse i Det Forenede Kongerige; undersøgelsens resultater er ikke fyldestgørende, fordi et meget lavt antal producenter har udtaget jord uden omdrift, og fordi der endnu ikke foreligger oplysninger om det andet af de to produktionsår;

på nuværende tidspunkt er det ikke muligt at fastslå, om de tre yderligere procentpoint giver den samme garanti for produktionsstyring, som udtagningssatsen for arealer med omdrift; de foreliggende undersøgelsesresultater udelukker dog ikke denne mulighed;

ved Rådets forordning (EØF) nr. 1541/93 er der også tilladt en udtagningssats for arealer uden omdrift, der er 3 procentpoint større end udtagningssatsen for arealer med omdrift i de sårbare zoner, der er omhandlet i Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (5), eller i hele området i en medlemsstat, som vælger at iværksætte de handlingsprogrammer, der er omhandlet i nævnte direktiv, på hele dets område; tilladelsen gives dog på betingelse af, at anvendelsen af gødning nedbringes betydeligt, og at Kommissionen erkender dette; ved udgangen af produktionsåret 1995/96 skal Kommissionen udarbejde en rapport om virkningerne på produktionen; indtil rapporten er udarbejdet, kan der ikke drages endelige konklusioner; Kommissionen erkender dog, at nedgangen i anvendelsen af gødning i Danmark kan anses for betydelig med hensyn til de i direktiv 91/676/EØF fastsatte handlingsprogrammer;

for produktionsåret 1996/97 bør producenter i Danmark og Det Forenede Kongerige derfor anses for at udgøre tilfælde, der er omfattet af forordning (EØF) nr. 1541/93, for så vidt angår overførsel af udtagningsforpligtelsen;

Den Fælles Forvaltningskomité for Korn, Fedtstoffer og Tørret Foder har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Med henblik på anvendelse af artikel 7, stk. 7, andet led, i forordning (EØF) nr. 1765/92 betragtes Danmark og Det Forenede Kongerige som tilfælde, der er omfattet af Rådets forordning (EØF) nr. 1541/93, for så vidt angår jordudtagning i produktionsåret 1996/97.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 1995.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 154 af 25. 6. 1993, s. 1.

(2) EFT nr. L 236 af 5. 10. 1995, s. 1.

(3) EFT nr. L 181 af 1. 7. 1992, s. 12.

(4) EFT nr. L 291 af 6. 12. 1995, s. 1.

(5) EFT nr. L 375 af 31. 12. 1991, s. 1.