31995R2898

Kommissionens forordning (EF) nr. 2898/95 af 15. december 1995 om bestemmelser for kontrollen med, om kvalitetsnormerne for bananer overholdes

EF-Tidende nr. L 304 af 16/12/1995 s. 0017 - 0021


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2898/95 af 15. december 1995 om bestemmelser for kontrollen med, om kvalitetsnormerne for bananer overholdes

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 af 13. februar 1993 om den fælles markedsordning for bananer (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 3290/94 (2), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 2, 3 og 4 i forordning (EØF) nr. 404/93 har Kommissionen ved forordning (EF) nr. 2257/94 (3) fastsat fælles kvalitetsnormer for bananer til konsum i frisk tilstand; kvalitetsnormerne gælder på trinnet overgang til fri omsætning for bananer, der indføres fra tredjelande, på trinnet losning i den første fællesskabshavn for bananer med oprindelse i Fællesskabet, og på trinnet afsendelse fra pakkeri for bananer, der markedsføres i EF's produktionsområde;

der bør fastsættes foranstaltninger for at sikre, at normerne anvendes ensartet, især med hensyn til kontrollen af, om produkterne er i overensstemmelse med normerne;

i betragtning af produktets fordærvelighed og handelens afsætnings- og kontrolpraksis bør det fastsættes, at kontrollen med, om normerne overholdes, i princippet skal foretages på det trin, som normerne gælder for ifølge artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2257/94; et produkt, der har passeret kontrollen på dette trin, anses for at være i overensstemmelse med normerne; denne vurdering kan dog følges op af uanmeldt kontrol i et senere afsætningsled indtil modneriet;

der foretages ikke systematisk kontrol, men derimod stikprøvekontrol af en prøve, der tilfældigt udtages af kontrolorganet, og som antages at være repræsentativ for partiet; de relevante bestemmelser i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2251/92 af 29. juli 1992 om kvalitetskontrol af friske frugter og grøntsager (4), ændret ved forordning (EF) nr. 3148/94 (5), bør anvendes under hensyn til praksis og erfaringer i denne sektor;

bananhandelen er udsat for meget stor konkurrence; de erhvervsdrivende har selv indført strenge kontrolregler; derfor bør erhvervsdrivende, der frembyder de fornødne garantier med hensyn til personale og håndteringsanlæg, og som kan garantere, at de bananer, som de afsætter i EF, er af korrekt kvalitet, ikke underkastes kontrol i ovennævnte afsætningstrin; dispensationen skal gives af den medlemsstat, på hvis område kontrollen i princippet skal gennemføres; den trækkes tilbage, hvis normerne og betingelserne for dispensationen ikke overholdes;

de erhvervsdrivende skal give kontrolorganerne oplysninger til brug for kontrollen;

den overensstemmelsesattest, der udstedes efter kontrollen, skal ikke udgøre et ledsagedokument for bananer indtil det endelige afsætningsled, men et bevis på, at bananerne opfylder normerne indtil levering til modneriet i overensstemmelse med normernes anvendelsesområde, og den fremlægges på myndighedernes anmodning; der gøres i øvrigt opmærksom på, at bananer, som ikke er i overensstemmelse med normerne i forordning (EF) nr. 2257/94, ikke må afsættes til konsum i frisk tilstand i EF;

Forvaltningskomitéen for Bananer har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne fører kontrol med anvendelsen af kvalitetsnormerne i forordning (EF) nr. 2257/94 for bananer henhørende under KN-kode ex 0803 til levering i frisk tilstand til forbrugerne i henhold til denne forordning.

Artikel 2

Bananer, der er produceret i EF, kontrolleres for, om de er i overensstemmelse med kvalitetsnormerne, før de anbringes på et transportmiddel for at blive afsat i frisk tilstand. Kontrollen kan finde sted på pakkeriet.

Bananer, der afsættes uden for produktionsområdet, underkastes uanmeldt kontrol ved den første losning i den øvrige del af EF.

Den i foregående afsnit omhandlede kontrol foretages med forbehold af artikel 7.

Artikel 3

Bananer, der indføres fra tredjelande, kontrolleres før overgang til fri omsætning for, om de er i overensstemmelse med EF-normerne, i den EF-medlemsstat, hvor den første losning finder sted, jf. dog artikel 7.

Artikel 4

1. Kontrollen foretages i henhold til artikel 2 og artikel 3, undtagen artikel 3, stk. 7, i forordning (EØF) nr. 2251/92.

2. For produkter, der af tekniske grunde ikke kan kontrolleres ved den første losning, foretages kontrollen senest ved ankomsten til modneriet og i hvert fald for produkter, der indføres fra tredjelande, inden overgang til fri omsætning.

3. Efter kontrollen udstedes der en kontrolattest som vist i bilag I for de varer, der er i overensstemmelse med normerne.

Kontrolattesten for bananer med oprindelse i tredjelande forelægges toldmyndighederne med henblik på produkternes overgang til fri omsætning i EF.

4. Er varerne ikke i overensstemmelse med normerne, anvendes artikel 3, stk. 9 ff, i forordning (EØF) nr. 2251/92.

5. Har organet ikke kontrolleret bestemte varer, anbringer det sit stempel på den meddelelse, der er fastsat i artikel 5, eller underretter toldmyndighederne på enhver anden måde, hvis det drejer sig om indførte produkter.

6. De erhvervsdrivende stiller alle fornødne faciliteter til rådighed for kontrolorganet til udførelsen af kontrollen i henhold til denne forordning.

Artikel 5

Den erhvervsdrivende eller dennes repræsentant, der ikke har fået dispensation som fastsat i artikel 7, meddeler rettidigt kontrolorganet alle de oplysninger, der er nødvendige for at identificere partierne, og præcise oplysninger om, hvor bananer, der høstes i EF, pakkes og afsendes fra, hvor og hvornår varer fra tredjelande eller produktionsområder i EF forventes udskibet, samt oplysninger om leverancer til modnerier af bananer, der ikke kan kontrolleres ved den første losning i EF.

Artikel 6

1. Kontrollen forestås af tjenester eller organer, som de nationale myndigheder har udpeget. Tjenesterne og organerne skal frembyde behørige garantier for kontrollen, især med hensyn til udstyr, uddannelse og erfaring.

2. Ansvaret for kontrollen kan delegeres til private dertil godkendte organer, som opfylder følgende betingelser:

a) de råder over kontrollører, som har gennemgået en uddannelse anerkendt af myndighederne

b) de råder over det materiel og de faciliteter, der er nødvendige for de undersøgelser og analyser, som kontrollen kræver

c) de råder over passende udstyr til fremsendelse af oplysninger.

3. Myndighederne kontrollerer regelmæssigt, om kontrollen udføres effektivt. De trækker godkendelsen tilbage, hvis de konstaterer afvigelser eller uregelmæssigheder, som vedrører kontrollen, eller hvis betingelserne ikke længere er opfyldt.

Artikel 7

1. Erhvervsdrivende, der afsætter bananer, som er høstet i EF, eller bananer, som er importeret fra tredjelande, kontrolleres ikke for, om bananerne er i overensstemmelse med kvalitetsnormerne på de trin, som er nævnt i artikel 2 og 3, hvis de:

a) råder over et erfarent personale med kendskab til kvalitetsnormerne og over materiel til håndtering og kontrol af bananer

b) fører bog over de håndteringer, de foretager, og

c) frembyder garantier for, at de bananer, som de afsætter, er af korrekt kvalitet.

Erhvervsdrivende, der er dispenseret fra kontrollen, tildeles en dispensationsattest som vist i bilag II.

2. Dispensation fra kontrollen gives af de kontrolorganer eller -tjenester, der er udpeget af myndighederne enten i produktionsmedlemsstaten, for bananer, der afsættes i EF-produktionsområdet, eller i losningsmedlemsstaten, for EF-bananer, der afsættes i den øvrige del af EF, og bananer, som indføres fra tredjelande. Dispensation ydes for højst tre år og kan fornyes. Dispensationen gælder for hele EF for produkter, der losses i den medlemsstat, der har givet den.

Kontrolorganerne eller -tjenesterne trækker dispensationen tilbage, hvis de konstaterer afvigelser eller uregelmæssigheder med hensyn til bananernes overensstemmelse med normerne, eller hvis betingelserne i stk. 1 ikke længere er opfyldt. Dispensationen trækkes foreløbigt eller definitivt tilbage, alt efter hvor alvorlig overtrædelsen er.

Medlemsstaterne opstiller et register over erhvervsdrivende, der er dispenseret fra kontrollen, tildeler dem et registreringsnummer og sørger for, at disse oplysninger formidles.

3. Medlemsstaternes kontrolorganer eller -tjenester kontrollerer regelmæssigt kvaliteten af de bananer, som de erhvervsdrivende i stk. 1 afsætter, samt om betingelserne i samme stykke overholdes. De dispenserede erhvervsdrivende stiller alle fornødne faciliteter til rådighed for kontrollens gennemførelse.

De meddeler Kommissionen en liste over de dispenserede erhvervsdrivende og de tilfælde, hvor dispensationen er trukket tilbage.

Artikel 8

Denne forordnings bestemmelser anvendes uanset den uanmeldte stikprøvekontrol, der gennemføres i senere led indtil modneriet.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft den 1. april 1996.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 1995.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 47 af 25. 2. 1993, s. 1.

(2) EFT nr. L 349 af 31. 12. 1994, s. 105.

(3) EFT nr. L 245 af 20. 9. 1994, s. 6.

(4) EFT nr. L 219 af 4. 8. 1992, s. 9.

(5) EFT nr. L 332 af 22. 12. 1994, s. 28.

BILAG I

>REFERENCE TIL EN FILM>

BILAG II

Attest for dispensation fra kontrol af overholdelse af kvalitetsnormerne for bananer

>START GRAFIK>

Den erhvervsdrivende med dispensation:

(navn, firmanavn, adresse)

Det registreringsnummer, der er tildelt af kontrolorganet eller -tjenesten:

Kontrolorgan eller -tjeneste:

(navn, adresse)

Attest udstedt den:

Dispensation gyldig til den:

Underskrift og/eller organets eller tjenestens stempel:

>SLUT GRAFIK>