31995R2597

Rådets forordning (EF) nr. 2597/95 af 23. oktober 1995 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster, taget af medlemsstater, der driver fiskeri i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav

EF-Tidende nr. L 270 af 13/11/1995 s. 0001 - 0033


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2597/95 af 23. oktober 1995 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster, taget af medlemsstater, der driver fiskeri i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Det Europæiske Fællesskab har tiltrådt De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO);

Kommissionen skal i henhold til protokollen mellem Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber forsyne FAO med de fornødne statistikker;

ifølge subsidiaritetsprincippet kan målene for den foreslåede aktion kun nås ved hjælp af en fællesskabsretsakt, da kun Kommissionen kan koordinere den nødvendige harmonisering af statistiske oplysninger på fællesskabsplan, mens det først og fremmest er medlemsstaternes ansvar at indsamle fiskeristatistikker og drage omsorg for den nødvendige infrastruktur til at bearbejde og kontrollere pålideligheden af disse statistikker;

den særlige metode for udarbejdelse af de relevante fællesskabsstatistikker, som er baseret på de nationale statistiske systemer, forudsætter et nært samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen, navnlig inden for Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, som er nedsat ved afgørelse 72/279/EØF (3) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Hver medlemsstat fremsender data til Kommissionen om fangster taget af fartøjer, som enten fører den pågældende medlemsstats flag, eller som er registreret i den pågældende medlemsstat, og som driver fiskeri i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav, under behørig hensyntagen til Rådets forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (4).I fangstdataene indgår alle fiskeriprodukter, der er landet eller omladet til havs uanset i hvilken form, hvorimod fangster, som genudsættes, konsumeres om bord eller anvendes som madding under fiskeriet, ikke medregnes. Dataene angives i landede mængder eller omladede mængder, beregnet som levende vægt og afrundet til nærmeste ton.

Artikel 2

1. Der fremsendes data om fangster for hvert af de i bilag 1 anførte, i bilag 2 afgrænsede og i bilag 3 illustrerede overordnede fiskeriområder og underområder. De fiskearter, for hvilke der for hvert af de overordnede fiskeriområder skal fremsendes data, er anført i bilag 4.

2. Dataene for det enkelte kalenderår indberettes senest seks måneder efter årets udgang.

3. Medlemsstaten skal, såfremt dens fartøjer, som omhandlet i artikel 1, ikke har drevet fiskeri i et af de overordnede fiskeriområder i et kalenderår, underrette Kommissionen herom. Såfremt der er drevet fiskeri i et overordnet fiskeriområde, kræves der dog kun indberetninger for de kombinationer af arter og underområder, for hvilke der er registreret fangster i indberetningsåret.

4. Data vedrørende arter af mindre betydning, fanget af en medlemsstats fartøjer, behøver ikke at anføres særskilt i opgørelserne, men kan indgå under en samlepost, såfremt vægten af disse produkter ikke overstiger 5 % af de samlede årlige fangster i det pågældende overordnede fiskeriområde.

5. Listerne over fiskeristatistiske områder og underområder samt fiskearter kan ændres efter fremgangsmåden i artikel 5.

Artikel 3

Medmindre andet følger af bestemmelserne om den fælles fiskeripolitik, har en medlemsstat ret til ved indsamling af fangstdata for de dele af flåden, hvor en totaltælling ville medføre en for stor administrativ byrde, at anvende stikprøvemetoden. Nærmere oplysninger om stikprøveudtagningen og om, hvor stor en del af de samlede data der stammer fra stikprøveundersøgelser, skal gives af medlemsstaten i den rapport, som forelægges efter artikel 6, stk. 1.

Artikel 4

Medlemsstaterne opfylder de i artikel 1 og 2 nævnte forpligtelser ved at indberette data på et magnetmedium, hvis format er angivet i bilag 5.

Medlemsstaterne kan med Kommissionens forudgående godkendelse fremsende data i en anden form eller på et andet medium.

Artikel 5

1. Når der henvises til fremgangsmåden i denne artikel, indbringer formanden sagen for Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, i det følgende benævnt »komitéen«, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repræsentant.

2. Kommissionens repræsentant forelægger komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Komitéen afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Udtalelsen vedtages med det flertal, som er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Under afstemninger i komitéen tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. a) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse.

b) Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med komitéens udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen omgående Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet efter udløbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet, ikke truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 6

1. Medlemsstaterne forelægger senest tolv måneder efter denne forordnings ikrafttræden Kommissionen en udførlig rapport, hvoraf det fremgår, hvorledes fangstdataene er beregnet, samt hvor repræsentative og pålidelige disse data er. Kommissionen udarbejder et sammendrag af disse rapporter til drøftelse i den kompetente arbejdsgruppe under Den Stående Landbrugsstatistiske Komité.

2. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om eventuelle ændringer af de i henhold til stk. 1 indberettede oplysninger senest tre måneder efter, at ændringerne er gennemført.

3. Såfremt det af de i stk. 1 nævnte metodologiske rapporter fremgår, at en medlemsstat ikke umiddelbart er i stand til at opfylde kravene i denne forordning, og at det er nødvendigt at ændre undersøgelsesteknikken og metodologien, kan Kommissionen i samarbejde med denne medlemsstat inden for Den Stående Landbrugsstatistiske Komité fastsætte en overgangsperiode på op til to år til gennemførelse af programmet i denne forordning.

4. Metodologirapporter, overgangsordninger, datatilgængelighed, datapålidelighed og andre relevante spørgsmål i forbindelse med anvendelse af denne forordning behandles en gang om året i den kompetente arbejdsgruppe under Den Stående Landbrugsstatistiske Komité.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 1995.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. oktober 1995.

På Rådets vegne

P. SOLBES MIRA

Formand

(1) EFT nr. C 329 af 25. 11. 1994, s. 1.

(2) EFT nr. C 363 af 19. 12. 1994, s. 60.

(3) EFT nr. L 179 af 7. 8. 1972, s. 1.

(4) EFT nr. L 151 af 15. 6. 1990, s. 1.

BILAG 1

LISTE OVER OVERORDNEDE FAO-FISKERIOMRÅDER OG -UNDEROMRÅDER, FOR HVILKE DER SKAL INDBERETTES DATA (Beskrivelserne af disse områder og underområder findes i bilag 2)

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

BILAG 2

DET ØSTLIGE CENTRALE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 34)

Bilag 3A viser grænselinjerne samt underområder, afsnit og underafsnit for det østlige centrale Atlanterhav (overordnet fiskeriområde 34 (østlige centrale Atlanterhav)). En beskrivelse af området og dets underområder, afsnit og underafsnit følger. Det østlige og centrale Atlanterhav omfatter alle Atlanterhavets farvande afgrænset af en linje, der trækkes som følger:

Fra et punkt på Nordafrikas højvandslinje på 5°36' vestlig længde i sydøstlig retning følgende højvandslinjen langs denne kyst til et punkt på Ponta do Padrao (6°04'36" sydlig bredde og 12°19'48" østlig længde); derfra langs en kompaslinje i nordvestlig retning til et punkt på 6°00' sydlig bredde og 12°00' østlig længde; derfra ret vest langs 6°00' sydlig bredde til 20°00' vestlig længde; derfra ret nord til ækvator; derfra ret vest til 30°00' vestlig længde; derfra ret nord til 5°00' nordlig bredde; derfra ret vest til 40°00' vestlig længde, derfra ret nord til 36°00' nordlig bredde; derfra ret øst til Punta Marroqui på 5°36' vestlig længde; derfra ret syd til begyndelsespunktet på den afrikanske kyst.

Det østlige centrale Atlanterhav er underinddelt på følgende måde:

Nordlige kyst-underområde (underområde 34.1)

a) Marokkanske kystafsnit (afsnit 34.1.1)

Farvandet mellem 36°00' nordlig bredde og 26°00' nordlig bredde og øst for en linje trukket ret syd fra 36°00' nordlig bredde langs 13°00' vestlig længde til 29°00' nordlig bredde, og derfra i sydvestlig retning langs en kompaslinje til punktet 26°00' nordlig bredde og 16°00' vestlig længde.

b) De Kanariske Øer/Madeira ø-afsnit (afsnit 34.1.2)

Farvandet mellem 36°00' nordlig bredde og 26°00' nordlig bredde og mellem 20°00' vestlig længde og en linje trukket fra 36°00' nordlig bredde langs 13°00' vestlig længde til 29°00' nordlig bredde og derfra langs en kompaslinje til punktet 26°00' nordlig bredde og 16°00' vestlig længde.

c) Sahariske kystafsnit (afsnit 34.1.3)

Farvandet mellem 26°00' nordlig bredde og 19°00' nordlig bredde og øst for 20°00' vestlig længde.

Nordoceaniske underområde (underområde 34.2)

Farvandet mellem 36°00' nordlig bredde og 10°00' nordlig bredde og mellem 40°00' vestlig længde og 20°00' vestlig længde.

Sydlige kyst-underområde (underområde 34.3)

a) Kap Verde-kystafsnittet (afsnit 34.3.1)

Farvandet mellem 19°00' og 9°00' nordlig bredde og øst for 20°00' vestlig længde.

b) Kap Verde ø-afsnittet (afsnit 34.3.2)

Farvandet mellem 20°00' nordlig bredde og 10°00' nordlig bredde og mellem 30°00' vestlig længde og 20°00' vestlig længde.

c) Sherbro-afsnittet (afsnit 34.3.3)

Farvandet mellem 9°00' nordlig bredde og ækvator og mellem 20°00' vestlig længde og 8°00' vestlig længde.

d) Vestlige Guineabugt-afsnittet (afsnit 34.3.4)

Farvandet nord for ækvator og mellem 8°00' vestlig længde og 3°00' østlig længde.

e) Centrale Guineabugt-afsnittet (afsnit 34.3.5)

Farvandet nord for ækvator og øst for 3°00' østlig længde.

f) Sydlige Guineabugt-afsnittet (afsnit 34.3.6)

Farvandet mellem ækvator og 6°00' sydlig bredde og øst for 3°00' østlig længde. Dette afsnit omfatter også farvandet ved Congoflodens udmunding syd for 6°00' sydlig bredde inden for en linje trukket fra et punkt på Ponta do Padrao (6°04'36" sydlig bredde og 12°19'48" østlig længde) langs en kompaslinje i nordvestlig retning til et punkt på 6°00' sydlig bredde og 12°00' østlig længde, derfra ret øst langs 6°00' sydlig bredde til den afrikanske kyst og derfra langs den afrikanske kyst til begyndelsespunktet ved Ponta do Padrao.

Sydlige oceaniske underområde (underområde 34.4)

a) Sydvestlige Guineabugt-afsnittet (afsnit 34.4.1)

Farvandet mellem ækvator og 6°00' sydlig bredde og mellem 20°00' vestlig længde og 3°00' østlig længde.

b) Sydvestlige oceaniske afsnit (afsnit 34.4.2)

Farvandet mellem 20°00' nordlig bredde og 5°00' nordlig bredde og mellem 40°00' vestlig længde og 30°00' vestlig længde; farvandet mellem 10°00' nordlig bredde og ækvator og mellem 30°00' vestlig længde og 20°00' vestlig længde.

MIDDELHAVET OG SORTEHAVET (overordnet fiskeriområde 37)

Bilag 3B viser grænselinjerne og underområderne og afsnittene i Middelhavet og Sortehavet (overordnet fiskeriområde 37). En beskrivelse af dette område og dets underinddelinger følger.

Det statistiske område for Middelhavet og Sortehavet indbefatter alle havområder i a) Middelhavet; b) Marmarahavet; c) Sortehavet og d) Det Azovske Hav. Havområderne omfatter brakvandslaguner og alle andre områder, hvor fisk og andre havorganismer er fremherskende. Grænserne mod vest og sydøst defineres som følger:

a) Vestlige grænse. En linje, som løber ret syd 5°36' vestlig længde fra Punta Marroqui til Afrikas kyst.

b) Sydøstlige grænse. Den nordlige indsejling (gennem Middelhavet) til Suezkanalen.

UNDEROMRÅDER OG AFSNIT I DET STATISTISKE OMRÅDE FOR MIDDELHAVET

Det vestlige Middelhav (underområde 37.1) omfatter følgende afsnit:

a) Balearerne (afsnit 37.1.1)

Farvandet i det vestlige Middelhav afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på Afrikas kyst ved grænsen mellem Algeriet og Tunesien og fortsætter ret nord til 38°00' nordlig bredde; derfra ret vest til 8°00' østlig længde; derfra ret nord til 41°20' nordlig bredde; derfra vestpå langs en kompaslinje til fastlandskysten ved den østlige ende af grænsen mellem Frankrig og Spanien; derfra langs den spanske kyst til Punta Marroqui; derfra ret syd langs 5°36' vestlig længde til den afrikanske kyst; derfra i østlig retning langs den afrikanske kyst til begyndelsespunktet.

b) Lionbugten (afsnit 37.1.2)

Farvandet i det nordvestlige Middelhav afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på fastlandskysten ved den østlige ende af grænsen mellem Frankrig og Spanien og fortsætter mod øst langs en kompaslinje til 8°00' østlig længde 41°20' nordlig længde; derfra nordpå langs en kompaslinje til fastlandskysten ved grænsen mellem Frankrig og Italien; derfra i sydvestlig retning langs den franske kyst til begyndelsespunktet.

c) Sardinien (afsnit 37.1.3)

Farvandet i Det Tyrrhenske Hav og tilstødende farvande afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på Afrikas kyst ved grænsen mellem Algeriet og Tunesien og fortsætter ret nord til 38°00' nordlig bredde; derfra ret vest til 8°00' østlig længde; derfra ret nord til 41°20' nordlig bredde; derfra nordpå langs en kompaslinje til fastlandskysten ved grænsen mellem Frankrig og Italien; derfra langs Italiens kyst til 38°00' nordlig bredde; derfra ret vest langs 38°00' nordlig bredde til Siciliens kyst; derfra langs nordkysten af Sicilien til Trapanti; derfra langs en kompaslinje til Kap Bon; derfra vestpå langs den tunesiske kyst til begyndelsespunktet.

Det centrale Middelhav (underområde 37.2) omfatter følgende afsnit:

a) Adriatiske (afsnit 37.2.1)

Farvandet i Adriaterhavet nord for en linje, som fra grænsen mellem Albanien og den tidligere jugoslaviske republik på østkysten af Adriaterhavet løber ret vest til Kap Gargano på den italienske kyst.

b) Ioniske (afsnit 37.2.2)

Farvandet i det centrale Middelhav og tilstødende farvande afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på 25°00' østlig længde på den nordafrikanske kyst og fortsætter ret nord til 34°00' nordlig bredde; derfra ret vest til 23°00' østlig længde; derfra ret nord til den græske kyst; derfra langs Grækenlands vestkyst samt Albaniens kyst til grænsen mellem Albanien og den tidligere jugoslaviske republik; derfra ret vest til Kap Gargano på den italienske kyst; derfra langs den italienske kyst til 38°00' nordlig bredde; derfra ret vest langs 38°00' nordlig bredde til Siciliens kyst; derfra langs Siciliens nordkyst til Trapani; derfra langs en kompaslinje fra Trapani til Kap Bon; derfra østpå langs Nordafrikas kyst til begyndelsespunktet.

Det østlige Middelhav (underområde 37.3) omfatter følgende afsnit:

a) Ægæiske (afsnit 37.3.1)

Farvandet i Ægæerhavet og tilstødende farvande afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på Grækenlands sydkyst på 23°00' østlig længde og fortsætter ret syd til 34°00' nordlig bredde; derfra ret øst til 29°00' østlig længde; derfra ret nord til den tyrkiske kyst; derfra langs den tyrkiske vestkyst til Kum Kale; derfra langs en kompaslinje fra Kum Kale til Kap Hellas; derfra langs Tyrkiets og Grækenlands kyster til begyndelsespunktet.

b) Levanten (afsnit 37.3.2)

Farvandet i Middelhavet øst for en linje, som udgår fra et punkt på den nordafrikanske kyst på 25°00' østlig længde og fortsætter ret nord til 34°00' nordlig bredde; derfra ret øst til 29°00' østlig længde; derfra ret nord til den tyrkiske kyst; derfra langs kysten af Tyrkiet og andre lande ved det østlige Middelhav til begyndelsespunktet.

Sortehavet (afsnit 37.4) omfatter følgende afsnit:

a) Marmarahavet (afsnit 37.4.1)

Farvandet i Marmarahavet mod vest afgrænset af en linje, som går fra Kap Hellas til Kum Kale ved indsejlingen til Dardanellerne; og mod øst af en linje, som går tværs over Bosporus til Kumdere.

b) Sortehavet (afsnit 37.4.2)

Farvandet i Sortehavet og tilstødende farvande mod sydvest afgrænset af en linje, som går tværs over Bosporus til Kumdere og mod nordøst afgrænset ved en linje, som går fra Takil-odden på Kerch-halvøen til Panagija-odden på Taman-halvøen.

c) Det Azovske Hav (afsnit 37.4.3)

Farvandet i Det Azovske Hav nord for en linje som løber langs den sydlige indsejling til Kerch Strædet, og som udgår fra Takil-odden på 45°06'N og 36°27'Ø på Kerch-halvøen og løber tværs over strædet til Panagija-odden på 45°08'N og 36°38'Ø på Taman-halvøen.

DET SYDVESTLIGE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 41)

Bilag 3C viser grænselinjerne og underafsnittene for det sydvestlige Atlanterhav (overordnet fiskeriområde 41).

En beskrivelse af disse områder følger.

Det sydvestlige Atlanterhav (overordnet fiskeriområde 41) defineres som de farvande, der er afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på Sydamerikas kyst og fortsætter langs 5°00' nordlig bredde til 30°00' vestlig længde; derfra ret syd til ækvator; derfra ret øst til 20°00' vestlig længde; derfra ret syd til 50°00' sydlig bredde; derfra ret vest til 50°00' vestlig længde; derfra ret syd til 60°00' sydlig bredde; derfra ret vest til 67°16'vestlig længde; derfra ret nord til punktet 56°22'S 67°16'V; derfra ret øst langs 56°22'S til punktet 65°43'V; derfra langs den linje, som går igennem punkterne 55°22'S 65°43'V, 55°11'S 66°04'V, 55°07'S 66°25'V; derfra i nordlig retning langs den sydamerikanske kyst til begyndelsespunktet.

Det sydvestlige Atlanterhav er underinddelt i følgende underområder:

Amazon-afsnittet (afsnit 41.1.1)

Alle farvande afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på den sydamerikanske kyst på 5°00' nordlig bredde og følger denne breddegrad, indtil den møder 40°00' vestlig bredde; derfra ret syd til punktet, hvor denne længdegrad skærer Brasiliens kyst; derfra i nordvestlig retning langs den sydamerikanske kyst til begyndelsespunktet.

Natal-afsnittet (afsnit 41.1.2)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår ret nord fra et punkt på den brasilianske kyst langs længdegraden 40°00'V, indtil den møder ækvator; derfra ret øst langs ækvator til længdegraden 32°00'V; derfra ret syd til 10°00' sydlig bredde; derfra ret vest til punktet, hvor breddegraden 10°00'S møder den sydamerikanske kyst; derfra i nordlig retning langs Sydamerikas kyst til begyndelsespunktet.

Salvador-afsnittet (afsnit 41.1.3)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på den sydamerikanske kyst på 10°00' sydlig bredde til punktet, hvor den møder længdegraden 35°00'V; derfra ret syd til 20°00' sydlig bredde; derfra ret vest langs denne breddegrad til den sydamerikanske kyst; derfra i nordlig retning langs den sydamerikanske kyst til begyndelsespunktet.

Nordlige oceaniske afsnit (afsnit 41.1.4)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra 5°00'S 40°00'V; derfra ret øst til 30°00' vestlig længde; derfra ret syd til ækvator; derfra ret øst til 20°00' vestlig længde; derfra ret syd til 20°00' sydlig bredde; derfra ret vest til 35°00' vestlig længde; derfra ret nord til 10°00' sydlig bredde; derfra ret øst til 32°00' vestlig længde; derfra ret nord til ækvator; derfra ret vest til 40°00' vestlig længde; derfra ret nord til begyndelsespunktet.

Santos-afsnittet (afsnit 41.2.1)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra den sydamerikanske kyst på 20°00' sydlig bredde; derfra ret øst til punktet, hvor den møder 39°00' vestlig længde; derfra ret syd til 29°00' sydlig bredde; derfra ret vest langs denne breddegrad til den sydamerikanske kyst; derfra i nordlig retning langs den sydamerikanske kyst til begyndelsespunktet.

Rio Grande-afsnittet (afsnit 41.2.2)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra den sydamerikanske kyst på 29°00' sydlig bredde; derfra ret øst til længdegraden 45°00'V; derfra ret syd til 34°00' sydlig bredde; derfra ret vest langs denne breddegrad til den sydamerikanske kyst; derfra i nordlig retning langs den sydamerikanske kyst til begyndelsespunktet.

Platanse-afsnittet (afsnit 41.2.3)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra den sydamerikanske kyst på 34°00' sydlig bredde; derfra ret øst til længdegraden 50°00'V; derfra ret syd til 40°00' sydlig bredde; derfra ret vest langs denne breddegrad til den sydamerikanske kyst; derfra i nordlig retning langs den sydamerikanske kyst til begyndelsespunktet.

Central oceaniske afsnit (afsnit 41.2.4)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra punktet 20°00'S 39°00'V; derfra ret øst til 20°00' vestlig bredde; derfra ret syd til 40°00' sydlig bredde; derfra ret vest til 50°00' vestlig bredde; derfra ret nord til 34°00' sydlig bredde; derfra ret øst til 45°00' vestlig længde; derfra ret nord til 29°00' sydlig bredde; derfra ret øst til 39°00' vestlig bredde; derfra ret nord til begyndelsespunktet.

Nordlige patagonske afsnit (afsnit 41.3.1)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra den sydamerikanske kyst på 40°00' sydlig bredde; derfra ret øst til længdegraden 50°00'V; derfra ret syd til 48°00' sydlig bredde; derfra ret vest langs denne breddegrad til den sydamerikanske kyst; derfra i nordlig retning langs den sydamerikanske kyst til begyndelsespunktet.

Sydlige patagonske afsnit (afsnit 41.3.2)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra den sydamerikanske kyst på 48°00' sydlig bredde; derfra ret øst til længdegraden på 50°00'V, derfra ret syd til 60°00' sydlig bredde; derfra ret vest langs denne breddegrad til 67°16' vestlig længde; derfra ret nord til punktet 56°22'S 67°16'V; derfra langs en kompaslinje, som forbinder punkterne 56°22'S 65°43'V; 55°22'S 65°43'V; 55°11'S 66°04'V; 55°07'S 66°25'V; derfra i nordlig retning langs den sydamerikanske kyst til begyndelsespunktet.

Sydlige oceaniske afsnit (afsnit 41.3.3)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra punktet 40°00'S 50°00'V; derfra ret øst til 20°00' vestlig længde; derfra ret syd til 50°00' sydlig bredde; derfra ret nord til begyndelsespunktet.

DET SYDØSTLIGE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 47)

Bilag 3D viser grænselinjerne og underafsnittene for det sydøstlige Atlanterhav. En beskrivelse af området i henhold til ICSEAF-konventionen følger:

Det sydøstlige Atlanterhav (overordnet fiskeriområde 47) omfatter farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på 6°04'36" sydlig bredde og 12°19'48" østlig længde; derfra i nordvestlig retning langs en kompaslinje til punktet, hvor længdegraden 12°00'Ø skærer breddegraden 6°00'S; derfra ret vest langs denne breddegrad til 20°00' vestlig længde; derfra ret syd langs denne længdegrad til 50°00' sydlig bredde; derfra ret øst langs denne breddegrad til 30°00' østlig længde; derfra ret nord langs denne længdegrad til kysten af det afrikanske kontinent; derfra i vestlig retning langs denne kyst til begyndelsespunktet.

Det sydøstlige Atlanterhav (overordnet fiskeriområde 47) er underinddelt på følgende måde

Vestlige kystunderområde (underområde 47.1)

a) Kap Palmeirinhas-afsnittet (afsnit 47.1.1)

Farvandet mellem 6°00' og 10°00' sydlig bredde og øst for 10°00' østlig længde. Heri medregnes ikke farvandet ved Congoflodens udmunding (Zaire), dvs. farvandet nordøst for en linje trukket fra Punta do Pradao (6°04'36"S og 12°19'48"Ø) til punktet 6°00' sydlig bredde og 12°00' østlig længde.

b) Kap Salinas-afsnittet (afsnit 47.1.2)

Farvandet mellem 10°00' sydlig bredde og 15°00' sydlig bredde og øst for 10°00' østlig længde.

c) Cunene-afsnittet (afsnit 47.1.3)

Farvandet mellem 15°00' sydlig bredde og 20°00' sydlig bredde og øst for 10°00' østlig længde.

d) Kap Cross-afsnittet (afsnit 47.1.4)

Farvandet mellem 20°00' sydlig bredde og 25°00' sydlig bredde og øst for 10°00' østlig længde.

e) Orange River-afsnittet (afsnit 47.1.5)

Farvandet mellem 25°00' sydlig bredde og 30°00' sydlig bredde og øst for 10°00' østlig længde.

f) Kap Det Gode Håb-afsnittet (afsnit 47.1.6)

Farvandet mellem 30°00' sydlig bredde og 40°00' sydlig bredde og mellem 10°00' østlig længde og 20°00' østlig længde.

Agulhas kystunderområde (underområde 47.2)

a) Mellemste Agulhas-afsnit (afsnit 47.2.1)

Farvandet nord for 40°00' sydlig bredde og mellem 20°00' østlig længde og 25°00' østlig længde.

b) Østlige Agulhas-afsnit (afsnit 47.2.2)

Farvandet nord for 40°00' sydlig bredde og mellem 25°00' østlig længde og 30°00' østlig længde.

Sydlige oceaniske underområde (underområde 47.3)

Farvandet mellem 40°00' sydlig bredde og 50°00' sydlig bredde og mellem 10°00' østlig længde og 30°00' østlig længde.

Tristan da Cunha-underområdet (underområde 47.4)

Farvandet mellem 20°00' sydlig bredde og 50°00' sydlig bredde og mellem 20°00' vestlig længde og 10°00' østlig længde.

St. Helena og Ascension underområdet (underområde 47.5)

Farvandet mellem 6°00' sydlig bredde og 20°00' sydlig bredde og mellem 20°00' vestlig længde og 10°00' østlig længde.

DET VESTLIGE INDISKE OCEAN (overordnet fiskeriområde 51)

Det vestlige Indiske Ocean omfatter:

a) Det Røde Hav

b) Adenbugten

c) Den Persiske Bugt

d) Det Arabiske Hav

e) den del af Det Indiske Ocean inklusive Mozambiquekanalen, som ligger mellem længdegraderne 30°00'Ø og 80°00'Ø og nord for den antarktiske konvergens samt farvandet omkring Sri Lanka.

Bilag 3E viser grænselinjerne og underområderne for det vestlige Indiske Ocean (overordnet fiskeriområde 51).

Det vestlige Indiske Ocean har følgende grænselinjer:

- Grænselinjen til Middelhavet: den nordlige indsejling til Suezkanalen.

- Vestlige havgrænselinje. En linje, som udgår fra Afrikas østkyst på 30°00' østlig længde og løber ret syd til 45°00' sydlig bredde.

- Østlige havgrænselinje. En kompaslinje, som udgår fra Indiens sydøstkyst (Calimere-odden) og løber i nordøstlig retning indtil punktet 82°00' østlig længde 11°00' nordlig bredde; derfra ret øst til 85°00' østlig længde; derfra ret syd til 3°00' nordlig bredde; derfra ret vest til 80°00' østlig længde; derfra ret syd til 45°00' sydlig bredde.

- Sydlige havgrænselinje. En linje, som løber langs med breddegraden 45°00'S fra 30°00' østlig længde til 80°00' østlig længde.

Det vestlige Indiske Ocean er underinddelt på følgende måde:

Det Røde Hav-underområdet (underområde 51.1)

- Nordlige grænse: den nordlige indsejling til Suezkanalen.

- Sydlige grænse: en kompaslinje fra grænsen mellem Etiopien og det franske Afar-Issa-territorium på den afrikanske kyst tværs over Det Røde Havs udmunding til grænsen mellem den tidligere Arabiske Republik Yemen og den tidligere Demokratiske Folkerepublik Yemen på Den Arabiske Halvø.

Golf-underområdet (underområde 51.2)

Golfens udmunding afgrænses af en linje, som udgår fra Ras Musandams nordligste spids og løber ret øst til den iranske kyst.

Vestlige Arabiske Hav-underområdet (underområde 51.3)

De østlige og sydlige grænselinjer udgøres af en linje, som fra grænsen mellem Iran og Pakistan på den asiatiske kyst løber ret syd til 20°00' nordlig bredde; derfra ret øst til 65°00' østlig længde; derfra ret syd til 10°00' nordlig bredde; derfra ret vest til Afrikas kyst; andre havgrænselinjer er fælles med underområderne 51.1 og 51.2 (se ovenfor).

Østlige Arabiske Hav, Laccadiverne og Sri Lanka underområdet (underområde 51.4)

Afgrænset af en linje, som udgår fra den asiatiske kyst ved grænsen mellem Iran og Pakistan og fortsætter ret syd til 20°00' nordlig bredde; derfra ret øst til 65°00' østlig længde; derfra ret syd til 10°00' sydlig bredde; derfra ret øst til 80°00' østlig længde; derfra ret nord til 3°00' nordlig bredde; derfra ret øst til 85°00' østlig længde; derfra ret nord til 11°00' nordlig bredde; derfra ret vest til 82°00' østlig længde; derfra langs en kompaslinje i sydvestlig retning til den indiske sydøstkyst.

Somalia, Kenya og Tanzania underområdet (underområde 51.5)

En linje, som udgår fra den somaliske kyst på 10°00'N og løber ret øst til 65°00' østlig længde; derfra ret syd til 10°00' sydlig bredde; derfra ret vest til 45°00' østlig længde; derfra ret syd til 10°28' sydlig bredde; derfra ret vest til den afrikanske østkyst mellem Ras Mwambo (mod nord) og Mwambo Village (mod syd).

Madagaskar og Mozambiquekanal-underområdet (underområde 51.6)

En linje, som udgår fra den afrikanske østkyst mellem Ras Mwambo (mod nord) og Mwambo Village (mod syd) på 10°28' sydlig bredde, og løber ret øst til 45°00' østlig længde; derfra ret nord til 10°00' sydlig bredde; derfra ret øst til 55°00' østlig længde; derfra ret syd til 30°00' sydlig bredde; derfra ret vest til 40°00' østlig længde; derfra ret nord til kysten af Mozambique.

Oceaniske underområde (vestlige Indiske Ocean) (underområde 51.7)

En linje, som udgår fra punktet 10°00' sydlig bredde og 55°00' østlig længde og løber ret øst til 80°00' østlig længde; derfra ret syd til 45°00' sydlig bredde; derfra ret vest til 40°00' østlig længde; derfra ret nord til 30°00' sydlig bredde; derfra ret øst til 55°00' østlig længde; derfra ret nord til begyndelsespunktet på 10°00' sydlig bredde.

Mozambique underområdet (underområde 51.8)

Underområdet omfatter farvandet nord for 45°00' sydlig bredde og mellem længdegraderne 30°00'Ø og 40°00'Ø. Der er endvidere en underinddeling i to afsnit.

Marion-Edward-afsnittet (afsnit 51.8.1)

Farvandet mellem breddegraderne 40°00'S og 50°00'S og længdegraderne 30°00'Ø og 40°00'Ø.

Zambesi-afsnittet (afsnit 51.8.2)

Farvandet nord for 40°00' sydlig bredde og mellem længdegraderne 30°00'Ø og 40°00'Ø.

BILAG 3

A: DET ØSTLIGE OG CENTRALE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 34)

>REFERENCE TIL EN FILM>

B: MIDDELHAVET OG SORTEHAVET (overordnet fiskeriområde 37)

>REFERENCE TIL EN FILM>

C: DET SYDVESTLIGE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 41)

>REFERENCE TIL EN FILM>

D: DET SYDØSTLIGE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 47)

>REFERENCE TIL EN FILM>

E: DET VESTLIGE INDISKE OCEAN (overordnet fiskeriområde 51)

>REFERENCE TIL EN FILM>

BILAG 4

LISTE OVER OVERORDNEDE FISKERIOMRÅDER OG -UNDEROMRÅDER, FOR HVILKE DER SKAL INDBERETTES OPLYSNINGER

De nedenfor anførte fiskearter er de arter, for hvilke der er indberettet fangstdata til udarbejdelse af de officielle statistikker. Medlemsstaterne skal indberette data for hver af de specificerede arter, såfremt der foreligger data. Hvis det ikke er muligt at specificere de enkelte arter, skal dataene aggregeres og indberettes under den post, der repræsenterer den højest mulige detaljeringsgrad.

Note: i.a.n. = ikke andetsteds nævnt.

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

BILAG 5

FORMATER VED INDBERETNING AF FANGSTDATA FOR OMRÅDER UDEN FOR NORDATLANTEN

Magnetiske medier

Magnetbånd: ni-spors med en datatæthed på 1 600 eller 6 250 bit pr. tomme og EBCDIC- eller ASCII-tegnkode, helst uden label. Hvis de er forsynet med label, skal der angives en end-of-file kode.

Disketter: MS-DOS formaterede, 3,5" 720 kbyte eller 1,4 Mbyte disketter eller 5,25" 360 kbyte eller 1,2 Mbyte disketter.

Recordformat

>TABELPOSITION>

Anmærkninger:

a) Fangstfeltet (byte 19 til 26) skal højrestilles og indledes med blanktegn. Alle andre felter skal venstrestilles og efterfølges af blanktegn.

b) Fangsterne angives i landede mængder omregnet til levende vægt og afrundes til nærmeste ton.

c) Mængder (byte 19 til 26) på under en halv enhed registreres som »-1«.

d) Ukendte mængder (byte 19 til 26) registreres som »-2«.