31995R1485

Kommissionens forordning (EF) nr. 1485/95 af 28. juni 1995 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for indførsel af tyre, køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer, ikke bestemt til slagtning, for perioden fra den 1. juli 1995 til den 30. juni 1996

EF-Tidende nr. L 145 af 29/06/1995 s. 0052 - 0057


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1485/95 af 28. juni 1995 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for indførsel af tyre, køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer, ikke bestemt til slagtning, for perioden fra den 1. juli 1995 til den 30. juni 1996

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for oksekød (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 424/95 (2), særlig artikel 12, stk. 1 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

Inden for rammerne af den landbrugsaftale, der er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi, har Fællesskabet forpligtet sig til at åbne to årlige toldkontingenter på henholdsvis 20 000 dyr og 5 000 dyr med en told på 6 % og 4 %; kontingenterne gælder tyre, køer og kvier af racerne broget Simmental og racerne Schwyz og Freiburg, samt køer og kvier af racerne grå, brun, gul og broget Simmental og racen Pinzgau, ikke bestemt til slagtning; kontingentet på 20 000 dyr er blevet tilbagetrukket og erstattet af et toldkontingent på 5 000 dyr med samme toldsats ved Rådets afgørelse 95/136/EF af 14. marts 1995 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Østrig ifølge artikel XXVIII i GATT (3); kontingenterne bør derfor åbnes for perioden fra den 1. juli 1995 til den 30. juni 1996, og der bør fastsættes gennemførelsesbestemmelser;

det bør sikres, at alle Fællesskabets interesserede erhvervsdrivende har lige og uafbrudt adgang til kontingentet, og at de toldsatser, der er fastsat for disse kontingenter, anvendes uden afbrydelse for alle indførsler af de omhandlede dyr, indtil kontingentmængderne er opbrugt;

ordningen hviler på, at Kommissionen fordeler de mængder, der er til rådighed, mellem traditionelle erhvervsdrivende (første del) og erhvervsdrivende, der beskæftiger sig med kvæghandel (anden del); det bør fastsættes, at første del fordeles mellem dels de traditionelle importører i forhold til de dyr, de indførte inden for samme slags kontingent fra den 1. juli 1992 til den 30. juni 1995, dels traditionelle importører i de nye medlemsstater; hvad angår fordelingen af anden del, bør der for at undgå spekulationsforretninger og for at tage hensyn til indførslernes formål anvendes referencemængder, der er af en vis størrelse, og som er repræsentative for samhandelen med tredjelande; for de erhvervsdrivende i de nye medlemsstater bør de indførte dyr hidrøre fra lande, som ifølge importåret må betragtes som tredjelande for disse erhvervsdrivende;

medmindre andet er fastsat i nærværende forordning, anvendes Kommissionens forordning (EØF) nr. 3719/88 af 16. november 1988 om fælles gennemførelsesbestemmelser for import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1199/95 (5);

for at ovennævnte aftaler kan blive iværksat, må der inden den 1. juli 1995 foretages en ændring af de særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med importlicenser for oksekød, der på nuværende tidspunkt er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2377/80 (6), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1084/94 (7); for at undgå problemer med den praktiske udnyttelse af de kontingenter, der er omfattet af nærværende forordning, bør førstnævnte forordning ikke anvendes, og der bør i nærværende forordning fastsættes særlige gennemførelsesbestemmelser for de krævede importlicenser;

i artikel 82 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (8), ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, er der fastsat toldtilsyn for varer, der overgår til fri omsætning til nedsat told på grund af deres anvendelse til særlige formål; de indførte dyr bør i en vis periode undergives kontrol af, at de ikke slagtes; for at sikre at slagtning ikke finder sted, bør det kræves, at der stilles en sikkerhed;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. for perioden fra den 1. juli 1995 til den 30. juni 1996 åbnes følgende toldkontingenter:

>TABELPOSITION>

2. Ved anvendelse af denne forordning betragtes de i stk. 1 nævnte dyr, der ikke er slagtet inden for en frist på fire måneder fra datoen for antagelsen af angivelsen vedrørende overgang til fri omsætning, som ikke bestemt til slagtning.

Der kan dog indrømmes undtagelser i dokumenterede tilfælde af force majeure.

3. Adgangen til at drage fordel af toldkontingentet med løbenummer 09.0003 er betinget af, at der fremlægges følgende papirer:

- for tyre: et afstamningscertifikat

- for køer og kvier: et afstamningscertifikat eller et bevis for indførelse i en stambog til attestering af racerenhed.

Artikel 2

1. De to kontingentmængder, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, deles i to dele, der udgør henholdsvis 80 %, dvs. 4 000 dyr, og 20 %, dvs. 1 000 dyr.

a) Første del på 80 % fordeles mellem:

- importører i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 1994, som kan godtgøre, at de har indført dyr, der er genstand for nærværende kontingenter, i perioden fra den 1. juli 1992 til den 30. juni 1995, og

- importører i de nye medlemsstater, som kan godtgøre, at de i perioden fra den 1. juli 1992 til den 30. juni 1995 til den medlemsstat, hvor de er etableret, har indført dyr henhørende under de KN-koder, der er nævnt i bilag I, og som hidrørte fra lande, der ifølge importåret betragtes som tredjelande for dem

b) Anden del på 20 % forbeholdes ansøgere, der kan bevise, at de i perioden fra den 1. juli 1994 til den 30. juni 1995 har indført mindst 15 stk. levende kvæg, henhørende under KN-kode 0102, fra lande, der ifølge importåret betragtes som tredjelande for dem.

Importørerne skal være opført i et nationalt momsregister.

2. Fordelingen af den første del på de forskellige importører, der er nævnt i stk. 1, litra a), sker i forhold til indførslerne inden for samme kontingent i perioden fra den 1. juli 1992 til den 30. juni 1995 eller i forhold til de mængder, der ansøges om, hvis disse er mindre end indførslerne i nævnte periode. Anden del fordeles i forhold til de mængder, som de i stk. 1, litra b), nævnte importberettigede importører har ansøgt om. I sidstnævnte tilfælde:

a) reduceres ansøgninger om mere end 50 dyr automatisk til dette antal

b) tages ansøgninger, der giver importrettigheder på under 15 dyr, ikke i betragtning

c) tildeles de mængder, der ikke er blevet tildelt på grund af minimumsgrænsen på 15 dyr, ved lodtrækning om partier på 15 dyr.

3. Mængder, der eventuelt ikke er ansøgt om inden for en af de i stk. 1 nævnte to dele af det samme kontingent, overføres automatisk til den anden del af det pågældende kontingent.

4. Bevis for indførsel føres udelukkende ved hjælp af tolddokumentet vedrørende overgang til fri omsætning, behørigt påtegnet af toldmyndighederne.

Artikel 3

1. Ansøgningen om ret til indførsel kan kun indgives i den medlemsstat, hvor ansøgeren er opført i et nationalt momsregister.

2. Der kan kun indgives en enkelt ansøgning pr. kontingent af samme erhvervsdrivende, og ansøgningen må kun gælde den ene eller den anden del af samme toldkontingent.

Indgiver en ansøger mere end én ansøgning for et enkelt kontingent, afvises alle ansøgninger.

3. Med henblik på artikel 2, stk. 2, skal ansøgningerne være den kompetente myndighed i hænde senest den 24. juli 1995, ledsaget af det i artikel 2, stk. 4, nævnte bevis.

Når de indgivne dokumenter er kontrolleret, giver medlemsstaterne Kommissionen følgende oplysninger, dog senest den 11. august 1995;

- antallet af ansøgere og det antal dyr, hvorom der er ansøgt, for hver kategori af importører

- gennemsnittet af de af hver af ansøgerne angivne tidligere indførsler, for så vidt angår de mængder, der er forbeholdt de i artikel 2, stk. 1, litra a), nævnte importører.

4. Alle meddelelser, herunder meddelelser om nul, sendes til adressen i bilag II.

Artikel 4

Kommissionen underretter hurtigst muligt medlemsstaterne om, hvilke mængder der skal tildeles den enkelte ansøger, eventuelt i form af en procentdel af den oprindelige ansøgning eller af vedkommendes tidligere indførsler.

Artikel 5

1. For at de tildelte mængder kan indføres, skal der fremlægges en importlicens.

2. Ansøgningen om importlicens kan kun indgives til myndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgeren er opført i et nationalt momsregister.

3. Når Kommissionen har givet underretning om tildeling, udstedes der importlicenser på navn så hurtigt som muligt, efter at de importører, der har opnået importret, har anmodet herom. Det er en forudsætning for licensudstedelsen, at ansøgeren stiller en sikkerhed på 25 ECU pr. dyr.

Sikkerheden frigives, når licenserne er sendt tilbage til det udstedende organ med påtegning af toldmyndighederne, der har konstateret at dyrene er blevet indført.

4. Licenserne er gyldige i 90 dage fra udstedelsen efter artikel 21, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3719/88. Dog udløber gyldighedsperioden den 30. juni 1996.

5. Forordning (EØF) nr. 3719/88 anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Som undtagelse fra artikel 9, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3719/88 kan importlicenser, der er udstedt i medfør af nærværende forordning, ikke overdrages, og de kan kun give adgang til toldkontingentet, hvis de er udstedt på de samme navne som dem, der er anført i de angivelser om overgang til fri omsætning, der ledsager dem.

Artikel 8, stk. 4, og artikel 14, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 3719/88 anvendes ikke.

Artikel 6

1. Kontrollen af, at de indførte dyr ikke slagtes i en periode på fire måneder fra datoen for overgang til fri omsætning sker i overensstemmelse med artikel 82 i forordning (EØF) nr. 2913/92.

2. Med forbehold af bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2913/92 stiller importøren en sikkerhed på 1 367 ECU pr. ton over for toldmyndighederne som garanti for, at forpligtelsen til ikke at slagte dyrene overholdes.

Sikkerheden frigives straks, når det over for toldmyndighederne er bevist, at dyrene:

a) ikke er blevet slagtet inden udgangen af perioden på fire måneder fra datoen for deres overgang til fri omsætning, eller

b) er blevet slagtet inden denne periodes udløb af årsager, som udgør et tilfælde af force majeure, eller på grund af sundhedsforhold, eller at de er døde som følge af sygdom eller ulykkestilfælde.

Artikel 7

Licensansøgningen og licensen skal indeholde følgende:

a) i rubrik 8 en angivelse af oprindelseslandet

b) i rubrik 16 de KN-koder, der er anført i bilag I

c) i rubrik 20 en af følgende angivelser:

- Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) n° 1485/95],

- Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr. 1485/95),

- Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1485/95),

- ÁëðéêÝò êáé ïñåâßóéåò öõëÝò [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1485/95],

- Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No 1485/95),

- Races alpines et de montagne [règlement (CE) n° 1485/95],

- Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n. 1485/95],

- Bergrassen [Verordening (EG) nr. 1485/95],

- Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) nº 1485/95],

- Alppi- ja vuoristorotuja [asetus (EY) N:o 1485/95],

- Alp- och bergraser (förordning (EG) nr 1485/95).

Artikel 8

På grundlag af de tilbagesendte licenser, jf. artikel 5, stk. 3, meddeler myndighederne ved hver måneds begyndelse, hvor mange dyr der er indført i den foregående måned, og deres oprindelse.

Meddelelserne sendes pr. telefax til adressen i bilag III.

Artikel 9

1. Mængder, der ikke er blevet omfattet af en ansøgning om importlicens pr. 31. marts 1996, gøres til genstand for en sidste fordeling, der er forbeholdt de interesserede importører, der har ansøgt om importlicens for alle de mængder, de havde ret til, uden hensyntagen til bestemmelserne i artikel 2, stk. 1.

2. Med henblik herpå sender medlemsstaterne senest den 10. april 1996 oplysning til adressen i bilag II om de mængder, der ikke er udstedt importlicens for, og de meddeler de oplysninger, der er nævnt i artikel 3, stk. 3, andet afsnit. Kommissionen foretager tildelingen ved lodtrækning om partier på 15 dyr og underretter senest den 17. april 1996 medlemsstaterne om resultatet af lodtrækningen.

3. For anvendelsen af nærværende artikel gælder artikel 5, 6 og 7.

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 1995.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 1995.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 24.

(2) EFT nr. L 45 af 1. 3. 1995, s. 2.

(3) EFT nr. L 91 af 22. 4. 1995, s. 41.

(4) EFT nr. L 331 af 2. 12. 1988, s. 1.

(5) EFT nr. L 119 af 30. 5. 1995, s. 4.

(6) EFT nr. L 241 af 13. 9. 1980, s. 5.

(7) EFT nr. L 120 af 11. 5. 1994, s. 30.

(8) EFT nr. L 302 af 19. 10. 1992, s. 1.

BILAG I

>TABELPOSITION>

BILAG II

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESKABER GD XXI B-6 - Tarifspørgsmål af økonomisk art

Fax: (32-2) 296 33 06.

BILAG III

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GD VI D-2 - Okse- og fårekød

Fax: (32-2) 295 36 13.