31995R0657

Kommissionens forordning (EF) nr. 657/95 af 28. marts 1995 om nærmere bestemmelser om forvaltningen af anden rate af de kvantitative kontingenter, der gælder i 1995 for visse varer med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik

EF-Tidende nr. L 069 af 29/03/1995 s. 0013 - 0019


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 657/95 af 28. marts 1995 om nærmere bestemmelser om forvaltningen af anden rate af de kvantitative kontingenter, der gælder i 1995 for visse varer med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 520/94 af 7. marts 1994 om fastlæggelse af en fællesskabsprocedure for forvaltning af kvantitative kontingenter (1), særlig artikel 2, stk. 3 og 4 og artikel 13 og 24, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved Rådets forordning (EF) nr. 519/94 af 7. marts 1994 om den fælles ordning for indførsel fra visse tredjelande og ophævelse af forordning (EØF) nr. 1765/82, (EØF) nr. 1766/82 og (EØF) nr. 3420/83 (2), ændret ved forordning (EF) nr. 538/95 (3), indførte Rådet visse kvantitative årskontingenter over for Den Kinesiske Folkerepublik, jf. bilag II til nævnte forordning, og fastlagde, at de skulle forvaltes på grundlag af forordning (EF) nr. 520/94;

Kommissionen udstedte derefter forordning (EF) nr. 738/94 (4), ændret ved forordning (EF) nr. 2597/94 (5), om generelle gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 520/94; disse bestemmelser er gældende for forvaltningen af ovennævnte kontingenter, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning;

på baggrund af, at særlige forhold gør sig gældende inden for den kinesiske økonomi, at tilførslerne af visse varer afhænger af sæsonbetingede forhold og transporttiden, og at nye medlemsstater kan forventes at ville tiltræde Den Europæiske Union, iværksatte Kommissionen ved forordning (EF) nr. 2459/94 (6) en forhåndsfordeling af første rate af de kvantitative kontingenter, der gælder i 1995 for visse varer med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik;

Rådet vedtog med forordning (EF) nr. 538/95 de kontingenter, der var blevet indført ved forordning (EF) nr. 519/94, blandt andet for at tage hensyn til de nye medlemsstaters samhandel med Den Kinesiske Folkerepublik;

der må således foretages en fordeling af forskellen mellem de årskontingenter, der blev indført ved forordning (EF) nr. 519/94 og vedtaget ved forordning (EF) nr. 538/95, og de mængder, der udgjorde første 1995-rate af nævnte kontingenter, inklusive de mængder, der ikke har kunnet fordeles;

en gennemgang af de forskellige forvaltningsmetoder, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 520/94, viser, at der vil være hensigtsmæssigt at vælge den metode, hvori hensynet til de traditionelle handelsstrømme lægges til grund; efter denne metode opdeles raterne i to dele, én til de traditionelle importører og én til de øvrige ansøgere;

med denne metode sikres en harmonisk overgang fra den tidligere ordning, hvori der var store forskelle mellem de forskellige medlemsstaters bestemmelser for indførsel af de berørte varer, til den enhedsordning, som indførelsen af ovennævnte fællesskabskontingenter resulterer i;

med nævnte metode kan der tages hensyn til de traditionelle importstrømme, der har udviklet sig under den tidligere ordning; ved indførelsen af en egentlig fællesskabsordning skal de ikke-traditionelle importører imidlertid efterhånden sikres en bedre adgang; ved fastlæggelsen af, hvor stor en del der tilkommer de øvrige ansøgere, skal der på repræsentativ måde tages hensyn til forskellene inden for ovennævnte importordning, jf. artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 520/94; i bestræbelserne på at finde en balance for, hvor stor en del der tilkommer hver af de to importørgrupper, skal der således tages hensyn til samtlige nævnte forhold;

det er formålstjenligt at opdele kontingenterne inden for anden rate på grundlag af samme kriterier som inden for første rate, dog med undtagelse af kontingentet for bilradioer, KN-kode 8527 29, hvor erfaringen har vist, at dette kontingent bør opdeles i to lige store dele;

for så vidt angår tildelingen af kontingenter til de traditionelle importører, bør den referenceperiode 1991-1992, der blev lagt til grund for tildelingen af den første rate af 1995-kontingentet, fortsat lægges til grund; den er stadig repræsentativ for de traditionelle handelsstrømme, der havde udviklet sig inden for importen under den tidligere ordning;

der bør dog ske en forenkling af de formaliteter, der skal overholdes af traditionelle importører, som allerede har fået tildelt en indførselstilladelse under 1994-kontingenterne eller første rate af 1995-kontingenterne; de administrative myndigheder ligger allerede inde med den dokumentation, der er nødvendig for hver af de traditionelle importører; importørerne behøver således blot vedføje en kopi af deres foregående tilladelse, når de ansøger om en ny; en sådan forenkling af formaliteterne bør dog ikke indføres for importlicensansøgninger, der vedrører varer i KN-kode 6402 99, som følge af den ændring af det oprindelig kontingents sammensætning, der gennemførtes ved forordning (EF) nr. 538/95;

med hensyn til tildelingen af den del af kontingentet, der skal gå til de øvrige importører, har erfaringen vist, at det ikke altid er mest hensigtsmæssigt at anvende den metode, der er fastlagt i artikel 10 i forordning (EF) nr. 520/94, dvs. en metode, hvori den tidsmæssige rækkefølge, ansøgningerne indløber i, lægges til grund; der må således opstilles en alternativ metode, jf. artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 520/94; det vil være formålstjenligt at fastsætte, at mængderne skal fordeles forholdsmæssigt på grundlag af en fælles samlet vurdering af de indsendte importtilladelsesansøgninger, jf. artikel 13 i forordning (EF) nr. 520/94;

for at skabe de bedst mulige vilkår for tildelingen af kontingenterne og for at få en tilfredsstillende udnyttelse af disse må det hindres, at der indgives ansøgninger i spekulationsøjemed, og det må sikres, at der tildeles mængder af en vis økonomisk værdi; det vil således være påkrævet på forhånd at fastlægge grænser for, hvor store mængder/værdier de ikke-traditionelle importører kan ansøge om;

på baggrund af de ændringer, som forordning (EF) nr. 538/95 har medført i kontingentet for handsker henhørende under KN-kode 4203 29, samt de mængder, der allerede er blevet tildelt inden for første rate, bør det undersøges, om der bør tildeles endnu en rate, når de licenser, der er udstedt som led i første rate, udløber;

med hensyn til varer, der henhører under KN-kode 6403 51, 6403 59 og 8527 29, er tildelingen af første kontingentrate for 1995 til ikke-traditionelle importører blevet suspenderet, da mængderne ikke nåede op over en vis værdi; de mængder inden for anden rate, der tilfalder ikke-traditionelle importører, bør derfor sammenlægges med de mængder af første rate, der ikke har kunnet fordeles, således at de samlede mængder tildeles de ikke-traditionelle importører, hvis ansøgninger ikke har kunnet imødekommes inden for første rate; der er således muligt at fastslå, hvilke kvalitative kriterier der skal gælde ved fordelingen af disse mængder til disse importører; det følger heraf, at det ikke er nødvendigt at iværksætte en ny indkaldelse af importlicenser for varer, der henhører under denne del af kontingentet;

for at klarlægge, hvem der kan deltage i tildelingen af kontingenterne, bør det fastsættes, i hvilken periode de traditionelle importører og de øvrige importører kan indgive ansøgning om indførselstilladelser;

af hensyn til en optimal udnyttelse af kontingenterne bør det fastsættes, for så vidt angår ansøgninger om tilladelse til indførsel af fodtøj, at det skal fremgå, når der er tale om kontingenter omfattende flere KN-koder, hvilke mængder der ansøges om for hver KN-kode;

medlemsstaterne informerer Kommissionen om de modtagne indførselstilladelsesansøgninger, jf. artikel 8 i forordning (EF) nr. 520/94; oplysningerne om de traditionelle importørers tidligere import opstilles efter referenceår og anføres i den enhed, der anvendes i det pågældende kontingent; når kontingentet er fastsat i ecu, omregnes den valuta, som den tidligere import er udtrykt i, som fastsat i artikel 18 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (7);

de særlige forhold, der gælder i samhandelen med kontingentbelagte varer, samt de lange transporttider, gør det hensigtsmæssigt at fastsætte, at indførselstilladelsen udløber den 31. december 1995;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 520/94 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Anden rate af de kvantitative kontingenter for 1995, der omhandles i bilag II til forordning (EF) nr. 519/94, tildeles importørerne ifølge de specifikke bestemmelser herom i nærværende forordning.

2. Beløbet/værdien for anden rate er anført i bilag I til nærværende forordning for hvert kvantitativt kontingent.

3. Forordning (EF) nr. 738/94 om generelle gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 520/94 finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 2

1. Ved fordelingen af anden rate af de enkelte kvantitative kontingenter lægges hensynet til de traditionelle handelsstrømme til grund, idet den metode, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 520/94, finder anvendelse.

2. Det fremgår af bilag II til nærværende forordning, hvor stor en andel der forbeholdes henholdsvis de traditionelle importører og de øvrige importører.

3. Tildelingen af den andel, der er forbeholdt de øvrige importører, sker ved en forholdsmæssig fordeling på grundlag af de mængder, hvorom der er ansøgt, dog således at den enkelte importør højst kan få tildelt det beløb/den værdi, der er anført i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 3

Ansøgninger om indførselstilladelse kan indgives fra dagen efter den dato, hvor nærværende forordning offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende, indtil den 18. april 1995, kl. 17.00 (belgisk tid) ved indsendelse til de administrative myndigheder, der er omhandlet i bilag I til forordning (EF) nr. 738/94.

Artikel 4

1. For så vidt angår deltagelse i fordelingen af den rate af de enkelte kontingenter, der er forbeholdt de traditionelle importører, betragtes en importør som en traditionel importør, hvis han kan dokumentere, at han har indført varer i løbet af kalenderårene 1991 og 1992.

2. Den dokumentation, der omhandles i artikel 7 i forordning (EF) nr. 520/94, skal vedrøre varer, som er overgået til fri omsætning, som har oprindelse i Folkerepublikken Kina, og som har været omfattet af kvantitative kontingenter, hvorom der er indsendt ansøgning i løbet af kalenderårene 1991 og 1992.

3. Som alternativ til den i artikel 7, første led, i forordning (EF) nr. 520/94 omhandlede dokumentation

- kan ansøgeren vedlægge sin ansøgning om dokumentationsmateriale fra de nationale myndigheder, hvori disse på grundlag af deres toldoplysninger bekræfter, at de pågældende varer er blevet indført i løbet af kalenderårene 1991 og 1992 af ansøgeren selv eller eventuelt af en importør, hvis virksomhed ansøgeren har overtaget

- kan ansøgeren - medmindre der er tale om ansøgninger om indførsel af varer henhørende under KN-kode 6402 99 - hvis han allerede er i besiddelse af en importtilladelse, som er udstedt i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1012/94 (8) eller Kommissionens forordning (EF) nr. 2801/94 (9), og som vedrører varer, der omfattes af licensansøgningen, vedlægge sin ansøgning en kopi af den foregående tilladelse. I så tilfælde skal det i ansøgningen anføres, hvor stor en samlet værdi indførslen har andraget for hver af de berørte varer i hvert år af perioden.

4. For dokumentationsmateriale, der indeholder valutariske oplysninger, finder artikel 18 i forordning (EØF) nr. 2913/92 anvendelse.

Artikel 5

Medlemsstaterne tilsender Kommissionen oplysning om, hvor mange ansøgninger der er modtaget, hvor store mængder importtilladelserne i alt omfatter, og - for så vidt angår ansøgninger, der indsendes af de traditionelle importører - hvor store mængder de har importeret de enkelte år i løbet af den periode, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, i nærværende forordning, således at Kommissionen har informationen i hænde senest den 3. maj 1995, kl. 17.00 (belgisk tid).

Artikel 6

Kommissionen fastlægger senest den 10. maj 1995, hvilke kvantitative kriterier der skal gælde for de nationale myndigheders behandling af ansøgninger fra importørerne.

Artikel 7

Den del af anden rate, der er forbeholdt ikke-traditionelle importører, og som vedrører varer henhørende under KN-kode 6403 51, 6403 59 og 8527 29, tildeles de ikke-traditionelle importører, der har indsendt en importlicensansøgning for første kontingentrate for 1995.

Beregningen af, i hvor stort omfang de nationale myndigheder kan imødekomme ansøgningerne fra importørerne, sker ved at multiplicere den nedenfor anførte reduktionssats med den mængde, hvorom importørerne har ansøgt, dog under overholdelse af de maksimumsgrænser, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 2459/94:

>TABELPOSITION>

Artikel 8

Importlicenserne gælder indtil den 31. december 1995.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. marts 1995.

På Kommissionens vegne

Leon BRITTAN

Næstformand

(1) EFT nr. L 66 af 10. 3. 1994, s. 1.

(2) EFT nr. L 67 af 10. 3. 1994, s. 89.

(3) EFT nr. L 55 af 11. 3. 1995, s. 1.

(4) EFT nr. L 87 af 31. 3. 1994, s. 47.

(5) EFT nr. L 276 af 27. 10. 1994, s. 3.

(6) EFT nr. L 262 af 12. 10. 1994, s. 27.

(7) EFT nr. L 302 af 19. 10. 1992, s. 1.

(8) EFT nr. L 111 af 30. 4. 1994, s. 100.

(9) EFT nr. L 297 af 18. 11. 1994, s. 13.

BILAG I

STØRRELSE/VÆRDI AF DEN ANDEN RATE AF KONTINGENTERNE 1995

>TABELPOSITION>

BILAG II

FORDELING AF DEN ANDEN RATE AF KONTINGENTERNE

>TABELPOSITION>

BILAG III

Den maksimale mængde, som hver især af de øvrige importører, der ikke er traditionelle importører, kan ansøge om

>TABELPOSITION>