31995R0603

Rådets forordning (EF) nr. 603/95 af 21. februar 1995 om den fælles markedsordning for tørret foder

EF-Tidende nr. L 063 af 21/03/1995 s. 0001 - 0006


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 603/95 af 21. februar 1995 om den fælles markedsordning for tørret foder

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 42 og 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EØF) nr. 1117/78 (3), blev der oprettet en fælles markedsordning for tørret foder; ved forordning (EØF) nr. 1417/78 (4) blev der indført en støtteordning for tørret foder;

der bør ydes en standardstøtte for tørret foder; satsen for kunsttørret foder bør være højere end for soltørret foder, for at der kan tages hensyn til de højere omkostninger, som er forbundet med kunsttørring;

for at begrænse produktionen af tørret foder i Fællesskabet bør der fastsættes en øvre grænse for den mængde, der kan ydes støtte for;

der bør fastsættes to forskellige maksimale garantimængder (MGM), dels en mængde for kunsttørret foder dels en mængde for soltørret foder;

disse MGM bør fordeles rimeligt mellem medlemsstaterne; det kan ske, ved at der navnlig tages hensyn til gennemsnittet af de producerede mængder, for hvilke der blev ydet støtte efter artikel 5, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1117/78 i produktionsårene 1992/93 og 1993/94 ifølge de oplysninger, Kommissionen rådede over i juli 1994;

for at sikre, at MGM overholdes, og for at svække interessen for overskudsproduktion i Fællesskabet som helhed, bør støtten til tørret foder nedsættes, hvis mængdegrænserne overskrides; nedsættelsen bør anvendes ensartet i alle medlemsstater for de første 5 %, hvormed MGM overskrides; er overskridelsen større, bør der anvendes en yderligere nedsættelse i de medlemsstater; der har overskredet deres nationale garantimængde;

det endelige støttebeløb kan først betales, når det er beregnet, om MGM er overskredet; det er derfor nødvendigt, at der ydes forskud på støtten, når det tørrede foder har forladt forarbejdningsvirksomheden;

Europa-Parlamentet har udtrykt ønske om et større forskud end de 50 %, der er fastsat i Kommissionens forslag, og Kommissionen har tilsluttet sig dette synspunkt, hvilket giver beløbene i artikel 6 en foreløbig karakter; Rådet vil efterkomme denne anmodning og straks tage spørgsmålet om størrelsen af forskuddene op til fornyet behandling på grundlag af Kommissionens forslag med henblik på snarest muligt at vedtage en forordning, der giver en endelig løsning på dette spørgsmål;

produktionsåret for tørret foder, som der betales støtte for, bør løbe fra den 1. april hvert år til den 31. marts det følgende år, eftersom produktionen i de sydlige medlemsstater allerede begynder i april;

det bør fastlægges, hvilke kriterier for minimumskvalitet tørret foder skal opfylde, for at der kan ydes støtte;

for at fremme en regelmæssig forsyning af forarbejdningsvirksomhederne med frisk foder og gøre det muligt for producenterne at drage fordel af støtteordningen bør støtten i bestemte tilfælde være betinget af, at der er indgået kontrakter mellem producenterne og forarbejdningsvirksomhederne;

kontrakterne bør dels fremme regelmæssige forsyninger til forarbejdningsvirksomhederne dels gøre det muligt for producenterne at drage fordel af støtten; derfor bør det fastsættes, at kontrakterne omfatter bestemte oplysninger;

forarbejdningsvirksomhederne bør opfylde bestemte betingelser, for at der kan ydes støtte; de bør således føre lagerregnskab, der indeholder de oplysninger, som er nødvendige til kontrol til støtteberettigelsen, ligesom de bør fremlægge enhver anden fornøden dokumentation;

hvis der ikke er kontrakter mellem producenter og forarbejdningsvirksomheder, bør sidstnævnte fremlægge andre oplysninger, for at støtteberettigelsen kan kontrolleres;

anvendes der lønkontrakter om forarbejdning af foder, der leveres af producenten, bør det være muligt, at støtten kan ydes denne;

for at lette anvendelsen af de påtænkte foranstaltninger, bør der fastsættes en procedure, hvorved der etableres et snævert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i en forvaltningskomité;

Fællesskabet har under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi forhandlet en række aftaler (i det følgende benævnt »GATT-aftalerne«); flere af disse aftaler gælder landbruget, navnlig aftalen om landbruget (i det følgende benævnt »aftalen«);

i aftalen om beskyttelsesforanstaltninger er der fastlagt nøje regler for anvendelsen af beskyttelsesklausuler, f. eks. dem, der er fastsat i markedsordningerne, og klausulen for tørret foder suppleres med en henvisning til de forpligtelser, der følger af de internationale aftaler;

det er nødvendigt at sikre, at ikrafttrædelsen af de nye regler for samhandel med tredjelande falder sammen med den dato, hvor Fællesskabets forpligtelser som følge af de multilaterale forhandlinger under Uruguay-runden træder i kraft;

forordning (EØF) nr. 1117/78 og (EØF) nr. 1417/78 bør ophæves, undtagen bestemte artikler, der er fastsat i førstnævnte forordning, og som bør forblive i kraft indtil datoen for anvendelsen af de retsforskrifter, som iværksætter resultaterne af forhandlingerne under Uruguay-runden -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der oprettes en fælles markedsordning for tørret foder, under hvilken følgende produkter henføres:

>TABELPOSITION>

Artikel 2

Produktionsåret for de i artikel 1 nævnte produkter begynder den 1. april hvert år og slutter den 31. marts det følgende år.

AFSNIT I

Støtterordning

Artikel 3

1. Der ydes støtte for de i artikel 1 nævnte produkter.

2. For de produkter, der er nævnt i artikel 1, litra a), første og tredje led, og i artikel 1, litra b), udgør støtten 68,83 ECU/ton, jf. dog artikel 5.

3. Støtten for de produkter, der er nævnt i artikel 1, litra a), andet og fjerde led, udgør 38,64 ECU/ton, jf. dog artikel 5.

Artikel 4

1. Der fastsættes en maksimal garantimængde (MGM) pr. produktionsår på 4,394 mio. tons tørret foder, for hvilken den i artikel 3, stk. 2, nævnte støtte kan ydes.

2. Den i stk. 1 nævnte MGM opdeles på følgende måde mellem medlemsstaterne:

>TABELPOSITION>

3. Der fastsættes en maksimal garantimængde (MGM) pr. produktionsår på 443 500 tons soltørret foder, for hvilken den i artikel 3, stk. 3, nævnte støtte kan ydes.

4. Den i stk. 3 nævnte MGM opdeles på følgende måde mellem medlemsstaterne:

>TABELPOSITION>

Artikel 5

Hvis mængden af tørret foder, som der ansøges om støtte for efter artikel 3, stk. 2, eller artikel 3, stk. 3, i et produktionsår overstiger de MGM, der er omhandlet i henholdsvis artikel 4, stk. 1, og artikel 4, stk. 3, beregnes støtten for dette år således:

- for de første 5 %, hvormed MGM overskrides, nedsættes støtten i alle medlemsstater med et beløb, der er proportionalt med størrelsen af overskridelsen, og

- for enhver overskridelse ud over 5 % reduceres støtten yderligere i de medlemsstater, der har overskredet deres NGM plus 5 %, proportionalt med størrelsen af deres overskridelse.

Nedsættelsen fastlægges af Kommissionen efter proceduren i artikel 17 på en måde, der sikrer, at udgifterne udtrykt i landbrugs-ecu ikke overstiger dem, der ville være opstået, hvis MGM ikke var blevet overskredet.

Artikel 6

1. Forarbejdningsvirksomheder for tørret foder, der ansøger om støtte i medfør af denne forordning, kan få udbetalt et forskud:

- på 34,41 ECU/ton for tørret foder, for hvilket der ansøges om den i artikel 3, stk. 2, nævnte støtte, og

- på 19,32 ECU/ton for tørret foder, for hvilket der ansøges om den i artikel 3, stk. 3, nævnte støtte.

Medlemsstaterne foretager den fornødne kontrol af forskudsberettigelsen. Når denne berettigelse er fastslået, udbetales forskuddet.

2. Forskuddet kan først udbetales, når det tørrede foder har forladt forarbejdningsvirksomheden.

3. Er der udbetalt forskud, betales den eventuelle forskel mellem forskuddet og det samlede støttebeløb, som den virksomhed, der har forarbejdet det tørrede foder, har krav på, i henhold til artikel 5.

Artikel 7

Medlemsstaterne meddeler senest den 31. maj hvert år Kommissionen mængderne af støtteberettiget tørret foder efter artikel 3, stk. 2, og artikel 3, stk. 3, i det foregående produktionsår.

Artikel 8

Den i artikel 3 nævnte støtte ydes efter ansøgning fra den pågældende, for tørret foder, der er udgået fra forarbejdningsvirksomheden, og som opfylder følgende betingelser:

a) det maksimale vandindhold skal ligge på 14 %, men kan variere efter produktets præsentationsform

b) det samlede minimale råproteinindhold i forhold til tørstoffet må ikke være på under:

- 15 % for de produkter, der er nævnt i artikel 1, litra a), og litra b), andet led

- 45 % for de produkter, der er nævnt i artikel 1, litra b), første led

c) det tørrede foder skal være af sund og sædvanlig handelskvalitet.

Yderligere betingelser, særlig hvad angår indholdet af cellulose og karotin, kan dog vedtages efter proceduren i artikel 17.

Artikel 9

Den i artikel 3 nævnte støtte til virksomheder, der forarbejder produkter som nævnt i artikel 1, ydes kun til virksomheder, som

a) fører et lagerregnskab, der som et minimum angiver:

- de mængder frisk foder, eller i givet fald soltørret foder, der er anvendt; det kan dog tillades, når specielle forhold ved virksomheden kræver det, at mængderne anslås på grundlag af tilsåede arealer

- de mængder tørret foder, der er produceret, samt mængden og kvaliteten af det foder, der er udgået fra virksomheden

b) i givet fald kan fremlægge anden dokumentation, som er nødvendig for kontrol af støtteberettigelsen

c) befinder sig i mindst én af følgende situationer:

- de har indgået kontrakter med producenter af foder til tørring

- de har forarbejdet egen produktion eller, hvis der er tale om sammenslutninger, medlemmernes produktion

- de har fået deres forsyninger fra fysiske eller juridiske personer, som frembyder bestemte garantier, der skal fastsættes nærmere, og har indgået kontrakter med producenter af foder til tørring; disse fysiske eller juridiske personer er opkøbere, som på betingelser, der er fastsat efter proceduren i artikel 17, er godkendt af myndighederne i den medlemsstat, hvor foderet høstes.

Artikel 10

Virksomheder, der forarbejder deres egen eller deres parthaveres produktion, skal hvert år inden en nærmere fastsat dato forelægge medlemsstatens myndigheder en erklæring om størrelsen af det areal, hvorfra høsten af foder er bestemt til forarbejdning.

Artikel 11

1. De i artikel 9, litra c), nævnte kontrakter skal ikke kun fastsætte den pris, der skal betales til producenten for det friske eller eventuelt det soltørrede foder, men også mindst indeholde oplysninger om:

- det areal, hvorfra høsten skal leveres til forarbejdningsvirksomheden

- leverings- og betalingsvilkårene.

2. Hvis de i artikel 9, litra c), nævnte kontrakter er lønkontrakter om forarbejdning af det foder, producenterne leverer, skal de mindst indeholde en angivelse af det areal, hvorfra høsten skal leveres, og en klausul, der forpligter forarbejdningsvirksomheden til at betale producenten den i artikel 3 nævnte støtte, som forarbejdningsvirksomheden modtager for de mængder, der forarbejdes i henhold til de pågældende kontrakter.

Artikel 12

1. Medlemsstaterne indfører en kontrolordning, som gør det muligt for hver forarbejdningsvirksomhed at efterprøve:

- at de i de foregående artikler fastsatte betingelser er overholdt

- at der er overensstemmelse mellem den mængde af minimumskvalitet, som er udgået fra virksomheden.

2. Vægten af det tørrede foder fastslås, og der udtages prøver, når produktet udgår fra forarbejdningsvirksomheden.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de bestemmelser, som de agter at vedtage for at sikre anvendelsen af stk. 1, inden bestemmelserne vedtages.

AFSNIT II

Samhandel med tredjelande

Artikel 13

Medmindre andet er fastsat i denne forordning, anvendes toldsatserne i den fælles toldtarif for de i artikel 1 nævnte produkter.

Artikel 14

1. De almindelige regler for fortolkningen af den kombinerede nomenklatur og de særlige regler for dens anvendelse gælder ved tariferingen af de produkter, der er omfattet af denne forordning; den toldnomenklatur, der følger af anvendelsen af denne forordning, optages i den kombinerede nomenklatur.

2. Medmindre andet er bestemt i denne forordning eller vedtaget i henhold til en af dens bestemmelser, er følgende forbudt i samhandelen med tredjelande:

- opkrævning af afgifter med tilsvarende virkning som told

- anvendelse af kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning.

Artikel 15

1. Bliver Fællesskabets marked for et eller flere af de i artikel 1 nævnte produkter på grund af en stigning i importen eller eksporten udsat for eller truet af alvorlige forstyrrelser, som kan bringe virkeliggørelsen af de i traktatens artikel 39 nævnte mål i fare, kan der i samhandelen med tredjelande anvendes egnede foranstaltninger, indtil forstyrrelsen eller faren herfor er ophørt.

Rådet, der på forslag af Kommissionen træffer afgørelse efter afstemningsproceduren i traktatens artikel 43, stk. 2, vedtager generelle gennemførelsesbestemmelser til dette stykke og fastsætter de tilfælde, hvor medlemsstaterne kan træffe retsbevarende foranstaltninger, samt grænserne herfor.

2. Indtræder den i stk. 1 nævnte situation, træffer Kommissionen på begæring af en medlemsstat eller på eget initiativ bestemmelser om de nødvendige foranstaltninger, som meddeles medlemsstaterne og straks bringes i anvendelse. Har Kommissionen fået forelagt en begæring fra en medlemsstat, træffer den afgørelse herom senest tre arbejdsdage efter begæringens modtagelse.

3. Enhver medlemsstat kan inden for en frist på tre arbejdsdage efter meddelelsesdagen indbringe den af Kommissionen trufne foranstaltning for Rådet. Rådet træder straks sammen. Det kan ved kvalificeret flertal ændre eller ophæve den pågældende foranstaltning.

4. Bestemmelserne i denne artikel anvendes under iagttagelsen af de forpligtelser, der følger af de aftaler, som er indgået i overensstemmelse med traktatens artikel 228, stk. 2.

AFSNIT III

Generelle bestemmelser

Artikel 16

Medmindre andet er fastsat i denne forordning, anvendes traktatens artikel 92, 93 og 94 på fremstilling af og handel med de i artikel 1 nævnte produkter.

Artikel 17

1. Kommissionen bistås af en komité, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

2. Når der henvises til proceduren i denne artikel, indbringer formanden sagen for komitéen, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repræsentant.

3. Kommissionens repræsentant forelægger komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Komitéen afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Den udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i komitéen tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

4. Kommissionen vedtager foranstaltninger, der straks finder anvendelse. Hvis de ikke er i overensstemmelse med den af komitéen afgivne udtalelse, underrettes Rådet dog straks af Kommissionen om disse foranstaltninger. I så fald gælder følgende:

- Kommissionen kan udsætte gennemførelsen af de foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, i et tidsrum på højst en måned regnet fra datoen for denne underretning

- Rådet kan med kvalificeret flertal træffe en anden afgørelse inden for det tidsrum, der er nævnt i ovenstående afsnit.

5. Komitéen kan undersøge ethvert andet spørgsmål, som formanden på eget initiativ eller på begæring af en medlemsstats repræsentant forelægger den.

Artikel 18

Efter proceduren i artikel 17, vedtages:

a) gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning, navnlig dem, der vedrører:

- ydelse af den i artikel 3 nævnte støtte og det i artikel 6 nævnte forskud

- kontrol og godkendelse af støtteberettigelse herunder eventuelle kontrolforanstaltninger, hvor der anvendes bestemte elementer i det integrerede system

- kriterierne for fastlæggelse af minimumskvaliteten

- de betingelser, der skal være opfyldt af de virksomheder, som er nævnt i artikel 9, litra c), andet led, samt de betingelser, der er nævnt i artikel 10

- den i artikel 12, stk. 2, nævnte kontrol

- de kriterier, der skal være opfyldt for indgåelse af de kontrakter, som er nævnt i artikel 9, og de oplysninger, de skal indeholde, ud over de kriterier, der er fastsat i artikel 11

- anvendelsen af den maksimale garantimængde (MGM)

b) overgangsforanstaltninger, hvis sådanne er nødvendige for at lette overgangen fra den støtteordning, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 1117/78, til den ordning, som er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 19

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de foranstaltninger, de har vedtaget for at anvende denne forordning

Artikel 20

1. Forordning (EØF) nr. 1117/78 ophæves med undtagelse af artikel 7 og 8, som forbliver i kraft indtil den dato, der fastsættes i Rådets beslutning om den samtidige ikrafttrædelse af de akter, der iværksætter resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi (1. juli 1995).

2. Forordning (EØF) nr. 1417/78 ophæves.

Artikel 21

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 1995, bortset fra afsnit II som anvendes fra den 1. juli 1995.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. februar 1995.

På Rådets vegne

J. PUECH

Formand

(1) EFT nr. C 365 af 21. 12. 1994, s. 8.

(2) EFT nr. C 56 af 6. 3. 1995.

(3) EFT nr. L 142 af 30. 5. 1978, s. 2. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 3496/93 (EFT nr. L 319 af 21. 12. 1993, s. 17).

(4) EFT nr. L 171 af 28. 6. 1978, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1110/89 (EFT nr. L 118 af 29. 4. 1989, s. 1).