31995R0354

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 354/95 af 20. februar 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 337/75 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse

EF-Tidende nr. L 041 af 23/02/1995 s. 0001 - 0001


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 354/95 af 20. februar 1995 om ændring af forordning (EØF) nr. 337/75 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til tiltrædelsesakten af 1994, særlig artikel 169,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Med forordning (EØF) nr. 337/75 (1), oprettedes et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse;

sammensætningen af ovennævnte centers bestyrelse skal ændres for at tage højde for Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 4, stk. 1, første afsnit, i forordning (EØF) nr. 337/75 ændres således:

1) I det indledende punktum ændres »39« til »48«.

2) I litra a), b) og c) ændres »12« til »15«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 1995.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. februar 1995.

På Rådets vegne

E. ALPHANDÉRY

Formand

(1) EFT nr. L 39 af 13. 2. 1975, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 251/95 (EFT nr. L 30 af 9. 2. 1995, s. 1).