31995L0059

Rådets direktiv 95/59/EF af 27. november 1995 om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift

EF-Tidende nr. L 291 af 06/12/1995 s. 0040 - 0045


RÅDETS DIREKTIV 95/59/EF af 27. november 1995 om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 99,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådets direktiv 72/464/EØF af 19. december 1972 om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift (3) og Rådets andet direktiv 79/32/EØF af 18. december 1978 om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift (4), har ved flere lejligheder været underkastet omfattende ændringer; de pågældende direktiver bør derfor for klarhedens skyld kodificeres og samles i én tekst;

(2) målet med traktaten er at skabe en økonomisk union, som medfører en sund konkurrence, og som har de samme kendetegn som et internt marked; med hensyn til forarbejdet tobak forudsætter gennemførelsen af dette mål, at medlemsstaternes forbrugsbeskatning af varer fra denne sektor ikke fordrejer konkurrencen og ikke hindrer den frie bevægelighed i Fællesskabet;

(3) for så vidt angår forbrugsafgifter, bør strukturharmoniseringen navnlig have den virkning, at konkurrencen for de forskellige kategorier af forarbejdet tobak, som tilhører den samme gruppe, ikke fordrejes som følge af beskatning, og at medlemsstaternes nationale markeder åbnes;

(4) forbrugsafgiftsstrukturen for cigaretter skal, ud over et specifikt element fastsat pr. vareenhed, omfatte et proportionalt element, som baseres på detailsalgsprisen inklusive alle afgifter; da omsætningsafgiften på cigaretter har samme virkning som en proportional forbrugsafgift, bør denne tages i betragtning ved fastsættelsen af forholdet mellem forbrugsafgiftens specifikke element og det samlede afgiftsbeløb;

(5) for så vidt angår cigaretter, er det mest hensigtsmæssigt gradvis at reducere beskatningen for at nå førnævnte mål, og i beskatningen af disse varer bør der derfor indgå såvel en proportional som en specifik forbrugsafgift, hvis beløb fastsættes af hver medlemsstat i henhold til fællesskabskriterier;

(6) harmoniseringen af afgiftsstrukturen for forarbejdet tobak bør foregå etapevis;

(7) af konkurrencehensyn skal der være fri prisdannelse for alle grupper af forarbejdet tobak;

(8) der findes flere sorter forarbejdet tobak, der adskiller sig fra hinanden ved deres kendetegn og forskellige anvendelsesformål;

(9) disse forskellige sorter forarbejdet tobak bør defineres;

(10) af økonomisk grunde bør der fastsættes overgangsordninger for visse medlemsstater;

(11) der bør indføres en skelnen mellem finskåren tobak til rulning af cigaretter og anden røgtobak;

(12) begrebet fabrikant bør præciseres som den fysiske eller juridiske person, der reelt fremstiller tobaksvarerne og fastsætter den maksimale detailsalgspris for de enkelte medlemsstater, hvori de pågældende produkter skal overgå til frit forbrug;

(13) de fleste medlemsstater afgiftsfritager eller tilbagebetaler punktafgifter for visse former for forarbejdet tobak, afhængig af deres anvendelse; fritagelserne eller tilbagebetalingerne i forbindelse med særlige anvendelser bør fastsættes i dette direktiv;

(14) tobaksruller, der kan ryges, som de er, efter en simpel, manuel behandling, bør også betragtes som cigaretter, således at disse varer beskattes ens;

(15) Forbundsrepublikken Tyskland bør have tilladelse til i perioden indtil den 31. december 1998 at punktafgiftsbeskatte sådanne tobaksruller med mindst samme sats eller beløb som finskåren tobak til rulning af cigaretter;

(16) nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del B, anførte gennemførelsesfrister -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

AFSNIT I

Almindelige principper

Artikel 1

1. Strukturerne for de forbrugsafgifter, som medlemsstaterne pålægger forarbejdet tobak, harmoniseres i flere etaper.

2. Dette direktiv fastsætter de almindelige principper for denne harmonisering såvel som de særlige regler, som gælder i løbet af harmoniseringsetaperne.

3. Overgangen fra en harmoniseringsetape til den følgende besluttes af Rådet efter forslag fra Kommissionen, under hensyn til de under den løbende etape fremkomne virkninger af de ændringer, medlemsstaterne har foretaget i deres forbrugsafgiftssystemer for at efterkomme de under denne etape gældende bestemmelser. Overgangen fra en etape til den følgende kan udsættes, særlig hvis den ville medføre uforholdsmæssige indtægtstab for en medlemsstat.

Artikel 2

1. Som forarbejdet tobak betragtes:

a) cigaretter

b) cigarer og cigarillos

c) røgtobak

- finskåren tobak til rulning af cigaretter

- anden røgtobak

som defineret i artikel 3-7.

2. Rådet vedtager efter forslag fra Kommissionen de bestemmelser, der er nødvendige for at fastslå, hvorledes forarbejdet tobak skal defineres og grupperes.

3. Med forbehold af de fællesskabsforanstaltninger, der allerede er truffet, foregriber definitionerne i artikel 3-7 ikke fastlæggelsen af, hvilke systemer eller hvilket beskatningsniveau, der skal anvendes på de forskellige varegrupper, som nævnes deri.

Artikel 3

Følgende betragtes som cigarer eller cigarillos, hvis de kan ryges, som de er:

1) tobaksruller, som udelukkende består af naturtobak

2) tobaksruller, som er forsynet med et dæksblad af naturtobak

3) tobaksruller af normal cigarfarve med dæksblad og omblad af rekonstitueret tobak, når mindst 60 vægtprocent af tobakspartiklerne er af en bredde og en længde på over 1,75 mm, og når dæksbladet er pårullet skråt med en spids vinkel på mindst 30 ° i forhold til cigarens længdeakse

4) tobaksruller af normal cigarfarve med dæksblad af rekonstitueret tobak, når deres stykvægt uden filter og mundstykke er mindst 2,3 g, såfremt mindst 60 vægtprocent af tobakspartiklerne er af en længde og bredde over 1,75 mm, og deres omkreds er 34 mm eller derover i mindst en tredjedel af deres længde.

Artikel 4

1. Som cigaretter betragtes:

a) tobaksruller, der kan ryges, som de er, og som ikke er cigarer eller cigarillos efter artikel 3

b) tobaksruller, der ved en simpel, ikke-industriel behandling skydes ind i cigaretpapirhylstre

c) tobaksruller, der ved en simpel, ikke-industriel behandling omvikles med cigaretpapirblade.

Forbundsrepublikken Tyskland kan indtil den 31. december 1998 punktafgiftsbeskatte de i litra b) nævnte tobaksruller med mindst samme sats eller beløb som finskåren røgtobak til rulning af cigaretter.

2. Med henblik på anvendelse af forbrugsafgiften betragtes en af de i stk. 1 omhandlede tobaksruller som to cigaretter, hvis den uden filter og mundstykke har en længde over 9 cm, men højst 18 cm, som tre cigaretter, hvis den uden filter og mundstykke har en længde over 18 cm, men højst 27 cm, og så fremdeles.

Artikel 5

Følgende betragtes som røgtobak:

1) tobak, der er skåret, revet, spundet eller udpresset i plader, og som kan ryges uden yderligere industriel forarbejdning

2) tobaksaffald, der er pakket med henblik på detailsalg, som ikke henhører under artikel 3 og 4, og som kan ryges.

Artikel 6

Som finskåret tobak til rulning af cigaretter betragtes røgtobak som defineret i artikel 5, hvis mere end 25 vægtprocent af tobakspartiklerne har en snitbredde på mindre end 1 mm. De medlemsstater, som pr. 1. januar 1993 ikke anvender denne snitbredde på 1 mm, efterkommer denne bestemmelse senest den 31. december 1997.

Desuden kan medlemsstaterne som finskåren tobak til rulning af cigaretter betragte røgtobak, hvis mere end 25 vægtprocent af tobakspartiklerne har en snitbredde på over 1 mm, og hvis den er solgt eller bestemt til at blive solgt til rulning af cigaretter.

Artikel 7

1. Produkter, der delvis består af andre stoffer end tobak, men som opfylder de øvrige kriterier i artikel 3, ligestilles med cigarer og cigarillos, hvis de er forsynet med henholdsvis:

- et dæksblad af naturtobak

- et dæksblad og et omblad af tobak, begge af rekonstitueret tobak

- et dæksblad af rekonstitueret tobak.

2. Produkter, som helt eller delvis består af andre stoffer end tobak, men som opfylder de øvrige kriterier i artikel 4 eller 5, ligestilles med cigaretter og røgtobak.

Uanset første afsnit, betragtes produkter uden indhold af tobak ikke som forarbejdet tobak, hvis de udelukkende benyttes til medicinske formål.

Artikel 8

1. Cigaretter fremstillet inden for Fællesskabet og cigaretter indført fra tredjelande pålægges i hver medlemsstat en proportional forbrugsafgift, som udregnes efter den maksimale detailsalgspris inklusive told, såvel som en specifik forbrugsafgift udregnet efter produktenhed.

2. Satsen for den proportionale forbrugsafgift og beløbet for den specifikke forbrugsafgift skal være henholdsvis det samme for alle cigaretter.

3. I strukturharmoniseringens slutfase gennemføres der i alle medlemsstaterne for cigaretter det samme forhold mellem den specifikke forbrugsafgift og summen af den proportionale forbrugsafgift og omsætningsafgiften, således at skalaen af detailsalgspriser på rette måde afspejler forskellen i de priser, hvortil fabrikanterne afsætter varen.

4. Forbrugsafgiften af cigaretter kan indebære en minimumsbeskatning, hvis loft for hver etape fastsættes af Rådet efter forslag fra Kommissionen.

Artikel 9

1. Som fabrikant betragtes enhver fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, der forarbejder tobak til tobaksvarer med henblik på detailsalg.

Fabrikanter eller eventuelt deres repræsentanter eller befuldmægtigede i Fællesskabet samt importører fra tredjelande fastsætter frit de maksimale detailsalgspriser for hver enkelt af deres varer og for hver enkelt af de medlemsstater, hvori de skal overgå til frit forbrug.

Den i andet afsnit omhandlede bestemmelse kan dog ikke være til hinder for anvendelsen af nationale lovgivninger om kontrol med prisniveauet eller overholdelse af fastsatte priser, såfremt de er forenelige med fællesskabsforskrifterne.

2. For at lette opkrævningen af forbrugsafgiften kan medlemsstaterne fastsætte en skala for detailsalgspriser pr. gruppe forarbejdet tobak på betingelse af, at hver skala er tilstrækkelig bred og detaljeret til reelt at svare til fællesskabsvarernes forskellighed. Enhver skala gælder for alle varer, der tilhører den gruppe af forarbejdet tobak, som den angår, uden hensyn til kvalitet, præsentation, varens oprindelse eller de benyttede materialer, firmaernes særkende eller andre kriterier.

Artikel 10

1. De nærmere regler for opkrævning af forbrugsafgiften harmoniseres senest i den afsluttende fase. I løbet af de foregående etaper opkræves forbrugsafgiften principielt ved hjælp af toldbanderoler. Hvis medlemsstaterne opkræver forbrugsafgiften ved hjælp af toldbanderoler, er de forpligtet til at stille disse til rådighed for fabrikanter og forhandlere fra andre medlemsstater. Hvis forbrugsafgiften opkræves på anden måde, påser medlemsstaterne, at hverken administrative eller tekniske hindringer af denne grund påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.

2. Fabrikanter og importører af forarbejdet tobak undergives, for så vidt angår de nærmere regler for opkrævning og betaling af forbrugsafgiften, den i stk. 1 omhandlede ordning.

Artikel 11

Forarbejdet tobak kan fritages for punktafgift, eller allerede erlagt punktafgift kan tilbagebetales, når:

a) den anvendes denatureret til industriel brug eller gartneribrug

b) den destrueres under administrativt tilsyn

c) den udelukkende anvendes til videnskabelige forsøg samt til forsøg, der vedrører varernes kvalitet

d) den genanvendes af fabrikanten.

Medlemsstaterne bestemmer de vilkår og formaliteter, som ovennævnte fritagelser og tilbagebetalinger er underlagt.

AFSNIT II

Særlige bestemmelser, som gælder i løbet af den første harmoniseringsetape

Artikel 12

1. Med forbehold af artikel 1, stk. 3, dækker den første etape af harmoniseringen af afgiftsstrukturen for forarbejdet tobak en periode på 60 måneder fra den 1. juli 1973.

2. Under den første harmoniseringsetape anvendes artikel 13 og 14.

Artikel 13

1. Størrelsen af den specifikke forbrugsafgift på cigaretter fastsættes for første gang med udgangspunkt i cigaretter i den mest efterspurgte prisklasse ud fra de den 1. januar 1973 foreliggende oplysninger.

2. Med forbehold af den endelige løsning med hensyn til forholdet mellem det specifikke og det proportionale element kan det i stk. 1 omhandlede beløb hverken være mindre end 5 % eller større end 75 % af summen af den proportionale og den specifikke forbrugsafgift, som opkræves for disse cigaretter.

3. Ændres forbrugsafgiften i den i stk. 1 omhandlede prisklasse efter den 1. januar 1973, fastsættes størrelsen af den specifikke forbrugsafgift med referencer til den nye afgiftssats for de i stk. 1 nævnte cigaretter.

Artikel 14

Uanset artikel 8, stk. 1, kan hver medlemsstat se bort fra told ved beregningen af grundlaget for den proportionale forbrugsafgift, som opkræves for disse cigaretter.

AFSNIT III

Særlige bestemmelser gældende for den anden harmoniseringsetape

Artikel 15

1. Anden etape af harmoniseringen af forbrugsafgiftsstrukturen for forarbejdet tobak begynder den 1. juli 1978.

2. Under den anden harmoniseringsetape finder artikel 16 anvendelse.

Artikel 16

1. Størrelsen af den specifikke forbrugsafgift på cigaretter fastsættes med udgangspunkt i cigaretter i den mest efterspurgte prisklasse ud fra de oplysninger, der foreligger den 1. januar hvert år, første gang den 1. januar 1978.

2. Forbrugsafgiftens specifikke element kan ikke være under 5 % eller over 55 % af det samlede afgiftsbeløb, der fremkommer ved en sammenlægning af den proportionale forbrugsafgift, den specifikke forbrugsafgift og den omsætningsafgift, der opkræves på disse cigaretter.

3. Ændres forbrugsafgiften eller omsætningsafgiften på den i stk. 1 omhandlede prisklasse efter den 1. januar 1978, fastsættes størrelsen af den specifikke forbrugsafgift med udgangspunkt i det nye samlede afgiftsbeløb for de i stk. 1 nævnte cigaretter.

4. Uanset artikel 8, stk. 1, kan hver medlemsstat holde toldafgifter uden for beregningsgrundlaget for den proportionale forbrugsafgift, der opkræves på cigaretter.

5. Medlemsstaterne kan på cigaretter og finskåren tobak til rulning af cigaretter opkræve en minimumspunktafgift, såfremt den ikke bevirker, at det samlede afgiftsbeløb bliver højere end 90 % af det samlede afgiftsbeløb på henholdsvis cigaretter i den mest efterspurgte prisklasse og finskåren tobak til rulning af cigaretter i den mest efterspurgte prisklasse.

AFSNIT IV

Afsluttende bestemmelser

Artikel 17

Rådet vedtager på forslag af Kommissionen i givet fald gennemførelsesbestemmelser til dette direktiv.

Artikel 18

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste bestemmelser i intern ret, som de vedtager inden for det af dette direktiv dækkede område.

Artikel 19

1. De i bilag I, del A, anførte direktiver ophæves, dog uden at medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del B, anførte gennemførelsesfrister berøres heraf.

2. Henvisninger til de ophævede direktiver anses som henvisninger til nærværende direktiv og læses i henhold til sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 20

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen af De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 21

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1995.

På Rådets vegne

P. SOLBES MIRA

Formand

(1) EFT nr. C 56 af 6. 3. 1995, s. 164.

(2) EFT nr. C 133 af 31. 5. 1995, s. 1.

(3) EFT nr. L 303 af 31. 12. 1972, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 92/78/EØF (EFT nr. L 316 af 31. 10. 1992, s. 5).

(4) EFT nr. L 10 af 16. 1. 1979, s. 8. Direktivet er senest ændret ved direktiv 92/78/EØF.

BILAG I

DEL A

OPHÆVEDE DIREKTIVER (jf. artikel 19)

1. Direktiv 72/464/EØF

2. Direktiv 79/32/EØF

og deres ændringer:

- Direktiv 74/318/EØF

- Direktiv 75/786/EØF

- Direktiv 76/911/EØF

- Direktiv 77/805/EØF

- Direktiv 80/369/EØF

- Direktiv 80/1275/EØF

- Direktiv 81/463/EØF

- Direktiv 82/2/EØF

- Direktiv 82/877/EØF

- Direktiv 84/217/EØF

- Direktiv 86/246/EØF

- Direktiv 92/78/EØF

DEL B

>TABELPOSITION>

BILAG II

SAMMENLIGNINGSTABEL

>TABELPOSITION>