31994R3295

Rådets forordning (EF) nr. 3295/94 af 22. december 1994 om foranstaltninger med henblik på at forbyde overgang til fri omsætning, udførsel, genudførsel og henførsel under en suspensionsprocedure af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer

EF-Tidende nr. L 341 af 30/12/1994 s. 0008 - 0013
den finske specialudgave: kapitel 2 bind 16 s. 0077
den svenske specialudgave: kapitel 2 bind 16 s. 0077


RAADETS FORORDNING (EF) Nr. 3295/94 af 22. december 1994 om foranstaltninger med henblik paa at forbyde overgang til fri omsaetning, udfoersel, genudfoersel og henfoersel under en suspensionsprocedure af varemaerkeforfalskede og piratkopierede varer

RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Raadets forordning (EOEF) nr. 3842/86 af 1. december 1986 om foranstaltninger med henblik paa forbud mod varemaerkeforfalskede varers overgang til fri omsaetning (4) har vaeret i kraft siden 1. januar 1988; der boer drages konklusioner af erfaringerne med de foerste aars anvendelse af ordningen med henblik paa at forbedre dens virkemaade;

handelen med varemaerkeforfalskede og piratkopierede varer skader i hoej grad lovlydige fabrikanter og handlende samt indehavere af ophavsretten og beslaegtede rettigheder og vildleder forbrugerne; det boer i videst muligt omfang forhindres, at saadanne varer bliver bragt paa markedet, og der boer med henblik herpaa fastsaettes foranstaltninger, der goer det muligt effektivt at imoedegaa denne ulovlige virksomhed, uden at den lovlige frie handel haemmes; dette maal falder endvidere i traad med de bestraebelser, der udfoldes i samme retning paa internationalt plan;

hvis varemaerkeforfalskede, piratkopierede og lignende varer indfoeres fra tredjelande, er det vigtigt at forbyde overgangen til fri omsaetning heraf i Faellesskabet eller henfoersel heraf under en suspensionsprocedure og at indfoere en egnet fremgangsmaade, der saetter toldmyndighederne i stand til at gribe ind for at sikre overholdelsen af et saadant forbud under de bedst mulige betingelser;

toldmyndighedernes befoejelser til at gribe ind for at forbyde overgang til fri omsaetning eller henfoersel under en suspensionsprocedure af varemaerkeforfalskede og piratkopierede varer boer ogsaa omfatte varer, der udfoeres eller genudfoeres fra Faellesskabet;

hvad angaar suspensionsprocedurer og genudfoersel, der kraever meddelelse, griber toldmyndighederne kun ind, naar de bliver opmaerksomme paa varer, der mistaenkes for at vaere varemaerkeforfalskede eller piratkopierede, i forbindelse med kontrol;

Faellesskabet tager hensyn til bestemmelserne i den aftale, der er forhandlet om i GATT, og de aspekter ved de intellektuelle ejendomsrettigheder, som vedroerer handel, herunder handel med varemaerkeforfalskede varer, og isaer de foranstaltninger, der skal traeffes ved graensen;

det boer fastsaettes, at toldmyndighederne har kompetence til at modtage og behandle anmodninger om indgriben, der rettes til dem;

toldmyndighedernes indgriben boer bestaa enten i at suspendere frigivelsen af varer til fri omsaetning eller til udfoersel og genindfoersel af varer, som mistaenkes for at vaere varemaerkeforfalskede eller piratkopierede, eller i at tage saadanne varer i bevaring, naar de er omfattet af en suspensionsprocedure eller genudfoeres, hvilket kraever meddelelse, i det tidsrum, der er noedvendigt for at afgoere, hvorvidt der foreligger varemaerkeforfalskning eller piratkopiering;

medlemsstaterne skal kunne tage de paagaeldende varer i bevaring, ogsaa inden rettighedsindehaveren har indgivet eller faaet imoedekommet en anmodning, i et bestemt tidsrum, for at denne kan indgive en anmodning om indgriben til toldmyndighederne;

den kompetente myndighed boer afgoere de forelagte sager paa grundlag af de kriterier, som anvendes for at fastslaa, hvorvidt varer, der er fremstillet i den paagaeldende medlemsstat, kraenker den intellektuelle ejendomsret; forordningen beroerer ikke medlemsstaternes bestemmelser om deres retsinstansers kompetence og retspleje;

det boer fastlaegges, hvilke foranstaltninger der skal traeffes med hensyn til de paagaeldende varer, hvis det fastslaas, at de er varemaerkeforfalskede eller piratkopierede; saadanne foranstaltninger boer ikke alene bevirke, at de ansvarlige for handelen med varerne ikke faar oekonomisk fordel af transaktionen og paalaegges sanktioner, men boer ogsaa effektivt forebygge yderligere transaktioner af samme art;

for at undgaa alvorlige forstyrrelser af toldbehandlingen af varer, der indfoeres af rejsende i deres personlige bagage, boer denne forordnings anvendelsesomraade ikke omfatte varer, der formodes at vaere varemaerkeforfalskede eller piratkopierede, for saa vidt de indfoeres fra tredjelande inden for de graenser, der er fastsat i faellesskabsbestemmelserne om indroemmelse af toldfrihed;

det er vaesentligt at sikre, at de i denne forordning fastsatte faelles regler anvendes ensartet, og med henblik herpaa at fastsaette en faellesskabsprocedure, hvorefter der inden for en passende frist kan fastsaettes gennemfoerelsesbestemmelser til disse regler, og at den gensidige bistand mellem medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og Kommissionen styrkes for at goere proceduren saa effektiv som muligt;

det boer bl.a. i lyset af erfaringerne fra anvendelsen af denne forordning, undersoeges, hvilke muligheder der foreligger for at udvide listen over intellektuelle ejendomsrettigheder, der er omfattet af denne forordning;

forordning (EOEF) nr. 3842/86 boer ophaeves -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

KAPITEL I Almindelige bestemmelser

Artikel 1

1. I denne forordning fastsaettes

a) paa hvilke betingelser toldmyndighederne kan gribe ind, naar varer, der mistaenkes for at vaere varemaerkeforfalskede eller piratkopierede

- angives til fri omsaetning, udfoersel eller genudfoersel

- opdages i forbindelse med kontrol af varer, der er under suspensionsprocedure, jf. artikel 84, stk. 1, litra a), i Raadets forordning (EOEF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om EF-toldkodeks (5), eller genudfoeres mod, at der gives meddelelse; og

b) hvilke foranstaltninger der skal traeffes af de kompetente myndigheder med hensyn til saadanne varer, naar det fastslaas, at de er varemaerkeforfalskede eller piratkopierede.

2. I denne forordning forstaas ved

a) varemaerkeforfalskede varer:

- varer, herunder deres emballage, paa hvilke der uden tilladelse er anbragt et varemaerke, som er identisk med - eller som ikke umiddelbart kan skelnes fra - et gyldigt registreret varemaerke for varer af samme type, og som derved kraenker den paagaeldende varemaerkeindehavers rettigheder ifoelge lovgivningen i Faellesskabet eller i den medlemsstat, hvor toldmyndighederne er blevet anmodet om at gribe ind

- ethvert bomaerke (logo, etiket, selvklaebende maerkat, brochure, brugervejledning, garantibevis), som, selv om det foreligger separat, befinder sig i samme situation som de i foerste led omhandlede varer

- emballage, paa hvilken der er anbragt varemaerker for varemaerkeforfalskede varer, og som foreligger separat og befinder sig i samme situation som de i foerste led omhandlede varer

b) piratkopierede varer: varer, som er eller indeholder kopier, som er fremstillet, uden at indehaveren af ophavsretten eller de beslaegtede rettigheder eller indehaveren af en rettighed til et design eller moenster (moensterindehaveren), hvad enten det er registreret under national ret eller ej, eller en af denne gyldigt bemyndiget person i fremstillingslandet har samtykket heri, dersom fremstillingen af disse kopier kraenker den paagaeldende rettighed ifoelge lovgivningen i Faellesskabet eller i den medlemsstat, hvor toldmyndighederne er blevet anmodet om at gribe ind

c) rettighedsindehaver: indehaveren af et i litra a) omhandlet varemaerke og/eller af en af de i litra b) omhandlede rettigheder og enhver anden person, der er bemyndiget til at benytte dette varemaerke og/eller disse rettigheder, eller disses stedfortraeder

d) angivelse til fri omsaetning, udfoersel eller genudfoersel: angivelser der foretages i overensstemmelse med artikel 61 i forordning (EOEF) nr. 2913/92.

3. Sidestillet med varemaerkeforfalskede eller piratkopierede varer alt efter tilfaeldet er: enhver form eller skabelon, der er specielt bestemt eller tilpasset til fremstilling af et forfalsket varemaerke eller en varemaerkeforfalsket vare eller til fremstilling af en piratkopieret vare, forudsat at anvendelsen af disse forme eller skabeloner kraenker rettighedsindehaverens rettigheder i henhold til lovgivningen i Faellesskabet eller i den medlemsstat, hvor toldmyndighederne er blevet anmodet om at gribe ind.

4. Denne forordning finder ikke anvendelse paa varer, hvorpaa der er anbragt et varemaerke med varemaerkeindehaverens samtykke, eller som er beskyttet af en ophavsret, en beslaegtet rettighed eller en moensterrettighed og er fremstillet med rettighedsindehaverens samtykke, men som uden dennes samtykke befinder sig i en af de i stk. 1, litra a), omhandlede situationer.

Det samme gaelder de i foerste afsnit omhandlede varer, som er fremstillet eller paafoert varemaerke paa andre betingelser end med, der er aftalt med de paagaeldende rettighedsindehavere.

KAPITEL II Forbud mod overgang til fri omsaetning, udfoersel, genudfoersel samt henfoersel under en suspensionsprocedure af varemaerkeforfalskede og piratkopierede varer

Artikel 2

Det er forbudt at lade varer, om hvilke det efter proceduren i artikel 6 er fastslaaet, at de er varemaerkeforfalskede eller piratkopierede, overgaa til fri omsaetning, udfoere, genudfoere eller lade dem omfatte af suspensionsproceduren.

KAPITEL III Anmodning om toldmyndighederne indgriben

Artikel 3

1. I hver medlemsstat kan en rettighedsindehaver indgive skriftlig anmodning til den kompetente toldmyndighed om indgriben, saafremt varerne befinder sig i en af de i artikel 1, stk. 1, litra a), omhandlede situationer.

2. En anmodning i henhold til stk. 1 skal indeholde:

- en saa noejagtig beskrivelse af varerne, at det er muligt for toldmyndighederne at genkende dem, og

- dokumentation for, at ansoegeren er indehaver af rettigheden for de paagaeldende varer.

Derudover skal rettighedsindehaveren give alle andre relevante oplysninger, som han raader over, og som goer det muligt for den kompetente toldmyndighed at traeffe afgoerelse med fuldt kendskab til sagens omstaendigheder, uden at disse oplysninger dog er en betingelse for; at anmodningen kan behandles.

Hvad angaar piratkopierede varer, skal disse oplysninger eksempelvis og i videst mulig udstraekning omfatte:

- det sted, hvor varerne befinder sig, eller det fastsatte bestemmelsessted

- forsendelsens eller kollienes identifikatikon

- varernes forventede ankomst- eller afsendelsesdato

- det benyttede transportmiddel

- importoerens, eksportoerens eller ihaendehaverens identitet.

3. I anmodningen anfoeres det, i hvilket tidsrum der oenskes indgriben fra toldmyndighedernes side.

4. Det kan kraeves, at ansoegeren betaler et gebyr til daekning af de administrative omkostninger ved behandlingen af anmodningen. Gebyrets stoerrelse skal staa i rimeligt forhold til den tjeneste, der ydes.

5. Den kompetente toldmyndighed, hvortil der indgives en anmodning, som er affattet i overensstemmelse med stk. 2, behandler anmodningen og giver hurtigst muligt ansoegeren skriftlig underretning om sin afgoerelse.

Imoedekommes anmodningen, fastsaetter den kompetente toldmyndighed, i hvilket tidsrum toldmyndighederne skal gribe ind. Denne periode kan paa foranledning af rettighedsindehaveren forlaenges af den myndighed, der traf den oprindelige afgoerelse.

Afslag om at imoedekomme en anmodning skal begrundes og kan paaklages.

6. Medlemsstaterne kan, hvis rettighedsindehaverens anmodning imoedekommes, eller hvis der i medfoer af artikel 6, stk. 1, er foretaget indgreb som de i artikel 1, stk. 1, litra a), naevnte, kraeve, at rettighedsindehaveren stiller sikkerhed:

- til daekning af sit eventuelle ansvar over de personer, der bliver beroert af et i artikel 1, stk. 1, litra a), naevnte indgreb, saafremt den fremgangsmaade, der ivaerksaettes i henhold til artikel 6, stk. 1, ikke forfoelges paa grund af en handling eller undladelse fra rettighedsindehaverens side, eller hvis det senere fastslaas, at de paagaeldende varer ikke er varemaerkeforfalskede eller piratkopierede

- med henblik paa betaling af udgifter, der afholdes i henhold til denne forordning, i forbindelse med varernes opbevaring under toldkontrol i medfoer af artikel 6.

7. Rettighedsindehaveren skal underrette den i stk. 1 omhandlede myndighed, hvis rettigheden ikke laengere er gyldigt registreret, eller hvis dens gyldighed er udloebet.

8. Medlemsstaterne udpeger den toldmyndighed, der er befoejet til at modtage og behandle den i denne artikel omhandlede anmodning.

Artikel 4

Naar en toldmyndighed ved en kontrol, der er led i en af de i artikel 1, stk. 1, litra a), naevnte procedurer, inden en anmodning fra rettighedsindehaveren er indleveret eller imoedekommet, helt klart kan konstatere, at varen er varemaerkeforfalsket eller piratkopieret, kan toldmyndigheden, hvis den ved, hvem rettighedsindehaveren er, i henhold til gaeldende bestemmelser i den beroerte medlemsstat, underrette vedkommende om risikoen for lovovertraedelse. I saa fald er toldmyndigheden bemyndiget til at suspendere frigivelsen af varen eller tage den i bevaring i tre arbejdsdage for at give rettighedsindehaveren mulighed for at indgive en anmodning om indgriben i henhold til artikel 3.

Artikel 5

Afgoerelsen om at imoedekomme en rettighedsindehavers anmodning meddeles straks de toldmyndigheder i den paagaeldende medlemsstat, som vil kunne blive beroert i forbindelse med de i anmodningen omhandlede varer, der mistaenkes for at vaere varemaerkeforfalskede eller piratkopierede.

KAPITEL IV Betingelserne for indgriben fra toldmyndighederne og den myndighed, der er kompetent til at traeffe afgoerelse vedroerende sagens realitet.

Artikel 6

1. Naar en toldmyndighed, der i henhold til artikel 5 er underrettet om en afgoerelse, der imoedekommer rettighedsindehaverens anmodning, konstaterer, eventuelt efter at have raadfoert sig med ansoegeren, at varer, som befinder sig i en af de i artikel 1, stk. 1, litra a), naevnte situationer, svarer til den i ovennaevnte afgoerelse indeholdte beskrivelse af varemaerkeforfalskede eller piratkopierede varer, suspenderer den frigivelsen af varerne eller tager dem i bevaring.

Toldmyndigheden underretter straks den toldmyndighed, der har behandlet anmodningen i overensstemmelse med artikel 3. Foerstnaevnte toldmyndighed eller den toldmyndighed, der har behandlet anmodningen, underretter straks klarereren og ansoegeren om denne indgriben. I overensstemmelse med de nationale bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, drifts- og forretningshemmeligheder samt tavshedspligt og forvaltningshemmelighed underretter foerstnaevnte toldmyndighed eller den toldmyndighed, der har behandlet anmodningen, paa anmodning rettighedsindehaveren om klarererens navn og adresse, herunder modtagerens hvis dette er kendt, for at rettighedsindehaveren kan indbringe sagen for de myndigheder, der er kompetente til at traeffe afgoerelse vedroerende sagens realitet. Toldmyndigheden giver ansoegeren og andre personer, der er beroert af et af de i artikel 1, stk. 1, litra a), naevnte indgreb, mulighed for at besigtige de varer, hvis frigivelse er suspenderet eller som er taget i bevaring.

Toldmyndigheden kan i forbindelse med undersoegelsen af varerne udtage proever for at lette den videre behandling af sagen.

2. Gaeldende bestemmelser i den medlemsstat, hvor varerne befinder sig i en af de i artikel 1, stk. 1, litra a), naevnte situationer, finder anvendelse

a) for saa vidt angaar forelaeggelse af sagen for den myndighed, der har kompetence til at traeffe afgoerelse vedroerende sagens realitet, samt for saa vidt angaar omgaaende underretning af den i stk. 1 omhandlede toldmyndighed, om denne henvendelse, medmindre denne toldmyndighed selv har foretaget henvendelsen

b) for saa vidt angaar udarbejdelsen af den afgoerelse, som denne myndighed skal traeffe. I mangel af faellesskabsbestemmelser paa omraadet, er de kriterier, der skal laegges til grund for udarbejdelsen af denne afgoerelse, de samme som dem, der anvendes til at fastslaa, hvorvidt varer, der er fremstillet i den paagaeldende medlemsstat, kraenker rettighedsindehaverens rettigheder. De afgoerelser, som den kompetente myndighed traeffer, skal begrundes.

Artikel 7

1. Hvis den i artikel 6, stk. 1, omhandlede toldmyndighed ikke inden ti arbejdsdage regnet fra meddelelsen om suspensionen af frigivelsen eller om at varerne er taget i bevaring, er blevet underrettet om sagens forelaeggelse for den myndighed, der har kompetence til at traeffe afgoerelse om sagens realitet i henhold til artikel 6, stk. 2, eller ikke har faaet meddelelse om, at vedkommende myndighed har truffet retsbevarende foranstaltninger, frigives varerne, hvis alle toldformaliteter er opfyldt, og bevaringen frafaldes.

Denne frist kan i saerlige tilfaelde forlaenges med op til ti arbejdsdage.

2. Naar det drejer sig om varer, der mistaenkes for at kraenke en moensterrettighed, kan varernes ejer, importoer eller modtager opnaa, at varerne frigives, eller at bevaringen frafaldes, ved at stille sikkerhed paa betingelse af, at:

- den i artikel 6, stk. 1, omhandlede toldmyndighed inden for den i stk. 1 naevnte frist er blevet underrettet om, at sagen er blevet forelagt for den myndighed, der har kompetence til at traeffe afgoerelse om sagens realitet, og som er omhandlet i stk. 1

- den hertil befoejede myndighed ved udloebet af den naevnte frist ikke har truffet retsbevarende foranstaltninger, og

- alle toldformaliteter er blevet opfyldt.

Sikkerhedsstillelsen skal vaere tilstraekkelig til at beskytte rettighedsindehaverens interesser. Den er ikke til hinder for, at rettighedsindehaveren indbringer sagen for andre instanser. Saafremt den myndighed, der har kompetence til at traeffe afgoerelse om sagens realitet, har faaet sagen forelagt paa anden maade end paa moensterindehaverens foranledning, frigives denne sikkerhed, saafremt han ikke goer brug af sin ret til at indbringe sagen for retten inden 20 arbejdsdage regnet fra den dag, hvor han modtog underretning om suspensionen af frigivelsen eller bevaringen. I tilfaelde, hvor stk. 1, andet afsnit, finder anvendelse, kan denne frist forlaenges indtil 30 arbejdsdage.

3. Betingelserne for oplagring af varerne i det tidsrum, hvor frigivelsen er suspenderet, eller hvor de er i bevaring, fastsaettes af den enkelte medlemsstat.

KAPITEL V Bestemmelser for varer, om hvilke det er fastslaaet, at de er varemaerkeforfalskede eller piratkopierede

Artikel 8

1. Med forbehold af de oevrige retsmidler, der kan benyttes af varemaerkeindehaveren, hvis det er fastslaaet, at varemaerket er blevet forfalsket, eller af indehaveren af ophavsretten, den beslaegtede rettighed eller moensterretten, hvis det er fastslaaet, at rettigheden er blevet piratkopieret, traeffer medlemsstaterne de foranstaltninger, der er noedvendige, for at de kompetente myndigheder

a) som hovedregel, og uden at der kan ydes nogen form for erstatning, og uden at det offentlige paafoeres nogen udgifter, kan tilintetgoere de varer, om hvilke det er fastslaaet, at de er varemaerkeforfalskede eller piratkopierede, eller udelukke med fra erhvervsmaessig omsaetning i medfoer af bestemmelserne herom i den nationale lovgivning, saaledes at det undgaas, at rettighedsindehaveren lider skade

b) i forhold til saadanne varer kan traeffe enhver anden foranstaltning, der faktisk bevirker, at de involverede personer ikke faar oekonomisk fordel af transaktionen.

Bl.a. foelgende foranstaltninger anses ikke for at opfylde dette formaal:

- genudfoersel af de varemaerkeforfalskede eller piratkopierede varer i uforandret stand

- den blotte fjernelse af de varemaerker, som ubefoejet er anbragt paa de varemaerkeforfalskede varer, undtagen i saerlige tilfaelde

- henfoersel af varerne under en anden toldprocedure.

2. De varemaerkeforfalskede og piratkopierede varer kan afstaas til statskassen. I saa fald finder stk. 1, litra a), anvendelse.

3. Udover de oplysninger, der skal gives i medfoer af artikel 6, stk. 1, andet afsnit, og paa de deri anfoerte betingelser, underretter toldmyndigheden eller den kompetente toldmyndighed paa rettighedsindehaverens anmodning denne om navn og adresse paa afsender, importoer eller eksportoer og fabrikant af varer, om hvilke det er fastslaaet, at de er varemaerkeforfalskede eller piratkopierede, samt om maengden af de paagaeldende varer.

KAPITEL VI Afsluttende bestemmelser

Artikel 9

1. Imoedekommelse af en anmodning, der er affattet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, giver i tilfaelde af, at varemaerkeforfalskede eller piratkopierede varer ikke bemaerkes ved en toldmyndigheds kontrol, og frigivelsen derfor ikke suspenderes, eller at der ikke traeffes foranstaltning til bevaring i henhold til artikel 6, stk. 1, kun rettighedsindehaveren ret til erstatning i det omfang, det foelger af lovgivningen i den medlemsstat, hvor anmodningen er indgivet.

2. En toldmyndigheds eller en anden kompetent myndigheds udoevelse af den kompetence, som er tillagt dem i forbindelse med bekaempelse af varemaerkeforfalskning og piratkopiering, kan kun i det omfang, det foelger af lovgivningen i den medlemsstat, hvor anmodningen er indgivet, paafoere disse ansvar over for personer, der er beroert af de i artikel 1, stk. 1, a) og artikel 4, naevnte indgreb, selv om de paagaeldende har lidt tab paa grund af myndighedernes indgriben.

3. Det civilretlige ansvar, som eventuelt paahviler en rettighedsindehaver, afgoeres i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor de paagaeldende varer befinder sig i en af de i artikel 1, stk. 1, litra a), naevnte situationer.

Artikel 10

Denne forordning finder ikke anvendelse paa varer uden erhvervsmaessig karakter, der indfoeres af rejsende i deres personlige bagage inden for de fastsatte graenser for indroemmelse af toldfrihed.

Artikel 11

Hvert medlemsland fastsaetter, hvilke sanktioner der skal anvendes i tilfaelde af overtraedelse af artikel 2. Saadanne sanktioner skal vaere saa effektive, at de ansporer til overholdelse af de paagaeldende bestemmelser.

Artikel 12

De bestemmelser, der er noedvendige for denne forordnings anvendelse, vedtages efter proceduren i artikel 13, stk. 3 og 4.

Artikel 13

1. Kommissionen bistaas af det udvalg, der er nedsat ved artikel 247 i forordning (EOEF) nr. 2913/92.

2. Udvalget behandler ethvert spoergsmaal vedroerende anvendelsen af denne forordning, som rejses af formanden, enten paa dennes eget initiativ eller paa anmodning af en repraesentant for en medlemsstat.

3. Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget det paagaeldende spoergsmaal haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de foranstaltninger, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillaegges de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, der er fastlagt i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

4. Kommissionen vedtager foranstaltninger, der straks finder anvendelse. Hvis disse foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med den af udvalget afgivne udtalelse, underrettes Raadet straks af Kommissionen om dem. I saa fald gaelder foelgende:

- Kommissionen udsaetter gennemfoerelsen af de foranstaltninger, den har truffet afgoerelse om, med op til tre maaneder regnet fra datoen for denne underretning

- Raadet kan med kvalificeret flertal traeffe en anden afgoerelse inden for det tidsrum, der er naevnt i ovenstaaende afsnit.

Artikel 14

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen alle fornoedne oplysninger om gennemfoerelsen af denne forordning.

Kommissionen underretter de oevrige medlemsstater om disse oplysninger.

Med henblik paa anvendelsen af denne forordning finder bestemmelserne i forordning (EOEF) nr. 1468/81 af 19. maj 1981 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik paa at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (6), tilsvarende anvendelse.

Naermere bestemmelser om udvekslingen af oplysninger fastlaegges som led i gennemfoerelsesbestemmelserne, jf. artikel 13, stk. 2, 3 og 4.

Artikel 15

Senest to aar efter denne forordnings ivaerksaettelse aflaegger Kommissionen regelmaessigt paa grundlag af de i artikel 14 omhandlede oplysninger beretning til Europa-Parlamentet og Raadet om, hvordan ordningen fungerer, herunder de oekonomiske og sociale konsekvenser ved varemaerkeforfalskning, og foreslaar eventuelt noedvendige aendringer og tilfoejelser. En foerste evaluering udarbejdes i slutningen af det foerste aar.

Artikel 16

Forordning (EOEF) nr. 3482/86 ophaeves fra tidspunktet for naervaerende forordnings anvendelse.

Artikel 17

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 1995.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 22. december 1994.

Paa Raadets vegne

H. SEEHOFER

Formand

(1) EFT nr. C 238 af 2. 9. 1993, s. 9.

(2) EFT nr. C 61 af 28. 2. 1994.

(3) EFT nr. C 52 af 19. 2. 1994, s. 37.

(4) EFT nr. L 357 af 18. 12. 1986, s. 1.

(5) EFT nr. L 302 af 19. 10. 1992, s. 1.

(6) EFT nr. L 144 af 2. 6. 1981, s. 1. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 945/87 (EFT nr. L 90 af 2. 4. 1987, s. 3).