31994R1829

Kommissionens forordning (EF) nr. 1829/94 af 26. juli 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 3665/87 om fælles gennemførelsesbetemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter

EF-Tidende nr. L 191 af 27/07/1994 s. 0005 - 0006
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 59 s. 0160
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 59 s. 0160


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1829/94 af 26. juli 1994 om aendring af forordning (EOEF) nr. 3665/87 om faelles gennemfoerelsesbetemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 804/68 af 27. juni 1968 om den faelles markedsordning for maelk og mejeriprodukter (1), senest aendret ved forordning (EF) nr. 230/94 (2), saerlig artikel 17, samt de tilsvarende bestemmelser i de oevrige forordninger om faelles markedsordninger for landbrugsprodukter,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 876/68 af 28. juni 1968 om fastsaettelse af de almindelige regler for ydelse af eksportrestitutioner for maelk og mejeriprodukter og om kriterierne for fastsaettelse af restitutionsbeloebet (3), senest aendret forordning (EF) nr. 776/94 (4), saerlig artikel 6, stk. 2, andet afsnit, og stk. 3, samt de tilsvarende bestemmelser i de oevrige forordninger om fastsaettelse af almindelige regler for ydelse af eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, og

ud fra foelgende betragtninger:

I artikel 47, stk. 1, i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3665/87 (5), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2805/93 (6), er det udtrykkeligt fastsat, at anmodning om restitution skal indgives skriftligt; henset til den stadig stigende anvendelse af teledatabehandling inden for toldmyndighedernes forskellige arbejdsomraader vil det vaere hensigtsmaessigt at tillade indgivelse af restitutionsanmodningen ad elektronisk vej;

edb-procedurerne skal vaere paalidelige og yde sikkerhed for, at ordningen fungerer korrekt; sikkerhedskriterierne omfatter kontrol af kilde og sikkerhed for, at der ikke sker uatuoriseret adgang til eller tab, aendring og destruktion af data; for at sikre en korrekt anvendelse af EF-midlerne boer Kommissionen med regelmaessige mellemrum godkende de af medlemsstaterne anvendte edb-procedurer; konstateringen af edb-producerneres paalidelighed kan fornyes hvert aar, naar omstaendighederne taler herfor;

Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2454/93 (7), senest aendret ved forordning (EF) nr. 1500/94 (8), indeholder i artikel 199, stk. 2 og 3, artikel 222, 223 og 224 bestemmelser om toldangivelse via edb; det boer fastsaettes, at disse bestemmelser ogsaa anvendes i forbindelse med de saerlige regler, ifoelge hvilke anmodningen om restitutionsbetaling indgives via edb;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra de beroerte forvaltningskomitéer -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 47, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 3665/87 affattes saaledes:

»1. Restitutionen udbetales kun paa eksportoerens udtrykkelige anmodning af den medlemsstat, paa hvis omraade udfoerselsangivelsen er antaget.

Anmodningen om restitution fremsaettes:

a) skriftligt, eventuelt under anvendelse af en formular, som medlemsstaterne har fastsat til dette formaal,

b) eller ved anvendeles af edb-systemer, for hvilke de naermere bestemmelser fastsaettes at de ansvarlige myndigheder efter godkendelse fra Kommissionen.

Ved anvendelse af naervaerende stykke finder bestemmelserne i artikel 119, stk. 2 og 3, artikel 222, 223 og 224 i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2454/93 (9)() tilsvarende anvendelse.

«

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 26. juli 1994.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 13.

(2) EFT nr. L 30 af 3. 2. 1994, s. 1.

(3) EFT nr. L 155 af 3. 7. 1968, s. 1.

(4) EFT nr. L 91 af 8. 4. 1994, s. 6.

(5) EFT nr. L 351 af 14. 12. 1987, s. 1.

(6) EFT nr. L 256 af 14. 10. 1993, s. 7.

(7) EFT nr. L 253 af 11. 10. 1993, s. 1.

(8) EFT nr. L 162 af 30. 6. 1994, s. 1.

(9)() EFT nr. L 253 af 11. 10. 1993, s. 1.