31994R0165

Rådets forordning (EF) nr. 165/94 af 24. januar 1994 om Fællesskabets medfinansiering af kontrol ved telemåling og om ændring af forordning (EØF) nr. 3508/92 om et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EF-støtteordninger

EF-Tidende nr. L 024 af 29/01/1994 s. 0006 - 0008
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 55 s. 0380
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 55 s. 0380


RAADETS FORORDNING (EF) Nr. 165/94 af 24. januar 1994 om Faellesskabets medfinansiering af kontrol ved telemaaling og om aendring af forordning (EOEF) nr. 3508/92 om et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EF-stoetteordninger

RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om omrettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra foelgende betragtninger:

I medfoer af artikel 8, stk. 4, i forordning (EOEF) nr. 3508/92 (3) kan medlemsstaterne anvende telemaaling for at fastslaa markernes areal, identificere deres anvendelse og kontrollere deres tilstand;

da telemaaling er en ny metode med mange aspekter, er det fortsat forbundet med betydelige udgifter at anvende den; en del af udgifterne boer daekkes af EF-midler, saaledes at alle de medlemsstater, der oensker at modernisere deres kontrolmetoder hurtigere, kan goere dette; medfinansieringen boer dog goeres tidsbegraenset;

medfinansieringen boer kun gaelde den teknik, der anvendes, og den maa ikke indebaere, at der over De Europaeiske Faellesskabers almindelige budget afholdes rent administrative udgifter, som paahviler de nationale budgetter ifoelge artikel 1, stk. 4, i Raadets forordning (EOEF) nr. 729/70 af 21. april 1970 om finansiering af den faelles landbrugspolitik (4);

Kommissionen boer hoeres om de tekniske og finansielle aspekter ved de projekter, medlemsstaterne udarbejder, og om kontraktindgaaelse, saa der kan sikres tilstraekkeligt ensartethed medlemsstaterne imellem;

da der kun er begraensede midler til raadighed, er det noedvendigt, at de fordeles ligeligt mellem medlemsstaterne ved hjaelp af en maksimumssats for medfinansiering og en fordelingsnoegle;

erfaringen har vist, at der kan aabnes muligheder, som den enkelte medlemsstat ikke har, hvis koebet af satellitbilleder forhandles centralt, og hvis der etableres en faelles forvaltning af billedarkiverne;

telemaaling er en metode, der er under konstant udvikling, og medlemsstaternes behov, hvad angaar kontrol af markerne, er i oevrigt endnu ikke klarlagt, udtrykt eller opfyldt; derfor boer der aabnes mulighed for, at der kan finansieres punktforsoeg med sigte paa kontrolkravene;

for at midlerne kan blive forvaltet korrekt, er det noedvendigt, at der anvendes valutapariteter, som er faste hele kalenderaaret;

der maa ikke herske nogen tvivl om, hvad der i artikel 10, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 3508/92 forstaas ved udgifter, der er afholdt til det integrerede systems etablering, set i forhold til udgifterne til den aarlige kontrol ved telemaaling fra satellit eller fly -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Faellesskabet deltager paa grundlag af en aarlig ansoegning, der indgives til Kommissionen, i finansieringen af de udgifter, medlemsstaterne har afholdt til telemaaling fra satellit eller fly, naar der gennemfoeres kontrol af markerne paa landbrugsbedrifterne, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 729/70.

Med forbehold af artikel 1, stk. 4, i naevnte forordning forstaas ved »tekniske udgifter« i naervaerende forordnings forstand udgifter, der er afholdt til:

- erhvervelse af satellitbilleder eller luftfotos

- analyse af disse

- dokumentbehandling eller anvendelse af teknikker, hvorved det er muligt at stedfaeste de marker, der er anfoert i stoetteansoegningerne, saa plantedaekket kan fastslaas og de anmeldte arealer maales.

2. Medfinansiering i henhold til denne artikel kan kun ydes aarligt i fem paa hinanden foelgende kalenderaar fra tidspunktet for denne forordnings anvendelse. Den ydes inden for de bevillinger, der er afsat hertil paa Faellesskabets budget, og kan ikke overstige 50 % af medlemsstatens faktiske udgifter for regnskabsaaret.

Bevillingerne fordeles mellem medlemsstaterne efter fordelingsnoeglen i bilaget, eventuelt med fradrag af de udgifter til indkoeb og arbejder, der er naevnt i artikel 2 i denne forordning. Bevillinger, der ikke er ansoegt om, kan genanvendes efter artikel 2, eller de kan omfordeles til de medlemsstater, der opfylder betingelserne i denne forordning, uden at der tages hensyn til fordelingsnoeglen.

Uanset foerste afsnit og kun for 1994 kan Kommissionen efter behoerigt begrundet anmodning fra en medlemsstat give tilladelse til en medfinansieringssats, der overstiger 50 %, inden for den budgetbevilling der er tildelt denne stat ifoelge bestemmelserne i andet afsnit.

3. Det er en forudsaetning for finansiering:

- at medlemsstaten fremlaegger en hensigtserklaering inden en dato, som Kommissionen fastsaetter, og som ligger foer den 1. januar i det paagaeldende regnskabsaar

- at specifikationerne for de arbejder, der ansoeges om medfinansiering for, fremlaegges inden den 15. januar; Kommissionen kan anmode om, at der foretages aendringer heri

- at Kommissionen inden den 31. marts hoeres om kontrakttildelingen og om det planlagte budget; uanset hvordan medlemsstaten indgaar kontrakten, skal Kommissionens tilsagn om medfinansiering fornyes hvert aar.

I de tre tilfaelde er det ensbetydende med afslag paa medfinansiering, hvis Kommissionen afgiver negativ udtalelse, eller hvis der ikke sker hoering inden for de foreskrevne frister. Kommissionen kan selv foreslaa arbejdsspecifikationer for de medlemsstater, der oensker det. I dette tilfaelde betragtes det som et tilsagn.

4. Det er en betingelse for Faellesskabets betaling, at der fremlaegges bilag. Disse skal mindst omfatte de vigtigste dele af aftalen mellem medlemsstaten og leverandoeren/leverandoererne af tjenesteydelserne samt bevis for den tilsvarende betaling. Disse beviser for betaling giver kun ret til refusion, hvis de er tilgaaet Kommissionen senest den 15. juni i det aar, der foelger efter det paagaeldende regnskabsaar.

5. Paa begrundet anmodning fra en medlemsstat kan Kommissionen yde forskud paa en del af beloebene for de aarlige betalinger, der er naevnt i foregaaende stykke.

6. Omregning af beloeb i ecu til national valuta sker efter den omregningskurs, der gaelder den foerste arbejdsdag i det paagaeldende kalenderaar, og som offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende, C-udgaven.

Artikel 2

Kommissionen kan erhverve og gratis levere kontrolorganerne eller leverandoerer af tjenesteydelser, som er bemyndiget af disse organer, satellitbilleder, der er noedvendige for kontrollen, og der aftales en liste over saadanne billeder med medlemsstaten i overensstemmelse med de arbejdsspecifikationer, der er naevnt i artikel 1, stk. 3. Kommissionen bevarer ejendomsretten til billederne og modtager dem retur ved arbejdernes afslutning. Den kan ogsaa lade ivaerksaette arbejder med sigte paa at forbedre teknikken og arbejdsmetoderne inden for kontrollen af landbrugsarealer ved telemaaling.

Artikel 3

Den EF-finansiering, som er fastsat i denne forordning, kan paa de i artikel 1 og 2 naevnte omraader ikke ydes samtidig med finansiel deltagelse i henhold til andre forordninger navnlig foelgende:

- Raadets forordning (EOEF) nr. 3508/92 af 27. november 1992 om et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EF-stoetteordninger

- Raadets forordning (EOEF) nr. 307/91 af 4. februar 1991 om oeget kontrol med visse udgifter, der afholdes af Den Europaeiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen (5).

Artikel 4

Kommissionen vedtager gennemfoerelsesbestemmelser til denne forordning efter proceduren i artikel 13 i forordning (EOEF) nr. 729/70.

Artikel 5

I artikel 10, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 3508/92 udgaar »,til erhvervelse af luftfotos eller satellitbilleder og til analyse af disse«.

Artikel 6

Inden den 1. januar 1997 forelaegger Kommissionen Raadet en rapport om, hvorledes denne forordning fungerer. Rapporten ledsages om noedvendigt af passende forslag.

Artikel 7

Denne forordning traeder i kraft paa syvendedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 1994.

For udgifter, som medlemsstaterne har forpligtet sig for inden forordningens ikrafttraedelse, anvendes artikel 10 i forordning (EOEF) nr. 3508/92 dog fortsat i sin oprindelige udgave.

I 1994 skal de i artikel 1, stk. 3, foerste og andet led, omhandlede fremlaeggelser ske henholdsvis inden for to uger efter og en maaned efter denne forordnings ikrafttraeden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 24. januar 1994.

Paa Raadets vegne

G. MORAITIS

Formand

(1) EFT nr. C 282 af 20. 10. 1993, s. 14.

(2) EFT nr. C 20 af 24. 1. 1994.

(3) EFT nr. L 355 af 5. 12. 1992, s. 1.

(4) EFT nr. L 94 af 28. 4. 1970, s. 13. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2048/88 (EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 1).

(5) EFT nr. L 37 af 9. 2. 1991, s. 5.

BILAG

Fordelingsnoegle jf. artikel 1, stk. 2

"(procent)"" ID="1">Belgien> ID="2">2,3"> ID="1">Danmark> ID="2">2,4"> ID="1">Tyskland> ID="2">10,1"> ID="1">Graekenland> ID="2">8,7"> ID="1">Spanien> ID="2">18,1"> ID="1">Frankrig> ID="2">14,6"> ID="1">Irland> ID="2">4,5"> ID="1">Italien> ID="2">20,1"> ID="1">Luxembourg> ID="2">0,6"> ID="1">Nederlandene> ID="2">3,0"> ID="1">Portugal> ID="2">5,7"> ID="1">Det Forenede Kongerige> ID="2">9,9 ">