31994L0025

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/25/EF af 16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer

EF-Tidende nr. L 164 af 30/06/1994 s. 0015 - 0038
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 26 s. 0098
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 26 s. 0098


EUROPA-PARLAMENTETS OG RAADET DIREKTIV 94/25/EF

af 16. juni 1994

om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartoejer

EUROPA-PARLAMENTET OG RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (2),

i henhold til fremgangsmaaden i traktatens artikel 189 B (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Det indre marked indebaerer et omraade uden indre graenser med fri bevaegelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital;

de forskellige medlemsstaters gaeldende love og administrative bestemmelser om fritidsfartoejers sikkerhed afviger fra hinanden i omfang og indhold; disse forskelle kan skabe hindringer for samhandelen og ulige konkurrencevilkaar paa det indre marked;

harmonisering af de nationale lovgivninger er den eneste maade, hvorpaa disse hindringer for den frie handel kan fjernes; den enkelte medlemsstat kan ikke alene opfylde dette maal paa tilfredsstillende maade; i dette direktiv fastsaettes der kun krav, som er noedvendige for den frie omsaetning af fritidsfartoejer;

dette direktiv vedroerer kun fritidsfartoejer med en minimumslaengde paa 2,5 m og en maksimal laengde i henhold til IMO-reglerne og ISO-standarderne paa 24 m;

afskaffelsen af de tekniske handelshindringer for fritidsfartoejer og komponenter dertil boer, i den udstraekning dette ikke kan ske ved gensidig anerkendelse af aekvivalens mellem alle medlemsstaterne, ske ved brug af den nye metode, der er fastsat i Raadets resolution af 7. maj 1985 (4), og hvori der er fastsat en raekke vaesentlige krav vedroerende sikkerhed og andre aspekter, der er af betydning for almenvellet; i artikel 100 A, stk. 3, hedder det, at Kommissionens forslag inden for sundhed, sikkerhed, miljoebeskyttelse og forbrugerbeskyttelse skal bygge paa et hoejt beskyttelsesniveau; de vaesentlige krav udgoer de kriterier, som fritidsfartoejer, delvis faerdigbyggede fartoejer og komponenter dertil, monterede og umonterede, skal opfylde;

der fastsaettes i dette direktiv derfor kun vaesentlige krav; for at goere det lettere for fabrikanterne at bevise, at de vaesentlige krav er overholdt, er det noedvendigt, at der paa europaeisk plan foreligger harmoniserede standarder for fritidsfartoejer og komponenter dertil; disse harmoniserede standarder paa europaeisk plan udarbejdes af privatretlige organer og skal bevare deres status som ikke-obligatoriske bestemmelser; i denne forbindelse anerkendes Den Europaeiske Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Europaeiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) som vaerende de organer, der er kompetente til at vedtage de harmoniserede standarder i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for samarbejdet mellem Kommissionen og disse to organer, som blev undertegnet den 13. november 1984; i dette direktiv forstaas ved en harmoniseret standard en teknisk specifikation (europaeisk standard eller harmoniseringsdokument), som er vedtaget af et af disse organer eller af dem begge efter mandat fra Kommissionen i overensstemmelse med Raadets direktiv 83/189/EOEF af 28. marts 1983 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (5) samt i henhold til ovennaevnte generelle retningslinjer;

i betragtning af de iboende risici ved anvendelse af fritidsfartoejer og komponenter dertil er det noedvendigt at fastlaegge procedurer for evaluering af overensstemmelsen med de vaesentlige krav i direktivet; disse procedurer udformes paa grundlag af den risikograd, som fritidsfartoejer og komponenter dertil repraesenterer; hver overensstemmelseskategori skal derfor suppleres med en adaekvat procedure eller et valg mellem flere aekvivalente procedurer; de udvalgte procedurer skal svare til Raadets afgoerelse 93/465/EOEF af 22. juli 1993 om modulerne for de forskellige faser i procedurerne for overensstemmelsesvurdering og regler om anbringelse og anvendelse af CE-overensstemmelsesmaerkningen, med henblik paa anvendelse i direktiverne om teknisk harmonisering (1);

Raadet har fastsat, at CE-maerkning skal foretages enten af fabrikanten eller af dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant; maerkningen betyder, at fritidsfartoejet og komponenter dertil er i overensstemmelse med alle de vaesentlige krav og evalueringsprocedurerne i de faellesskabsbestemmelser, der gaelder for produktet;

det er hensigtsmaessigt, at medlemsstaterne som fastsat i traktatens artikel 100 A, stk. 5, kan traeffe foreloebige foranstaltninger med henblik paa at begraense eller forbyde markedsfoering og anvendelse af fritidsfartoejer eller komponenter, der indgaar deri, saafremt disse udgoer en saerlig risiko for personers og i givet fald husdyrs eller goders sikkerhed, forudsat at disse foranstaltninger er undergivet en faellesskabskontrolprocedure;

begrundelsen for en beslutning i henhold til dette direktiv skal meddeles dem, som beslutningen er rettet til, ligesom de paagaeldende skal have meddelelse om, hvilke klagemuligheder de har;

der maa fastsaettes en overgangsordning, saaledes at fritidsfartoejer og komponenter dertil, der er fremstillet i henhold til de nationale regler, der var gaeldende paa tidspunktet for naervaerende direktivs vedtagelse, kan markedsfoeres og tages i brug;

dette direktiv indeholder ingen bestemmelser om begraensning af anvendelsen af fritidsfartoejer, efter at de er taget i brug;

bygningen af fritidsfartoejer kan have foelger for miljoeet, idet fartoejerne kan afgive forurenende stoffer; der boer derfor i dette direktiv vaere bestemmelser om beskyttelse af miljoeet, som vedroerer den direkte indvirkning paa miljoeet af bygningen af fritidsfartoejer;

bestemmelserne i dette direktiv maa ikke beroere medlemsstaternes ret til under iagttagelse af traktaten at fastsaette krav, som de finder noedvendige vedroerende sejlads i visse farvande for at beskytte miljoeet og vandvejenes struktur og for at sikre sikkerheden paa disse, forudsat at dette ikke kraever, at fritidsfartoejerne skal aendres paa en maade, som ikke er fastsat i dette direktiv -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

KAPITEL 1

Artikel 1

1. Dette direktiv finder anvendelse paa fritidsfartoejer, delvis faerdigbyggede fartoejer og de i bilag II naevnte komponenter, i saavel monteret som umonteret stand.

2. Ved fritidsfartoej forstaas i dette direktiv alle typer fartoejer uanset fremdrivningsmidlet, med en skroglaengde paa mellem 2,5 m og 24 m maalt efter den relevante harmoniserede standard, til sports- og fritidsformaal. Det forhold, at samme fartoej kan anvendes til udlejning og til oplaering i lystsejlads, betyder ikke, at det udelukkes fra direktivets anvendelsesomraade, hvis det markedsfoeres til rekreative formaal.

3. Foelgende fartoejer er ikke omfattet af direktivet:

a) fartoejer, der udelukkende er konstrueret til kapsejlads, herunder kaproningsbaade og robaade bestemt til traening, og som er betegnet som saadanne af fabrikanten

b) kanoer og kajakker, gondoler og vandcykler

c) windsurfingbraetter

d) motordrevne surfbraetter, »personlige« fartoejer og andre lignende motordrevne fartoejer

e) originale historiske fartoejer og individuelle reproduktioner af saadanne, der er konstrueret foer 1950, og som hovedsagelig er bygget med originale materialer og er betegnet som saadanne af fabrikanten

f) forsoegsfartoejer saafremt de ikke senere markedsfoeres i Faellesskabet

g) fartoejer, der er bygget til eget brug, saafremt de ikke inden for en periode paa fem aar efter bygningen markedsfoeres i Faellesskabet

h) fartoejer, der specielt er beregnet til at skulle have en besaetning og til at benyttes til erhvervsmaessig passagerbefordring, jf. dog stk. 2, herunder de fartoejer, der er defineret i Raadets direktiv 82/714/EOEF af 4. oktober 1992 om indfoerelse af tekniske forskrifter for fartoejer paa indre vandveje (2), uanset antallet af passagerer

i) undervandsfartoejer

j) luftpudefartoejer

k) hydrofoilfartoejer.

Artikel 2

Markedsfoering og ibrugtagning

1. Medlemsstaterne traeffer alle noedvendige foranstaltninger for at sikre, at de i artikel 1, stk. 1, omtalte produkter kun kan markedsfoeres og tages i brug til anvendelse efter deres bestemmelse, hvis de ikke udgoer nogen risiko for personers sikkerhed og sundhed, for goder eller for miljoeet, naar de er korrekt bygget og vedligeholdt.

2. Bestemmelserne i dette direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstaterne under iagttagelse af traktaten kan vedtage bestemmelser om sejlads i bestemte farvande for at beskytte miljoeet og vandvejenes infrastruktur og for at sikre vandvejenes sikkerhed, forudsat at dette ikke kraever nogen aendring af fartoejer, der er i overensstemmelse med dette direktiv.

Artikel 3

Vaesentlige krav

De i artikel 1, stk. 1, omhandlede produkter skal opfylde de vaesentlige krav til sikkerhed, sundhed, miljoebeskyttelse og forbrugerbeskyttelse, der er fastsat i bilag I.

Artikel 4

Fri bevaegelighed for de i artikel 1, stk. 1, omhandlede produkter

1. Medlemsstaterne kan ikke forbyde, begraense eller hindre markedsfoering og ibrugtagning paa deres omraade af fritidsfartoejer, som er forsynet med den i bilag IV naevnte CE-maerkning, der angiver, at de opfylder alle dette direktivs bestemmelser, herunder overensstemmelsesprocedurerne i kapitel II.

2. Medlemsstaterne kan ikke forbyde, begraense eller hindre markedsfoering af delvis faerdigbyggede fartoejer, saafremt fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant eller den ansvarlige for markedsfoeringen i overensstemmelse med bilag III, litra a), erklaerer, at de er bestemt til at faerdigbygges af andre.

3. Medlemsstaterne kan ikke forbyde, begraense eller hindre markedsfoering eller ibrugtagning af de i bilag II naevnte komponenter, som er forsynet med den i bilag IV naevnte CE-maerkning, der angiver, at de opfylder de relevante vaesentlige krav, saafremt disse komponenter er bestemt til at indgaa i fritidsfartoejer i overensstemmelse med den i bilag III, litra b), omhandlede erklaering fra fabrikanten, dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant eller, i tilfaelde af indfoersel fra tredjelande, enhver som markedsfoerer komponenter i Faellesskabet.

4. Medlemsstaterne modsaetter sig ikke, at der paa messer og udstillinger, ved demonstrationer osv. praesenteres produkter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 1, men som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, forudsat at det ved synlig skiltning klart er anfoert, at de paagaeldende produkter hverken kan markedsfoeres eller tages i brug, foerend en saadan overensstemmelse foreligger.

5. Naar produkter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, samtidig er omfattet af andre direktiver, der vedroerer andre aspekter, og som ogsaa indeholder krav om CE-maerkning, angiver denne maerkning, at produkterne ligeledes opfylder bestemmelserne i de paagaeldende direktiver. Hvis fabrikanten i henhold til et eller flere af disse direktiver frit kan vaelge, hvilken ordning han vil anvende i en overgangsperiode, viser CE-maerkningen imidlertid, at produkterne kun opfylder bestemmelserne i de direktiver, som fabrikanten anvender. I saa fald skal referencerne vedroerende disse direktiver, som offentliggjort i De Europaeiske Faellesskabers Tidende, anfoeres i de dokumenter, vejledninger eller instruktioner, som kraeves i henhold til direktiverne, og som skal ledsage produkterne.

Artikel 5

Medlemsstaterne anser de vaesentlige krav, der er omhandlet i artikel 3, for opfyldt for fritidsfartoejer, delvis faerdigbyggede fartoejer og komponenter, som er i overensstemmelse med de relevante nationale standarder til gennemfoerelse af de harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i De Europaeiske Faellesskabers Tidende; medlemsstaterne skal offentliggoere referencerne for saadanne nationale standarder.

Artikel 6

1. Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at de i artikel 5 omhandlede harmoniserede standarder ikke fuldstaendig opfylder de vaesentlige krav i artikel 3, indbringer Kommissionen eller medlemsstaten sagen for det udvalg, der er nedsat ved direktiv 83/189/EOEF, og redegoer for aarsagerne hertil. Udvalget afgiver en hasteudtalelse.

Paa baggrund af udvalgets udtalelse underretter Kommissionen medlemsstaterne om, hvorvidt det er noedvendigt at tilbagetraekke de beroerte standarder fra de i artikel 5 omhandlede offentliggoerelser.

2. Kommissionen kan efter proceduren i stk. 3 vedtage enhver passende foranstaltning med henblik paa at sikre, at den praktiske anvendelse af dette direktiv bliver ensartet.

3. Kommissionen bistaas af et staaende udvalg sammensat af repraesentanter udpeget af medlemsstaterne og med en repraesentant for Kommissionen som formand.

Det staaende udvalg fastsaetter selv sin forretningsorden.

Kommissionens repraesentant forelaegger det staaende udvalg et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget det paagaeldende spoergsmaal haster, i givet fald ved afstemning.

Udtalelsen optages i moedeprotokollen; derudover har hver medlemsstat ret til at anmode om, at dens holdning indfoeres i moedeprotokollen.

Kommissionen tager stoerst muligt hensyn til udvalgets udtalelse. Den underretter udvalget om, hvorledes den har taget hensyn til dets udtalelse.

4. Det staaende udvalg kan desuden behandle ethvert spoergsmaal vedroerende anvendelsen af dette direktiv, som formanden forelaegger enten paa eget initiativ eller paa anmodning af en medlemsstat.

Artikel 7

Beskyttelsesklausul

1. Konstaterer en medlemsstat, at fritidsfartoejer eller de i bilag II omhandlede komponenter dertil, der er forsynet med den i bilag IV beskrevne CE-maerkning, naar de er korrekt bygget, anbragt og vedligeholdt og bruges i overensstemmelse med deres formaal, kan udgoere en fare for personers sikkerhed og sundhed eller for goder eller miljoe, traeffer den alle egnede foreloebige foranstaltninger for at traekke dem tilbage fra markedet eller forbyde eller begraense markedsfoeringen eller ibrugtagningen af dem.

Medlemsstaten underretter straks Kommissionen om disse foranstaltninger og anfoerer grundene til sin beslutning, herunder navnlig om den manglende overensstemmelse skyldes:

a) at de i artikel 3 omhandlede vaesentlige krav ikke er opfyldt

b) ukorrekt anvendelse af de i artikel 5 omhandlede standarder, for saa vidt disse standarder haevdes at vaere anvendt

c) mangler ved selve de i artikel 5 omhandlede standarder.

2. Kommissionen indleder snarest muligt samraad med de beroerte parter. Hvis Kommissionen efter dette samraad konstaterer:

- at foranstaltningerne er berettigede, giver den straks den medlemsstat, som har taget initiativet, og de oevrige medlemsstater underretning herom. Hvis den i stk. 1 omhandlede beslutning begrundes med en mangel ved selve standarderne, forelaegger Kommissionen efter samraad med de beroerte parter sagen for det i artikel 6, stk. 1, omhandlede udvalg inden to maaneder, saafremt den medlemsstat, der har truffet beslutningen, har til hensigt at fastholde den, og indleder den procedure, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1

- at foranstaltningerne er uberettigede, giver den straks den medlemsstat, der har taget initiativet, samt fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant underretning herom.

3. Hvis en i bilag II naevnt komponent eller et fartoej, som ikke er i overensstemmelse, er forsynet med CE-maerkning, traeffer den medlemsstat, under hvis jurisdiktion den der har anbragt maerkningen hoerer, de fornoedne foranstaltninger; medlemsstaten underretter Kommissionen og de oevrige medlemsstater herom.

4. Kommissionen soerger for, at medlemsstaterne holdes underrettet om procedurens forloeb og resultater.

KAPITEL II

Overensstemmelsesvurdering

Artikel 8

Inden produktion eller markedsfoering af de i artikel 1, stk. 1, omhandlede produkter skal fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant foelge foelgende procedurer for fartoejskonstruktionskategorierne A, B, C og D, jf. punkt 1 i bilag I:

1) For kategori A og B:

- for fartoejer med en skroglaengde paa under 12 m: intern fabrikationskontrol plus proevninger (modul A a), jf. bilag VI

- for fartoejer med en skroglaengde fra 12 m til 24 m: EF-typeafproevning (modul B), jf. bilag VII, plus typeoverensstemmelse (modul C), jf. bilag VIII, eller et af foelgende moduler: B + D, eller B + F, eller G eller H.

2) For kategori C:

a) for fartoejer med en skroglaengde fra 2,5 m til 12 m:

- hvis de harmoniserede standarder vedroerende punkt 3.2 og 3.3 i bilag I er overholdt: intern fabrikationskontrol (modul A), jf. bilag V

- hvis de harmoniserede standarder vedroerende punkt 3.2 og 3.3 i bilag I ikke er overholdt: intern fabrikationskontrol plus proevninger (modul A a), jf. bilag VI

b) for fartoejer med en skroglaengde fra 12 m til 24 m: EF-typeafproevning (modul B), jf. bilag VII, plus typeoverensstemmelse (modul C), jf. bilag VIII, eller et af foelgende moduler: B + D, eller B + F, eller G eller H.

3) For kategori D:

- for fartoejer med en skroglaengde fra 2,5 m til 24 m: intern fabrikationskontrol (modul A), jf. bilag V.

4) For de i bilag II omhandlede komponenter: et af foelgende moduler: B + C, eller B + D, eller B + F, eller G eller H.

Artikel 9

Bemyndigede organer

1. Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de oevrige medlemsstater om, hvilke organer de har udpeget til at gennemfoere de i artikel 8 naevnte overensstemmelsesvurderingsprocedurer, samt hvilke specifikke opgaver disse organer er udpeget til at varetage, og hvilke identifikationsnumre Kommissionen paa forhaand har tildelt dem.

Kommissionen offentliggoer i De Europaeiske Faellesskabers Tidende en fortegnelse over de bemyndigede organer samt deres identifikationsnummer og de opgaver, de er bemyndiget til at udfoere. Den soerger for, at denne fortegnelse ajourfoeres.

2. Medlemsstaterne skal anvende kriterierne i bilag XIV i forbindelse med vurderingen af de organer, der skal udpeges. Organer, der opfylder de vurderingskriterier, der er fastsat i de relevante harmoniserede standarder, formodes at vaere i overensstemmelse med disse kriterier.

3. En medlemsstat, der har bemyndiget et organ, skal inddrage bemyndigelsen, hvis den konstaterer, at dette organ ikke laengere opfylder kriterierne i bilag XIV. Den underretter straks Kommissionen og de oevrige medlemsstater herom.

KAPITEL III

CE-maerkning

Artikel 10

1. Fritidsfartoejer og de i bilag II naevnte komponenter, der anses for at opfylde de i artikel 3 omhandlede vaesentlige krav, skal, naar de markedsfoeres, vaere forsynet med CE-overensstemmelsesmaerkning.

2. CE-overensstemmelsesmaerkningen som gengivet i bilag IV skal anbringes paa fritidsfartoejer som angivet i punkt 2.2 i bilag I og paa de i bilag II naevnte komponenter og/eller paa deres emballage, saaledes at den er synlig, letlaeselig og ikke kan fjernes.

CE-maerkningen skal ledsages af identifikationsnummeret paa det bemyndigede organ, der er ansvarligt for ivaerksaettelsen af procedurerne i bilag VI, IX, X, XI og XII.

3. Det er ikke tilladt at anbringe maerker eller paaskrifter, der kan vildlede trejdemand med hensyn til CE-maerkningens betydning eller grafiske udformning. Ethvert andet maerke kan anbringes paa fritidsfartoejerne og de i bilag II naevnte komponenter og/eller paa deres emballage, forudsat at dette ikke goer EF-maerkningen mindre synlig eller letlaeselig.

4. Foelgende bestemmelser finder anvendelse med forbehold af artikel 7:

a) hvis en medlemsstat konstaterer, at CE-maerkningen er blevet anbragt uretmaessigt, er fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant forpligtet til at soerge for, at overtraedelsen bringes til ophoer paa de betingelser, som medlemsstaten har fastsat

b) hvis den manglende overholdelse af bestemmelserne fortsaetter, traeffer medlemsstaten efter fremgangsmaaden i artikel 7 alle noedvendige foranstaltninger for at begraense eller forbyde markedsfoeringen af det paagaeldende produkt og for at sikre, at det traekkes tilbage fra markedet.

KAPITEL IV

Afsluttende bestemmelser

Artikel 11

Enhver afgoerelse, der traeffes i medfoer af dette direktiv, og som medfoerer, at markedsfoering og ibrugtagning af de i artikel 1, stk. 1, omhandlede produkter begraenses, skal noeje begrundes. Afgoerelsen meddeles snarest muligt den beroerte part med angivelse af klagemulighederne i den paagaeldende medlemsstat og fristerne for anvendelse af dem.

Artikel 12

Kommissionen traeffer de noedvendige foranstaltninger for at sikre, at alle data, der kan have betydning for beslutninger vedroerende dette direktivs forvaltning, goeres tilgaengelige.

Artikel 13

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggoer de love og administrative bestemmelser, der er noedvendige for at efterkomme dette direktiv senest den 16. december 1995. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne anvender disse love og administrative bestemmelser fra den 16. juni 1996.

Det Staaende Udvalg, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, kan paabegynde sit arbejde fra datoen for dette direktivs ikrafttraeden. Medlemsstaterne kan traeffe de i artikel 9 naevnte foranstaltninger fra denne dato.

Naar medlemsstaterne vedtager de i foerste afsnit naevnte love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

3. Medlemsstaterne tillader markedsfoering og ibrugtagning af de i artikel 1, stk. 1, omhandlede produkter, der er i overensstemmelse med de bestemmelser, der gaelder paa deres omraade paa tidspunktet for dette direktivs vedtagelse, i en fireaarig periode regnet fra dette tidspunkt.

Artikel 14

Dette direktiv traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Artikel 15

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 16. juin 1994.

Paa Europa-Parlamentets vegne

E. KLEPSCH

Formand

Paa Raadets vegne

Y. PAPANTONIOU

Formand

(1) EFT nr. C 123 af 15. 5. 1992, s. 7.

(2) EFT nr. C 313 af 30. 11. 1992, s. 38.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 18. november 1992 (EFT nr. C 337 af 21. 12. 1992, s. 17). Raadets faelles holdning af 16. november 1993 (EFT nr. C 137 af 19. 5. 1994, s. 1). Europa-Parlamentets afgoerelse af 9. marts 1994 (EFT nr. C 91 af 28. 3. 1994).

(4) EFT nr. C 136 af 4. 6. 1985, s. 1.

(5) EFT nr. L 109 af 26. 4. 1983, s. 8; direktivet er senest aendret ved direktiv 88/182/EOEF (EFT nr. L 81 af 26. 3. 1988, s. 75).

(1) EFT nr. L 220 af 30. 8. 1993, s. 23.

(2) Eft nr. L 301 af 28. 10. 1982, s. 1.

BILAG I

VAESENTLIGE SIKKERHEDSKRAV FOR KONSTRUKTION OG BYGNING AF FRITIDSFARTOEJER

1. FARTOEJSKONSTRUKTIONSKATEGORIER:

>TABELPOSITION>

Definitioner:

A. OCEANGAAENDE FARTOEJER: konstrueret med henblik paa laengere sejladser, hvor vindstyrken kan overstige 8 paa Beaufort-skalaen, og den signifikante boelgehoejde kan komme op paa over 4 m, hvorunder disse fartoejer skal kunne klare sig selv.

B. OFFSHORE-FARTOEJER: konstrueret med henblik paa offshore-sejlads, hvor vindstyrken kan komme op paa 8, og den signifikante boelgehoejde kan komme op paa 4 m.

C. KYSTFARTOEJER: konstrueret med henblik paa sejlads i kystfarvande, stoerre bugter, flodmundinger, soeer og floder, hvor vindstyrken kan komme op paa 6, og den signifikante boelgehoejde kan komme op paa 2 m.

D. FARTOEJER TIL BESKYTTEDE FARVANDE: konstrueret med henblik paa sejlads paa mindre soeer, floder og kanaler, hvor vindstyrken kan komme op paa 4, og den signifikante boelgehoejde kan komme op paa 0,5 m.

Fartoejer i disse kategorier skal vaere konstrueret og bygget saaledes, at de kan modstaa ovennaevnte parametre med hensyn til stabilitet, opdrift og andre relevante vaesentlige krav, der er anfoert i bilag I, og skal have gode manoevreringsegenskaber.

2. GENERELLE FORSKRIFTER

De i artikel 1, stk. 1, omhandlede produkter skal opfylde de vaesentlige krav, der gaelder for dem.

2.1. Fartoejsidentifikation

Alle fartoejer skal vaere forsynet med et skrogidentifikationsnummer omfattende foelgende oplysninger:

- fabrikantens kode

- fabrikationsland

- entydigt identificerende serienummer

- fabrikationsaar

- modelaar.

Den relevante harmoniserede standard indeholder detaljer vedroerende disse forskrifter.

2.2. Fabrikantplade

Hvert fartoej skal vaere forsynet med en fastmonteret plade, der skal anbringes adskilt fra skrogidentifikationsnummeret, og hvorpaa der er angivet foelgende oplysninger:

- fabrikantens navn

- CE-maerkning (jf. bilag IV)

- fartoejskonstruktionskategori i henhold til punkt 1

- den af fabrikanten anbefalede maksimale last i henhold til punkt 3.6

- det antal personer, fartoejet er konstrueret til at medfoere under sejlads.

2.3. Beskyttelse mod risikoen for at falde over bord og bjaergningsmuligheder

Fartoejer skal alt efter konstruktionskategori vaere saaledes konstrueret, at risikoen for at falde over bord er den mindst mulige, og at det er let at komme om bord igen.

2.4. Udsyn fra hovedstyrepladsen

Fra motorfartoejers hovedstyreplads skal foereren under normale brugsforhold (fart og last) have godt udsyn til alle sider.

2.5. Ejerens instruktionsbog

Alle fartoejer skal vaere forsynet med ejerens instruktionsbog paa det eller de officielle faellesskabssprog, som den medlemsstat, hvor fartoejerne markedsfoeres, kan fastsaette under overholdelse af traktaten. Denne instruktionsbog skal specielt henlede opmaerksomheden paa risikoen for brand og bordfyldning og skal indeholde de oplysninger, der er naevnt i punkt 2.2, 3.6 og 4, samt angive fartoejets vaegt uden last stand i kilogram.

3. INTEGRITET OG KONSTRUKTIONSFORSKRIFTER

3.1. Struktur

Materialevalg og materialekombination samt fartoejets konstruktion skal sikre, at det i enhver henseende er staerkt nok. Der skal tages saerligt hensyn til konstruktionskategorien i henhold til punkt 1 og den af fabrikanten anbefalede maksimale last i henhold til punkt 3.6.

3.2. Stabilitet og fribord

Fartoejet skal have tilstraekkelig stabilitet og fribord i forhold til konstruktionskategorien i henhold til punkt 1 og den af fabrikanten anbefalede maksimale last i henhold til punkt 3.6.

3.3. Opdrift og flydeevne

Skroget skal vaere bygget saaledes, at fartoejet har opdriftsegenskaber, der svarer til konstruktionskategorien i henhold til punkt 1 og den af fabrikanten anbefalede maksimale last i henhold til punkt 3.6. Alle beboelige flerskrogsfartoejer skal vaere konstrueret saaledes, at de har tilstraekkelig opdrift til at holde sig flydende, naar de ligger med bunden i vejret.

Fartoejer paa under 6 m skal udstyres med passende opdriftsmidler, saaledes at de flyder i tilfaelde af bordfyldning, naar de anvendes i overensstemmelse med deres konstruktionskategori.

3.4. AAbninger i skrog, daek og overbygning

AAbninger i skrog, daek og overbygning maa ikke svaekke fartoejets strukturelle styrke eller dets taethed, naar de er lukket.

Vinduer, kooejer, doere og lugedaeksler skal kunne modstaa det vandtryk, der kan forekomme i deres specifikke placering, samt punktbelastninger, som de paafoeres af vaegten af personer, der bevaeger sig omkring paa daekket.

Udstyr, som gaar gennem skroget, og som er bestemt til at lade vand passere ind eller ud af skroget under den vandlinje, der svarer til den af fabrikanten anbefalede maksimale last, jf. punkt 3.6, skal vaere forsynet med lettilgaengelige lukkemidler.

3.5. Bordfyldning

Alle fartoejer skal vaere saaledes konstrueret, at risikoen for, at de synker, bliver saa lille som muligt.

Der skal isaer tages hensyn til:

- cockpitter og broende, der boer vaere selvlaensende eller forsynet med andre midler til at holde vand ude fra baadens indre

- ventilationsudstyr

- laensning med pumper eller andre midler.

3.6. Den af fabrikanten anbefalede maksimale last

Den af fabrikanten anbefalede maksimale last (i kilogram) af braendstof, vand, forsyninger, forskellig udrustning og personer, som fartoejet er konstrueret til ifoelge fabrikantpladen, fastsaettes ud fra konstruktionskategori (punkt 1), stabilitet og fribord (punkt 3.2) samt opdrift og flydeevne (punkt 3.3).

3.7. Anbringelse af redningsflaader

Alle fartoejer i kategori A og B samt fartoejer i kategori C og D paa over 6 m skal have plads til stuvning af en eller flere redningsflaader, som er store nok til at rumme det af fabrikanten anbefalede antal personer, som baaden er konstrueret til at have om bord. Anbringelsesstedet eller -stederne skal til enhver tid vaere lettilgaengelige.

3.8. Noedudgange

Alle beboelige flerskrogsfartoejer paa over 12 m skal have noedudgange, der kan bruges, hvis fartoejet vender bunden i vejret.

Alle beboelige fartoejer skal have noedudgange, der kan bruges i tilfaelde af brand.

3.9. Forankring, fortoejning og bugsering

Alle fartoejer skal under hensyntagen til deres konstruktionskategori og egenskaber vaere forsynet med et eller flere forstaerkede punkter eller andre midler til sikker fastgoerelse ved forankring, fortoejning og bugsering.

4. MANOEVRERINGSEGENSKABER

Fabrikanten skal sikre, at fartoejets manoevreringsegenskaber er tilfredsstillende ved brug af den kraftigste motor, det er konstrueret og bygget til. For alle motorer til fritidsfartoejer skal den maksimale effekt angives i ejerens instruktionsbog i overensstemmelse med den harmoniserede standard.

5. MONTERINGSFORSKRIFTER

5.1. Motorer og motorrum

5.1.1. Indenbordsmotor

Alle indenbordsmotorer skal vaere anbragt i et aflukke, adskilt fra opholdsafdelingen og saaledes, at risikoen for brand eller spredning af brand samt risikoen for giftige dampe, varme, stoej eller vibrationer i opholdsafdelingen er saa lille som muligt.

Motordele og -tilbehoer, der kraever hyppig kontrol og/eller tilsyn, skal vaere lettilgaengelige.

De isolerende materialer i motorrummet skal vaere ubraendbare.

5.1.2. Ventilation

Motorrummet skal vaere passende ventileret. Alle luftaabninger skal sikres mod indtraengning af vand i motorrummet.

5.1.3. Udragende dele

Hvis motoren ikke er beskyttet af overdaekning eller afskaermning, skal udragende bevaegelige eller varme motordele, som kan foraarsage personskade, vaere effektivt afskaermet.

5.1.4. Start af udenbordsmotorer

Alle fartoejer med udenbordsmotorer skal vaere forsynet med en anordning, der forhindrer start af motoren, medens denne staar i gear, undtagen:

a) hvis motoren frembringer et statisk skruetryk paa mindre end 500 N

b) hvis motoren er fornsynet med en gasgivningsbegraenser, der begraenser skruetrykket til 500 N ved start af motoren.

5.2. Braendstofsystem

5.2.1. Generelt

Udstyr og installationer til paafyldning og ventilation af braendstoftanken, opbevaring af braendstof samt braendstofforsyning skal vaere konstrueret og installeret saaledes, at risikoen for brand og eksplosioner mindskes mest muligt.

5.2.2. Braendstoftanke

Braendstoftanke, ledninger og slanger skal fastgoeres og vaere fjernt fra eller beskyttet mod enhver stoerre varmekilde. Ved valg af tankmateriale og tankenes udfoerelse skal der tages hensyn til tankvolumenet og braendstoftypen. Alle tankrum skal vaere ventilerede.

Flydende braendstof med et flammepunkt under 55 °C skal opbevares i tanke, der ikke er en del af skroget, og vaere:

a) adskilt fra motorrummet og fra enhver anden taendkilde

b) adskilt fra opholdsafdelingen.

Flydende braendstof med et flammepunkt paa eller over 55 °C kan opbevares i tanke, der er en del af skroget.

5.3. Det elektriske system

Det elektriske system skal vaere konstrueret og installeret saaledes, at fartoejet fungerer korrekt under normale brugsforhold, og at risikoen for brand og elektriske stoed er saa lille som muligt.

Alle elektriske kredsloeb, undtagen motorstartkredsloebene, der forsynes fra batterier, skal beskyttes mod overbelastning og kortslutning.

Der skal vaere ventilation for at forhindre eventuel ophobning af gas fra batterierne. Batterierne skal vaere forsvarligt fastgjort og beskyttet mod vandindtraengning.

5.4. Styresystem

5.4.1. Generelt

Styresystemet skal vaere konstrueret, udfoert og installeret saaledes, at styreudslag kan overfoeres under driftsforhold, der er til at forudse.

5.4.2. Noedudstyr

Sejlbaade og fartoejer med en enkelt indenbords motor og fjernstyret styresystem skal vaere forsynet med noedstyringsudstyr, hvormed fartoejet kan styres med nedsat hastighed.

5.5. Gasanlaeg

Gasanlaeg til husholdningsbrug skal vaere af en type, som anvender gas i fordampet form, og vaere konstrueret og installeret saaledes, at laekage og eksplosionsfare undgaas, og at de kan undersoeges for laekager. De anvendte materialer og dele skal vaere egnet til brug af den benyttede gas og vaere konstrueret til at kunne modstaa de ydre paavirkninger, de kan blive udsat for til soes.

Alle apparater skal vaere forsynet med taendsikring, der virker paa alle braendere. Hvert enkelt gasforbrugende apparat skal forsynes fra distributionssystemet via en separat stikledning, og hvert apparat skal have egen afspaerringshane. Der skal vaere saa god en ventilation, at der ikke opstaar fare som foelge af laekager og forbraendningsprodukter.

Alle fartoejer med permanent installerede gasanlaeg skal have et aflukke til opbevaring af gasflaskerne. Aflukket skal vaere adskilt fra opholdsafdelingen; der maa kun vaere adgang dertil fra det fri, og det skal vaere ventileret til det fri, saaledes at udslip af gas ledes udenbords. Alle permanente gasanlaeg skal afproeves efter installering.

5.6. Brandbeskyttelse

5.6.1. Generelt

Ved valget af den type udstyr, der installeres, og ved fartoejets indretning skal der tages hensyn til risikoen for brand og for spredning af brand. Der skal laegges saerlig vaegt paa omgivelserne omkring apparater, der bruger aaben ild, paa varme omraader eller motorer og hjaelpemaskiner, paa olie- og braendstofoverloeb og utildaekkede olie- og braendstofroer; det skal ligeledes undgaas, at elektriske ledninger installeres over varme maskinomraader.

5.6.2. Brandslukningsudstyr

Fartoejerne skal vaere forsynet med brandslukningsudstyr, der svarer til brandrisikoen. Benzinmotoraflukker skal sikres med et saadant brandslukningssystem, at det ikke er noedvendigt at aabne aflukket i tilfaelde af brand. Transportable ildslukkere skal monteres saaledes, at de er lettilgaengelige, og én ildslukker skal vaere placeret saaledes, at den uden besvaer kan naas fra fartoejets hovedstyreplads.

5.7. Skibslys

Naar der monteres skibslys, skal de vaere i overensstemmelse med enten COL REG-bestemmelserne fra 1972 med senere aendringer eller CEVNI-bestemmelserne.

5.8. Forebyggelse af udledning

Fartoejerne skal vaere bygget saaledes, at utilsigtet udledning i havet af forurenende affald (olie, braendstof etc.) forhindres.

Fartoejer med toiletter skal vaere udstyret med:

a) spildevandstanke, eller

b) anordninger, hvor spildevandstanke midlertidigt kan anbringes, naar fartoejet anvendes i omraader, hvor udledning af menneskelige udtoemmelser er reguleret.

Endvidere skal roer gennem skroget til udledning af menneskelige udtoemmelser vaere forsynet med ventiler, der kan lukke taet.

BILAG II

KOMPONENTER

1. Udstyr til indenbords motorer og paahaengsmotorer, som er sikret mod at antaende.

2. Beskyttelse af udenbords motorer mod start, medens motoren staar i gear.

3. Rat, styremekanismer og kabelaggregater.

4. Braendstoftanke og braendstofledninger.

5. Praefabrikerede luger og kooejer.

BILAG III

ERKLAERING FRA FABRIKANTEN ELLER DENNES I FAELLESSKABET ETABLEREDE REPRAESENTANT ELLER DEN ANSVARLIGE FOR MARKEDSFOERINGEN

(artikel 4, stk. 2 og 3)

a) Den erklaering fra fabrikanten, dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant eller den ansvarlige for markedsfoeringen, der er naevnt i artikel 4, stk. 2 (delvis faerdigbyggede fartoejer), skal indeholde foelgende oplysninger:

- navn og adresse paa fabrikanten

- navn og adresse paa fabrikantens i Faellesskabet etablerede repraesentant eller, eventuelt, paa den ansvarlige for markedsfoeringen

- en beskrivelse af det delvis faerdigbyggede fartoej

- en erklaering om, at det delvis faerdigbyggede fartoej er bestemt til at faerdigbygges af andre, og at det opfylder de vaesentlige krav, som stilles paa dette trin i konstruktionen.

b) Den erklaering fra fabrikanten, dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant eller den ansvarlige for markedsfoeringen, der er naevnt i artikel 4, stk. 3 (komponenter), skal indeholde foelgende oplysninger:

- navn og adresse paa fabrikanten

- navn og adresse paa fabrikantens i Faellesskabet etablerede repraesentant eller, eventuelt, paa den ansvarlige for markedsfoeringen

- en beskrivelse af komponenten

- en erklaering om, at komponenten opfylder de relevante vaesentlige krav.

BILAG IV

CE-MAERKNING

CE-overensstemmelsesmaerkningen bestaar af bogstaverne »CE« i foelgende udformning:

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Hvis CE-maerkningen formindskes eller forstoerres, skal modellens stoerrelsesforhold, som anfoert ovenfor, overholdes.

De forskellige dele, der indgaar i CE-maerkningen, skal saa vidt muligt vaere af samme hoejde, og denne skal mindst vaere 5 mm.

CE-maerkningen skal efterfoelges af det bemyndigede organs identifikationsnummer, naar organet deltager i produktionskontrollen, samt af de sidste to tal i aaret for maerkningens anbringelse.

BILAG V

INTERN FABRIKATIONSKONTROL (modul A)

1. Fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant, der opfylder forpligtelserne i punkt 2, garanterer og erklaerer, at de paagaeldende produkter opfylder de krav i direktivet, der gaelder for dem. Fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant anbringer CE-maerkningen paa hvert enkelt produkt og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklaering (jf. bilag XV).

2. Fabrikanten udarbejder den tekniske dokumentation, der er beskrevet i punkt 3, og fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant stiller den til raadighed for de nationale myndigheder med henblik paa inspektion i mindst ti aar fra datoen for ophoeret med fremstillingen af produktet.

Er hverken fabrikanten eller dennes repraesentant etableret i Faellesskabet, paahviler pligten til at fremlaegge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsfoeringen af produktet i Faellesskabet.

3. Den tekniske dokumentation skal goere det muligt at vurdere produktets overensstemmelse med direktivets krav. Dokumentationen skal, i det omfang det er noedvendigt for vurderingen, daekke produktets konstruktion, fremstilling og funktion (jf. bilag XIII).

4. Fabrikanten eller dennes repraesentant opbevarer sammen med den tekniske dokumentation en kopi af overensstemmelseserklaeringen.

5. Fabrikanten traeffer alle noedvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at de fremstillede produkter er i overensstemmelse med den tekniske dokumentation, der er omhandlet i punkt 2, og med de krav i direktivet, der gaelder for dem.

BILAG VI

INTERN FABRIKATIONSKONTROL (modul A a, valgmulighed I)

Dette modul svarer til modul A, jf. bilag V, plus foelgende supplerende krav:

Paa et eller flere fartoejer, som er repraesentative for fabrikantens produktion, udfoeres der af fabrikanten eller paa hans vegne en eller flere af foelgende proevninger eller dertil svarende beregninger eller former for kontrol:

- stabilitetsproevning i overensstemmelse med bilag I, punkt 3.2, i de vaesentlige krav

- opdriftsproevning i overensstemmelse med bilag I, punkt 3.3, i de vaesentlige krav.

Proevningerne, beregningerne eller kontrollen udfoeres under ansvar af et bemyndiget organ, udvalgt af fabrikanten. Under fremstillingsprocessen anbringer fabrikanten paa det bemyndigede organs ansvar dettes identifikationsnummer paa produktet.

BILAG VII

EF-TYPEAFPROEVNING (modul B)

1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at en proeve, som er repraesentativ for den paagaeldende produktion, opfylder de relevante krav i direktivet.

2. Anmodning om EF-typeafproevning indgives af fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant til et bemyndiget organ efter eget valg.

Anmodningen skal indeholde:

- fabrikantens navn og adresse samt navn og adresse paa fabrikantens repraesentant, hvis anmodningen indgives af denne

- en skriftlig erklaering om, at samme anmodning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer

- den tekniske dokumentation, jf. punkt 3.

Ansoegeren stiller en proeve, som er repraesentativ for den paagaeldende produktion, og som i det foelgende benaevnes »type« (*), til raadighed for det bemyndigede organ. Det bemyndigede organ kan anmode om yderligere proever, saafremt dette er noedvendigt af hensyn til gennemfoerelsen af proevningsprogrammet.

3. Den tekniske dokumentation skal goere det muligt at vurdere produktets overensstemmelse med direktivets krav. I det omfang det er noedvendigt for vurderingen, skal den omfatte produktets konstruktion, fremstilling og funktion (jf. bilag XIII).

4. Det bemyndigede organ:

4.1. undersoeger den tekniske dokumentation, kontrollerer, at typen er fremstillet i overensstemmelse med denne, og fastslaar, hvilke elementer der er konstrueret i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de i artikel 5 naevnte standarder, samt hvilke elementer der er konstrueret, uden at de relevante bestemmelser i disse standarder er blevet anvendt

4.2. gennemfoerer eller lader gennemfoere de noedvendige undersoegelser og proevninger til kontrol af, om fabrikantens loesninger opfylder de vaesentlige krav i direktivet i de tilfaelde, hvor de i artikel 5 naevnte standarder ikke er anvendt

4.3. gennemfoerer eller lader gennemfoere de noedvendige undersoegelser og proevninger til kontrol af, om de relevante standarder rent faktisk er blevet anvendt i de tilfaelde, hvor fabrikanten har valgt at anvende dem

4.4. aftaler med ansoegeren, hvor undersoegelserne og de noedvendige proevninger skal gennemfoeres.

5. Konstateres det, at typen opfylder direktivets bestemmelser, udsteder det bemyndigede organ en EF-typeafproevningsattest til ansoegeren. Attesten skal indeholde fabrikantens navn og adresse, undersoegelsens resultater, betingelserne for dens gyldighed samt de noedvendige data til identificering af den godkendte type.

En oversigt over de relevante dele af den tekniske dokumentation vedlaegges attesten, og en kopi heraf opbevares af det bemyndigede organ.

Afslaar det bemyndigede organ at udstede en typeafproevningsattest til fabrikanten, skal det give en detaljeret redegoerelse for aarsagerne hertil.

6. Ansoegeren skal underrette det bemyndigede organ, som opbevarer den tekniske dokumentation vedroerende EF-typeafproevningen, om enhver aendring af det godkendte produkt; dette skal godkendes paa ny, hvis aendringerne kan paavirke overensstemmelsen med de vaesentlige krav eller de foreskrevne betingelser for anvendelse af produktet. Denne tillaegsgodkendelse gives i form af en tilfoejelse til den oprindelige EF-typeafproevningsattest.

7. Alle bemyndigede organer meddeler de oevrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte EF-typeafproevningsattester og udstedte eller tilbagekaldte tillaegsgodkendelser.

8. De oevrige bemyndigede organer kan indhente kopi af EF-typeafproevningsattesterne og/eller tillaegsgodkendelserne. Bilagene til attesterne stilles til de oevrige bemyndigede organers raadighed.

9. Fabrikanten eller dennes repraesentant skal ud over den tekniske dokumentation tillige opbevare en kopi af EF-typeafproevningsattesten og eventuelle tillaeg til denne i mindst ti aar fra datoen for ophoeret af fremstillingen af produktet.

Er hverken fabrikanten eller dennes repraesentant etableret i Faellesskabet, paahviler pligten til at fremlaegge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsfoeringen af produktet i Faellesskabet.

(*) En type kan omfatte flere forskellige produktvarianter, naar blot forskellene mellem varianterne ikke beroerer sikkerhedsniveauet eller de oevrige krav til produktets kvalitet.

BILAG VIII

TYPEOVERENSSTEMMELSE (modul C)

1. Fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant garanterer og erklaerer, at de paagaeldende produkter er i overensstemmelse med den type, som er beskrevet i EF-typeafproevningsattesten, og opfylder de krav i direktivet, der gaelder for dem. Fabrikanten anbringer CE-maerkningen paa hvert enkelt produkt og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklaering (jf. bilag XV).

2. Fabrikanten traeffer alle noedvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at de fremstillede produkter er i overensstemmelse med den type, som er beskrevet i EF-typeafproevningsattesten, og med de relevante krav i direktivet.

3. Fabrikanten eller dennes repraesentant skal opbevare en kopi af overensstemmelseserklaeringen i mindst ti aar fra datoen for ophoeret af fremstillingen af produktet.

Er hverken fabrikanten eller dennes repraesentant etableret i Faellesskabet, paahviler pligten til at fremlaegge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsfoeringen af produktet i Faellesskabet (jf. bilag XIII).

BILAG IX

KVALITETSSIKRING AF PRODUKTIONEN (modul D)

1. En fabrikant, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, garanterer og erklaerer, at de paagaeldende produkter er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafproevningsattesten og opfylder de krav i direktivet, der gaelder for dem. Fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant anbringer CE-maerkningen paa hvert enkelt produkt og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklaering (jf. bilag XV). Sammen med CE-maerkningen anfoeres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2. Fabrikanten skal anvende et godkendt kvalitetssystem for produktion og foretage kontrol og proevninger af de faerdige produkter som beskrevet i punkt 3, og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetssystem

3.1. Fabrikanten indsender en ansoegning om vurdering af kvalitetssystemet for de paagaeldende produkter til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansoegningen skal indeholde:

- alle oplysninger, der er relevante for den planlagte produktkategori

- dokumentation vedroerende kvalitetssystemet

- i givet fald den tekniske dokumentation for den godkendte type (jf. bilag XIII) og en kopi af EF-typeafproevningsattesten.

3.2. Kvalitetssystemet skal sikre, at produkterne er i overensstemmelse med den type, som er beskrevet i EF-typeafproevningsattesten, samt med de relevante krav i direktivet.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres paa systematisk og overskuelig maade i en skriftlig redegoerelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation vedroerende kvalitetssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Redegoerelsen skal navnlig indeholde en fyldestgoerende beskrivelse af:

- kvalitetsmaalsaetninger og organisationsstruktur sam ledelsens ansvar og befoejelser med hensyn til produktkvalitet

- fremstillingsprocesser, teknikker vedroerende kvalitetskontrol og -sikring samt de systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt

- de undersoegelser og proevninger, der skal udfoeres foer, under og efter fremstillingen, og den hyppighed, hvormed dette sker

- kvalitetsregistre, herunder kontrolrapporter og proevnings- og kalibreringsdata, rapporter over personalets kvalifikationer mv.

- hvordan det kontrolleres, at den kraevede produktkvalitet er opnaaet, og at kvalitetssystemet fungerer effektivt.

3.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetssystemet for at fastslaa, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetssystemerne anvender den harmoniserede standard paa omraadet.

Kontrolholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den paagaeldende produktteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besoeg paa fabrikantens anlaeg.

Afgoerelsen skal meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersoegelsen og den begrundede vurderingsafgoerelse.

3.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, saaledes som det er godkendt, og til at vedligeholde det, saaledes at det forbliver hensigtsmaessigt og effektivt.

Fabrikanten eller dennes repraesentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, om enhver paataenkt aendring af kvalitetssystemet.

Det bemyndigede organ vurderer foreslaaede aendringer og afgoer, om det aendrede kvalitetssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er noedvendig.

Det bemyndigede organ meddeler fabrikanten afgoerelsen. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersoegelsen og den begrundede vurderingsafgoerelse.

4. Kontrol paa det bemyndigede organs ansvar

4.1. Formaalet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem.

4.2. Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at inspicere produktions-, kontrol-, proevnings- samt oplagringsfaciliteterne og give det alle noedvendige oplysninger, herunder:

- dokumentation vedroerende kvalitetssystemet

- kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, proevnings- og kalibreringsdata, rapporter vedroerende personalets kvalifikationer mv.

4.3. Det bemyndigede organ skal gennemfoere periodiske kontrolbesoeg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetssystemet; det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflaegge uanmeldte besoeg hos fabrikanten. Under disse besoeg kan det foretage eller lade foretage proevninger for om noedvendigt at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer hensigtsmaessigt. Det udsteder en besoegsrapport og i givet fald en proevningsrapport til fabrikanten.

5. Fabrikanten skal i mindst ti aar fra datoen for ophoeret af fremstillingen af produktet kunne forelaegge de nationale myndigheder:

- den i punkt 3.1, andet led, omhandlede dokumentation

- de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om aendringer

- de i punkt 3.4, fjerde afsnit, og punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgoerelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6. Hvert bemyndiget organ meddeler de oevrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer.

BILAG X

PRODUKTVERIFIKATION (modul F)

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant garanterer og erklaerer, at de produkter, som bestemmelserne i punkt 3 er blevet anvendt paa, er i overensstemmelse med den type, som er beskrevet i EF-typeafproevningsattesten, og opfylder de relevante krav i direktivet.

2. Fabrikanten traeffer alle noedvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at produkterne er i overensstemmelse med den type, som er beskrevet i EF-typeafproevningsattesten og med de relevante krav i direktivet. Fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant anbringer CE-maerkningen paa hvert enkelt produkt og udsteder en overensstemmelseserklaering (jf. bilag XV).

3. Det bemyndigede organ foretager de noedvendige undersoegelser og proevninger for at verificere, at produktet er i overensstemmelse med direktivets krav; dette kan efter fabrikantens valg foregaa enten ved kontrol og proevning af hvert enkelt produkt som beskrevet i punkt 4 eller ved kontrol og proevning af produkterne paa et statistisk grundlag som beskrevet i punkt 5.

3.a. Fabrikanten eller dennes repraesentant opbevarer en kopi af overensstemmelseserklaeringen i mindst ti aar fra datoen for ophoeret af fremstillingen af produktet.

4. Verifikation ved kontrol og proevning af hvert enkelt produkt

4.1. Alle produkter undersoeges enkeltvis, og der gennemfoeres de proevninger, der er omhandlet i den eller de relevante standarder, jf. artikel 5, eller tilsvarende proevninger for at verificere, at produkterne er i overensstemmelse med den type, som er beskrevet i EF-typeafproevningsattesten, og med de relevante krav i direktivet.

4.2. Det bemyndigede organ anbringer eller lader anbringe sit identifikationsnummer paa hvert enkelt godkendt produkt og udsteder en skriftlig overensstemmelsesattest vedroerende de gennemfoerte proevninger.

4.3. Fabrikanten eller dennes repraesentant skal paa opfordring kunne forevise den overensstemmelsesattest, der er udstedt af det bemyndigede organ.

5. Statistisk verifikation

5.1. Fabrikanten fremlaegger sine produkter i form af ensartede partier og traeffer alle noedvendige foranstaltninger for at sikre, at fremstillingsprocessen garanterer, at alle producerede partier bliver ensartede.

5.2. Alle produkter skal kunne verificeres i form af ensartede partier. Der udtages en stikproeve af hvert parti. Produkterne i en proeve undersoeges enkeltvis, og der gennemfoeres de proevninger, der er omhandlet i den eller de relevante standarder, jf. artikel 5, eller tilsvarende proevninger for at verificere, om produkterne er i overensstemmelse med de relevante krav i direktivet, og for at fastslaa, om partiet skal godkendes eller kasseres.

5.3. Der anvendes foelgende elementer under den statistiske procedure:

- den statistiske metode, der skal anvendes

- karakteristika ved proeveudtagningen.

5.4. For saa vidt angaar godkendte partier skal det bemyndigede organ anbringe eller lade anbringe sit identifikationsnummer paa hvert enkelt produkt og udstede en skriftlig overensstemmelsesattest vedroerende de foretagne proevninger. Alle produkter i partiet kan markedsfoeres, undtagen de produkter fra proeven, der ikke opfylder overensstemmelseskravene.

Kasseres et parti, traeffer vedkommende bemyndigede organ de noedvendige foranstaltninger for at forhindre, at det paagaeldende parti markedsfoeres. Hvis der ofte maa kasseres partier, kan det bemyndigede organ stille den statistiske verifikation i bero.

Fabrikanten kan under fremstillingsprocessen paa det bemyndigede organs ansvar anbringe dettes identifikationsnummer paa produktet.

5.5. Fabrikanten eller dennes repraesentant skal paa opfordring kunne forevise den overensstemmelsesattest, der er udstedt af det bemyndigede organ.

BILAG XI

ENHEDSVERIFIKATION (modul G)

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten garanterer og erklaerer, at det paagaeldende produkt, for hvilket der er udstedt den i punkt 2 omhandlede attest, er i overensstemmelse med de krav i direktivet, der gaelder for det. Fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant anbringer CE-maerkningen paa produktet og udsteder en overensstemmelseserklaering (jf. bilag XV).

2. Det bemyndigede organ undersoeger produktet og gennemfoerer de proevninger, der er omhandlet i den eller de relevante standarder, jf. artikel 5, eller tilsvarende proevninger for at sikre, at det er i overensstemmelse med de relevante krav i direktivet.

Det bemyndigede organ anbringer eller lader anbringe sit identifikationsnummer paa det godkendte produkt og udsteder en overensstemmelsesattest vedroerende de gennemfoerte proevninger.

3. Den tekniske dokumentation skal goere det muligt at vurdere produktets overensstemmelse med direktivets krav samt forstaa dets konstruktion, fremstilling og funktion (jf. bilag XIII).

BILAG XII

FULD KVALITETSSIKRING (modul H)

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved en fabrikant, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, garanterer og erklaerer, at de paagaeldende produkter opfylder de krav i direktivet, der gaelder for dem. Fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant anbringer CE-maerkningen paa hvert enkelt produkt og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklaering (jf. bilag XV). Sammen med CE-maerkningen anfoeres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2. Fabrikanten anvender et godkendt kvalitetssystem for konstruktion, fremstilling, endelig produktkontrol og proevning som beskrevet i punkt 3 og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetssystem

3.1. Fabrikanten indsender en ansoegning om vurdering af kvalitetssystemet til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansoegningen skal indeholde:

- alle relevante oplysninger vedroerende den planlagte produktkategori

- dokumentation vedroerende kvalitetssystemet.

3.2. Kvalitetssystemet skal sikre, at produkterne opfylder de relevante krav i direktivet.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres paa systematisk og overskuelig maade i en skriftlig redegoerelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation vedroerende kvalitetssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Redegoerelsen skal bl.a. indeholde en fyldestgoerende beskrivelse af:

- kvalitetsmaalsaetninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og befoejelser med hensyn til konstruktions- og produktkvalitet

- de tekniske konstruktions specifikationer, herunder standarder, der vil blive anvendt, samt, hvis de i artikel 5 omhandlede standarder ikke anvendes fuldt ud, hvordan det sikres, at de vaesentlige krav i direktivet, der gaelder for produkterne, vil blive opfyldt

- de teknikker til konstruktionskontrol og -verifikation samt de processer og systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt ved konstruktionen af produkterne, for saa vidt angaar den paagaeldende produktkategori

- de tilsvarende teknikker for fremstilling, kvalitetskontrol og kvalitetssikring samt de systematiske fremgangsmaader og foranstaltninger, der vil blive anvendt

- de undersoegelser og proevninger, der skal udfoeres foer, under og efter produktionen, og den hyppighed, hvormed dette sker

- kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter samt proevnings- og kalibreringsdata, rapporter vedroerende personalets kvalifikationer mv.

- metoderne til verifikation af, at den kraevede konstruktions- og produktkvalitet er opnaaet, og at kvalitetssystemet fungerer effektivt.

3.3. Det bemyndigede organ vurderer kvalitetssystemet for at fastslaa, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt i forbindelse med kvalitetssystemer, hvor den harmoniserede standard paa omraadet (EN 29001) er anvendt.

Kontrolholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den paagaeldende produktteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besoeg paa fabrikantens anlaeg.

Afgoerelsen skal meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersoegelsen og den begrundede vurderingsafgoerelse.

3.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, saaledes som det er godkendt, og til at vedligeholde det, saaledes at det forbliver hensigtsmaessigt og effektivt.

Fabrikanten eller dennes repraesentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, om enhver paataenkt aendring af kvalitetssystemet.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslaaede aenderinger og afgoer, om det aendrede kvalitetssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er noedvendig.

Det bemyndigede organ meddeler fabrikanten sin afgoerelse. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersoegelsen og den begrundede vurderingsafgoerelse.

4. EF-kontrol paa det bemyndigede organs ansvar

4.1. Formaalet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem.

4.2. Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at kontrollere konstruktions-, fremstillings-, kontrol-, proevnings- og oplagringsfaciliteterne og skal give det alle noedvendige oplysninger, herunder:

- dokumentation vedroerende kvalitetssystemet

- kvalitetsregistreringer i henhold til konstruktionsdelen i kvalitetssystemet saasom resultater af analyser, beregninger, proevninger mv.

- kvalitetsregistreringer i henhold til produktionsdelen i kvalitetssystemet, saasom kontrolrapporter samt proevnings- og kalibreringsdata, rapporter over personalets kvalifikationer mv.

4.3. Det bemyndigede organ skal gennemfoere periodiske kontrolbesoeg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetssystemet, og skal udarbejde en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflaegge uanmeldte besoeg hos fabrikanten. Under disse besoeg kan det bemyndigede organ foretage eller lade foretage proevninger for om noedvendigt at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer effektivt. Det udsteder en besoegsrapport og i givet fald en proevningsrapport til fabrikanten.

5. Fabrikanten skal i mindst ti aar fra datoen for ophoeret af fremstillingen af produktet kunne forelaegge de nationale myndigheder:

- den i punkt 3.1, andet afsnit, tredje led, omhandlede dokumentation

- de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om aendringer

- de i punkt 3.4, sidste afsnit, og i punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgoerelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6. Det enkelte bemyndigede organ meddeler de oevrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer.

BILAG XIII

TEKNISK DOKUMENTATION FREMLAGT AF FABRIKANTEN

Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, VII, VIII, IX og XI, skal omfatte alle relevante data og midler, som fabrikanten benytter til at sikre, at fartoejer og komponenter dertil opfylder de vaesentlige krav, der gaelder for dem.

Den tekniske dokumentation skal goere det muligt at forstaa produktets konstruktion, fremstilling og funktion samt at vurder, dets overensstemmelse med direktivets krav.

Dokumentationen skal indeholde foelgende oplysninger, for saa vidt de er relevante for vurderingen:

- en almindelig beskrivelse af typen

- konstruktions- og fabrikationstegninger samt skitser af komponenter, delmontager, kredsloeb osv.

- de noedvendige beskrivelser og forklaringer til forstaaelse af ovennaevnte tegninger og skitser samt af produktets funktion

- en liste over de standarder, der er naevnt i artikel 5, og som helt eller delvis er anvendt, samt en beskrivelse af de loesninger, der er valgt med henblik paa at opfylde de vaesentlige krav i de tilfaelde, hvor de i artikel 5 naevnte standarder ikke er anvendt

- resultater af konstruktionsberegninger og undersoegelser mv.

- proevningsrapporter eller beregninger af stabilitet efter bilag I, punkt 3.2, i de vaesentlige krav og af flydeevne efter bilag I, punkt 3.3, i de vaesentlige krav.

BILAG XIV

MINIMUMSKRITERIER, SOM MEDLEMSSTATERNE SKAL IAGTTAGE VED BEMYNDIGELSE AF ORGANERNE

1. Organet, dets leder og det personale, der skal udfoere verifikationsarbejdet, maa hverken have konstrueret, vaere fabrikant eller leverandoer af eller vaere beskaeftiget med montage af de fartoejer og komponenter dertil, som de kontrollerer, eller vaere nogen af de naevnte personers repraesentant. De maa hverken deltage direkte eller som repraesentant i konstruktion, fremstilling, markedsfoering eller vedligeholdelse af disse komponenter eller fartoejer. Dette udelukker ikke, at der kan udveksles tekniske oplysninger mellem fabrikant og organ.

2. Organet og det personale, der skal udfoere kontrollen, skal udfoere kontrolarbejdet med den stoerst mulige faglige uafhaengighed og den stoerste tekniske kompetence samt vaere uafhaengig af enhver form for pression og incitament, navnlig af finansiel art, som kan paavirke deres bedoemmelse eller resultaterne af deres kontrol, isaer fra personer eller grupper af personer, der har interesse i verifikationsresultaterne.

3. Organet skal raade over det noedvendige personale og besidde de noedvendige midler for paa fyldestgoerende maade at udfoere de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med gennemfoerelsen af verifikationen; det skal ligeledes have adgang til det noedvendige materiel for at kunne foretage saerkontrol.

4. Det personale, som skal udfoere kontrollen, skal have:

- en god teknisk og faglig uddannelse

- et tilstraekkeligt kendskab til forskrifterne vedroerende den kontrol, det udfoerer, og tilstraekkelig praktisk erfaring med hensyn til et saadant kontrolarbejde

- den noedvendige faerdighed i at udarbejde de attester, journaler og rapporter, som gengiver resultaterne af den udfoerte kontrol.

5. Det personale, som skal udfoere kontrollen, skal sikres fuld uafhaengighed. Afloenningen af hver enkelt ansat maa hverken vaere afhaengig af det antal kontrolfunktioner, den paagaeldende udfoerer, eller af resultaterne af denne kontrol.

6. Organet skal vaere ansvarsforsikret, medmindre det civilretlige ansvar daekkes af staten paa grundlag af nationale retsregler, eller kontrollen udfoeres direkte af medlemsstaterne.

7. Organets ansatte er underlagt tavshedspligt om alt, hvad de faar kendskab til under udfoerelsen af arbejdet (undtagen over for de kompetente administrative myndigheder i den stat, hvor de udfoerer deres arbejde) i henhold til dette direktiv eller enhver national retsforskrift, der er udstedt i medfoer af dette.

BILAG XV

SKRIFTLIG OVERENSSTEMMELSESERKLAERING

1. Den skriftlige erklaering om overensstemmelse med direktivets bestemmelser skal altid ledsage:

- fritidsfartoejet og indgaa i ejerens instruktionsbog (bilag I, punkt 2.5)

- de i bilag II omhandlede komponenter.

2. Den skriftlige overensstemmelseserklaering skal indeholde foelgende (1):

- navn og adresse paa fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant (2)

- en beskrivelse af fritidsfartoejet (3) eller komponenten dertil (3)

- henvisninger til de relevante harmoniserede standarder, der er anvendt, eller henvisninger til de specifikationer i henhold til hvilke overensstemmelsen er erklaeret

- hvor det er aktuelt, henvisning til den af et bemyndiget organ udstedte EF-typeafproevningsattest

- hvor det er aktuelt, navn og adresse paa det bemyndigede organ

- identifikation af den befuldmaegtigede person, der kan underskrive paa vegne af fabrikanten eller dennes i Faellesskabet etablerede repraesentant.

(1) og vaere affattet paa det eller de sprog, der er omhandlet i bilag I, punkt 2.5.

(2) Firmanavn, fuldstaendig adresse; anfoeres repraesentantens navn og adresse, skal ogsaa fabrikantens firmanavn og adresse anfoeres.

(3) Beskrivelse af det paagaeldende produkt: maerke, type, serienummer (eventuelt).