31994D1007

94/1007/EF: Kommissionens beslutning af 9. december 1994 om godkendelse af det samlede programmeringsdokument for EF's strukturinterventioner i regionen Arnhem-Nijmegen, der er omfattet af mål nr. 2 i Nederlandene (Kun den nederlandske udgave er autentisk)

EF-Tidende nr. L 382 af 31/12/1994 s. 0024 - 0026


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 9. december 1994 om godkendelse af det samlede programmeringsdokument for EF's strukturinterventioner i regionen Arnhem-Nijmegen, der er omfattet af maal nr. 2 i Nederlandene (Kun den nederlandske udgave er autentisk) (94/1007/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 4253/88 af 19. december 1988 om gennemfoerelsesbestemmelser til forordning (EOEF) nr. 2052/88 for saa vidt angaar samordningen af de forskellige strukturfondes interventioner indbyrdes saavel som med interventionerne fra Den Europaeiske Investeringsbank og de oevrige eksisterende finansielle instrumenter (1), aendret ved forordning (EOEF) nr. 2082/93 (2), saerlig artikel 10, stk. 1, sidste afsnit,

efter hoering af Det Raadgivende Udvalg for Udvikling og Omstilling i Regionerne og Udvalget i medfoer af Traktatens Artikel 124, og ud fra foelgende betragtninger:

Programmeringsproceduren for strukturinterventionerne under maal nr. 2 er fastsat i artikel 9, stk. 8-10, i Raadets forordning (EOEF) nr. 2052/88 af 24. juni 1988 om strukturfondenes opgaver og effektivitet samt om samordningen af deres interventioner indbyrdes saavel som med interventionerne fra Den Europaeiske Investeringsbank og de oevrige eksisterende finansielle instrumenter (3), aendret ved forordning (EOEF) nr. 2081/93 (4); i artikel 5, stk. 2, sidste afsnit, i forordning (EOEF) nr. 4253/88 er dog fastsat, at medlemsstaterne for at forenkle og fremskynde programmeringsproceduren kan forelaegge ét enkelt programmeringsdokument, der baade indeholder de i artikel 9, stk. 8, i forordning (EOEF) nr. 2052/88 omhandlede noedvendige oplysninger vedroerende de regionale og sociale omstillingsplaner og de oplysninger, der kraeves ifoelge artikel 14, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 4253/88, og ifoelge artikel 10, stk. 1, sidste afsnit, i forordning (EOEF) nr. 4253/88 vedtager Kommissionen én enkelt beslutning, der vedroerer det samlede dokument, og som baade indeholder de elementer, der er omhandlet i artikel 8, stk. 3, og oplysninger om stoette fra fondene som omhandlet i artikel 14, stk. 3, sidste afsnit, i forordning (EOEF) nr. 4253/88;

Kommission har med beslutning 94/169/EF (5) fastlagt en foerste liste over industriomraader i tilbagegang, der beroeres af maal nr. 2 i perioden 1994 til 1996;

den nederlandske regering forelagde den 26. april 1994 Kommissionen det i artikel 5, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 4253/88 omhandlede samlede programmeringsdokument for regionen Arnhem-Nijmegen; dokumentet omfatter desuden de elementer, der er omhandlet i artikel 9, stk. 8, i forordning (EOEF) nr. 2052/88 og i artikel 14, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 4253/88; de udgifter, der er afholdt i henhold til det samlede programmeringsdokument, er stoetteberettigede fra den 1. januar 1994, jf. artikel 33, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 4253/88;

det af denne medlemsstat forelagte samlede programmeringsdokument omfatter en beskrivelse af de valgte prioriterede felter og anmodningerne om stoette fra Den Europaeiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Den Europaeiske Socialfond (ESF) samt oplysninger om, hvorledes stoetten fra Den Europaeiske Investeringsbank (EIB) og de oevrige finansielle instrumenter paataenkes anvendt ved gennemfoerelsen af det samlede programmeringsdokument;

ifoelge artikel 3 i forordning (EOEF) nr. 4253/88 skal Kommissionen inden for rammerne af partnerskabet sikre samordningen og sammenhaengen mellem fondsstoetten og interventionen fra EIB og de oevrige finansielle instrumenter, herunder EKSF, og de andre aktioner med strukturelt sigte;

EIB har vaeret inddraget i udarbejdelsen af det samlede programmeringsdokument i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 4253/88, som finder tilsvarende anvendelse for udarbejdelsen af det samlede programmeringsdokument; Banken har erklaeret sig rede til at bidrage til ivaerksaettelsen af det samlede programmeringsdokument i overensstemmelse med sine vedtaegtsmaessige bestemmelser; det har, paa dette stadium, dog ikke vaeret muligt praecist at opgoere stoerrelsen af de EF-laan, som svarer til dette finansieringsbehov;

i henhold til artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1866/90 af 2. juli 1990 om bestemmelser vedroerende anvendelsen af ecu ved strukturfondenes budgetmaessige gennemfoerelse (1), aendret ved forordning (EF) nr. 2745/94 (2), skal den EF-stoette, der er til raadighed for hele perioden, og dens aarlige fordeling i Kommissionens beslutninger om godkendelse af et samlet programmeringsdokument udtrykkes i ecu i beslutningsaarets priser og indeksreguleres; den aarlige fordeling skal vaere i overensstemmelse med progressionen i forpligtelsesbevillingerne, jf. bilag II til forordning (EOEF) nr. 2052/88; ved indeksreguleringen anvendes én aarlig sats, der svarer til den sats, der hvert aar anvendes paa EF-budgettet ved den tekniske tilpasning af de finansielle overslag;

i artikel 1 i Raadets forordning (EOEF) nr. 4254/88 af 19. december 1988 om gennemfoerelsesbestemmelser til forordning (EOEF) nr. 2052/88 for saa vidt angaar Den Europaeiske Fond for Regionaludvikling (3), aendret ved forordning (EOEF) nr. 2083/93 (4), er det fastsat, hvilke aktioner EFRU kan deltage i finansieringen af;

i artikel 1 i Raadets forordning (EOEF) nr. 4255/88 af 19. december 1988 om gennemfoerelsesbestemmelser til forordning (EOEF) nr. 2052/88 for saa vidt angaar Den Europaeiske Socialfond (5), aendret ved forordning (EOEF) nr. 2084/93 (6), er det fastsat, hvilke aktioner ESF kan deltage i finansieringen af;

det samlede programmeringsdokument er blevet udarbejdet i samraad med den paagaeldende medlemsstat inden for rammerne af partnerskabet, jf. artikel 4 i forordning (EOEF) nr. 2052/88;

nogle af de foranstaltninger, det samlede programmeringsdokument omhandler, indebaerer medfinansiering fra stoetteordninger, som Kommissionen endnu ikke har godkendt, og der er i 1994 ikke forudset udgifter til disse.

denne intervention opfylder betingelserne i artikel 13 i forordning (EOEF) nr. 4253/88 og ivaerksaettes dermed ved en integreret metode, hvor finansieringen varetages af flere fonde;

i artikel 1 i finansforordningen af 21. december 1977 vedroerende De Europaeiske Faellesskabers almindelige budget (7), senest aendret ved forordning (EKSF, EF, Euratom) nr. 2730/94 (8), er det fastsat, at der for opfyldelsen af de retlige forpligtelser, der er indgaaet i forbindelse med aktioner, hvis gennemfoerelse straekker sig over mere end ét regnskabsaar, fastsaettes en frist, som paa hensigtsmaessig maade praeciseres over for modtageren, naar stoetten ydes;

alle oevrige betingelser for, at der kan ydes stoette fra EFRU og ESF er opfyldt - VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Det samlede programmeringsdokument for EF's strukturinterventioner i regionen Arnhem-Nijmegen, der er omfattet af maal nr. 2 i Nederlandene i perioden 1. januar 1994 til 31. december 1996, godkendes.

Artikel 2

Det samlede programmeringsdokument omfatter foelgende hovedelementer:

a) De prioriterede felter, der er udvalgt med henblik paa den faelles indsats, deres specifikke maal udtrykt i tal, vurderingen af den forventede virkning og deres sammenhaeng med oekonomiske, sociale og regionale politikker i Nederlandene.

De prioriterede felter er foelgende:

1) eurotradeport 2) industri og teknologi 2) turisme.

b) Stoetten fra strukturfondene jf. artikel 4.

c) De naermere bestemmelser om gennemfoerelsen af det samlede programmeringsdokument vedroerende:

- bestemmelserne om overvaagning og evaluering - bestemmelserne om den finansielle gennemfoerelse - bestemmelserne om overholdelsen af EF-politikkerne.

d) Bestemmelserne vedroerende kontrol af overholdelse af additionalitetsprincippet og en foerste evaluering heraf.

e) De bestemmelser, der paataenkes for at inddrage miljoemyndighederne i gennemfoerelsen af det samlede programmeringsdokument.

f) De midler, der stilles til raadighed til den tekniske bistand, der er paakraevet i forbindelse med forberedelsen, gennemfoerelsen eller tilpasningen af de paagaeldende aktioner.

Artikel 3

Indeksreguleringen foregaar paa grundlag af foelgende aarlige fordeling af det samlede, maksimale stoettebeloeb fra strukturfondene:

>TABELPOSITION>

Artikel 4

Stoetten fra strukturfondene vedroerende det samlede programmeringsdokument udgoer hoejst 56 mio. ECU.

De naermere bestemmelser om den finansielle stoette, herunder fondenes finansielle bidrag til felter og foranstaltninger, fremgaar af den finansieringsplan og de gennemfoerelsesbestemmelser, der er en integreret del af det samlede programmeringsdokument.

Det forventede nationale finansieringsbehov, der er ca. 92 mio. ECU for den offentlige sektor og 23 mio. ECU for den private sektor, kan delvis daekkes gennem EF-laan, saerlig fra EKSF og EIB.

Artikel 5

1. Den samlede disponible EF-stoette fordeles mellem strukturfondene paa foelgende maade:

- EFRU39,40 mio. ECU - ESF16,60 mio. ECU.

2. De budgetmaessige forpligtelser vedroerende den foerste tranche er fastsat til:

- EFRU12,61 mio. ECU - ESF5,31 mio. ECU.

Forpligtelserne vedroerende de efterfoelgende trancher fastsaettes paa grundlag af det samlede programmeringsdokuments finansieringsplan og tempoet i gennemfoerelsen.

Artikel 6

Fordelingen mellem strukturfondene og de naermere bestemmelser om stoetten kan senere variere som foelge af tilpasninger, der under hensyntagen til de budgetmaessige muligheder og bestemmelser vedtages i henhold til proceduren i artikel 25, stk. 5, i forordning (EOEF) nr. 4253/88.

Artikel 7

Denne beslutning foregriber ikke Kommissionens stillingtagen med hensyn til de stoetteordninger, der indgaar i foranstaltningen II.2.; ifoelge traktatens artikel 92 og 93 skal stoetteordningerne godkendes af Kommissionen. Der er af medlemsstatens myndigheder ikke forudset udgifter til disse stoetteordninger i 1994.

Artikel 8

EF-stoetten vedroerer udgifter i forbindelse med de aktioner, der er omfattet af det samlede programmeringsdokument, og for hvilke der i medlemsstaten er vedtaget retligt bindende bestemmelser og indgaaet forpligtelser for de fornoedne finansielle midler senest den 31. december 1996. Udgifterne til de paagaeldende aktioner skal konteres senest den 31. december 1998.

Artikel 9

Det samlede programmeringsdokument skal gennemfoeres i overensstemmelse med EF-rettens bestemmelser, og navnlig EF-traktatens artikel 6, 30, 48, 52 og 59 samt EF-direktiverne om samordning af fremgangsmaaderne med hensyn til indgaaelse af offentlige kontrakter.

Artikel 10

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Nederlandene.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 9. december 1994.

Paa Kommissionens vegne Bruce MILLAN Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 374 af 31. 12. 1988, s. 1.

(2) EFT nr. L 193 af 31. 7. 1993, s. 20.

(3) EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 9.

(4) EFT nr. L 193 af 31. 7. 1993, s. 5.

(5) EFT nr. L 81 af 24. 3. 1994, s. 1.

(1) EFT nr. L 170 af 3. 7. 1990, s. 36.

(2) EFT nr. L 290 af 11. 11. 1994, s. 4.

(3) EFT nr. L 374 af 31. 12. 1988, s. 15.

(4) EFT nr. L 193 af 31. 7. 1993, s. 34.

(5) EFT nr. L 374 af 31. 12. 1988, s. 21.

(6) EFT nr. L 193 af 31. 7. 1993, s. 39.

(7) EFT nr. L 356 af 31. 12. 1977, s. 1.

(8) EFT nr. L 293 af 12. 11. 1994, s. 7.