31994D0993

94/993/EF: Rådets afgørelse af 22. december 1994 om ændring af protokollen vedrørende statutten for Det Europæiske Fællesskabs Domstol

EF-Tidende nr. L 379 af 31/12/1994 s. 0001 - 0002
den finske specialudgave: kapitel 1 bind 4 s. 0088
den svenske specialudgave: kapitel 1 bind 4 s. 0088


RAADETS AFGOERELSE af 22. december 1994 om aendring af protokollen vedroerende statutten for Det Europaeiske Faellesskabs Domstol (94/993/EF)

RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 188,

under henvisning til Domstolens anmodning af 29. april 1994,

under henvisning til Kommissionens udtalelse af 7. oktober 1994 og 3. november 1994,

under henvisning til Europa-Parlamentets udtalelse af 28. oktober 1994, og

ud fra foelgende betragtning:

Der boer, efter at traktaten om Den Europaeiske Union og aftalen om Det Europaeiske OEkonomiske Samarbejdsomraade er traadt i kraft, foretages aendringer i visse bestemmelser i afsnit III i protokollen vedroerende statutten for Det Europaeiske Faellesskabs Domstol -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE:

Artikel 1

Protokollen vedroerende statutten for Det Europaeiske Faellesskabs Domstol aendres saaledes:

1) I artikel 17

a) , stk. 1, udgaar ordene »der har beskikkelse i en af medlemsstaterne«

b) indsaettes foelgende som stk. 2:

»De stater, som er parter i aftalen om Det Europaeiske OEkonomiske Samarbejdsomraade, bortset fra medlemsstaterne, samt den i aftalen omhandlede EFTA-Tilsynsmyndighed repraesenteres paa samme maade.«

c) bliver stk. 2 til stk. 3, og ordene »der har beskikkelse i en af medlemsstaterne« udgaar

d) indsaettes foelgende som stk. 4:

»Kun en advokat, som har beskikkelse i en medlemsstat eller i en anden stat, som er part i aftalen om Det Europaeiske OEkonomiske Samarbejdsomraade, kan repraesentere eller bistaa en part for Domstolen.«

e) bliver stk. 3, 4 og 5 til henholdsvis stk. 5, 6 og 7.

2) Artikel 19, stk. 1, affattes saaledes:

»Sag anlaegges ved Domstolen ved indlevering af staevning til justitssekretaeren. Staevningen skal angive sagsoegerens navn og bopael, underskriverens stilling, den part eller de parter, mod hvem staevningen udtages, soegsmaalets genstand, paastandene og en kort fremstilling af soegsmaalsgrundene.«

3) Artikel 20 affattes saaledes:

»I de i traktatens artikel 177 omhandlede tilfaelde paahviler det den nationale ret, der beslutter at udsaette en sag og retter henvendelse til Domstolen, at oversende denne beslutning til Domstolen. Domstolens justitssekretaer giver herefter meddelelse om beslutningen til sagens parter, medlemsstaterne og Kommissionen og tillige til Raadet eller Den Europaeiske Centralbank, hvis den retsakt, hvis gyldighed eller fortolkning omtvistes, hidroerer fra disse, og til Europa-Parlamentet og Raadet, hvis den retsakt, hvis gyldighed eller fortolkning omtvistes, er vedtaget af disse to institutioner i faellesskab.

Parterne, medlemsstaterne, Kommissionen og i paakommende tilfaelde Europa-Parlamentet, Raadet og Den Europaeiske Centralbank kan inden to maaneder fra sidstnaevnte meddelelse indgive indlaeg eller andre skriftlige udtalelser til Domstolen.

Domstolens justitssekretaer giver endvidere meddelelse om den nationale rets beslutning til de stater, som er parter i aftalen om Det Europaeiske OEkonomiske Samarbejdsomraade, bortset fra medlemsstaterne, samt til den i aftalen omhandlede EFTA-Tilsynsmyndighed, som alle inden to maaneder efter meddelelsen kan indgive indlaeg eller andre skriftlige udtalelser til Domstolen, saafremt sagen hoerer under aftalens anvendelsesomraade.«

4) I artikel 37

a) indsaettes foelgende som stk. 3:

»Med forbehold af det foregaaende stykke kan de stater, som er parter i aftalen om Det Europaeiske OEkonomiske Samarbejdsomraade, bortset fra medlemsstaterne, samt den i aftalen omhandlede EFTA-Tilsynsmyndighed indtraede i retstvister, der er indbragt for Domstolen, naar disse tvister vedroerer et af aftalens anvendelsesomraader.«

b) bliver stk. 3 til stk. 4.

Artikel 2

Denne afgoerelse traeder i kraft den 1. april 1995

Udfaerdiget i Bruxelles, den 22. december 1994

Paa Raadets vegne

H. SEEHOFER

Formand