31994D0984

94/984/EF: Kommissionens beslutning af 20. december 1994 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk fjerkrækød fra visse tredjelande (Tekst af betydning for EØS)

EF-Tidende nr. L 378 af 31/12/1994 s. 0011 - 0016
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 65 s. 0278
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 65 s. 0278


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. december 1994

om dyresundhedsmaessige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indfoersel af fersk fjerkraekoed fra visse tredjelande

(Tekst af betydning for EOES)

(94/984/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 91/494/EOEF af 26. juni 1991 om dyresundhedsmaessige betingelser for handel inden for Faellesskabet med fersk fjerkraekoed og for indfoersel heraf fra tredjelande (1), senest aendret ved direktiv 93/121/EF (2), saerlig artikel 11 og 12, og

ud fra foelgende betragtninger:

Der blev ved Kommissionens beslutning 94/85/EF (3), senest aendret ved beslutning 94/435/EF (4), opstillet en liste over tredjelande, hvorfra indfoersel af fersk fjerkraekoed er tilladt;

i Kommissionens beslutning 94/438/EF (5) er de generelle kriterier for klassificering af tredjelande med hensyn til aviaer influenza og Newcastle disease i forbindelse med indfoersel af fersk fjerkraekoed fastlagt;

det er noedvendigt at begraense anvendelsen af denne beslutning til fjerkraearter omfattet af Raadets direktiv 71/118/EOEF (6), senest aendret og opdateret ved direktiv 92/116/EOEF (7), og fastsaette dyresundhedsbetingelser og veterinaere certifikater for andre fjerkraearter i en saerskilt beslutning;

der boer derefter fastsaettes dyresundhedsmaessige betingelser og bestemmelser om udstedelse af sundhedscertifikat; der eksisterer forskellige grupper ensartede sundhedssituationer i flere tredjelande, og der boer etableres forskellige sundhedscertifikater i henhold hertil;

det er nu muligt i henhold til oplysninger fra de relevante tredjelande og resultater fra inspektioner udfoert af Kommissionen i nogle af de paagaeldende lande at fastsaette to kategorier af certifikater.

situationen i andre trejdelande, for hvilke det endnu ikke har vaeret muligt at fastsaette et certifikat, undersoeges opmaerksomt med henblik paa at afgoere, hvorvidt de imoedekommer Faellesskabets kriterier; denne beslutning skal tages op til droeftelse senest den 31. oktober 1995 med henblik paa eventuelt at tillade indfoersel fra disse lande;

denne beslutning anvendes uden at foregribe eventuelle foranstaltninger for fjerkraekoed indfoert til andre formaal end konsum;

da der er tale om indfoerelse af en ny certifikatordning, boer der gives en tidsfrist for gennemfoerelsen;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Veterinaerkomité -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne tillader indfoersel af fersk fjerkraekoed fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opfoert paa listen i bilag I, naar det opfylder betingelserne i det tilsvarende sundhedscertifikat i bilag II, og naar det ledsages af et saadant behoerigt udfyldt og underskrevet certifikat. Certifikatet skal omfatte den generelle del i henhold til bilag II, foerste del, og et af de saerlige sundhedscertifikater i henhold til bilag II, anden del, som anfoert i modellen i bilag I.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 1. maj 1995.

Artikel 3

Denne beslutning tages op til droeftelse senest den 31. oktober 1995.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 20. december 1994.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991, s. 35.

(2) EFT nr. L 340 af 31. 12. 1993, s. 39.

(3) EFT nr. L 44 af 17. 2. 1994, s. 31.

(4) EFT nr. L 187 af 22. 7. 1994, s. 11.

(5) EFT nr. L 181 af 15. 7. 1994, s. 35.

(6) EFT nr. L 55 af 8. 3. 1971, s. 23.

(7) EFT nr. L 62 af 15. 3. 1993, s. 1.

BILAG I

Tredjelande eller dele af tredjelande, som kan benytte certifikaterne i bilag II ved indfoersel af fersk fjerkraekoed til EF

>TABELPOSITION>

BILAG II

FOERSTE DEL DYRESUNDHEDSCERTIFIKAT FOR FERSK FJERKRAEKOED TIL KONSUM (1)

Bemaerkning til importoeren: Dette certifikat tjener kun veterinaerformaal, og originaleksemplaret skal ledsage sendingen, indtil den ankommer til graensekontrolstedet.

>START GRAFIK>

1. Afsender (fulde navn og adresse):

4. Modtager (fulde navn og adresse):

8. Indladningssted:

9.1 Transportmiddel (3):

9.2 Plombens nr. (4): 10.1 Bestemmelsesmedlemsstat:

10.2 Endelig bestemmelse: 12. Fjerkraeart:

13. Opskaering:

14. Oplysning til identifikation af sendingen:

NB: Der skal udstedes et saerskilt certifikat for hver sending

2. SUNDHEDSCERTIFIKAT Nr. ORIGINAL 2.1 Relevante hygiejnecertifikats ref. nr.: 3.1 Oprindelsesland: 3.2 Oprindelsesregion (2):

5. KOMPETENT MYNDIGHED:

6. KOMPETENT LOKALMYNDIGHED:

7. Virksomhedens navn og adresse:

7.1 Slagteri:

7.2 Opskaeringsvirksomhed (5):

7.3 Koelehus (5): 11. Virksomhedens autorisationsnummer:

11.1 Slagteri:

11.2 Opskaeringsvirksomhed (5):

11.3 Koelehus (5):

15. Maengde:

15.1 Nettovaegt (kg):

15.2 Antal pakninger: (1) Ved fersk fjerkraekoed forstaas alle dele af hoens, kalkuner, perlehoens og aender, gaes holdt eller avlet i fangenskab, som er egnet til menneskefoede, og som ikke har vaeret underkastet anden behandling end kuldebehandling med henblik paa holdbarhed. Vakuumpakket koed eller koed pakket under kontrolleret atmosfaere skal ogsaa ledsages af et certifikat efter denne model. (2) Udfyldes kun, hvis tilladelsen til udfoersel til EF er begraenset til bestemte dele af det paagaeldende tredjelands omraade. (3) Der angives transportmiddel og henholdsvis registreringsnummer eller -navn. (4) Kan udelades. (5) Det ikke gaeldende bedes overstreget. >SLUT GRAFIK>

ANDEN DEL

Model A

16. Sundhedserklaering:

Undertegnede embedsdyrlaege bekraefter herved i henhold til direktiv 91/494/EOEF nedenstaaende:

1) . . . . . . . . . . . . (1), region . . . . . . . . . . . . (2) er fri for aviaer influenza og Newcastle disease som defineret i OIE's zoosanitaere kodeks.

2) Ovenfor beskrevne koed hidroerer fra fjerkrae, som

a) har vaeret holdt paa . . . . . . . . . . . .s (1) omraade, region . . . . . . . . . . . .s (2) omraade siden udrugning eller i mindst seks uger efter indfoersel eller er blevet indfoert som daggamle kyllinger

b) kommer fra bedrifter:

- som ikke har vaeret paalagt dyresundhedsrestriktioner i forbindelse med en fjerkraesygdom

- omkring hvilke der ikke inden for en radius paa 10 km har vaeret noget udbrud af aviaer influenza eller Newcastle disease i mindst 30 doegn

c) ikke er blevet slagtet som led i et dyresundhedsprogram for bekaempelse og udryddelse af fjerkraesygdomme

d) er blevet/ikke er blevet (3) vaccineret mod Newcastle disease med brug af levende vaccine i de sidste 30 doegn forud for slagtning

e) ikke under transporten til slagteriet har vaeret i kontakt med fjerkrae, der lider af aviaer influenza eller Newcastle disease.

3) Ovenfor beskrevne koed:

a) kommer fra slagterier, som ikke paa slagtetidspunktet var underkastet restriktioner paa grund af et mistaenkt eller faktisk tilfaelde af aviaer influenza eller Newcastle disease, og omkring hvilket der inden for en radius paa 10 km ikke har vaeret noget udbrud af aviaer influenza eller Newcastle disease i de sidste 30 doegn

b) har ikke paa noget tidspunkt under slagtning, opskaering, opbevaring eller transport vaeret i kontakt med koed, der ikke opfylder kravene i direktiv 91/494/EOEF.

Udfaerdiget i . den . STEMPEL (4) . (Embedsdyrlaegens underskrift) (4) . (Navn med blokbogstaver, stilling og titel)

Model B

16. Sundhedserklaering:

Undertegnede embedsdyrlaege bekraefter herved i henhold til direktiv 91/494/EOEF nedenstaaende:

1) . . . . . . . . . . . . (1), region . . . . . . . . . . . . (2) er fri for aviaer influenza og Newcastle disease som defineret i OIE's zoosanitaere kodeks.

2) Ovenfor beskrevne koed hidroerer fra fjerkrae, som

a) har vaeret holdt paa . . . . . . . . . . . .s (1) omraade, region . . . . . . . . . . . .s (2) omraade siden udrugning eller i mindst seks uger efter indfoersel eller er blevet indfoert som daggamle kyllinger

b) kommer fra bedrifter:

- som ikke har vaeret paalagt dyresundhedrestriktioner i forbindelse med en fjerkraesygdom

- omkring hvilke der ikke inden for en radius paa 10 km har vaeret noget udbrud af aviaer influenza eller Newcastle disease i mindst 30 doegn

c) ikke er blevet slagtet som led i et dyresundhedsprogram for bekaempelse og udryddelse af fjerkraesygdomme

d) er blevet/ikke er blevet (3) vaccineret mod Newcastle disease med brug af levende vaccine i de sidste 30 doegn forud for slagtning

e) ikke under transporten til slagteriet har vaeret i kontakt med fjerkrae, der lider af aviaer influenza eller Newcastle disease.

3) Den erhvervsfjerkraeflok, som koedet hidroerer fra

a) er ikke blevet vaccineret med vacciner fremstillet af en Newcastle diseasevirusstamme, der viser stoerre patogenicitet end lentogene stammer af viruset

b) har ved slagtningen ved stikproeve af kloaksvaberproever fra mindst 60 dyr i hver af de beroerte flokke vaeret underkastet en virusisolationsproeve for Newcastle disease foretaget af et officielt laboratoium, uden at der er fundet aviaer paramyxovirus med et intracerebralt patogenicitetsindeks (ICPI) paa over 0,4

c) har i de sidste 30 doegn inden slagtning ikke vaeret i kontakt med fjerkrae, der ikke opfyder de i litra a) og b) omhandlede garantier.

4) Ovenfor beskrevne koed:

a) kommer fra slagterier, som ikke paa slagtetidspunktet var underkastet restriktioner paa grund af et mistaenkt eller faktisk tilfaelde af aviaer influenza eller Newcastle disease, og omkring hvilket der inden for en radius paa 10 km ikke har vaeret noget udbrud af aviaer influenza eller Newcastle disease i de sidste 30 doegn

b) har ikke paa noget tidspunkt under slagtning, opskaering, opbevaring eller transport vaeret i kontakt med koed, der ikke opfylder kravene i direktiv 91/494/EOEF.

Udfaerdiget i . den . STEMPEL (4) . (Embedsdyrlaegens underskrift) (4) . (Navn med blokbogstaver, stilling og titel)

(1) Oprindelseslandets navn.

(2) Udfyldes kun, hvis tilladelsen til udfoersel til EF er begraenset til bestemte dele af det paagaeldende tredjelands omraade.

(3) Det overfloedige bedes overstreget. Hvis fjerkraeet er blevet vaccineret inden for 30 doegn foer slagtning, maa sendingen ikke sendes til medlemsstater eller dele deraf, som er blevet anerkendt i henhold til artikel 12 i direktiv 90/539/EOEF (for tiden Danmark, Irland og for Det Forenende Kongeriges vedkommende Nordirland).

(4) Stempel og underskrift skal vaere i en fra certifikatet afvigende farve.

(1) Oprindelseslandets navn.

(2) Udfyldes kun, hvis tilladelsen til udfoersel til EF er begraenset til bestemte dele af det paagaeldende tredjelands omraade.

(3) Det overfloedige bedes overstreget. Hvis fjerkraeet er blevet vaccineret inden for 30 doegn foer slagtning, maa sendingen ikke sendes til medlemsstater eller dele deraf, som er blevet anerkendt i henhold til artikel 12 i direktiv 90/539/EOEF (for tiden Danmark, Irland og for Det Forenende Kongeriges vedkommende Nordirland.

(4) Stempel og underskrift skal vaere i en fra certifikatet afvigende farve.