31994D0968

94/968/EF: Kommissionens beslutning af 28. december 1994 om godkendelse af Finlands operationelle program for bekæmpelse af salmonella hos levende dyr og i animalske produkter

EF-Tidende nr. L 371 af 31/12/1994 s. 0036 - 0037
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 64 s. 0252
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 64 s. 0252


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 28. december 1994 om godkendelse af Finlands operationelle program for bekaempelse af salmonella hos levende dyr og i animalske produkter (94/968/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 64/432/EOEF af 26. juli 1964 om veterinaerpolitimaessige problemer ved handel inden for Faellesskabet med kvaeg og svin (1), som aendret ved akten vedroerende vilkaarene for Kongeriget Norges, Republikken OEstrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltraedelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europaeiske Union, bilag I, V, E, foerste del, kapitel 2, A, punkt 1, litra h), saerlig artikel 10a, stk. 2,

under henvisning til Raadets direktiv 90/539/EOEF af 15. oktober 1990 om dyresundhedsmaessige betingelser for samhandelen inden for Faellesskabet med fjerkrae og rugeaeg samt for indfoersel heraf fra tredjelande (2), som aendret ved akten vedroerende vilkaarene for Kongeriget Norges, Republikken OEstrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltraedelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europaeiske Union, bilag I, V, E, foerste del, kapitel 2, A, punkt 4, litra b) og c), saerlig artikel 9a, 9b og 10b,

under henvisning til Raadets direktiv 64/433/EOEF af 26. juni 1964 om sundhedsmaessige betingelser for produktion og afsaetning af fersk koed (3), som aendret ved akten vedroerende vilkaarene for Kongeriget Norges, Republikken OEstrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltraedelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europaeiske Union, bilag I, V, E, foerste del, kapitel 3, punkt 1, litra b), saerlig artikel 5, stk. 4,

under henvisning til Raadets direktiv 71/118/EOEF af 15. februar 1971 om sundhedsmaessige problemer i forbindelse med produktion og afsaetning af fersk fjerkraekoed (4), som aendret ved akten vedroerende vilkaarene og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europaeiske Union, bilag I, V, E, foerste del, kapitel 3, punkt 3, litra b), saerlig artikel 5, stk. 4,

under henvisning til Raadets direktiv 92/118/EOEF af 17. december 1992 om dyresundhedsmaessige og sundhedsmaessige betingelser for samhandel med og indfoersel til Faellesskabet af produkter, der for saa vidt angaar disse betingelser ikke er underlagt specifikke faellesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EOEF, og for saa vidt angaar patogener, i direktiv 90/425/EOEF (5), som aendret ved akten vedroerende vilkaarene for Kongeriget Norges, Republikken OEstrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltraedelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europaeiske Union, bilag I, V, E, foerste del, kapitel 4, punkt 4, litra c), saerlig bilag II, kapitel 2, foerste del, litra c), og

ud fra foelgende betragtninger:

Den 10. oktober og 13. december 1994 forelagde Finland Kommissionen sit operationelle program for bekaempelse af salmonella i henhold til artikel 10a, stk. 2, i direktiv 64/432/EOEF, artikel 9a, 9b og 10b i direktiv 90/539/EOEF, artikel 5 i direktiv 64/433/EOEF, artikel 5 i direktiv 71/118/EOEF og kapitel 2, foerste led, i bilag II til direktiv 92/118/EOEF;

det operationelle program omfatter alle de foranstaltninger, som Finland fra tidspunket for tiltraedelsestraktatens ikrafttraedelse har forpligtet sig til at ivaerksaette med hensyn til bekaempelse af salmonella hos kvaeg og svin, der er beregnet til avl, brug eller slagtning, avlsfjerkrae, daggamle kyllinger, der er bestemt til indsaettelse i avlsfjerkraeflokke eller brugsfjerkraeflokke, aeglaeggende hoens (brugsfjerkrae, der opdraettes med henblik paa produktion af konsumaeg), slagtefjerkrae, oksekoed, svinekoed, fjerkraekoed og aeg til direkte menneskelig konsum;

der boer derfor kun vedtages en kommissionsbeslutning om godkendelse af det operationelle program;

de salmonellagarantier for Finland, som allerede er fastsat eller mangler at blive fastsat, skal vedtages dog for hver kategori af levende dyr og animalske produkter; disse garantier er afhaengige af, at de foranstaltninger, som Finland skal ivaerksaette for hver sektor, godkendes -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Det finske programs foranstaltninger for kvaeg og svin, der er beregnet til avl, brug eller slagtning, godkendes.

Artikel 2

Det finske programs foranstaltninger for avlsfjerkrae og daggamle kyllinger, der er bestemt til indsaettelse af avlsfjerkraeflokke eller brugsfjerkraeflokke, godkendes.

Artikel 3

Det finske programs foranstaltninger for aeglaeggende hoens (brugsfjerkrae, der opdraettes med henblik paa produktion af konsumaeg) godkendes.

Artikel 4

Det finske programs foranstaltninger for slagtefjerkrae godkendes.

Artikel 5

Det finske programs foranstaltninger for oksekoed og svinekoed godkendes.

Artikel 6

Det finske programs foranstaltninger for fjerkraekoed godkendes.

Artikel 7

Det finske programs foranstaltninger for aeg til direkte menneskelig konsum godkendes.

Artikel 8

Paa tidspunktet for tiltraedelsestraktatens ikrafttraedelse saetter Finland de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at ivaerksaette de foranstaltninger, som er naevnt i artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7.

Artikel 9

Denne beslutning faar virkning paa datoen for og med forbehold af ikrafttraedelsen af traktaten vedroerende Norges, OEstrigs, Finlands og Sveriges tiltraedelse.

Artikel 10

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 28. december 1994.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. 121 af 29. 7. 1964, s. 1977/64.(2) EFT nr. L 303 af 31. 10. 1990, s. 6.(3) EFT nr. 121 af 29. 7. 1964, s. 2012/64.(4) EFT nr. L 55 af 8. 3. 1971, s. 23.(5) EFT nr. L 62 af 15. 3. 1993, s. 49.