31994D0479

94/479/EF: Rådets afgørelse af 29. marts 1994 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling om Fællesskabets bidrag til kontoen for »nuklear sikkerhed«

EF-Tidende nr. L 200 af 03/08/1994 s. 0033 - 0034
den finske specialudgave: kapitel 11 bind 32 s. 0114
den svenske specialudgave: kapitel 11 bind 32 s. 0114


RAADETS AFGOERELSE af 29. marts 1994 om indgaaelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europaeiske Faellesskab og Den Europaeiske Bank for Genopbygning og Udvikling om Faellesskabets bidrag til kontoen for »nuklear sikkerhed« (94/479/EF)

RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 235,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra foelgende betragtninger:

Den prekaere situation med hensyn til nuklear sikkerhed i flere lande i Central- og OEsteuropa samt i det tidligere Sovjetunionen goer det noedvendigt med en international indsats for at forbedre niveauet for den nukleare sikkerhed i disse lande inden for rammerne af en samordnet strategi; Faellesskabet anvender via de faglige bistandsprogrammer PHARE og TACIS betydelige midler hertil; Kommissionen har desuden forelagt et forslag til afgoerelse om aendring af afgoerelse 77/270/Euratom om bemyndigelse for Kommissionen til at optage Euratomlaan med henblik paa bidrag til finansiering af forbedring af sikkerheden og effektiviteten i atomkraftvaerkerne i visse tredjelande;

ud over den indsats, der goeres allerede nu, er der hos Den Europaeiske Bank for Genopbygning og Udvikling oprettet en multilateral fond benaevnt konto for »nuklear sikkerhed«, hvis formaal det er at finansiere kortsigtede foranstaltninger til forbedring af niveauet for den nukleare sikkerhed i de beroerte lande; Det Europaeiske Raad gav paa samlingen i Lissabon og Raadet i sine konklusioner af 7. december 1992 udtryk for oensket om, at Faellesskabet yder et bidrag til denne fond;

Kommissionen skal sikre, at foranstaltninger via kontoen for »nuklear sikkerhed« hos Den Europaeiske Bank for Genopbygning og Udvikling samordnes med Den Europaeiske Unions strategi for nuklear sikkerhed over for landene i Central- og OEsteuropa og staterne i det tidligere Sovjetunionen;

det er noedvendigt igen at inddrage spoergsmaalet om nuklear sikkerhed i problematikken vedroerende valgene af energiformer i landene i Central- og OEsteuropa og i det tidligere Sovjetunionen som helhed for saaledes at fastlaegge de mest hensigtsmaessige strategier for stoette under iagttagelse af konklusionerne i den rapport, der i juni 1993 i faellesskab blev udarbejdet af Verdensbanken, Det Internationale Energiagentur og Den Europaeiske Bank for Genopbygning og Udvikling;

modtagerlandet skal overholde de vigtigste internationale aftaler om sikkerhed, tiltraede de internationale konventioner fra Wien og Paris om vaerksledelsens civilretlige ansvar og med henblik herpaa gennemfoere hensigtsmaessige forsikringsordninger;

modtagerlandet skal oprette et uafhaengigt organ, som skal vaere ansvarligt for sikkerheden, overveje nedlukning af de mindst sikre atomkraftvaerker, udarbejde energibesparende foranstaltninger, arbejde paa gradvis at indfoere realistiske energipriser og planlaegge at gennemfoere et sammenhaengende energiprogram;

derfor boer enhver noedvendig kortsigtet materiel bistand til de farligste kraftvaerker - isaer reaktorer af typen RBMK og VVER-230 - som imidlertid er af vital betydning for elproduktionen i modtagerlandet, under alle omstaendigheder ske samtidig med gennemfoerelsen eller udarbejdelsen af et projekt om fremskyndet lukning af disse kraftvaerker;

Kommissionen udarbejder som led i budgetproceduren en aarsberetning til Europa-Parlamentet og Raadet om foranstaltningerne under kontoen for »nuklear sikkerhed« hos Den Europaeiske Bank for Genopbygning og Udvikling samt om deres kompatibilitet med Den Europaeiske Unions strategi for nuklear sikkerhed;

Raadet har bemyndiget Kommissionen til at foere forhandlinger om en aftale om Faellesskabets bidrag til kontoen for »nuklear sikkerhed«; denne aftale boer godkendes;

aftalen vil bidrage til at virkeliggoere Faellesskabets maal; traktaten indeholder ikke anden hjemmel for vedtagelse af denne afgoerelse end artikel 235 -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE:

Artikel 1

Aftalen i form af brevveksling mellem Det Europaeiske Faellesskab og Den Europaeiske Bank for Genopbygning og Udvikling om Faellesskabets bidrag til kontoen for »nuklear sikkerhed« godkendes herved paa Faellesskabets vegne.

Teksten til brevvekslingen er knyttet til denne afgoerelse.

Artikel 2

Faellesskabet repraesenteres i donorforsamlingen og i givet fald i det operative udvalg for kontoen for »nuklear sikkerhed« af Kommissionen, som selv udpeger sine repraesentanter.

Artikel 3

Denne afgoerelse offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 29. marts 1994.

Paa Raadets vegne

G. MORAITIS

Formand

(1) Udtalelse afgivet den 11. marts 1994 (EFT nr. C 91 af 28. 3. 1994).