31994D0273

94/273/EF: Kommissionens beslutning af 18. april 1994 om dyrlægeattestering for markedsføring i Det Forenede Kongerige og Irland af hunde og katte, der ikke har oprindelse i disse lande

EF-Tidende nr. L 117 af 07/05/1994 s. 0037 - 0039
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 57 s. 0076
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 57 s. 0076


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 18. april 1994 om dyrlaegeattestering for markedsfoering i Det Forenede Kongerige og Irland af hunde og katte, der ikke har oprindelse i disse lande (94/273/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 92/65/EOEF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmaessige betingelser for samhandel med og indfoersel til Faellesskabet af dyr samt saed, aeg og embryoner, der for saa vidt angaar disse betingelser ikke er underlagt specifikke faellesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EOEF (1), saerlig artikel 10, stk. 3, litra a), nr. vii), og

ud fra foelgende betragtninger:

Det er noedvendigt at indfoere dyrlaegeattestering for hunde og katte, der bringes i handelen i Det Forenede Kongerige og Irland, og som ikke har oprindelse i disse lande;

de paagaeldende dyr skal opfylde de relevante, noedvendige sundhedskrav som gengivet i certifikatet, der er behoerigt paategnet af en autoriseret dyrlaege;

i henhold til artikel 10, stk. 3, litra a), nr. vii), skal hunde og katte ledsages af et individuelt vaccinationskort;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Veterinaerkomité -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Modellen til det certifikat, der omhandles i artikel 10, stk. 3, litra a), nr. vii), i direktiv 92/65/EOEF, er gengivet i bilaget.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 18. april 1994.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 268 af 14. 9. 1992, s. 54.

BILAG

(1) Der maa kun udstedes sundhedscertifikat for dyr, der skal transporteres med samme transportmiddel, og som kommer fra samme bedrift og sendes til samme modtager.

(2) Det ikke gaeldende bedes overstreget.

(3) Hvert certifikat er kun gyldigt for en dyreart.

(4) Registreringsnummer for lastvogne, varevogne eller personvogne, rutenummer for fly, navn for baade/skibe og ved jernbanetransport anslaaet ankomstdato og -tid.

(5) Det ikke gaeldende bedes overstreget.