31993R3088

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3088/93 af 9. november 1993 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Tyskland

EF-Tidende nr. L 277 af 10/11/1993 s. 0030 - 0031
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 53 s. 0164
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 53 s. 0164


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3088/93 af 9. november 1993 om undtagelsesforanstaltninger til stoette for markedet for svinekoed i Tyskland

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den faelles markedsordning for svinekoed (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1249/89 (2), saerlig artikel 20 og artikel 22, stk. 2, og

ud fra foelgende betragtninger:

Paa grund af udbrud af klassisk svinepest i visse produktionsomraader i Tyskland er der vedtaget sundhedsforanstaltninger for dette land ved Kommissionens beslutning 93/566/EF af 4. november 1993 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i Tyskland og om ophaevelse af beslutning 93/539/EOEF (3); foranstaltningerne omfatter bl.a. restriktioner med hensyn til samhandelen med levende svin, fersk svinekoed og svinekoedsprodukter, der ikke er varmebehandlet, og som kommer fra visse zoner, hvor risikoen er saerlig stor;

de begraensninger af den fri vareomsaetning, der foelger af veterinaerforanstaltningerne, indebaerer en fare for alvorlige forstyrrelser paa svinekoedsmarkedet i Tyskland; det er derfor noedvendigt, at der til stoette for markedet traeffes undtagelsesforanstaltninger, som begraenses til levende dyr fra de direkte beroerte zoner, og som kun finder anvendelse i det strengt noedvendige tidsrum;

for at forebygge en senere spredning af epizootien boer svineproduktionen i de paagaeldende zoner derfor udelukkes fra det normale kredsloeb af produkter til menneskefoede og forarbejdes til produkter, der er beregnet til andre formaal end menneskefoede;

der boer fastsaettes en stoette for levering til myndighederne af smaagrise, pattegrise og levende svin fra de paagaeldende zoner; for at undgaa misbrug boer levering af pattegrise, der er opfedet paa en bedrift med lukket besaetning, udelukkes;

under hensyntagen til epizootiens omfang, navnlig dens varighed, og de betydelige bestraebelser, der derfor er noedvendige for at stoette markedet, vil det vaere hensigtsmaessigt at dele udgifterne mellem Faellesskabet og den beroerte medlemsstat;

det boer fastsaettes, at de tyske myndigheder skal traeffe alle noedvendige forholdsregler vedroerende kontrol og opsyn og underrette Kommissionen herom;

Forvaltningskomitéen for Svinekoed har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Fra den 29. oktober 1993 til den 22. november 1993 kan producenterne efter ansoegning modtage en stoette, der ydes af de tyske myndigheder, naar der til disse leveres:

- levende svin med en gennemsnitsvaegt paa over 110 kg pr. parti

- smaagrise med en gennemsnitsvaegt paa over 25 kg pr. parti

- pattegrise med en gennemsnitsvaegt paa over 8 kg pr. parti og produceret af producenter/specialiserede opdraettere, der er anerkendt af myndighederne.

Vaegtgraensen paa 110 kg gaelder dog ikke for svin, der er leveret i perioden fra den 29. oktober til den 2. november 1993.

2. Den stoette, der ydes til de foerste 322 000 levende svin og de foerste 98 000 smaagrise og pattegrise, afholdes over Faellesskabets budget.

3. Tyskland kan desuden for egen regning og paa de i denne forordning fastsatte betingelser yde stoette til yderligere 138 000 levende svin og yderligere 42 000 smaagrise og pattegrise.

Artikel 2

1. Der kan kun leveres svin, smaagrise og pattegrise, der er opdraettet i de zoner, der er anfoert i bilaget til denne forordning.

2. Der kan kun leveres smaagrise, der ikke er opfedet paa en bedrift med lukket besaetning, eller som paa en bedrift med lukket besaetning ikke kan anvendes til eget brug.

Artikel 3

Paa leveringsdatoen vejes og aflives dyrene paa en saadan maade, et epizootien ikke kan spredes.

De transporteres straks til en destruktionsanstalt og forarbejdes til produkter henhoerende under KN-kode 1501 00 11, 1506 00 00 og 2301 10 00.

Svinene kan dog transporteres til et slagteri, hvor de straks slagtes, og de kan som hele eller halve slagtekroppe opbevares i et fryselager, inden de transporteres til en destruktionsanstalt.

Dette sker under de tyske myndigheders kontrol.

Artikel 4

1. Den i artikel 1, stk. 1, omhandlede stoette fastsaettes ab bedrift til 100 ECU/kg slagtet vaegt for levende svin, idet denne stoette multipliceres med en koefficient paa 0,83.

2. Stoetten for levering af smaagrise fastsaettes til 25 ECU pr. stk.; stoetten for levering af pattegrise fastsaettes til 20 ECU pr. stk.

Artikel 5

1. De tyske myndigheder traeffer alle noedvendige foranstaltninger for at sikre overholdelsen af denne forordning, navnlig artikel 2. De underretter hurtigst muligt Kommissionen herom.

2. Ved anvendelsen af denne forordning skal alle veterinaerbestemmelser i beslutning 93/566/EF overholdes.

Artikel 6

De tyske myndigheder meddeler hver onsdag Kommissionen foelgende oplysninger om den foregaaende uge:

- antal leverede svin og deres samlede vaegt

- antal leverede smaagrise og deres samlede vaegt

- antal leverede pattegrise og deres samlede vaegt.

Artikel 7

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 29. oktober 1993.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 9. november 1993.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 282 af 1. 11. 1975, s. 1.

(2) EFT nr. L 129 af 11. 5. 1989, s. 12.

(3) EFT nr. L 273 af 5. 11. 1993, s. 60.

BILAG

1. I delstaten Niedersachsen, Kreis: Stade, Rotenburg, Harburg, Soltau-Fallingbostel, Lueneburg, Emsland, Cloppenburg, Vechta, Diepholz og Osnabrueck.

2. I delstaten Baden-Wuerttemberg, Kreis: Ostalbkreis, Schwaebisch Hall, Rems-Murr, Goeppingen og Heidenheim.

3. I delstaten Bayern, Kreis: Donau-Ries, Ansbach og Ansbach-Stadt.

4. I delstaten Rheinland-Pfalz, Kreis: Germersheim, Suedliche Weinstrasse og Stadt Landau id. Pfalz.

5. I delstaten Mecklenburg-Vorpommern, Kreis: Rostock, Rostock Stadt, Ribnitz-Damgarten, Stralsund, Stralsund Stadt, Grimmen, Bad Doberan, Guestrow, Teterow, Malchin, Demmin og Greifswald.