31993R2944

Kommissionens forordning (EØF) Nr. 2944/93 af 25. oktober 1993 om ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 1839/92 for så vidt angår kontroldokumenter for pendulkørsel med indlogering eller lejlighedsvis kørsel

EF-Tidende nr. L 266 af 27/10/1993 s. 0002 - 0009
den finske specialudgave: kapitel 7 bind 5 s. 0005
den svenske specialudgave: kapitel 7 bind 5 s. 0005


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 2944/93 af 25. oktober 1993 om aendring af Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1839/92 for saa vidt angaar kontroldokumenter for pendulkoersel med indlogering eller lejlighedsvis koersel

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 684/92 af 16. marts 1992 om faelles regler for international personbefordring med bus (1), saerlig artikel 11,

efter hoering af medlemsstaterne i overensstemmelse med ovennaevnte bestemmelse, og

ud fra foelgende betragtninger:

Kommissionen har vedtaget forordning (EOEF) nr. 1839/92 af 1. juli 1992 om gennemfoerelsesbestemmelser til Raadets forordning (EOEF) nr. 684/92 for saa vidt angaar transportdokumenter vedroerende international personbefordring ad landevej (2), som indeholder en model til koerselsblad for international lejlighedsvis koersel og et andet koerselsblad til international pendulkoersel med indlogering;

for at forenkle udfyldningen af koerselsbladene, er det noedvendigt at slaa de kontroldokumenter, der er fastsat i forordning (EOEF) nr. 684/92 om international lejlighedsvis koersel og pendulkoersel med indlogering sammen til et dokument;

medlemsstaterne har brug for et vist tidsrum til trykning og omdeling af de nye dokumenter -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EOEF) nr. 1839/92 foretages foelgende aendringer:

1) Artikel 1, stk. 1, affattes saaledes:

»1. Kontroldokumentet for pendulkoersel med indlogering, jf. artikel 2, nr. 2.2, i forordning (EOEF) nr. 684/92 samt for lejlighedsvis koersel, jf. artikel 2, nr. 3.1, litra a), b), c) og d) i samme forordning bestaar af koerselsbladet og oversaettelserne af koerselsbladet. Koerselsbladet skal svare til modellen i bilag I til naervaerende forordning.«

2) I artikel 1, stk. 2, indsaettes foelgende:

»Medlemsstaterne traeffer de fornoedne foranstaltninger med henblik paa at sikre, at disse krav ogsaa kan opfyldes ved databehandling af koerselsbladene.«

3) Artikel 2 udgaar.

4) Artikel 3, stk. 1, affattes saaledes:

»1. Det i artikel 1 omhandlede haefte udstedes i transportvirksomhedens navn; det kan ikke overdrages.«

5) Bilag I og Ia i forordning (EOEF) nr. 1839/92 erstattes af henholdsvis bilag I og Ia i naervaerende forordning.

6) Bilag II og IIa i forordning (EOEF) nr. 1839/92 udgaar.

Artikel 2

Ved pendulkoersel med indlogering samt lejlighedsvis koersel kan medlemsstaterne give tilladelse til, at der anvendes de koerselsblade, der er trykt i henhold til bestemmelserne i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1016/68 (3) og Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1172/72 (4) indtil senest den 28. februar 1994, forudsat at de aendres paa en laeselig, uudslettelig og hensigtsmaessig maade, i det omfang dette er noedvendigt, for at de kan opfylde bestemmelserne i forordning (EOEF) nr. 684/92 og (EOEF) nr. 1839/92.

Medlemsstaterne kan ligeledes give tilladelse til, at der indtil senest den 28. februar 1994 anvendes de koerselsblade, der er trykt i overensstemmelse med de ophaevede eller aendrede bestemmelser i forordning (EOEF) nr. 1839/92.

De oevrige medlemsstater skal acceptere disse koerselsblade paa deres omraade indtil den 28. februar 1994.

Artikel 3

Medlemsstaterne udsteder de bestemmelser, der er noedvendige for gennemfoerelsen af denne forordning. De underretter Kommissionen herom.

Artikel 4

Denne forordning traeder i kraft den 1. januar 1994.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 25. oktober 1993.

Paa Kommissionens vegne

Abel MATUTES

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 74 af 20. 3. 1992, s. 1.

(2) EFT nr. L 187 af 7. 7. 1992, s. 5.

(3) EFT nr. L 173 af 22. 7. 1968, s. 8.

(4) EFT nr. L 134 af 12. 6. 1972, s. 1.

BILAG

»BILAG I

BILAG Ia

Haeftets omslag

(Papir - A4)

Tekst affattet paa det, de eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor transportvirksomheden er etableret

STAT, HVOR HAEFTET ER UDSTEDT

- Landets kendingsmaerke - (1) Angivelse af den

kompetente myndighed

HAEFTE NR. . . . . . .

med koerselsblade for

international pendulkoersel med indlogering

og international lejlighedsvis koersel

udfoert med bus mellem medlemsstaterne.

Haeftet er udstedt i henhold til

forordning (EOEF) nr. 684/92

til

(Transportudoeverens efternavn og fornavn eller firmanavn)

(Fuldstaendig adresse og telefonnummer) (Sted og dato for udstedelsen) (Den udstedende myndigheds eller det udstedende organs underskrift og stempel)

Omslagets anden side

Tekst affattet paa det, de eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor transportvirksomheden er etableret

Vigtigt

A. BESTEMMELSER, DER ER FAELLES FOR PENDULKOERSEL MED INDLOGERING OG LEJLIGHEDSVIS KOERSEL

1. Koerselsbladet gaelder for den samlede koerselsstraekning.

2. Indehaveren af koerselsbladet er berettiget til at udfoere international pendulkoersel med indlogering, international lejlighedsvis koersel og lokale udflugter i en anden medlemsstat end den, hvor vedkommende er etableret. Disse lokale udflugter maa udelukkende foregaa med passagerer, som ikke har bopael i den paagaeldende stat, og som forinden er blevet befordret af samme transportvirksomhed, enten ved international pendulkoersel med indlogering eller ved international lejlighedsvis koersel. De foretages med samme koeretoej eller et koeretoej fra samme transportvirksomhed eller gruppe af transportvirksomheder.

3. Koerselsbladet udfyldes i to eksemplarer enten af transportvirksomheden eller af foereren foer paabegyndelsen af hver tur, som udgoer international pendulkoersel med indlogering eller international lejlighedsvis koersel, undtagen ved de lokale udflugter, som paafoeres koerselsbladet foer koeretoejets afgang i forbindelse med den paagaeldende udflugt. Virksomheden beholder kopien af koerselsbladet. Originalen opbevares af foereren i koeretoejet under hele turens varighed. Koerselsbladet forevises paa forlangende af en hertil bemyndiget kontrolloer.

4. Efter turens afslutning afleverer foereren koerselsbladet til virksomheden. Transportvirksomheden er ansvarlig for, at disse dokumenter bliver foert. Dokumenterne skal udfyldes paa laeselig og uudslettelig maade.

5. I tilfaelde af pendulkoersel med indlogering eller lejlighedsvis koersel udfoert af en gruppe transportvirksomheder, der handler paa samme ordregivers vegne, og hvor passagererne eventuelt kan tage en tilslutningsforbindelse undervejs med en anden transportvirksomhed fra samme gruppe, skal det originale koerselsblad opbevares i bussen. En kopi af koerselsbladet opbevares paa hver beroert transportvirksomheds hovedsaede, og en kopi sendes til myndighederne i etableringsmedlemsstaten for den ledende virksomhed i loebet af den foerstkommende maaned efter den, hvor koerslen har fundet sted, undtagen hvis medlemsstaten har fritaget sine transportvirksomheder for denne forpligtelse over for en eller flere medlemsstater.

Omslagets tredje side

B. PENDULKOERSEL MED INDLOGERING

1. I henhold til artikel 2, nr. 2.1 og 2.2, i forordning (EOEF) nr. 684/92 forstaas ved pendulkoersel med indlogering befordring, der er tilrettelagt med henblik paa ved flere ud- og tilbageture at bringe en gruppe passagerer, der er organiseret paa forhaand, fra samme afgangsomraade til samme bestemmelsesomraade.

Ved afgangs- og bestemmelsesomraade forstaas henholdsvis afgangs- og bestemmelsesstedet samt steder beliggende inden for en radius af 50 km herfra.

Afgangs- og bestemmelsesomraadet og de oevrige optagnings- og afsaetningssteder kan daekke omraader i en eller flere medlemsstater.

Ved en gruppe, som er organiseret paa forhaand, forstaas en gruppe, for hvem en ansvarlig organisation eller person i overensstemmelse med hjemstedsstatens regler har paataget sig at indgaa aftalen eller forestaa den samlede betaling af ydelsen, eller fra hvem denne organisation eller person har modtaget alle bestillinger og betalinger inden afrejsen.

2. Pendulkoersel med indlogering omfatter ud over transport indlogering, med eller uden maaltider, paa bestemmelsesstedet og eventuelt under rejsen, af mindst 80 % af passagererne, og passagerernes ophold paa bestemmelsesstedet skal omfatte mindst to naetter.

3. I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 684/92 skal passagerer, som benytter pendulkoersel, under hele turen medfoere en individuel eller kollektiv rejsehjemmel med angivelse af:

- afgangs- og bestemmelsessted

- rejsehjemlens gyldighedsperiode og

- takst, turens samlede pris inklusive indlogering, samt indlogeringsstedets navn.

C. LEJLIGHEDSVIS KOERSEL

1. Artikel 11, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 684/92 foreskriver, at for saa vidt angaar lejlighedsvis koersel, finder foelgende befordring sted i henhold til et kontroldokument (dvs. de former for befordring, som er defineret i artikel 2, nr. 3.1, litra a) og c) i naevnte forordning):

a) rundture, dvs. koersel, der udfoeres med ét og samme koeretoej, som befordrer en eller flere grupper af passagerer, der er organiseret paa forhaand, og bringer hver gruppe tilbage til afgangsstedet

b) koersel

- med grupper af passagerer, som er organiseret paa forhaand, og hvor passagererne ikke bringes tilbage til afgangsstedet under samme rejse, og

- som i tilfaelde af, at der er et ophold paa bestemmelsesstedet, ligeledes omfatter indlogering eller andre turisttjenesteydelser, som ikke har tilknytning til befordringen eller indlogeringen

c) koersel, der tilrettelaegges i forbindelse med saerlige begivenheder saasom seminarer, konferencer samt kultur- og sportsarrangementer

d) samt nedenfor naevnte koersler,

i) rundture uden optagning af nye passagerer undervejs, dvs. koersel, der udfoeres med ét og samme koeretoej, som paa hele straekningen befordrer den samme gruppe passagerer og bringer den tilbage til afgangsstedet

ii) koersel, der omfatter koersel med passagerer fra et afgangssted til et bestemmelsessted efterfulgt af tomkoersel til koeretoejets afgangssted

iii) koersel med forudgaaende tomkoersel fra en medlemsstat til en anden medlemsstat, paa hvis omraade der finder optagning af passagerer sted, forudsat at disse passagerer:

- er grupperet efter befordringsaftaler, som er indgaaet inden deres ankomst til det land, hvor optagningen finder sted, eller

- tidligere af samme transportvirksomhed er blevet befordret paa de i punkt d), ii) fastsatte betingelser til det land, hvor de tages op, og befordres ud af dette land, eller

- er blevet inviteret til at tage til en anden medlemsstat, idet befordringsudgifterne afholdes af den inviterende person. Passagererne skal udgoere en homogen gruppe, som ikke udelukkende maa vaere dannet med henblik paa denne rejse.

Ved en gruppe, som er organiseret paa forhaand, forstaas en gruppe, for hvem en ansvarlig organisation eller person i overensstemmelse med hjemstedsstatens regler har paataget sig at indgaa aftalen eller forestaa den samlede betaling af ydelsen, eller fra hvem denne organisation eller person har modtaget alle bestillinger og betalinger inden afrejsen, og som mindst bestaar af:

- enten tolv personer

- eller et antal personer, der svarer til 40 % eller mere af koeretoejets kapacitet, foereren ikke indbefattet (artikel 2, nr. 3.2).

2. Lejlighedsvis koersel mister ikke sin karakter af lejlighedsvis koersel, fordi den foretages med en vis regelmaessighed.«

(1) Belgien (B), Danmark (DK), Tyskland (D), Graekenland (GR), Spanien (E), Frankrig (F), Irland (IRL), Italien (I), Luxembourg (L), Nederlandene (NL), Portugal (P), Det Forenede Kongerige (GB).