31993R2825

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2825/93 af 15. oktober 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår fastsættelse og ydelse af tilpassede restitutioner for korn, der eksporteres i form af visse alkoholholdige drikkevarer

EF-Tidende nr. L 258 af 16/10/1993 s. 0006 - 0010
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 53 s. 0024
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 53 s. 0024


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 2825/93 af 15. oktober 1993 om visse gennemfoerelsesbestemmelser til Raadets forordning (EOEF) nr. 1766/92 for saa vidt angaar fastsaettelse og ydelse af tilpassede restitutioner for korn, der eksporteres i form af visse alkoholholdige drikkevarer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den faelles markedsordning for korn (1), aendret ved forordning (EOEF) nr. 2193/93 (2), saerlig artikel 13, stk. 5,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 3813/92 af 28. december 1992 om den regningsenhed og de omregningskurser, der skal anvendes i den faelles landbrugspolitik (3), saerlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ved artikel 13, stk. 5, i forordning (EOEF) nr. 1766/92 er det fastsat, at kriterierne for ydelse af eksportrestitutioner kan tilpasses til den saerlige situation i de tilfaelde, hvor det er noedvendigt for at tage hensyn til de saerlige fremstillingsprocesser for visse alkoholholdige drikkevarer fremstillet af korn; en saadan tilpasning er noedvendig for visse alkoholholdige drikkevarer, for hvilke der ikke er nogen forbindelse mellem kornprisen ved eksporten og kornprisen paa fremstillingstidspunktet, og for hvilke det er umuligt at identificere det korn, som indgaar i det endelige produkt til eksport, da dette er sammensat af en lang raekke varer, saa meget desto mere som der desuden er fastsat en obligatorisk lagringsperiode paa mindst tre aar for de paagaeldende drikkevarer;

disse vanskeligheder kendes navnlig for Scotch whisky, for Irish whiskey og for spansk whisky;

den saedvanlige restitutionsordning boer finde tilsvarende anvendelse i det omfang, det er muligt; der boer derfor ydes restitution for det anvendte korn, som opfylder betingelserne i traktatens artikel 9, stk. 2, i forhold til de maengder alkoholholdige drikkevarer, som udfoeres; de maengder af dette korn, som er destilleret, boer derfor multipliceres med en samlet fast koefficient, som beregnes paa grundlag af de nationale statistikker, som de paagaeldende medlemsstater forelaegger; forholdet mellem de samlede maengder af de paagaeldende alkoholholdige drikkevarer, som eksporteres, og de samlede maengder, som udbydes til salg, synes at vaere et rimeligt og enkelt grundlag; udtrykkene »samlede eksporterede maengder« og »samlede markedsfoerte maengder« boer defineres; ved fastsaettelsen af de maengder korn, der er destilleret, samt af koefficienten boer der ses bort fra de maengder, der er omfattet af ordningen for aktiv foraedling;

det er noedvendigt at tilpasse koefficienten, navnlig for at sikre sig mod, at ydelsen af denne restitution ogsaa bevirker en unormal foroegelse af lagrene;

artikel 13, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 1766/92 goer det muligt at differentiere restitutionen efter destinationen; der boer derfor fastsaettes objektive kriterier, som foerer til udelukkelse af restitutionen for visse destinationer;

det er noedvendigt at fastsaette, hvilken dato der skal vaere afgoerende for den restitutionssats, der skal anvendes; datoen boer i foerste omgang afhaenge af tidspunktet for kornets anbringelse under kontrol og for de maengder, der destilleres sidenhen, af hver fiskal destillationsperiode; betalingen af restitutionen er betinget af, at der fremlaegges en destillationsangivelse som bevis for, at kornet er blevet destilleret; angivelsen boer indeholde de oplysninger, der er noedvendige for at beregne restitutionerne; den foerste dag i hver fiskal destillationsperiode kan ogsaa vaere den udloesende begivenhed for landbrugsomregningskursen i overensstemmelse med kriterierne i artikel 6 i forordning (EOEF) nr. 3813/92;

med henblik paa anvendelsen af naervaerende forordning er det noedvendigt at vide, om produkterne er udfoert af Faellesskabet, og i visse tilfaelde ogsaa at kende deres destination; det er derfor noedvendigt at anvende den definition paa udfoersel, der er anfoert i Raadets forordning (EOEF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indfoerelse af en EF-toldkodeks (4), samt de beviser, der omhandles i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3665/87 af 27. november 1987 om faelles gennemfoerelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (5), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1708/93 (6);

med henblik paa fastsaettelse af koefficienten boer det goeres obligatorisk at forelaegge visse beviser for eksporten af de alkoholholdige drikkevarer; det boer fastsaettes, at bestemmelserne i artikel 2 i forordning (EOEF) nr. 754/76 af 25. marts 1976 om den toldbehandling, som skal anvendes for returvarer ved genindfoersel til Faellesskabets toldomraade (7), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1147/86 (8), anvendes for returvarer ved genindfoersel til Faellesskabets omraade, saafremt de saerlige betingelser er opfyldt;

det boer fastsaettes, at medlemsstaterne fremsender de noedvendige oplysninger til Kommissionen;

for at sikre den fortsatte anvendelse af eksportrestitutionsordningen for de paagaeldende produkter boer forordningen anvendes fra den 1. juli 1993, undtagen for saa vidt angaar de nye angivelses- og kontrolbestemmelser samt visse kurser og koefficienter, som indfoeres ved naervaerende forordning;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Ved denne forordning fastlaegges gennemfoerelsesbestemmelserne vedroerende fastsaettelse og ydelse af eksportrestitutioner for korn, der eksporteres i form af alkoholholdige drikkevarer som omhandlet i artikel 13, stk. 5, i forordning (EOEF) nr. 1766/92, og for hvilke der i fremstillingsprocessen indgaar en obligatorisk lagringsperiode paa mindst tre aar.

2. Med forbehold af artikel 6, stk. 1, finder Raadets forordning (EOEF) nr. 3035/80 (9) ikke anvendelse paa de i stk. 1 omhandlede alkoholholdige drikkevarer.

Artikel 2

De restitutioner, der er omhandlet i artikel 1, kan ydes for korn, som opfylder betingelserne i traktatens artikel 9, stk. 2, og som anvendes ved fremstilling af alkoholholdige drikkevarer, der henhoerer under KN-kode 2208 30 91 og 2208 30 99, og som fremstilles i overensstemmelse med bestemmelserne i Raadets forordning (EOEF) nr. 1576/89 (10).

Artikel 3

I denne forordning forstaas ved:

a) en bestemt destillationsperiode: den destillationsperiode, der er aftalt mellem modtageren og toldvaesenet eller andre myndigheder med henblik paa punktafgiftskontrol (fiskal periode)

b) de samlede eksporterede maengder: de maengder alkoholholdige drikkevarer, der opfylder betingelserne i traktatens artikel 9, stk. 2, og som er udfoert til en destination, som restitutionen finder anvendelse for. De beviser, der skal fremlaegges, er de i artikel 13 i naervaerende forordning naevnte beviser

c) de samlede markedsfoerte maengder: de maengder alkoholholdige drikkevarer, der opfylder betingelserne i traktatens artikel 9, stk. 2, og som definitivt har forladt produktionsanlaeg og lager med henblik paa salg til konsum

d) anbringelse under kontrol: anbringelse under en toldkontrolordning eller en administrativ ordning, der frembyder samme garanti, af korn, som er bestemt til fremstilling af de i artikel 2 naevnte alkoholholdige drikkevarer.

Artikel 4

1. Restitutionen ydes for de maengder korn, som den restitutionsberettigede har anbragt under kontrol og destilleret i en bestemt destillationsperiode, multipliceret med en koefficient, der fastsaettes hvert aar for hver af de paagaeldende medlemsstater, og som gaelder for hver berettiget; koefficienten udtrykker for de paagaeldende alkoholholdige drikkevarer forholdet mellem de samlede eksporterede maengder og de samlede markedsfoerte maengder af den paagaeldende alkoholholdige drikkevare paa grundlag af den konstaterede tendens i udviklingen af disse maengder i det antal aar, der svarer til den gennemsnitlige lagringsperiode for den paagaeldende alkoholholdige drikkevare.

Ved fastsaettelsen af de maengder korn, der er destilleret, samt af koefficienten ses der bort fra de maengder, der falder ind under proceduren for aktiv foraedling.

2. Ved beregningen af koefficienten tages der ligeledes hensyn til aendringen i lagrene af en af de paagaeldende alkoholholdige drikkevarer.

3. Koefficienten kan vaere forskellig alt efter de anvendte kornarter.

4. De kompetente organer foelger regelmaessigt omfanget af eksporten og lagrenes stoerrelse.

Artikel 5

Den i artikel 4, stk. 1, omhandlede koefficient fastsaettes hvert aar inden den 1. juli.

Den anvendes fra 1. juli til 30. juni det foelgende aar.

Den fastsaettes paa grundlag af oplysningerne fra medlemsstaterne vedroerende perioden fra 1. januar til 31. december i aarene forud for de aar, hvor koefficienten fastsaettes.

Artikel 6

1. Restitutionssatsen er lig med den sats, der fastsaettes i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EOEF) nr. 3035/80.

2. Restitutionssatsen og landbrugsomregningskursen er den sats og kurs, der gaelder den dag, hvor kornet anbringes under kontrol.

For de maengder, der destilleres i de fiskale destillationsperioder, som foelger efter den periode, hvor kornet anbringes under kontrol, anvendes dog de satser og kurser, der gaelder den foerste dag i hver af de paagaeldende fiskale destillationsperioder.

Artikel 7

1. Saafremt situationen paa verdensmarkedet eller saerlige behov paa visse markeder goer det noedvendigt, kan restitutionen ophaeves for visse destinationer.

2. Ophaeves restitutionen i medfoer af stk. 1, eller genindfoeres den, henholdsvis formindskes eller forhoejes den i artikel 4, stk. 1, naevnte koefficient paa grundlag af forholdet mellem de i det foregaaende aar eksporterede maengder til de destinationer, for hvilke restitutionen ophaeves eller genindfoeres, og de samlede eksporterede maengder i samme aar.

Artikel 8

I forbindelse med anvendelsen af denne forordning kan malt traede i stedet for korn.

Koefficienten for omregning af malt til byg er i saa fald 1,30.

Saafremt den malt, der er anbragt under kontrol, er groenmalt med et vandindhold paa mellem 43 og 47 %, er koefficienten for omregning af groenmalt til malt med 7 % vandindhold 0,57.

Artikel 9

1. Kun destillationsvirksomheder, der er etableret i Faellesskabet, er restitutionsberettigede.

2. Destillationsvirksomheden tilsender inden begyndelsen af hver fiskal destillationsperiode myndighederne en angivelse med alle de oplysninger, der er noedvendige for at bestemme eksportrestitutionen, navnlig:

a) en beskrivelse af kornet eller malten ifoelge nomenklaturen i Den Faelles Toldtarif, i givet fald opdelt i ensartede partier

b) produkternes nettovaegt og vandindhold, angivet for hvert parti, der er anfoert under litra a)

c) en bekraeftelse af, at kornet opfylder betingelserne i traktatens artikel 9, stk. 2

d) oplagrings- og destillationssted.

I den fiskale destillationsperiode kan angivelsen ajourfoeres i forhold til udviklingen i destillationsprocessen for at tage hensyn til de plus- eller minusmaengder, der faktisk destilleres.

3. Destillationsvirksomheden tilsender efter hver fiskal destillationsperiode myndighederne en angivelse, i det foelgende benaevnt »destillationsangivelse«, hvori virksomheden bekraefter, at den i den paagaeldende destillationsperiode har destilleret det korn, der er omfattet af den i stk. 2 omhandlede angivelse, med henblik paa fremstilling af en af de paagaeldende alkoholholdige drikkevarer; virksomheden angiver desuden, hvilken maengde destillerede produkter der er fremstillet. Angivelsen attesteres af de myndigheder, der foretager anbringelsen under kontrol.

4. Restitutionen udbetales, naar der er foert bevis for, at kornet er blevet anbragt under kontrol og destilleret.

5. Den vaegt, der skal tages i betragtning med henblik paa betalingen, er kornets nettovaegt, saafremt vandindholdet er paa 15 % eller derunder. Er vandindholdet i det anvendte korn paa over 15 %, men hoejst 16 %, er den vaegt, der skal tages i betragtning med henblik paa betalingen, nettovaegten nedsat med 1 %. Er det anvendte korns vandindhold paa over 16 %, men hoejst 17 %, er nedsaettelsen 2 %. Er det anvendte korns vandindhold paa over 17 %, er nedsaettelsen 2 % for hver procent, hvormed vandindholdet overstiger 15 %.

For saa vidt angaar anden malt end den i artikel 8 omhandlede groenmalt, er den vaegt, der skal tages i betragtning med henblik paa betalingen, maltens nettovaegt, saafremt vandindholdet er 7 % eller derunder. Er vandindholdet i den anvendte malt paa over 7 %, men hoejst 8 %, er den vaegt, der tages i betragtning med henblik paa betalingen, nettovaegten nedsat med 1 %. Er maltens vandindhold paa over 8 %, er nedsaettelsen paa 2 % for hver procent, hvormed vandindholdet overstiger 7 %.

Den EF-referencemetode til bestemmelse af vandindholdet i korn og malt, der skal anvendes til fremstilling af de i denne forordning omhandlede alkoholholdige drikkevarer, er den metode, der er anfoert i bilag II til Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1908/84 (11).

Artikel 10

Medlemsstaterne traeffer de foranstaltninger, der er noedvendige for at kontrollere noejagtigheden af de i artikel 9 omhandlede angivelser, samt foranstaltninger vedroerende fysisk kontrol af kornet, destillationsprocessen og anvendelsen af det destillerede produkt.

Artikel 11

1. Biprodukter, der fremkommer ved forarbejdningen, fritages for kontrol, naar det er fastslaaet, at de ikke overstiger den maengde biprodukter, der normalt fremkommer.

2. Der ydes ikke restitution, naar kornet eller malten ikke er af sund og saedvanlig handelskvalitet.

Artikel 12

1. Restitutionen udbetales af den medlemsstat, hvor de i artikel 9 omhandlede destillationsangivelser antages.

2. Beloebet udbetales kun efter skriftlig anmodning fra den paagaeldende. Medlemsstaterne kan fastsaette, at der skal anvendes en saerlig blanket til dette formaal.

3. Medmindre der foreligger force majeure, skal dokumenterne vedroerende ydelsen af restitutioner indgives i loebet af de tolv maaneder, der foelger efter dagen, hvor de myndigheder, der anbringer produkterne under kontrol, attesterer destillationsangivelsen; i modsat fald indtraeder foraeldelse.

Artikel 13

1. Med henblik paa anvendelsen af artikel 4 skal der foeres bevis for, at de maengder alkoholholdige drikkevarer, der opfylder betingelserne i trakatens artikel 9, stk. 2, er blevet eksporteret.

2. De beviser, der anvendes, er de i forordning (EOEF) nr. 3665/87 naevnte.

3. I forbindelse med anvendelse af denne forordning forstaas ved eksport:

- udfoersel, som omhandlet i artikel 161 og 162 i forordning (EOEF) nr. 2913/92, og

- levering til destinationer som omhandlet i artikel 34 i forordning (EOEF) nr. 3665/87.

4. Produkter anbragt paa proviantoplag, der er godkendt efter artikel 38 i forordning (EOEF) nr. 3665/87, betragtes ogsaa som eksporteret. Naar produkter er blevet anbragt paa saadanne oplag, finder artikel 38 til 41 i naevnte forordning tilsvarende anvendelse.

Artikel 14

1. De alkoholholdige drikkevarer registreres som eksporterede paa den dag, hvor toldformaliteterne vedroerende udfoerslen afsluttedes.

2. Den angivelse, der forelaegges ved afslutning af toldformaliteterne ved udfoersel, skal indeholde foelgende oplysninger:

a) en beskrivelse af de alkoholholdige drikkevarer i overensstemmelse med den kombinerede nomenklatur

b) maengden af alkoholholdige drikkevarer, der skal eksporteres, udtrykt i liter ren alkohol

c) sammensaetningen af de alkoholholdige drikkevarer eller en henvisning til denne sammensaetning, saaledes at det er muligt at fastslaa, hvilken kornart der er anvendt

d) den medlemsstat, hvor produktionen er foregaaet.

3. Ved anvendelse af stk. 2, litra c), er det, hvis den alkoholholdige drikkevare er fremstillet af forskellige kornarter og er resultat af en yderligere blanding, tilstraekkeligt at anfoerte dette i angivelsen.

Artikel 15

1. For at et parti alkoholholdige drikkevarer kan registreres som eksporteret, skal de i artikel 13 omhandlede beviser vaere indgivet til de hertil udpegede myndigheder senest seks maaneder efter dagen for afslutningen af toldformaliteterne vedroerende udfoerslen.

2. Hvis beviserne ikke kan fremlaegges inden for den fastsatte frist, selv om eksportoeren har bestraebt sig paa at fremskaffe dem inden for fristen, kan der indroemmes supplerende frister, der dog ikke kan overstige seks maaneder i alt.

Hvis der fremlaegges bevis for eksport efter udloebet af de frister, der goer det muligt at henregne eksporten til den eksport, der gennemfoeres i samme kalenderaar, bogfoeres denne eksport sammen med den eksport, der gennemfoeres i det foelgende kalenderaar.

Artikel 16

1. Saafremt ordningen for faellesskabsforsendelse finder anvendelse, skal de i artikel 13, stk. 1, omhandlede drikkevarer forsendes efter ordningen for ekstern faellesskabsforsendelse.

2. I forbindelse med anvendelsen af forordning (EOEF) nr. 754/76 anses de i artikel 13, stk. 1, omhandlede alkoholholdige drikkevarer som varer, for hvilke de toldformaliteter ved udfoersel, der kraeves med henblik paa ydelse af eksportrestitutioner, er opfyldt. Disse drikkevarer maa kun overgaa til fri omsaetning, saafremt der tilbagebetales et beloeb svarende til eksportrestitutionen.

Artikel 17

Ved anvendelse af artikel 7 skal der tillige foeres bevis for, at de paagaeldende alkoholholdige drikkevarer er naaet frem til det bestemmelsessted, som restitutionen gaelder for.

I saa fald er beviset for indfoersel i et tredjeland, som restitutionen finder anvendelse for, det bevis, der er fastsat i artikel 17 og 18 i forordning (EOEF) nr. 3665/87.

Artikel 18

1. De beroerte medlemsstater meddeler Kommissionen navn og adresse paa de myndigheder, der er ansvarlige for anvendelsen af denne forordning.

2. De beroerte medlemsstater meddeler hvert aar inden den 16. juli Kommissionen foelgende oplysninger:

a) de maengder af korn og malt, der opfylder betingelserne i traktatens artikel 9, stk. 2, og som er destilleret i perioden fra 1. januar til 31. december det foregaaende aar, opdelt i overensstemmelse med den kombinerede nomenklatur

b) de maengder af korn og malt, der i samme periode har vaeret omfattet af proceduren for aktiv foraedling, opdelt i overensstemmelse med den kombinerede nomenklatur

c) de maengder af de i artikel 2 omhandlede alkoholholdige drikkevarer, der henholdsvis er udfoert og markedsfoert i samme periode, opdelt efter de i artikel 19 naevnte kategorier

d) de maengder af alkoholholdige drikkevarer, der er fremstillet under proceduren for aktiv foraedling og sendt til tredjelande i samme periode, opdelt efter de i artikel 19 naevnte kategorier

e) maengderne af alkoholholdige drikkevarer paa lager pr. 31. december det foregaaende aar samt maengden af produkter fremstillet i samme periode.

3. Inden den 16. oktober, den 16. januar og den 16. april hvert aar meddeler de beroerte medlemsstater ligeledes Kommissionen de foreliggende kvartalsvise oplysninger som naevnt i litra a) til d).

Artikel 19

Ved anvendelsen af artikel 18 gaelder foelgende:

a) »grain whisky« anses for at foreligge, hvor der er anvendt malt og korn

b) »malt whisky« anses for at foreligge, hvor der udelukkende er anvendt malt

c) »Irish whiskey« kategori A anses for at foreligge, hvor der er anvendt malt og korn med et minimum af 30 % malt

d) »Irish whiskey« kategori B anses for at foreligge, hvor der er anvendt byg og malt med et minimum af 30 % malt

e) procentsatsen for de forskellige typer korn, der medgaar til fremstillingen af de i artikel 14, stk. 3, omhandlede alkoholholdige drikkevarer, beregnes paa grundlag af de samlede maengder af de forskellige kornarter, der medgaar til fremstilling af de i artikel 2 omhandlede alkoholholdige drikkevarer.

Artikel 20

Mellem den 1. juli 1993 og datoen for anvendelse af artikel 8, artikel 9, stk. 2, 3 og 5, og artikel 10 i naervaerende forordning finder bestemmelserne i artikel 1, artikel 4, stk. 1, og artikel 10 i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1842/81 (12), fortsat anvendelse.

Artikel 21

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 1993, bortset fra artikel 8, stk. 2, 3 og 5, og artikel 10, der anvendes fra den foerste fiskale destillationsperiode efter ikrafttraedelsen af denne forordning.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 15. oktober 1993.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 181 af 1. 7. 1992, s. 21.

(2) EFT nr. L 196 af 5. 8. 1993, s. 22.

(3) EFT nr. L 387 af 31. 12. 1992, s. 1.

(4) EFT nr. L 302 af 19. 10. 1992, s. 1.

(5) EFT nr. L 351 af 14. 12. 1987, s. 1.

(6) EFT nr. L 159 af 1. 7. 1993, s. 77.

(7) EFT nr. L 89 af 2. 4. 1976, s. 1.

(8) EFT nr. L 105 af 22. 4. 1986, s. 1.

(9) EFT nr. L 323 af 29. 11. 1980, s. 27.

(10) EFT nr. L 160 af 12. 6. 1989, s. 1.

(11) EFT nr. L 178 af 5. 7. 1984, s. 22.

(12) EFT nr. L 183 af 4. 7. 1981, s. 10.