31993R2454R(04)

BERIGTIGELSE TIL : - Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks

EF-Tidende nr. L 111 af 29/04/1999 s. 0088


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks

(De Europæiske Fællesskabers Tidende L 253 af 11. oktober 1993)

1) Artikel 448, stk. 2:

i stedet for: "Når toldmyndighederne..."

læses: "2. Når toldmyndighederne...".

2) I bilag 11, KN-kode ex 1404, i kolonne 3:

i stedet for: "Bearbejdning eller forarbejdning af materialer uden oprindelsesstatus, som ikke giver den færdige vare oprindelsesstatus"

læses: "Fremstilling på basis af rå bomuld, hvis værdi ikke overstiger 50 % af den færdige vares pris ab fabrik".

3) I bilag 49, afsnit II - Afgangsstedets godkendelse, tredje linje:

i stedet for: "... for forsendelsen i henhold til T1/T2F angivelse (4),..."

læses: "... for forsendelsen i henhold til T1/T2/T2F angivelse (4),...".