31993R2186

Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93 af 22. juli 1993 om oprettelse i statistiske øjemed af EF-samordnede registre over foretagender

EF-Tidende nr. L 196 af 05/08/1993 s. 0001 - 0005
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 24 s. 0150
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 24 s. 0150


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 2186/93 af 22. juli 1993 om oprettelse i statistiske oejemed af EF-samordnede registre over foretagender

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 213,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra foelgende betragtninger:

Gennemfoerelsen af enhedsmarkedet goer det yderligere paakraevet at forbedre sammenligneligheden af de statistikker, der udarbejdes for at daekke behovene paa faellesskabsplan, og med henblik paa denne forbedring boer der fastlaegges faelles definitioner og kendetegn vedroerende de foretagender og andre enheder, hvis aktiviteter indgaar i statistikker;

der boer oprettes registre over disse enheder, som ajourfoeres loebende, med henblik paa indsamling af oplysninger om disse enheder;

der er et stigende behov for oplysninger om virksomhedernes struktur, og dette behov kan ikke daekkes med de eksisterende faellesskabsstatistikker;

registre i statistisk oejemed over foretagender er et noedvendigt middel til opfoelgning af strukturelle aendringer i oekonomien, som foelger af foranstaltninger som samarbejdsaftaler, partnerskaber, opkoeb, fusioner, overtagelser;

den vigtige rolle, som offentlige foretagender spiller i medlemsstaternes nationale oekonomi, er navnlig blevet fremhaevet ved Kommissionens direktiv 80/723/EOEF (1), som definerer disse foretagender i artikel 2, og det er derfor vigtigt at identificere dem i et register over foretagender;

i mangel af et register i statistisk oejemed er visse statistiske oplysninger ikke tilgaengelige paa nuvaerende tidspunkt, isaer inden for sektorer med mange smaa og mellemstore virksomheder (SMV) saasom servicesektoren;

registrene bidrager til at forene modstridende krav om paa den ene side flere oplysninger om foretagenderne og paa den anden side lempelse af deres administrative byrder, bl.a. for saa vidt angaar smaa og mellemstore virksomheder i overensstemmelse med Raadets henstilling 90/246/EOEF (2), isaer ved at udnytte eksisterende oplysninger i administrative og juridiske registre;

registre, som kan anvendes i statistisk oejemed, er et af grundelementerne i informationssystemerne vedroerende foretagenderne og goer det muligt at ivaerksaette og samordne statistiske undersoegelser, da der med registrene tilvejebringes et stikproevegrundlag, muligheder for ekstrapolation og midler til opfoelgning af oplysningerne fra foretagenderne, i saerdeleshed de foretagender, som er omfattet af direktiv 78/660EOEF (3) og 83/349/EOEF (4);

etableringen af et nyt system til indsamling af statistikker over udvekslingen af varer og tjenesteydelser mellem medlemsstater kraever registrering af de oplysningspligtige, og det er oenskeligt, at et saadant register over oplysningspligtige uddrages af et centralt register i statistisk oejemed over foretagender;

arbejdet med udarbejdelse af registre, der anvendes i statistisk oejemed, er ikke lige fremskredet i alle medlemsstaterne; oprettelsen, som er langvarig og kostbar, kan kun ske i to etaper, og foerste etape boer omfatte harmonisering af basisenhederne inden for bestemte tidsfrister -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formaal Medlemsstaterne opretter i statistisk oejemed et eller flere harmoniserede registre med definitioner og anvendelsesomraader som fastsat i de foelgende artikler.

Artikel 2

Definitioner 1. Denne forordning forstaas ved

a) »retlig enhed«: en retlig enhed som defineret i del II, litra A, punkt 3, i bilaget til forordning (EOEF) nr. 696/93 (5)

b) »foretagende«: et foretagende som defineret i del III, litra A i bilaget til samme forordning.

Foelgende forhold karakteriserer forbindelsen mellem foretagendet og den retlige enhed:

- foretagendet er knyttet til en eller flere retlige enheder og

- de(n) retlige enhed(er) er ansvarlig(e) for foretagendet

c) »lokal enhed«: en lokal enhed som defineret i del III, litra F, i bilaget til forordning (EOEF) nr. 696/93.

Foelgende forhold karakteriserer forbindelsen mellem den lokale enhed og foretagendet:

- den lokale enhed hoerer under et foretagende.

2. Denne forordning omhandler kun enheder, som udelukkende eller delvis udoever en produktionsaktivitet.

Artikel 3

Anvendelsesomraade 1. I overensstemmelse med definitionerne i artikel 2 og med forbehold af begraensningerne i naervaerende artikel registreres:

- alle foretagender, som udoever oekonomisk aktivitet, der bidrager til bruttonationalproduktet angivet i markedspriser (BNP)

- de retlige enheder, som er ansvarlige for disse foretagender

- de lokale enheder, som henhoerer under disse foretagender.

Herfra er dog undtaget husholdninger

- hvis deres produktion anvendes til eget forbrug

- hvis de producerer tjenesteydelser i form af udlejning af egen eller leaset fast ejendom, som er omfattet af gruppe 70/2 i Den Statistiske Nomenklatur for oekonomiske aktiviteter i De Europaeiske Faellesskaber (NACE REV 1), der er oprettet ved forordning (EOEF) nr. 3037/90 (6).

Registreringen er valgfri

- for foretagender, hvis hovedaktivitet kan henfoeres til hovedafdeling A, B eller L i NACE REV 1

- for de retlige enheder, som er ansvarlige for disse virksomheder

- for de lokale enheder, som henhoerer under disse virksomheder.

Det besluttes efter fremgangsmaaden i artikel 9, i hvilket omfang smaa virksomheder, som er uden betydning i statistiske oejemed for medlemsstaterne, skal registreres.

2. De foretagender samt retlige og lokale enheder, der er omhandlet i stk. 1, registreres inden for de tidsfrister, som er anfoert i bilag I.

3. Saerskilt registrering af retlige enheder er valgfri, saafremt alle oplysninger om disse enheder er medtaget i registrene over foretagender.

De naermere bestemmelser for denne registrering vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 9.

Artikel 4

Data, som skal registreres De registrerede enheder forsynes med et identifikationsnummer og de i bilag II anfoerte oplysninger.

Artikel 5

Ajourfoering 1. Foelgende ajourfoeres mindst én gang om aaret:

a) indfoerelse i og slettelse af registeret

b) variablerne i bilag II, punkt 1, litra b) og f)

c) variablerne i bilag II, punkt 3, litra b), c), d), e) og h), for de enheder, som er omfattet af aarlige undersoegelser, hvis disse variabler indgaar i undersoegelserne.

Almindeligvis ajourfoeres data, der er indhentet fra administrative registre og aarlige undersoegelser hvert aar, og de oevrige data ajourfoeres hvert fjerde aar.

2. Ved udgangen af foerste kvartal i hvert kalenderaar kopierer medlemsstaterne registeret i dets form paa dette tidspunkt og opbevarer det i ti aar til analyseformaal.

Artikel 6

Adgang til oplysningerne Naar Kommissionen efter udtalelse fra det i artikel 9 omhandlede udvalg anmoder herom, anvender medlemsstaterne registret til statistiske formaal og fremsender resultaterne heraf, herunder de data, der af medlemsstaterne er erklaeret fortrolige i henhold til national lovgivning eller national praksis med hensyn til hemmeligholdelse af statistiske oplysninger i overensstemmelse med Raadets forordning (Euratom, EOEF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europaeiske Faellesskabers Statistiske Kontor (7).

Artikel 7

Adgang til administrative og juridiske registre Det statistiske kontor i en medlemsstat kan til statistiske formaal indsamle de oplysninger, som er omfattet af denne forordning, og som er indeholdt i dets eget lands administrative eller juridiske registre, paa de vilkaar, der er fastsat i den nationale lovgivning.

Artikel 8

Gennemfoerelsesbestemmelser Gennemfoerelsesbestemmelserne til artikel 3, 4, 5 og 6 samt til bilag I og II og de foranstaltninger, som er noedvendige i forbindelse med tilpasningen af de naevnte bestemmelser, samt eventuelle undtagelser fra artikel 3, 4 og 5 samt bilagene fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 9.

Artikel 9

Procedure 1. Kommissionens repraesentant forelaegger det udvalg for det statistiske program, der er nedsat ved afgoerelse 89/382/EOEF, Euratom (8), et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget det paagaeldende spoergsmaal haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen. Under afstemninger i udvalget tillaegges de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, der er fastlagt i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

2. a) Kommissionen vedtager foranstaltninger, der straks finder anvendelse.

b) Hvis foranstaltningerne ikke er i overensstemmelse med den af udvalget afgivne udtalelse, underrettes Raadet dog straks af Kommissionen om disse foranstaltninger. I saa fald udsaetter Kommissionen gennemfoerelsen af de foranstaltninger, den har truffet afgoerelse om, i et tidsrum paa hoejst tre maaneder regnet fra datoen for denne underretning.

Raadet kan med kvalificeret flertal traeffe en anden afgoerelse inden for den frist, der er naevnt i foerste afsnit.

Artikel 10

Rapport fra Kommissionen Inden for en frist paa fire aar fra datoen for denne forordnings vedtagelse forelaegger Kommissionen en rapport for Raadet om forordningens gennemfoerelse, eventuelt ledsaget af passende forslag under hensyn til de indvundne erfaringer.

Artikel 11

Denne forordning traeder i kraft paa tyvendedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 22. juli 1993.

Paa Raadets vegne

M. OFFECIERS-VAN DE WIELE

Formand

(1) Kommissionens direktiv 80/723/EOEF af 25. juni 1980 om gennemskueligheden af de oekonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder (EFT nr. L 195 af 29. 7. 1980, s. 35). Direktivet er aendret ved direktiv 85/413/EOEF (EFT nr. L 229 af 28. 8. 1985, s. 20).

(2) Raadets henstilling 90/246/EOEF af 28. maj 1990 om ivaerksaettelse af en politik med henblik paa administrativ forenkling til fordel for smaa og mellemstore virksomheder i medlemsstaterne (EFT nr. L 141 af 2. 6. 1990, s. 55).

(3) Raadets fjerde direktiv 78/660/EOEF af 25. juli 1978 paa grundlag af Traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om aarsregnskaberne for visse selskabsformer (EFT nr. L 222 af 14. 8. 1978, s. 11). Direktivet er senest aendret ved direktiv 90/605/EOEF (EFT nr. L 317 af 16. 11. 1990, s. 60).

(4) Raadets syvende direktiv 83/349/EOEF af 13. juni 1983 paa grundlag af Traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber (EFT nr. L 193 af 18. 7. 1983, s. 1). Direktivet er senest aendret ved direktiv 90/605/EOEF (EFT nr. L 317 af 16. 11. 1990, s. 60).

(5) Raadets forordning (EOEF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europaeiske Faellesskab (EFT nr. L 76 af 30. 3. 1993, s. 1).

(6) EFT nr. L 293 af 24. 10. 1990, s. 1.

(7) EFT nr. L 151 af 15. 6. 1990, s. 1.

(8) EFT nr. L 181 af 28. 6. 1989, s. 47.

BILAG I

Frister for optagelse i registrene De foretagender, der er defineret i artikel 2 og registreret i overensstemmelse med artikel 3, optages i registrene inden den 1. januar 1996. For retlige og lokale gaelder der en yderligere frist paa ét aar.

(1) EFT nr. L 195 af 29. 7. 1980, s. 1.

(2) EFT nr. L 316 af 16. 11. 1991, s.1. Forordningen er aendret ved forordning (EOEF) nr. 3046/92 (EFT nr. L 307 af 23. 10. 1992, s. 27).

BILAG II

Identifikationsnummer og andre oplysninger 1. Registreringerne vedroerende en retlig enhed skal indeholde foelgende oplysninger:

a) identifikationsnummer

b) navn og/eller firmanavn, adresse (og postnummer) og eventuelt: telefonnummer, elektronisk postadresse, telefaxnummer og telexnummer

c) oplysninger om, hvorvidt den retlige enhed skal offentliggoere sine aarsregnskaber (JA/NEJ)

d) oprettelsestidspunkt for juridiske personer eller administrativ godkendelse som erhvervsdrivende for fysiske personer

e) tidspunkt, hvor den retlige enhed ophoerer med at vaere juridisk grundlag for et foretagende

f) enhedens retlige form

g) firmanavn og adresse for en eventuel retlig enhed, som er beliggende i udlandet, hvis der ikke er tale om en fysisk person, som kontrollerer den retlige enhed (valgfri)

h) identifikationsnummeret for den registrerede retlige enhed, som kontrollerer den retlige enhed (valgfri)

i) oplysninger om, hvorvidt den retlige enhed er en »offentlig virksomhed« i henhold til Kommissionens direktiv 80/723/EOEF (1) (JA/NEJ) (kun for juridiske personer)

j) reference til lignende registre, herunder toldregistre, som indeholder oplysninger, der kan anvendes til statistiske formaal, og hvori den retlige enhed er opfoert

k) reference til registret over virksomheder i Faellesskabet oprettet i henhold til Raadets forordning (EOEF) nr. 3330/91 af 7. november 1991 om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstater (2).

2. Registreringerne vedroerende de lokale enheder skal indeholde foelgende oplysninger:

a) identifikationsnummer

b) navn, adresse og andre oplysninger, som goer det muligt at identificere enheden, og som er angivet i dette bilags punkt 1, litra b)

c) 4-cifret aktivitetskode (»undergruppe« i NACE REV 1)

d) eventuelle biaktiviteter klassificeret med den 4-cifrede kode i NACE REV 1 (valgfri)

e) antallet af ansatte som angivet i dette bilags punkt 3, litra e)

f) tidspunkt for aktiviteternes endelig ophoer

h) geografiske kode (territoriale enheder)

i) reference til lignende registre, som indeholder oplysninger, der kan anvendes til statistiske formaal, og hvori den lokale enhed er opfoert

j) identifikationsnummeret paa den virksomhed, hvorunder den lokale enhed hoerer

k) hvorvidt den aktivitet, der udoeves i den lokale enhed, er en hjaelpeaktivitet for den virksomhed, hvorunder den hoerer (JA/NEJ).

3. Registreringerne vedroerende et foretagende skal indeholde foelgende oplysninger:

a) identifikationsnummer

b) identifikationsnummer/numre paa den/de retlige enheder, som er juridisk grundlag for foretagendet

c) aktivitetskoden for foretagendet klassificeret efter det 4-cifrede niveau (undergruppe) i NACE REV 1; et foretagende klassificeres efter den undergruppe i NACE REV 1, hvortil dets hovedaktivitet eller samtlige aktiviteter kan henfoeres

d) eventuelle biaktiviteter, der klassificeres med den 4-cifrede kode i NACE REV 1, hvis disse aktiviteter udgoer 10 % af bruttovaerditilvaeksten i faktorprisen for samtlige aktiviteter eller 5 % eller derover af disse aktiviteter paa landsbasis; dette punkt vedroerer kun foretagender, som indgaar i statistiske undersoegelser

e) stoerrelse: bestemmes efter antallet af ansatte eller, hvis det ikke er muligt, efter tilhoersforholdet til en af foelgende klasser, som er fastsat efter antallet af ansatte: 0; 1; 2; 3-4; 5-9; 10-19; 20-49; 50-99; 100-149; 150-199; 200-249; 250-499; 500-999; 1 000, over 1 000 angives i hele tusinder

f) tidspunktet for paabegyndelse af foretagendets aktiviteter

g) tidspunktet for aktiviteternes endelige ophoer

h) nettoomsaetningen, vaerdien af salget af varer og tjenesteydelser (med undtagelse af kreditformidlende organer); hvis dette ikke er muligt i henhold til foelgende stoerrelsesklasser (i mio. ECU): ]0,1]; ]1,2]; ]2,4]; ]4,5]; ]5,10]; ]10,20]; ]20,40]; ]40,50]; ]50,100]; ]100,200]; ]200,500]; ]500,1000]; ]1000,5000]; 5000+ (valgfri for virksomheder med en omsaetning paa indtil 2 mio. ECU);

i) nettoaktiver (aktiver efter afskrivninger minus passiver - gaelder kun for kreditformidlende organer) (valgfri).