31993R2080

Rådets forordning (EØF) nr. 2080/93 af 20. juli 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet

EF-Tidende nr. L 193 af 31/07/1993 s. 0001 - 0004


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 2080/93 af 20. juli 1993 om gennemfoerelsesbestemmelser til Raadets forordning (EOEF) nr. 2052/88 for saa vidt angaar det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Den faelles fiskeripolitik bidrager til at virkeliggoere de generelle maal i Traktatens artikel 39; navnlig Raadets forordning (EOEF) nr. 3760/92 af 20. december 1992 om en faellesskabsordning for fiskeri og akvakultur (4) bidrager til at tilvejebringe ligevaegt mellem paa den ene side bevarelse og forvaltning af ressourcerne og paa den anden side fiskeriindsatsen og en stabil og rationel udnyttelse af disse ressourcer;

strukturforanstaltningerne inden for fiskeriet skal bidrage til virkeliggoerelse af maalene for den faelles fiskeripolitik og af maalene i Traktatens artikel 130 A;

medtagelsen af strukturforanstaltningerne inden for fiskeri og akvakultur i den operationelle ramme, der som et resultat af reformen af strukturfondene er fastsat i Raadets forordning (EOEF) nr. 2052/88 af 24. juni 1988 om strukturfondenes opgaver og effektivitet samt om samordningen af deres interventioner indbyrdes saavel som med interventionerne fra Den Europaeiske Investeringsbank og de oevrige eksisterende finansielle instrumenter (5)og Raadets forordning (EOEF) nr. 4253/88 af 19. december 1988 om gennemfoerelsesbestemmelser til forordning (EOEF) nr. 2052/88 for saa vidt angaar samordningen af de forskellige strukturfondes interventioner indbyrdes saavel som med interventionerne fra Den Europaeiske Investeringsbank og de oevrige eksisterende finansielle instrumenter (6), forventes at forbedre synergien mellem EF-foranstaltningerne og paa mere sammenhaengende vis at bidrage til en styrkelse af den oekonomiske og sociale samhoerighed;

det boer fastlaegges naermere, hvorledes det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet (FIUF) skal bidrage til virkeliggoerelse af maal nr. 5a i artikel 1 i forordning (EOEF) nr. 2052/88;

Faellesskabet skal yde et finansielt bidrag inden for de omraader, der er afgoerende for den strukturtilpasning, som er noedvendig for at naa den faelles fiskeripolitiks maal; interventionerne i denne sektor boer endvidere goeres afhaengige af, at den tilstraebte ligevaegt mellem ressourcerne og udnyttelsen af dem overholdes;

for at sikre sammenhaengen i den faelles fiskeripolitik skal Raadet efter hoering af Europa-Parlamentet senere traeffe afgoerelse om de naermere bestemmelser og betingelser for FIUF's bidrag til foranstaltningerne til tilpasning af fiskeristrukturerne;

de foranstaltninger, der skal fastsaettes, daekker anvendelsesomraadet for Raadets forordning (EOEF) nr. 4028/86 af 18. december 1986 om faellesskabsforanstaltninger til forbedring og tilpasning af fiskeri- og akvakulturstrukturerne (7) og for Raadets forordning (EOEF) nr. 4042/89 af 19. december 1989 om forbedring af vilkaarene for forarbejdning og afsaetning af fiskerivarer og akvakulturprodukter (8); disse forordninger boer derfor ophaeves, og der boer fastsaettes bestemmelser om en overgangsordning, saa det sikres, at den strukturelle indsats ikke afbrydes;

imidlertid fastlaegger forordning (EOEF) nr. 4028/86 paa ensartet maade de maksimumsbeloeb, der kan ydes til hvert enkelt projekt, som bidrager direkte til at sikre overholdelsen af den faelles fiskeripolitiks prioriterede krav; Raadet skal efter hoering af Europa-Parlamentet fortsat fastsaette disse maksimumsbeloeb paa ensartet maade -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. De strukturforanstaltninger, der i henhold til denne forordning ivaerksaettes inden for sektoren for fiskeri, akvakultur og forarbejdning og afsaetning af produkter herfra (i det foelgende benaevnt »sektor«), bidrager til at virkeliggoere de generelle maal i Traktatens artikel 39 og 130 A samt maalene i forordning (EOEF) nr. 3760/92 og nr. 2052/88.

2. FIUF har foelgende opgaver:

a) at bidrage til at opnaa en varig, baeredygtig ligevaegt mellem ressourcerne og udnyttelsen af dem

b) at styrke udnyttelsesstrukturernes konkurrenceevne og udvikle oekonomisk rentable virksomheder i sektoren

c) at forbedre forsyningen med og foraedlingen af fiskeri- og akvakulturprodukterne.

FIUF bidrager endvidere til foranstaltninger vedroerende teknisk bistand og information og yder stoette til undersoegelser og pilotprojekter vedroerende tilpasning af sektorens strukturer.

Artikel 2

1. FIUF kan yde stoette til ivaerksaettelse af foranstaltninger, som bidrager direkte til at sikre, at den faelles fiskeripolitiks krav overholdes inden for foelgende omraader:

- forlaegning af fiskeriet

- faellesforetagender

- blandede selskaber

- tilpasning af kapaciteten.

Efter proceduren i artikel 6 kan Raadet foretage tilpasninger af listen over de omraader, der er naevnt i dette stykke.

2. Artikel 13, stk. 3, i forordning (EOEF) nr. 2052/88 og artikel 17 i forordning (EOEF) nr. 4253/88 finder anvendelse paa de i stk. 1 i naervaerende artikel omhandlede foranstaltninger. Stoetten til hvert enkelt projekt i henhold til foranstaltningerne i stk. 1 kan dog ikke overstige det maksimumsbeloeb, der skal fastsaettes efter proceduren i artikel 6.

Artikel 3

1. FIUF kan deltage i finansieringen af investeringer og aktioner, som bidrager til en eller flere af de opgaver, der er naevnt i artikel 1, stk. 2, inden for foelgende omraader:

- omstrukturering og fornyelse af fiskerflaaden

- modernisering af fiskerflaaden

- forbedring af vilkaarene for forarbejdning og afsaetning af fiskerivarer og akvakulturprodukter

- udvikling af akvakulturen og beskyttelse af kystomraader

- forsoegsfiskeri

- fiskerihavnes faciliteter

- markedsprospektering

- specifikke foranstaltninger.

Efter prodecuren i artikel 6 kan Raadet foretage tilpasninger af listen over de omraader, der er naevnt i dette stykke.

2. De i stk. 1 naevnte investeringer og foranstaltninger kan bl.a. vedroere driftsbetingelserne om bord paa fartoejerne, forbedring af fangstteknikkernes og fangstredskabernes selektivitet, forbedring af produkternes kvalitet, og tilpasning til EF-normerne for produkthygiejne, for sundhed og sikkerhed paa arbejdsstedet og for beskyttelse af miljoeet.

3. Graenserne for Faellesskabets deltagelse som naevnt i artikel 13, stk. 3, i forordning (EOEF) nr. 2052/88 og i artikel 17, stk. 3, i forordning (EOEF) nr. 4253/88 finder anvendelse for de investeringer og foranstaltninger, der er naevnt i naervaerende artikel.

4. Naar det er relevant giver medlemsstaterne efter de procedurer, der gaelder for den enkelte politik, Kommissionen oplysninger om overholdelsen af bestemmelserne i artikel 7, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 2052/88.

Artikel 4

Paa de i artikel 2 og 3 naevnte omraader kan FIUF inden for 2 % af de bevillinger, der hvert aar er til raadighed til strukturforanstaltninger i sektoren, finansiere foelgende aktiviteter:

- undersoegelser, pilotprojekter og demonstrationsprojekter

- tjenesteydelser og teknisk bistand, der navnlig har til formaal at forberede, ledsage og evaluere gennemfoerelsen af denne forordning

- samordnede aktioner til loesning af punktuelle vanskeligheder i forbindelse med et saerligt aspekt af sektoren

- konsulentvirksomhed.

Foranstaltningerne i denne artikel, som gennemfoeres paa Kommissionens initiativ, kan undtagelsesvis finansieres med 100 %; de foranstaltninger, som gennemfoeres for Kommissionens regning, finansieres med 100 %.

Artikel 5

1. Kommissionen traeffer beslutning om FIUF's intervention paa betingelserne i artikel 14 i forordning (EOEF) nr. 4253/88.

2. De beslutninger, der er naevnt i stk. 1, meddeles den paagaeldende medlemsstat og efter omstaendighederne det formidlende organ, medlemsstaten har udpeget, jf. artikel 14, stk. 1, og artikel 16, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 4253/88.

Artikel 6

Med forbehold af artikel 33 i forordning (EOEF) nr. 4253/88 og artikel 9 i naervaerende forordning traeffer Raadet paa forslag af Kommissionen efter fremgangsmaaden i Traktatens artikel 43 senest den 31. december 1993 afgoerelse om de naermere bestemmelser og betingelser for FIUF's bidrag til de foranstaltninger til tilpasning af sektorens strukturer, der er omhandlet i denne forordning.

Artikel 7

1. I medfoer af artikel 17 i forordning (EOEF) nr. 2052/88 og artikel 29, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 4253/88 nedsaettes der under Kommissionen en staaende forvaltningskomité for fiskeristrukturerne, der bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne, og som har en repraesentant for Kommissionen som formand. Den Europaeiske Investeringsbank udpeger en repraesentant, som ikke deltager i afstemningen. Komitéen fastsaetter selv sin forretningsorden.

2. Den i naervaerende artikel omhandlede komité erstatter den komité, der blev nedsat ved artikel 11 i forordning (EOEF) nr. 101/76 (9), i alle de funktioner, denne har i henhold til naevnte forordning.

Artikel 8

Naar der henvises til proceduren i denne artikel, indbringer formanden sagen for komitéen, enten paa eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repraesentant. Kommissionens repraesentant forelaegger komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Komitéen afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget spoergsmaalet haster. Udtalelsen afgives med det flertal, der er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen; ved afstemninger i komitéen tillaegges de stemmer, der afgives af medlemsstaternes repraesentanter, den vaegt, der er fastlagt i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager foranstaltninger, som straks finder anvendelse. Hvis de ikke er i overensstemmelse med den af komitéen afgivne udtalelse, underrettes Raadet dog straks af Kommissionen om disse foranstaltninger. Kommissionen kan i saa faldt udsaette gennemfoerelsen af de foranstaltninger, den har truffet afgoerelse om, i et tidsrum paa hoejst en maaned regnet fra denne underretning. Raadet kan med kvalificeret flertal traeffe en anden afgoerelse inden for en frist paa en maaned.

Komitéens udtalelser meddeles de i artikel 27, 28 og artikel 29, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 4253/88 omhandlede udvalg og komitéer.

Artikel 9

1. Med virkning fra den 1. januar 1994 ophaeves forordning (EOEF) nr. 4028/86 og (EOEF) nr. 4042/89 samt gennemfoerelsesbestemmelserne hertil med undtagelse af bestemmelserne i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 163/89 og beslutningerne om fastsaettelse af fleraarige udviklingsprogrammer for fiskerflaaden for perioden 1993 til 1996.

Dog:

- er de fortsat gaeldende for stoetteansoegninger, der er indgivet inden den 1. januar 1994

- behandles og godkendes ansoegninger om tildeling af stoette til projekter, der er forelagt i 1993 i medfoer af forordning (EOEF) nr. 4028/86, paa grundlag af naevnte forordning inden den 1. november 1994.

Stoetteansoegninger i henhold til forordning (EOEF) nr. 4028/86, for hvilke der ikke er truffet beslutning om stoette den 1. november 1994, betragtes som bortfaldet. Dog kan der tages hensyn til de foranstaltninger eller projekter, som disse ansoegninger vedroerer, ved anvendelse af artikel 6 i naervaerende forordning.

2. Delbeloeb, der er disponeret over som stoette til projekter, som Kommissionen har truffet beslutning om inden den 1. januar 1989 i henhold til forordning (EOEF) nr. 4028/86, og som Kommissionen ikke har modtaget nogen anmodning om endelig betaling af inden den 31. marts 1995, frigoeres automatisk af Kommissionen senest den 30. september 1995, med forbehold af projekter, der er suspenderet af retlige grunde.

Delbeloeb, der er disponeret over som stoette til projekter, som Kommissionen har truffet beslutning om mellem den 1. januar 1989 og den 31. oktober 1994 i henhold til forordning (EOEF) nr. 4028/86, og som Kommissionen ikke har modtaget nogen anmodning om endelig betaling af senest seks aar og tre maaneder efter datoen for ydelse af stoette, frigoeres automatisk af Kommissionen senest seks aar og ni maaneder efter datoen for ydelse af stoette, med forbehold af projekter, der er suspenderet af retlige grunde.

Artikel 10

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 20. juli 1993.

Paa Raadets vegne

W. CLAES

Formand

(1) EFT nr. C 131 af 11. 5. 1993, s. 18.(2) Udtalelse afgivet den 14. juli 1993 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).(3) EFT nr. C 201 af 26. 7. 1993, s. 52.(4) EFT nr. L 389 af 31. 12. 1992, s. 1.(5) EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 9. Forordningen er aendret ved forordning (EOEF) nr. 2081/93 (se side 5 i dette nummer af Tidende).(6) EFT nr. L 374 af 31. 12. 1988, s. 1. Forordningen er aendret ved forordning (EOEF) nr. 2082/93 (se side 20 i dette nummer af Tidende).(7) EFT nr. L 376 af 31. 12. 1986, s. 7. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2794/92 (EFT nr. L 282 af 26. 8. 1992, s. 3).(8) EFT nr. L 388 af 30. 12. 1989, s. 1.(9) EFT nr. L 20 af 28. 1. 1976, s. 19.