31993R2027

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2027/93 af 26. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 2999/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for Madeira vedrørende forarbejdede frugt- og grønsagsprodukter, og fastsættelse af den foreløbige forsyningsopgørelse for så vidt angår perioden 1. juli 1993 til 30. juni 1994

EF-Tidende nr. L 184 af 27/07/1993 s. 0021 - 0022


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 2027/93 af 26. juli 1993 om aendring af forordning (EOEF) nr. 2999/92 om gennemfoerelsesbestemmelser for den saerlige forsyningsordning for Madeira vedroerende forarbejdede frugt- og groensagsprodukter, og fastsaettelse af den foreloebige forsyningsopgoerelse for saa vidt angaar perioden 1. juli 1993 til 30. juni 1994

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 1600/92 af 15. juni 1992 om saerlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for Azorerne og Madeira (1), aendret ved Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3714/92 (2), saerlig artikel 10, og

ud fra foelgende betragtninger:

De produktmaengder, der omfattes af den saerlige forsyningsordning, fastlaegges i forbindelse med foreloebige forsyningsopgoerelser, der udarbejdes periodisk, og som kan revideres loebende afhaengigt af markedsbehovet og under hensyntagen til den lokale produktion og det traditionelle samhandelsmoenster; for at daekke forsyningsbehovene med hensyn til maengder, priser og kvalitet, og idet det paases, at den andel af forsyningerne, som produkter fra resten af Faellesskabet tegner sig for, opretholdes, bestemmes den stoette, der ydes for produkter med oprindelse i resten af Faellesskabet, paa en saadan maade, at der for den endelige bruger bliver tale om samme fordel som den, der foelger af, at produkter fra tredjelande er fritaget for told;

ved Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2999/93 (3), er der fastsat gennemfoerelsesbestemmelser for forsyningsordningen for Madeira vedroerende forarbejdede frugt- og groensagsprodukter samt den foreloebige opgoerelse over de maengder, der kan omfattes af den saerlige forsyningsordning for perioden 1. juli 1992 til 30. juni 1993;

vurdering af markedsbehovene paa Madeira for perioden 1. juli 1993 til 30. juni 1994 viser, at der for De Kanariske OEer boer fastlaegges en foreloebig forsyningsopgoerelse, der for de paagaeldende forarbejdede frugt- og groensagsprodukter omfatter maengder, som svarer til dem, der blev fastsat endeligt for den foregaaende periode;

erfaringerne med licensordningen i perioden juli 1992 til juni 1993 viser, at licensernes gyldighedsperiode boer forlaenges med to maaneder i forhold til den aktuelle situation;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Produkter Forarbejdet paa Basis af Frugt og Groensager -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EOEF) nr. 2999/92 foretages foelgende aendringer:

1) Artikel 2 affattes saaledes:

»Artikel 2

Med henblik paa anvendelse af artikel 3, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 1600/92 fastsaettes et stoettebeloeb paa 10 ECU pr. 100 kg for de produkter og maengder, der er anfoert i den foreloebige forsyningsopgoerelse, som angivet i bilag II. Dette beloeb er fastsat saaledes, at den andel af forsyningerne, som produkter fra Faellesskabet tegner sig for, opretholdes, idet der er taget hensyn til det traditionelle samhandelsmoenster.«

2) Teksten til artikel 6 erstattes af foelgende tekst:

»Artikel 6

Licensernes gyldighedsperiode udloeber den sidste dag i den tredje maaned, der foelger efter udstedelsesmaaneden.«

3) Bilaget affattes som angivet i bilaget til naervaerende forordning.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 1993.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 26. juli 1993.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 173 af 27. 6. 1992, s. 1.

(2) EFT nr. L 378 af 23. 12. 1992, s. 23.

(3) EFT nr. L 301 af 17. 10. 1992, s. 7.

BILAG

Foreloebig forsyningsopgoerelse for Madeira for produkter forarbejdet paa basis af frugt og groensager, for perioden 1. juli 1993 til 30. juni 1994

>TABELPOSITION>