31993R1963

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1963/93 af 20. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 3719/88 om fælles gennemførelsesbestemmelser for import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter, for så vidt angår bl.a. visse agromonetære aspekter

EF-Tidende nr. L 177 af 21/07/1993 s. 0019 - 0020
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 51 s. 0020
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 51 s. 0020


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 1963/93 af 20. juli 1993 om aendring af forordning (EOEF) nr. 3719/88 om faelles gennemfoerelsesbestemmelser for import- og eksportlicenser samt forudfastsaettelsesattester for landbrugsprodukter, for saa vidt angaar bl.a. visse agromonetaere aspekter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den faelles markedsordning for korn (1), saerlig artikel 9, stk. 2, artikel 12, stk. 6, artikel 13, stk. 6, og artikel 21, samt de tilsvarende bestemmelser i de oevrige forordninger om faelles markedsordninger for landbrugsprodukter,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 3813/92 af 28. december 1992 om den regningsenhed og de omregningskurser, der skal anvendes i den faelles landbrugspolitik (2), saerlig artikel 12, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ved forordning (EOEF) nr. 3813/92 indfoertes en ny agromonetaer ordning, ved hvilken de monetaere udligningsbeloeb blev afskaffet fra den 1. januar 1993; det er noedvendigt at tilpasse Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3719/88 (3), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2101/92 (4), til den nye ordning;

i artikel 12, stk. 4, sidste led, i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1068/93 af 30. april 1993 om fastsaettelse og anvendelse af omregningskurserne i landbrugssektoren (5) er der fastlagt en udloesende begivenhed for landbrugsomregningskursen, som boer praeciseres, for saa vidt angaar den sikkerhed, der skal stilles i forbindelse med en licensansoegning;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra alle de beroerte forvaltningskomitéer -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EOEF) nr. 3719/88 foretages foelgende aendringer:

1) Artikel 3, stk. 4 og 6, ophaeves.

2) Artikel 5, stk. 3, affattes saaledes:

»3. Medlemsstaterne kan undlade at kraeve eksportlicens for forsendelse af produkter eller varer, der foretages af privatpersoner eller grupper af privatpersoner med henblik paa gratis uddeling som foedevarehjaelp i tredjelande, hvis foelgende betingelser alle er opfyldt:

a) der er ikke ansoegt om restitution fra de paagaeldende, der oensker fritagelse

b) forsendelserne er af lejlighedsvis karakter og bestaar af forskellige produkter og varer, der ikke overstiger en samlet maengde paa 30 000 kg pr. transportmiddel, og

c) myndighederne har tilstraekkeligt bevis for produkternes eller varernes destination og transaktionens korrekte gennemfoerelse.

Foelgende angivelse anfoeres i rubrik nr. 44 i eksportangivelsen: »Ingen restitution - artikel 5, stk. 3, i forordning (EOEF) nr. 3719/88«.«

3) Artikel 8, stk. 1, foerste afsnit, affattes saaledes:

»1. Import- eller eksportlicensen berettiger og forpligter til ved anvendelsen af licensen inden for dens gyldighedsperiode undtagen i tilfaelde af force majeure at indfoere henholdsvis udfoere den angivne maengde af det paagaeldende produkt eller den paagaeldende vare. Licensen forsynes eller kan efter omstaendighederne forsynes med angivelse af den forudfastsatte afgifts- eller restitutionssats samt satsen for tiltraedelsesudligningsbeloebet efter de for hver sektor fastsatte regler.«

4) I artikel 14, stk. 2, indsaettes som sidste afsnit:

»Ansoegningens indleveringsdag, jf. foerste afsnit, er den udloesende begivenhed for den landbrugsomregningskurs, der gaelder for sikkerhedsbeloebet.«

5) Artikel 30, stk. 1, andet og tredje afsnit, udgaar.

6) Artikel 44, stk. 9, litra d), affattes saaledes:

»d) I forbindelse med sammenligningen mellem den forudfastsatte restitutionssats og den restitutionssats, der gaelder den sidste dag i attestens gyldighedsperiode, tages der i givet fald hensyn til tiltraedelsesudligningsbeloeb og andre beloeb, der omhandles i EF-reglerne.«

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa syvendedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 20. juli 1993.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 181 af 1. 7. 1992, s. 21.

(2) EFT nr. L 387 af 31. 12. 1992, s. 1.

(3) EFT nr. L 331 af 2. 12. 1988, s. 1.

(4) EFT nr. L 210 af 25. 7. 1992, s. 18.

(5) EFT nr. L 108 af 1. 5. 1993, s. 106.