31993R1848

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1848/93 af 9. juli 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler

EF-Tidende nr. L 168 af 10/07/1993 s. 0035 - 0036
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 50 s. 0252
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 50 s. 0252


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 1848/93 af 9. juli 1993 om gennemfoerelsesbestemmelser til Raadets forordning (EOEF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 2082/92 af 14. juli 1992 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (1), saerlig artikel 20, og

ud fra foelgende betragtninger:

For at forordning (EOEF) nr. 2082/92 kan blive anvendt ensartet, boer fristerne i forbindelse med registreringsproceduren praeciseres;

under hensyntagen til at der er indbyrdes forskelle i retstilstanden i medlemsstaterne, kan det accepteres, at en indsigelsesmeddelelse i henhold til artikel 8 i forordning (EOEF) nr. 2082/92 indgives af en gruppe personer, der har interessefaellesskab;

for at Kommissionen kan fastlaegge det EF-symbol og den angivelse, der er naevnt i henholdsvis artikel 12 og 15 i forordning (EOEF) nr. 2082/92, boer der tilvejebringes materiale, der kan danne grundlag for en udvaelgelse;

der er tale om en ny EF-ordning, der efterkommer forbrugernes oenske om information om specifikke, traditionelle produkter; betydningen af EF-symbolet og angivelsen maa forklares over for offentligheden, uden at producenterne og/eller forarbejdningsvirksomhederne dog fritages for selv at lave fremstoed for deres produkter;

forordning (EOEF) nr. 2082/92 er ikke til hinder for, at der eksisterer nationale certificeringsordninger for landbrugsprodukter og levnedsmidler; det boer tillades, at der i givet fald anvendes nationale symboler sammen med EF-symbolet i maerkningen og praesentationen af samt reklamer for de paagaeldende produkter;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Specificitetsattesteringer -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Den frist paa seks maaneder, der omhandles i artikel 9, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 2082/92, regnes fra datoen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende, jf. artikel 8, stk. 1, andet afsnit, i naevnte forordning.

2. Fristen bestaar af foelgende perioder:

- en periode paa fem maaneder, inden for hvilken enhver fysisk eller juridisk person, der kan godtgoere en berettiget interesse i registreringen, kan goere indsigelse mod den paataenkte registrering, jf. artikel 8, stk. 3, i forordning (EOEF) nr. 2082/92

og

- en periode paa én maaned eller mere, forudsat at den i stk. 1 fastsatte frist overholdes, som medlemsstaternes myndigheder har til at videresende indsigelsen til Kommissionen.

Artikel 2

Hvad angaar medlemsstatens myndigheders afsendelse indenfor de fastsatte frister af:

- den indsigelsesmeddelelse, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 2082/92

- den indsigelsesmeddelelse og erklaering, der er omhandlet i artikel 11, stk. 4, i forordning (EOEF) nr. 2082/92

gaelder enten afsendelsesdatoen ifoelge poststemplet eller modtagelsesdatoen, hvis dokumenterne er afleveret direkte eller sendt pr. telex eller telefax til Kommissionen.

Artikel 3

Naar en gruppe personer uden status som juridisk person, i national ret ligestilles med en juridisk person, kan denne gruppe goere sig bekendt med ansoegningen efter artikel 8, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 2082/92 og rejse indsigelse efter artikel 8, stk. 3, i naevnte forordning.

Artikel 4

1. Det EF-symbol, som er naevnt i artikel 12 i forordning (EOEF) nr. 2082/92 og den angivelse, der er naevnt i artikel 15 i samme forordning, fastlaegges snarest efter proceduren i artikel 19 i forordningen.

2. I en periode paa fem aar efter naervaerende forordnings ikrafttraedelsesdato traeffer Kommissionen de fornoedne informationsforanstaltninger, der dog ikke maa bestaa i stoette til producenterne og/eller forarbejdningsvirksomhederne, for at goere offentligheden bekendt med betydningen af angivelsen og EF-symbolet.

Artikel 5

Samtidig anvendelse af EF-symbolet og nationale symboler er tilladt for landbrugsprodukter og levnedsmidler, der baade opfylder kravene i forordning (EOEF) nr. 2082/92 og de nationale krav, som er relevante for disse produkter eller levnedsmidler.

Artikel 6

Efter den i artikel 9, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 2082/92 omhandlede registrering drager medlemsstaternes myndigheder omsorg for, at enhver person kan goere sig bekendt med varespecifikationen for det landbrugsprodukt eller det levnedsmiddel, der har vaeret omfattet af registreringen.

Artikel 7

Denne forordning traeder i kraft den 26. juli 1993.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 9. juli 1993.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 208 af 24. 7. 1992, s. 9.