31993R0339

Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 af 8. februar 1993 om kontrol med, at produkter indført fra tredjelande overholder produktsikkerhedsreglerne

EF-Tidende nr. L 040 af 17/02/1993 s. 0001 - 0004
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 12 s. 0081
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 12 s. 0081


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 339/93 af 8. februar 1993 om kontrol med, at produkter indfoert fra tredjelande overholder produktsikkerhedsreglerne

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1), og

ud fra foelgende betragtninger:

Et produkt kan ikke markedsfoeres i Faellesskabet, hvis det ikke er i overensstemmelse med de forskrifter, der gaelder for det, og det paahviler derfor medlemsstaterne at kontrollere produkternes overensstemmelse;

da kontrollen ved Faellesskabets indre graenser er afskaffet i henhold til Traktatens artikel 8 A, boer det sikres, at de enkelte medlemsstater ved udoevelsen af kontrollen ved de ydre graenser handler efter ensartede regler, for saaledes at undgaa enhver fordrejning, der kunne forringe sikkerheden og sundheden;

under behoerig hensyntagen til de beroerte nationale myndigheders respektive befoejelser og midler boer toldmyndighederne, naar det drejer sig om produkter fra tredjelande, knyttes taet til det markedstilsyn og de informationssystemer, der er etableret efter faellesskabsreglerne og de nationale regler;

naar toldmyndighederne ved den kontrol, de foretager ved produkters overgang til fri omsaetning, konstaterer, at produkterne frembyder egenskaber, der giver grund til alvorlig mistanke om, at der bestaar en alvorlig og umiddelbar fare for sundheden og sikkerheden, skal de kunne suspendere frigivelsen og underrette de nationale markedstilsynsmyndigheder, saaledes at disse kan traeffe de fornoedne foranstaltninger;

dette boer ligeledes vaere tilfaeldet, naar toldmyndighederne under de samme omstaendigheder konstaterer, at der mangler et dokument, som skal ledsage produkterne, og/eller en maerkning, som er foreskrevet i de faellesskabsregler eller nationale regler om produktsikkerhed, der gaelder i den medlemsstat, hvor der ansoeges om overgang til fri omsaetning;

af hensyn til effektiviteten og samordningen maa medlemsstaterne udpege de nationale markedstilsynsmyndigheder som de myndigheder, toldmyndighederne skal underrette i ovennaevnte tilfaelde;

efter en saadan underretning skal de kompetente myndigheder kunne forvisse sig om, at de paagaeldende produkter er i overensstemmelse med faellesskabsreglerne eller de nationale regler om produktsikkerhed;

myndighederne skal imidlertid handle inden for en frist, som er tilstraekkelig kort, i betragtning af ovennaevnte alvorlige mistanke og Faellesskabets internationale forpligtelser, bl.a. med hensyn til kontrol af overensstemmelsen med tekniske standarder;

hvis de nationale markedstilsynsmyndigheder ikke inden for en saadan frist traeffer foranstaltninger, herunder forebyggende foranstaltninger, skal det tillades, at de paagaeldende produkter overgaar til fri omsaetning under forudsaetning af, at samtlige andre indfoerselsformaliteter er opfyldt;

af hensyn til sammenhaengen med andre forskrifter boer denne forordning imidlertid kun anvendes, saafremt faellesskabsforskrifterne om sundhed og sikkerhed ikke omfatter saerlige bestemmelser om tilrettelaeggelsen af kontrol af bestemte produkter ved graenserne;

den saaledes udoevede kontrol skal tilgodese dels proportionalitetsprincippet og dermed vaere i noeje overensstemmelse med behovene, dels forpligtelserne i henhold til den internationale konvention om harmonisering af kontrol af varer ved graenserne, som er godkendt paa Faellesskabets vegne ved Raadets forordning (EOEF) nr. 1262/84 (2);

for at bevare et hoejt sikkerhedsniveau for importen paahviler det Kommissionen og hver enkelt medlemsstat at drage omsorg for gennemsigtighed i forbindelse med foranstaltningerne til anvendelse af denne forordning og samtlige medlemsstater at yde hinanden den fornoedne bistand;

toldmyndighederne skal have adgang til passende information til loesningen af deres opgave og derfor goeres bekendt med dels de saerligt beroerte produkter eller produktkategorier, dels maerkninger og ledsagedokumenter for de paagaeldende produkter;

anvendelsen af denne forordning skal foelges, saaledes at der kan foretages de tilpasninger, der er noedvendige for at goere den effektiv;

denne forordning udgoer en integrerende del af den faelles handelspolitik; den er begraenset til, hvad der er noedvendigt for en harmonisk udoevelse af kontrollen med, at produkter, der indfoeres fra tredjelande, er i overensstemmelse med de regler om produktsikkerhed, der gaelder paa faellesskabsmarkedet;

saadanne kontrolforanstaltninger boer respektere de forpligtelser, der paahviler Faellesskabet inden for GATT, for saa vidt angaar udvikling af samhandelen paa et ikke-diskriminatorisk grundlag, samt i medfoer af GATT-kodeksen om tekniske handelshindringer, ifoelge hvilken anvendelsen af normer ikke maa vaere et middel til at skabe hindringer for den internationale samhandel -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstaas ved:

- »national markedstilsynsmyndighed«: den eller de nationale myndigheder, som medlemsstaterne har udpeget og paalagt at kontrollere, at produkter, der markedsfoeres paa faellesskabsmarkedet eller det nationale marked, er i overensstemmelse med de faellesskabsbestemmelser eller nationale bestemmelser, der gaelder for dem

- »ledsagedokument«: et dokument, der ifoelge gaeldende faellesskabsbestemmelser eller nationale bestemmelser fysisk skal ledsage et produkt, naar det markedsfoeres

- »maerkning«: maerkning eller etikettering, der ifoelge gaeldende faellesskabsbestemmelser eller nationale bestemmelser skal vaere anbragt paa et produkt, og som viser, at produktet er i overensstemmelse med disse bestemmelser

- »toldmyndigheder«: de myndigheder, der er ansvarlige for bl.a. anvendelsen af toldforskrifterne.

Artikel 2

Konstaterer toldmyndighederne ved den kontrol, de foretager af varer, der er angivet til overgang til fri omsaetning:

- at et produkt - eller et parti produkter - frembyder egenskaber, der giver grund til alvorlig mistanke om, at der bestaar en alvorlig og umiddelbar fare for sundheden eller sikkerheden ved anvendelse af produktet under almindelige og forudsigelige betingelser, og/eller

- at der mangler et dokument, der skal ledsage et produkt - eller et parti produkter - eller en maerkning, som er foreskrevet i de faellesskabsregler eller nationale regler om produktsikkerhed, der gaelder i den medlemsstat, hvor der ansoeges om overgang til fri omsaetning

suspenderer de frigivelsen af det paagaeldende produkt - eller parti produkter - og underretter straks de nationale markedstilsynsmyndigheder.

Artikel 3

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, der underretter de oevrige medlemsstater herom, hvilke nationale markedstilsynsmyndigheder de har udpeget til at skulle underrettes i tilfaelde af anvendelse af artikel 2.

Artikel 4

1. De nationale markedstilsynsmyndigheder skal kunne gribe ind over for ethvert produkt, for hvilket toldmyndighederne har suspenderet frigivelsen i henhold til artikel 2. Griber markedstilsynsmyndighederne ikke ind, finder artikel 5, stk. 2, anvendelse.

2. Naar det drejer sig om letfordaervelige varer, drager de nationale markedstilsynsmyndigheder og toldmyndighederne i videst muligt omfang omsorg for, at de betingelser, de maatte foreskrive for oplagring af varerne eller parkering af transportmidlerne, ikke er til hinder for, at varerne kan holde sig.

Artikel 5

Hvis de nationale markedstilsynsmyndigheder efter at have grebet ind i medfoer af artikel 4 skoenner, at det paagaeldende produkt ikke frembyder en alvorlig og umiddelbar fare for sundheden og sikkerheden og/eller ikke kan anses for ikke at vaere i overensstemmelse med de gaeldende faellesskabsregler eller nationale regler om produktsikkerhed, overgaar produktet til fri omsaetning under forudsaetning af, at alle oevrige betingelser og formaliteter for overgang til fri omsaetning er opfyldt.

Det samme gaelder, hvis de toldmyndigheder, der har anvendt artikel 2, ikke senest tre arbejdsdage efter suspensionen af frigivelsen har modtaget meddelelse om, at de nationale markedstilsynsmyndigheder har truffet foranstaltninger, herunder forebyggende foranstaltninger.

Artikel 6

1. Hvis de nationale markedstilsynsmyndigheder konstaterer, at det paagaeldende produkt frembyder en alvorlig og umiddelbar fare, traeffer de foranstaltninger til forbud mod markedsfoering i overensstemmelse med gaeldende faellesskabsregler eller nationale regler og anmoder toldmyndighederne om at anfoere en af foelgende paategninger paa den handelsfaktura, der ledsager produktet, samt paa ethvert andet relevant ledsagedokument:

- »Producto peligroso - no se autoriza su despacho a libre práctica - Reglamento (CEE) no 339/93«

- »Farligt produkt - overgang til fri omsaetning ikke tilladt - forordning (EOEF) nr. 339/93«

- »Gefaehrliches Erzeugnis - UEberfuehrung in den zollrechtlich freien Verkehr nicht gestattet - Verordnung (EWG) Nr. 339/93«

- »Epikindyno proion - den epitrepetai i eleftheri kykloforia - Kanonismos (EOK) arith. 339/93«

- »Dangerous product - release for free circulation not authorized - Regulation (EEC) No 339/93«

- »Produit dangereux - mise en libre pratique non autorisée - règlement (CEE) no 339/93«

- »Prodotto pericoloso - immissione in libera pratica non autorizzata - regolamento (CEE) n. 339/93«

- »Gevaarlijk produkt - het in het vrije verkeer brengen ervan niet toegestaan - Verordening (EEG) nr. 339/93«

- »Produto perigoso - colocaçao em livre prática nao permitida - Regulamento (CEE) no 339/93«.

2. Hvis de nationale markedstilsynsmyndigheder konstaterer, at det paagaeldende produkt ikke opfylder gaeldende faellesskabsregler eller nationale regler om produktsikkerhed, traeffer de passende foranstaltninger, herunder om noedvendigt forbud mod markedsfoering, i overensstemmelse med naevnte regler; ved forbud mod markedsfoering anmoder de toldmyndighederne om at anfoere en af foelgende paategninger paa den handelsfaktura, der ledsager produktet, samt paa ethvert andet relevant ledsagedokument:

- »Producto no conforme - no se autoriza su despacho a libre práctica - Reglamento (CEE) no 339/93«

- »Ikke overensstemmende produkt - overgang til fri omsaetning ikke tilladt - forordning (EOEF) nr. 339/93«

- »Nichtkonformes Erzeugnis - UEberfuehrung in den zollrechtlich freien Verkehr nicht gestattet - Verordnung (EWG) Nr. 339/93«

- »Akatallilo proion - den epitrepetai i eleftheri kykloforia - Kanonismos (EOK) arith. 339/93«

- »Product not in conformity - release for free circulation not authorized - Regulation (EEC) No 339/93«

- »Produit non conforme - mise en libre pratique non autorisée - règlement (CEE) no 339/93«

- »Prodotto non conforme - immissione in libera pratica non autorizzata - regolamento (CEE) n. 339/93«

- »Niet-conform produkt - het in het vrije verkeer brengen ervan niet toegestaan - Verordening (EEG) nr. 339/93«

- »Produto nao conforme - colocaçao em livre prática nao permitida - Regulamento (CEE) no 339/93«.

3. Med henblik paa anvendelsen af denne forordning finder Raadets forordning (EOEF) nr. 1468/81 af 19. maj 1981 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik paa at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (3) tilsvarende anvendelse.

4. Hvis det paagaeldende produkt derefter angives til en anden toldmaessig bestemmelse eller anvendelse end overgang til fri omsaetning, anfoeres de paategninger, der er naevnt i stk. 1 og 2, paa samme betingelser ligeledes paa dokumenterne vedroerende denne bestemmelse eller anvendelse, medmindre de nationale markedstilsynsmyndigheder modsaetter sig dette.

Artikel 7

Denne forordning finder anvendelse, saafremt der ikke i faellesskabsforskrifter er fastsat saerlige bestemmelser om tilrettelaeggelsen af kontrol af bestemte produkter ved graenserne.

Denne forordning finder under ingen omstaendigheder anvendelse i de tilfaelde, der er omhandlet i faellesskabsforskrifterne om fytosanitaer, veterinaer og zooteknisk kontrol samt kontrol med henblik paa beskyttelse af dyr.

Artikel 8

Senest tre maaneder efter denne forordnings ikrafttraeden fastlaegger Kommissionen efter fremgangsmaaden i artikel 9 med henblik paa forordningens anvendelse en liste over de produkter eller produktkategorier, der for saa vidt angaar faellesskabsforskrifterne er saerligt beroert af artikel 2, andet led; listen fastlaegges paa grundlag af erfaringerne og/eller de gaeldende regler for produktsikkerhed. Listen revideres efter samme fremgangsmaade, naar det er noedvendigt for at tilpasse den til de nye situationer, der foelger af erfaringerne og udviklingen i de gaeldende regler for produktionssikkerhed.

Artikel 9

1. Kommissionen bistaas af et udvalg, der bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repraesentant som formand.

2. Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til foranstaltninger vedroerende fastlaeggelse - eller aendring - af listen over produkter eller produktkategorier, der er saerligt beroert af artikel 2, andet led. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget det paagaeldende spoergsmaal haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillaegges de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, der er fastlagt i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. a) Kommissionen vedtager foranstaltninger, der straks finder anvendelse.

b) Er disse foranstaltninger ikke i overensstemmelse med den af udvalget afgivne udtalelse, underrettes Raadet dog straks af Kommissionen om dem. I saa fald gaelder foelgende:

- Kommissionen udsaetter gennemfoerelsen af de foranstaltninger, den har truffet afgoerelse om, i et tidsrum paa hoejst tre maaneder regnet fra datoen for denne underretning

- Raadet kan med kvalificeret flertal traeffe en anden afgoerelse inden for det tidsrum, der er naevnt i ovenstaaende afsnit.

Artikel 10

Hver medlemsstat sender Kommissionen oplysninger om de produktmaerkninger og ledsagedokumenter, der er defineret i artikel 1, og som er paakraevet efter faellesskabsforskrifterne eller medlemsstatens nationale forskrifter, samt begrundelsen for de instruktioner, toldmyndighederne har faaet med henblik paa anvendelsen af artikel 2, andet led. Kommissionen sender straks de oplysninger, den har modtaget, til de oevrige medlemsstater. Den foerste oplysning tilstilles Kommissionen senest to maaneder efter denne forordnings ikrafttraeden.

Artikel 11

1. Hvis en medlemsstat af hensyn til anvendelsen af denne forordning finder det noedvendigt at udpege specialiserede toldbehandlingssteder til kontrol af bestemte varer, underretter den Kommissionen og de oevrige medlemsstater derom; Kommissionen foerer loebende en liste over de specialiserede toldbehandlingssteder og offentliggoer denne.

2. De restriktioner, der foelger af forpligtelsen til at anvende et specialiseret toldbehandlingssted i medfoer af stk. 1, maa ikke vaere urimelige for de erhvervsdrivende i forhold til det tilsigtede maal og de faktiske omstaendigheder, der kan tale for en saadan forpligtelse.

Artikel 12

Senest to maaneder efter denne forordnings ikrafttraeden meddeler hver medlemsstat Kommissionen, hvilke foranstaltninger den har truffet med henblik paa anvendelsen. Kommissionen meddeler de oevrige medlemsstater disse bestemmelser.

Artikel 13

Senest to aar efter denne forordnings ikrafttraeden aflaegger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Raadet om, hvordan den fungerer, og foreslaar de aendringer, den maatte skoenne hensigtsmaessige. Til brug ved udarbejdelsen af denne rapport meddeler medlemsstaterne Kommissionen alle relevante oplysninger om, hvordan de anvender forordningen, herunder om de statistikker, der vedroerer anvendelsen af artikel 6.

Artikel 14

Denne forordning traeder i kraft en maaned efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 8. februar 1993.

Paa Raadets vegne

J. TROEJBORG

Formand

(1) EFT nr. C 329 af 15. 12. 1992, s. 3.

(2) EFT nr. L 126 af 12. 5. 1984, s. 1.

(3) EFT nr. L 144 af 2. 6. 1981, s. 1. Forordningen er aendret ved forordning (EOEF) nr. 945/87 (EFT nr. L 90 af 2. 4. 1987, s. 3).