31993R0209

Kommissionens forordning (EØF) nr. 209/93 af 1. februar 1993 om ændring og berigtigelse af forordning (EØF) nr. 3717/91 om opstilling af listen over de varer, der kan henføres under ordningen med bevilling til under Toldkontrol af forarbejde varer, før de bringes i fri omsætning

EF-Tidende nr. L 025 af 02/02/1993 s. 0018 - 0019


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 209/93 af 1. februar 1993 om aendring og berigtigelse af forordning (EOEF) nr. 3717/91 om opstilling af listen over de varer, der kan henfoeres under ordningen med bevilling til under Toldkontrol af forarbejde varer, foer de bringes i fri omsaetning

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 2763/83 af 26. september 1983 om bevilling til under toldkontrol at forarbejde varer, foer de bringes i fri omsaetning (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 720/91 (2), saerlig artikel 15, og

ud fra foelgende betragtninger:

Af oekonomiske grunde har det vist sig noedvendigt at supplere loebenummer 12, kolonne II, i den liste, der er opstillet ved Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3717/91 (3);

endvidere boer loebenummer 13, kolonne I, i denne liste korrigeres for at berigtige en fejl;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Toldprocedurer af OEkonomisk Betydning -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EOEF) nr. 3717/91 affattes loebenummer 12 og 13 saaledes:

Loebenummer Kolonne I Kolonne II

Varer, som det er tilladt at forarbejde under toldkontrol Forarbejdning, der kan foretages

»12 Raaolier henhoerender under KN-kode 2707 99 11 og 2707 99 19 Forarbejdning til varer henhoerende KN-kode 2707 10 90, 2707 20 90, 2707 30 90, 2707 50 91, 2707 50 99, 2707 99 30, 2707 99 99, 2902 20 90, 2902 30 90, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 og 2902 44 90

13 Dichromtrioxid henhoerende under KN-kode 2819 90 00 Forarbejdning til chrom henhoerende under KN-kode 8112 20 31«

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa syvendedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 1. februar 1993.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 272 af 5. 10. 1983, s. 1.

(2) EFT nr. L 78 af 26. 3. 1991, s. 9.

(3) EFT nr. L 351 af 20. 12. 1991, s. 23.